Tạo tiện ích bài viết ngẫu nhiên theo nhãn cho blogspot

Thủ thuật bài viết ngẫu nhiên có ảnh thumbnail theo nhãn này được phát triển bởi fandung nhìn khá đẹp mắt, để thủ thuật này tiếp tục đến với mọi người dưới đây sẽ giới thiệu lại thủ thuật này cho mọi người.

Ưu điểm của tiện ích này là chấp nhận ảnh của bên thứ 3 có nghĩa là ảnh đại diện sao chép link từ nguồn không phải là blogspot hay picasa thì nó vẫn lấy được ảnh thumbnail cho tiện ích.

Tạo tiện ích bài viết ngẫu nhiên theo nhãn cho blogspot

Cách tiến hành:
1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào Phần tử trang (Bố Cục)
3- Chọn Thêm Tiện ích
4- Tạo 1 widet HTML/Javarscip và dán đoạn code sau vào:
<style>
* {margin:0;padding:0;}
#random-posts {
width:300px;
}
#random-posts h3 {
background:url(https://4.bp.blogspot.com/-KHAtb_JzkQk/UaWpwsottqI/AAAAAAAAatU/0kQWXlwrb-I/s1600/img-bg-rd1-Dautocrazy-Blog-com.png) no-repeat top left; 
padding:3px 5px 14px 5px;
font-size:13px;
color:#fff;
}
img#rd-thumb {
float:left;
width: 40px; 
height:40px; 
margin-right:5px; 
border:1px solid #ccc;
padding:2px;
}
img#rd-thumb0 {
float:left;
width: 80px; 
height:80px; 
margin-right:5px; 
border:1px solid #ccc;
padding:2px;
}
ul, li {list-style:none;}
#random-posts li {
height:50px !important;
padding:5px 3px 0 5px;
}
li#li-rd a, li#li-rd-chan a, li#li-rd-le a {text-decoration:none;}
li#li-rd a:hover, li#li-rd-chan a:hover, li#li-rd-le a:hover {text-decoration:underline;}
li#li-rd {border:1px solid #ddd; background:#f6f6f6;height:90px !important;font-weight:bold;}
li#li-rd-chan {background:#f6f6f6;}
div#info h1 {font-size:20px;}
div#footer {padding-left:135px;}
</style>
<div id="random-posts"><h3>Random Posts</h3>
<div id='rd-posts-loading'>
<img align='absmiddle' src='https://2.bp.blogspot.com/-Mfs4edjPEDU/UaWp58_dAJI/AAAAAAAAatc/dzRZEReHLvI/s1600/loading-related-Dautocrazy-Blog-com.gif'/>
</div>
</div>
<script>
var maxEntries = 7;
nocmtext = "No Comment";
cmtext = "Comments";
</script>
<script>
//<![CDATA[
function getRandomPosts(json) {
var numPosts = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
var indexPosts = new Array();
var img  = new Array();
for (var i = 0; i < numPosts; ++i) {
indexPosts[i] = i;
}
indexPosts.sort(function() {return 0.5 - Math.random()});
if (maxEntries > numPosts) {
maxEntries = numPosts;
}
var container = document.getElementById('random-posts');
var ul = document.createElement('ul');
for (i = 0; i < maxEntries; ++i) {
var entry = json.feed.entry[indexPosts[i]];
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') {
pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0];
break;
}
}
postdate = entry.published.$t;
var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];
var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];
var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2);
var m = postdate.split("-")[1];
var y = postdate.split("-")[0];
for(var u2=0;u2<month.length;u2++){
if(parseInt(m)==month[u2]) {
m = month2[u2] ; break;
}
}
if (pcm==0) {var comment = " (" +nocmtext+ ") ";}
else {var comment = " (" + pcm + " " +cmtext+ ") ";}
var comment0 = "<br/>" +comment + "<br/><font style='font-weight:normal;font-size:11px; color:#888;'>posted in : "+day+ "-" + m + "-" + y + "</font>";
var s = entry.content.$t;
var a=s.indexOf("<img");
var b=s.indexOf("src=\"",a);
var c=s.indexOf("\"",b+5);
var d=s.substr(b+5,c-b-5);
var li = document.createElement('li');
if (i==0) { li.id = 'li-rd'; }
if ((i%2==0)&&(i!=0)) {li.id = 'li-rd-chan';}
if (i%2==1) {li.id = 'li-rd-le';}
var img = document.createElement('img');
if (i==0) { img.id = 'rd-thumb0'; }
else { img.id = 'rd-thumb'; }
if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=""))
{img.src = d;}
else
{ img.src="http://1.bp.blogspot.com/_u4gySN2ZgqE/SosvnavWq0I/AAAAAAAAArk/yL95WlyTqr0/s400/noimage.png";}
var em = document.createElement('i');
if (i==0) { em.innerHTML = comment0; }
else { em.innerHTML = comment; }
var a = document.createElement('a');
a.title = entry.title.$t;
for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) {
if (entry.link[j].rel == 'alternate') {
a.href = entry.link[j].href;
break;
}
}
a.appendChild(document.createTextNode(entry.title.$t));
li.appendChild(img);
li.appendChild(a);
li.appendChild(em);
ul.appendChild(li);
}
container.appendChild(ul);
document.getElementById("rd-posts-loading").style.display = "none";
}
//]]>
</script>
<script src="http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Blogspot-tips?alt=json-in-script&callback=getRandomPosts&max-results=999999" type="text/javascript"></script>
Trong đó:
  • Thay Blogspot-tips thành tên nhãn bạn muốn hiển thị.
  • Thay http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/ thành URL địa chỉ blog của bạn vào.
Lưu ý:
  • Thủ thuật lấy dữ liệu bài ngẫu nhiên từ feed do vậy blog bạn phải cài đặt feed.
  • Bạn nên downloaf file rd-post-thumb.js về và upload lên host riêng để đảm bảo sự ổn định và dùng lâu dài.
Lưu Mẫu
Code trên là tiện ích Random theo nhãn còn muốn Random toàn blog thì chỉnh sửa đoạn javascript:
<script src="http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/feeds/posts/default/-/Blogspot-tips?alt=json-in-script&callback=getRandomPosts&max-results=999999" type="text/javascript"></script>
Thành:
<script src="http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=getRandomPosts&max-results=999999" type="text/javascript"></script>
Nguồn:Fandung
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji