Recent post dạng 2 cột: Thumbnail+Mô tả cho nhãn

Bài này sẽ giới thiệu tiện ích recent post dạng 2 cột sử dụng hiệu ứng mô tả toolip nhìn rất đẹp. và tốc độ cũng khá nhanh.Đặc điểm của tiện ích này là hiệu ứng mô tả sẽ xuất hiện khi bạn di chuột vào tiêu đề của bài viết.

Ảnh minh họa
Recent post dạng 2 cột: Thumbnail+Mô tả cho nhãn
☼ Cách tiến hành:
1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào thiết kế
3- Chọn Chỉnh sửa HTML
4- Dán đoạn code sau vào trước thẻ đóng ]]></b:skin>
/*Tooltip*/
#osdhtmltooltip{
border: #999 1px solid;
padding: 4px;
font-size: 10pt;
z-index: 100;
left: -300px;
visibility: hidden;
width: 350px;
font-family: Arial;
position: absolute;
background-color: #fcfee4;
text-align: left;
}
#osdhtmltooltip img{ float: left; padding: 3px; border: solid 1px #FFF; margin: 2px; }
#osdhtmltooltip h3{ color: #000; padding: 2px; margin: 0px; font-weight: bold; text-transform: none; text-decoration: none; } #osdhtmltooltip span{ color: #999; font-style: italic; } #osdhtmltooltip div{ color: #000; } #osdhtmlpointer{ z-index: 101; left: -300px; visibility: hidden; position: absolute; } #rc-posts-2-col { width:320px; } #rc-posts-2-col h3 { background:url(http://1.bp.blogspot.com/-_2DxxBDsQQ4/Ukb7dCf5kqI/AAAAAAAAi4c/tKl2ZgIambQ/s1600/img-bg-rd-Dautocrazy.Blog.png) no-repeat top left; padding:3px 5px 14px 5px; font-size:13px; margin:0px; color:#fff; } table#rc-2cot {border-top:1px solid #ccc;border-bottom:1px solid #ccc; border-left:1px solid #ccc;} #rc-tr1 {background:#f3f3f3;} #rc-tr0 {background:#fff;} #rc-td {padding:2px; color:#ff0000; border-right:1px solid #ccc;width:160px;} #rc-td img {float:left; margin-right:2px; height:50px; width:50px; border:1px solid #ccc; padding:1px;} #rc-td a {color:#ff0000;text-decoration:none;} #rc-td a:hover {text-decoration:underline;}
5- Bấm Lưu Mẫu (save template) lại.
6- Vào Phần Tử trang - Chọn Thêm Tiện ích - Thêm một HTML/Javarscip và dán đoạn code bên dưới vào:
<script>
//<![CDATA[
var tooltipID='osdhtmltooltip';
var imgtipID='osdhtmlpointer';
document.write('<div id="'+tooltipID+'" style="VISIBILITY: hidden;"></div>');
document.write('<img id="'+imgtipID+'" style="VISIBILITY: hidden;" src="http://data.fandung.com/img/oTooltiparrow.gif">');
var offsetfromcursorX=12;
var offsetfromcursorY=10;
var offsetdivfrompointerX=10;
var offsetdivfrompointerY=14;
var ie=document.all;
var ns6=document.getElementById&&!document.all;
var enabletip=false;if(ie||ns6)
var tipobj=document.getElementById(tooltipID);
var pointerobj=document.getElementById(imgtipID);
function ietruebody(){return(document.compatMode&&document.compatMode!="BackCompat")?document.documentElement:document.body;}
function showtip(thetext,thewidth,thecolor){try{if(!tipobj.style)
return;if(ns6||ie){if(thewidth)
tipobj.style.width=thewidth+"px";if(thecolor&&thecolor!="")
tipobj.style.backgroundColor=thecolor;tipobj.innerHTML=thetext;enabletip=true;return false;}}
catch(e)
{}}
function positiontip(e){if(!tipobj.style)
return;if(enabletip&&pointerobj){
var nondefaultpos=false;
var curX=(ns6)?e.pageX:event.clientX+ietruebody().scrollLeft;
var curY=(ns6)?e.pageY:event.clientY+ietruebody().scrollTop;
var winwidth=ie&&!window.opera?ietruebody().clientWidth:window.innerWidth-20;
var winheight=ie&&!window.opera?ietruebody().clientHeight:window.innerHeight-20;
var rightedge=ie&&!window.opera?winwidth-event.clientX-offsetfromcursorX:winwidth-e.clientX-offsetfromcursorX;
var bottomedge=ie&&!window.opera?winheight-event.clientY-offsetfromcursorY:winheight-e.clientY-offsetfromcursorY;
var leftedge=(offsetfromcursorX<0)?offsetfromcursorX*(-1):-1000;
if(rightedge<tipobj.offsetWidth){tipobj.style.left=curX-tipobj.offsetWidth+"px";nondefaultpos=true;}
else if(curX<leftedge)
tipobj.style.left="5px";
else{tipobj.style.left=curX+offsetfromcursorX-offsetdivfrompointerX+"px";pointerobj.style.left=curX+offsetfromcursorX+"px";}
if(bottomedge<tipobj.offsetHeight){tipobj.style.top=curY-tipobj.offsetHeight-offsetfromcursorY+"px";nondefaultpos=true;}
else{tipobj.style.top=curY+offsetfromcursorY+offsetdivfrompointerY+"px";pointerobj.style.top=curY+offsetfromcursorY+"px";}
tipobj.style.visibility="visible";if(!nondefaultpos)
pointerobj.style.visibility="visible";else
pointerobj.style.visibility="hidden";}}
function hidetip(){if(!tipobj.style)
return;if(ns6||ie){enabletip=false;tipobj.style.visibility="hidden";pointerobj.style.visibility="hidden";tipobj.style.left="-1000px";tipobj.style.backgroundColor='';tipobj.style.width='';}}
document.onmousemove=positiontip;
//]]>
</script>
<script type="text/javascript">
numposts = 12; //số bài viết hiển thị trong tiện ích
postcount = 400; //số kí tự của đọan nội dung tóm tắt bài viết
sumTitle = 40; // số kí tự của tiêu đề bài viết
colortitle = "#555";
tcolortitle = "#ff6c00"; // màu của tiêu đề bài viết ở phần mô tả
cmcolor = "#6b1f01"; // màu của phần thông tin bài viết (gồm : ngày đăng và số nhận xét)
nocmtext = "No Comment";
cmtext = "Comments";
posttext = "Posted in";
label = "Blogspot-tips";
home_page = "http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/";
</script>
<div id="rc-posts-2-col"><h3>Thủ thuật Blogspot</h3><div id="rc-posts-loading"><img align='absmiddle' src='http://1.bp.blogspot.com/-YozhtMYmWaM/Ukb8QMf0GjI/AAAAAAAAi4k/_zPjV0uDdZ0/s1600/load-indicator-Dautocrazy.Blog.gif'/></div>
<script> //<![CDATA[ function removeHtmlTag(strx,chop){ var s = strx.split("<"); for(var i=0;i<s.length;i++){ if(s[i].indexOf(">")!=-1){ s[i] = s[i].substring(s[i].indexOf(">")+1,s[i].length); } } s = s.join(""); s = s.substring(0,chop-1); return s;
} function showrecentposts(json) { img = new Array(); var td = new Array(); var sumPost = new Array(); var posttitle = new Array(); var postcontent = new Array(); var comment = new Array(); var postDay = new Array(); for (var i = 0; i < numposts; i++) { var entry = json.feed.entry[i]; posttitle[i] = entry.title.$t; var pcm ; var posturl; if (i == json.feed.entry.length) break; for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) { if (entry.link[k].rel == 'alternate') { posturl = entry.link[k].href; break; } } for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'replies' && entry.link[k].type == 'text/html') { pcm = entry.link[k].title.split(" ")[0]; break; } } var postdate = entry.published.$t; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-")[2].substring(0,2); var m = postdate.split("-")[1]; var y = postdate.split("-")[0]; for(var u2=0;u2<month.length;u2++){ if(parseInt(m)==month[u2]) { m = month2[u2] ; break; } } postDay[i] = day+ "-" + m + "-" + y ; if ("content" in entry) { postcontent[i] = entry.content.$t;} else if ("summary" in entry) { postcontent[i] = entry.summary.$t;} else postcontent[i] = ""; s = postcontent[i] ; a = s.indexOf("<img"); b = s.indexOf("src=\"",a); c = s.indexOf("\"",b+5); d = s.substr(b+5,c-b-5); if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")) {img[i] = d;} else {img[i]="http://1.bp.blogspot.com/_u4gySN2ZgqE/SosvnavWq0I/AAAAAAAAArk/yL95WlyTqr0/s400/noimage.png";} if (pcm==0) {comment[i] = " (" +nocmtext+ ") ";} else {comment[i] = " (" + pcm + " " +cmtext+ ") ";} postcontent[i] = postcontent[i].replace(/"/g, "“"); posttitle[i] = posttitle[i].replace(/"/g, "“"); sumPost[i] ="sumPost"+i; var tilen= posttitle[i].length; if (tilen > sumTitle) { td[i]= '<td id="rc-td"><img src="'+img[i]+'"/><a onmouseover="showtip('+sumPost[i]+');" onmouseout="hidetip();" href="'+posturl+'" style="color:'+colortitle+';">'+removeHtmlTag(posttitle[i],sumTitle)+' ...</a></td>'; } else { td[i]= '<td id="rc-td"><img src="'+img[i]+'"/><a onmouseover="showtip('+sumPost[i]+');" onmouseout="hidetip();" href="'+posturl+'" style="color:'+colortitle+';">'+posttitle[i]+'</a></td>'; } } var m = numposts / 2; document.write("<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" id=\"rc-2cot\">"); for (var j=0; j<m; j++) { if (j%2==0) { document.write("<tr id=\"rc-tr0\">"); document.write(td[j*2]); document.write(td[j*2+1]); document.write("<tr id=\"rc-tr0\">"); document.write("</tr>"); } else { document.write("<tr id=\"rc-tr1\">"); document.write(td[j*2]); document.write(td[j*2+1]); document.write("<tr id=\"rc-tr1\">"); document.write("</tr>"); } } document.write("</table>"); document.getElementById("rc-posts-loading").style.display = "none"; for (var p = 0; p < numposts; p++) { document.write("<script type=\"text/javascript\">var "+sumPost[p]+" =\"<b style='color:"+tcolortitle+"'>"+posttitle[p]+"<\/b> <br\/> <i style='color:"+cmcolor+"'>"+posttext+" : "+postDay[p]+" - "+comment[p]+" <\/i><br\/>"+removeHtmlTag(postcontent[p],postcount)+" ...\";<\/script>"); } } document.write("<script src=\""+home_page+"feeds/posts/default/-/"+label+"?max-results="+numposts+"&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts\"><\/script>"); //]]> </script> </div>
Trong đó:
label = "Blogspot-tips"; Là tên nhãn bạn muốn hiển thị trong tiện ích, Thay chữ Blogspot-tipsthành tên nhãn của bạn.
home_page = "http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/"; Là tên URL địa chỉ blog của bạn.
numposts = 12; Số bài viết hiển thị trong tiện ích. Lưu ý số này phải nhỏ hơn hoặc bằng số bài viết thực tế có trong nhãn của bạn.
postcount = 400; Số kí tự của đọan nội dung tóm tắt bài viết
sumTitle = 40; số kí tự của tiêu đề bài viết
tcolortitle = "#ff6c00"; màu của tiêu đề bài viết ở phần mô tả
cmcolor = "#6b1f01"; màu của phần thông tin bài viết (gồm : ngày đăng và số nhận xét)
7- Bấm Lưu Mẫu (save template) lại.

Chúc thành công!
FanDung
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji