Tạo tiện ích bài viết ngẫu nhiên cho Blogspot

Với widget bài viết ngẫu nhiên (Random post),sẽ giúp khách truy cập có nhiều lựa chọn tìm thấy những vấn đề mình quan tâm, đồng nghĩa với việc giữ chân khách tại blog.

Tiện ích bài viết ngẫu nhiên cho blogspot giới thiệu sau đây thay vì 1 lần tải toàn bộ feed thì sẽ tải lần lượt theo số bài viết muốn hiển thị và chỉ lấy duy nhất 1 bài trong 1 lần tải.

Trước đó sẽ có 1 lần tải dữ liệu đầu tiên từ feed để xác định tổng số bài viết hiện có, 1 hàm lấy ngẫu nhiên 5 số khác nhau từ 1 đến tổng số bài viết.

Ví dụ muốn hiển thị 5 bài viết ngẫu nhiên thì sẽ có 6 lần tải feed, mặc dù số lần lấy nhiều nhưng dung lượng 1 lần lấy lại nhỏ.

Khối lượng chỉ tương đương với blog bạn có tổng số bài viết là 6, so sánh vậy để thấy nếu blog càng nhiều bài viết thì tiện ích này có tốc độ nhanh hơn kiểu tải toàn bộ feed rất nhiều lần.

Để tạo tiện ích bài viết ngẫu nhiên cho Blogspot ta làm như sau:

Mẫu 1: Gồm ảnh thumbnail, tiêu đề, ngày tháng và nhận xét

Bài viết ngẫu nhiên cho Blogspot

Thêm 1 widget HTML/Javascript tại nơi muốn hiển thị Random Posts. Hiệu chỉnh Tiêu đề và dán đoạn mã dưới đây vào phần Nội dung rồi chọn LƯU.

<style type="text/css">
#random-posts img{float:left;margin-right:10px;background:#fff;width:80px;height:58px;padding:0}
</style>
<ul id='random-posts'>
<script type='text/javaScript'>
var rdp_numposts=5;
var rdp_snippet_length=150;
var rdp_info='yes';
var rdp_comment='Nhận xét';
var rdp_disable='Tắt Nhận xét';
var rdp_current=[];var rdp_total_posts=0;var rdp_current=new Array(rdp_numposts);function totalposts(json){rdp_total_posts=json.feed.openSearch$totalResults.$t}document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalposts\"><\/script>');function getvalue(){for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var found=false;var rndValue=get_random();for(var j=0;j<rdp_current.length;j++){if(rdp_current[j]==rndValue){found=true;break}};if(found){i--}else{rdp_current[i]=rndValue}}};function get_random(){var ranNum=1+Math.round(Math.random()*(rdp_total_posts-1));return ranNum};
</script>
<script type='text/javaScript'>
function random_posts(json){a=location.href;y=a.indexOf('?m=0');for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var rdp_posttitle=entry.title.$t;if('content'in entry){var rdp_get_snippet=entry.content.$t}else{if('summary'in entry){var rdp_get_snippet=entry.summary.$t}else{var rdp_get_snippet="";}};rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.replace(/<[^>]*>/g,"");if(rdp_get_snippet.length<rdp_snippet_length){var rdp_snippet=rdp_get_snippet}else{rdp_get_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,rdp_snippet_length);var space=rdp_get_snippet.lastIndexOf(" ");rdp_snippet=rdp_get_snippet.substring(0,space)+"&#133;";};for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if('thr$total'in entry){var rdp_commentsNum=entry.thr$total.$t+' '+rdp_comment}else{rdp_commentsNum=rdp_disable};if(entry.link[j].rel=='alternate'){var rdp_posturl=entry.link[j].href;if(y!=-1){rdp_posturl=rdp_posturl+'?m=0'}var rdp_postdate=entry.published.$t;if('media$thumbnail'in entry){var rdp_thumb=entry.media$thumbnail.url}else{rdp_thumb="http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png"}}};document.write('<li>');document.write('<img alt="'+rdp_posttitle+'" src="'+rdp_thumb+'"/>');document.write('<div><a href="'+rdp_posturl+'" rel="nofollow" title="'+rdp_snippet+'">'+rdp_posttitle+'</a></div>');if(rdp_info=='yes'){document.write('<span>'+rdp_postdate.substring(8,10)+'/'+rdp_postdate.substring(5,7)+'/'+rdp_postdate.substring(0,4)+' - '+rdp_commentsNum)+'</span>'}document.write('<div style="clear:both"></div></li>')}};getvalue();for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){document.write('<script type=\"text/javascript\" src=\"/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index='+rdp_current[i]+'&max-results=1&callback=random_posts\"><\/script>')};
</script>
</ul>

Thay 5 bằng số bài viết bạn muốn hiển thị, 150 là số ký tự của đoạn trích dẫn nội dung bài đăng. Nếu không muốn hiển thị thông tin ngày tháng đăng bài và số nhận xét hãy thay yes thành ký tự bất kỳ khác.

Để hiện ảnh thumbnail bạn cần up ảnh lên ngay blogspot hoặc picasaweb.

Mẫu 2: Bài viết ngẫu nhiên chỉ gồm Tiêu đề bài viết

Bài viết ngẫu nhiên cho Blogspot
Code
<style>
#bo-rp-box{float:left;margin-bottom:10px;margin-top:0px;}
#bo-rp-box ul{margin:0px;float:left;margin-left:20px;padding:0px;}
#bo-rp-box li{vertical-align:middle;list-style:disc outside url("https://3.bp.blogspot.com/-iqPqAkSBMh0/WXdSEyG6qqI/AAAAAAAAAGc/HNrklKvbVk4Gs9IBguzz5ZURJM_WPMxJACLcBGAs/s1600/b1.png"); margin-bottom:0;width:auto;margin-top:0;padding:10px 0;}
#bo-rp-box a{color:#333;text-decoration:none;font-size:14px}
#bo-rp-box a:visited {text-decoration: none;color:#333;}
#bo-rp-box a:hover{color:#f90}
</style>
<script>
function rp_results_label(r){for(var e=0;e<r.feed.entry.length;e++){var l=r.feed.entry[e];rpTitles[rpTitlesNumb]=l.title.$t;for(var t=0;t<l.link.length;t++)if("alternate"==l.link[t].rel){rpUrls[rpTitlesNumb]=l.link[t].href,rpTitlesNumb++;break}}}function removeRandomDuplicate(){for(var r=new Array(0),e=new Array(0),l=0;l<rpUrls.length;l++)contains(r,rpUrls[l])||(r.length+=1,r[r.length-1]=rpUrls[l],e.length+=1,e[e.length-1]=rpTitles[l]);rpTitles=e,rpUrls=r}function contains(r,e){for(var l=0;l<r.length;l++)if(r[l]==e)return!0;return!1}function showRandomLabels(){for(e=0;e<rpUrls.length;e++)rpUrls[e]==currentposturl&&(rpUrls.splice(e,1),rpTitles.splice(e,1));var r=Math.floor((rpTitles.length-1)*Math.random()),e=0;for(rpTitles.length>1&&document.write("<ul>");e<rpTitles.length&&e<20&&e<maxresults;)document.write('<li><a href="'+rpUrls[r]+'">'+rpTitles[r]+"</a></li>"),r<rpTitles.length-1?r++:r=0,e++;document.write("</ul>")}var rpTitles=new Array,rpTitlesNumb=0,rpUrls=new Array;
</script>
<div id="bo-rp-box">
<script src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;callback=rp_results_label&amp;max-results=10"></script>
<script>
var currentposturl="";
var maxresults=6;
removeRandomDuplicate(); showRandomLabels();
</script>
</div>
* Nguồn DuyPham.info

Ads in post custom1

Ads in post custom2