Nút Share trượt hình quả trứng cho blogspot

Đặc điểm của tiện ích Nút Share trượt hình quả trứng là ban đầu khi chưa rê chuột vào thì các nút share ẩn trong hình quả trứng, khi rê chuột vào thì hiệu ứng trượt làm quả trứng tách đôi ra và hiện nên các nút share để bạn có thể tùy chọn.

Nút share trượt hiện tại có 3 loại:

- Nút Share trượt Quả trứng
- Nút Share trượt Giáng Sinh
- Nút Share hình Trái tim

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt nút Share trượt hình quả trứng cho blogspot.
Nút Share trượt hình quả trứng cho blogspot
Cách tiến hành:
1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào thiết kế (Mẫu)
3- Chọn Chỉnh sửa HTML

4- Dán đoạn code sau vào trước thẻ đóng </head>
<script src='http://w.sharethis.com/gallery/shareegg/shareegg.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://w.sharethis.com/button/buttons.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>stLight.options({publisher: &quot;bea50586-2b9f-448d-947a-01385f28e305&quot;, onhover:false}); </script>
<link href='http://w.sharethis.com/gallery/shareegg/shareegg.css' media='screen' rel='stylesheet' type='text/css'/>
5- Dán đoạn code sau vào trước thẻ đóng </body>.
<div style='position: fixed; bottom: 2%; left: 2%;'>
<div class='shareEgg' id='shareThisShareEgg'/>
</div>
<script type='text/javascript'>stlib.shareEgg.createEgg(&#39;shareThisShareEgg&#39;, [&#39;facebook&#39;,&#39;twitter&#39;,&#39;googleplus&#39;,&#39;linkedin&#39;,&#39;blogger&#39;,&#39;stumbleupon&#39;,&#39;sharethis&#39;], {title:&#39; <data:blog.pageTitle/>&#39;,url:&#39;<data:blog.url/>&#39;,theme:&#39;shareegg&#39;});</script>
Trong đó:
bottom: 2% là vị trí của tiện ích so với chân blog.
left: 2% là vị trí của tiện ích so với cột tay phải.
5- Bấm Lưu
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji