Thay đổi màu sắc khi rê chuột vào Link

Để cho link trên blog trong đẹp hơn bạn có thể dùng lệnh "Hover"để tạo hiệu ứng cho nó, có thể là cỡ chữ lớn hơn hay thay đổi màu khác khi rê chuột vào chúng.

Vâng đó là cách tạo hiệu ứng cho link đơn giản. Mình có biết thêm một cách để làm cho màu của link text trên blog thay đổi liên tục xin chia sẻ cùng các bạn.

Với thủ thuật thay đổi màu sắc khi rê chuột vào Link này thì khi rê chuột vào link màu của link đó sẽ tự động thay đổi làm cho link text trông rất bắt mắt.

Thay đổi màu Link khi rê chuột vào
1. Đầu tiên đăng nhập vào blogspot
2. Vào bố cục thêm 1 HTML/Javascript
3. Hoặc chèn trước thẻ </head> trong mẫu của bạn
Code sau:
<script>
//<![CDATA[
var rate = 20; 
if (document.getElementById)
window.onerror=new Function("return true")
var objActive; 
var act = 0;  
var elmH = 0;  
var elmS = 128; 
var elmV = 255; 
var clrOrg;   
var TimerID;  
if (document.all) {
document.onmouseover = doRainbowAnchor;
document.onmouseout = stopRainbowAnchor;
}
else if (document.getElementById) {
document.captureEvents(Event.MOUSEOVER | Event.MOUSEOUT);
document.onmouseover = Mozilla_doRainbowAnchor;
document.onmouseout = Mozilla_stopRainbowAnchor;
}
function doRainbow(obj)
{
if (act == 0) {
act = 1;
if (obj)
objActive = obj;
else
objActive = event.srcElement;
clrOrg = objActive.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}
function stopRainbow()
{
if (act) {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
function doRainbowAnchor()
{
if (act == 0) {
var obj = event.srcElement;
while (obj.tagName != 'A' && obj.tagName != 'BODY') {
obj = obj.parentElement;
if (obj.tagName == 'A' || obj.tagName == 'BODY')
break;
}
if (obj.tagName == 'A' && obj.href != '') {
objActive = obj;
act = 1;
clrOrg = objActive.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}
}
function stopRainbowAnchor()
{
if (act) {
if (objActive.tagName == 'A') {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
}
function Mozilla_doRainbowAnchor(e)
{
if (act == 0) {
obj = e.target;
while (obj.nodeName != 'A' && obj.nodeName != 'BODY') {
obj = obj.parentNode;
if (obj.nodeName == 'A' || obj.nodeName == 'BODY')
break;
}
if (obj.nodeName == 'A' && obj.href != '') {
objActive = obj;
act = 1;
clrOrg = obj.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}
}
function Mozilla_stopRainbowAnchor(e)
{
if (act) {
if (objActive.nodeName == 'A') {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
}
function ChangeColor()
{
objActive.style.color = makeColor();
}
function makeColor()
{
if (elmS == 0) {
elmR = elmV;  elmG = elmV;  elmB = elmV;
}
else {
t1 = elmV;
t2 = (255 - elmS) * elmV / 255;
t3 = elmH % 60;
t3 = (t1 - t2) * t3 / 60;
if (elmH < 60) {
elmR = t1; elmB = t2; elmG = t2 + t3;
}
else if (elmH < 120) {
elmG = t1; elmB = t2; elmR = t1 - t3;
}
else if (elmH < 180) {
elmG = t1; elmR = t2; elmB = t2 + t3;
}
else if (elmH < 240) {
elmB = t1; elmR = t2; elmG = t1 - t3;
}
else if (elmH < 300) {
elmB = t1; elmG = t2; elmR = t2 + t3;
}
else if (elmH < 360) {
elmR = t1; elmG = t2; elmB = t1 - t3;
}
else {
elmR = 0;  elmG = 0;  elmB = 0;
}
}
elmR = Math.floor(elmR).toString(16);
elmG = Math.floor(elmG).toString(16);
elmB = Math.floor(elmB).toString(16);
if (elmR.length == 1)  elmR = "0" + elmR;
if (elmG.length == 1)  elmG = "0" + elmG;
if (elmB.length == 1)  elmB = "0" + elmB;
elmH = elmH + rate;
if (elmH >= 360)
elmH = 0;
return '#' + elmR + elmG + elmB;
}
//]]>
</script>
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji