Tạo Feed cho tất cả các nhãn bài đăng trên Blogspot

Tạo Feed cho tất cả các nhãn bài đăng trên blogspot thực chất là hình thức làm đẹp thêm các nhãn bài đăng bằng cách gán thêm icon feed như hình Tạo Feed cho tất cả các nhãn bài đăng trên Blogspot trước mỗi nhãn.

Có 2 dạng như sau:
Dạng 1: Gán feed cho tất cả các nhãn nằm trong widget laber.
Dạng 2: Gán feed cho tên nhãn nằm cuối mỗi bài đăng.
Dạng 1: Gán feed cho tất cả các nhãn nằm trong widget laber.
1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào thiết kế
3- Chọn Chỉnh sử HTML
4- Chọn Mở rộng tiện ích mẫu
5- Nhấn CTRL + F để tìm đoạn code có dạng tương tự như sau:
<b:loop values='data:labels' var='label'><li><b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
<span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
<b:else/>
<a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
</b:if>
<b:if cond='data:showFreqNumbers'>
<span dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
</b:if>
</li>
</b:loop>
- Và thay thế chúng bằng đoạn code sau::
<b:loop values='data:labels' var='label'>
<li>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl + 
&quot;feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name'><img
alt='Subscribe' 
src='http://www.feedburner.com/fb/images/pub/feed-icon16x16.png' 
style='vertical-align:middle;border:0'/></a>
<b:if cond='data:blog.url == data:label.url'>
<span expr:dir='data:blog.languageDirection'><data:label.name/></span>
<b:else/>
<a expr:dir='data:blog.languageDirection' expr:href='data:label.url'><data:label.name/></a>
</b:if>
<span dir='ltr'/>
</li>
</b:loop>
6- Sau đó bấm Lưu Mẫu lại.
Dạng 2: Gán feed cho tên nhãn nằm cuối mỗi bài đăng.
Bây giờ ta bắt đầu:
1. Đăng nhập blog
2. Vào bố cục (layout)
3. Vào chỉnh sửa code HTML (edit code HTML)
4. chọn Mở rộng mẫu tiện ích (Expand widget template)
5. Tìm đọan code sau: (hoặc tương tự)
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
<span class='post-labels'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<data:postLabelsLabel/>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a>
<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
</b:loop>
</b:if>
</span>
</div>
6. Thay thế đoạn code màu xanh thành đọan code màu đỏ như bên dưới:
<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
<span class='post-labels'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<data:postLabelsLabel/>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><a expr:href='&quot;http://tpm1512.blogspot.com/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name' target='_blank'><img src='http://www.feedburner.com/fb/images/pub/feed-icon16x16.png'/></a>
<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
</b:loop>
</b:if>
</span>
</div>
Thay http://tpm1512.blogspot.com/ bằng URL Blog của bạn
7- Sau đó bấm Lưu Mẫu lại.
Chúc thành công!
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji