Hộp Facebook like dạng popup

Hộp Facebook like dạng popup
Code này đã quá cũ và có nhiều vấn đề không phù hợp nhưng vẫn có thể dùng nhược điểm là xuất hiện sau mỗi lần chuyển trang do vậy bạn nên cài đặt loại chỉ xuất hiện 1 lần theo hướng dẫn Tại đây

Xem thử nhé:
Tiện ích hộp Facebook like dạng popup có tính chất câu Like vì nó luôn xuất hiện trên trang chủ hoặc trang bài viết khi có người truy cập vào.Bảng này sẽ biến mất khi người ta click vào nút tắt (X).
Để có được tiện ích này bạn cần tiến hành các bước sau:
1- Đăng nhập Blog
2- Vào bố cục
3- Chọn thêm tiện ích
4- Và dán code sau vào rồi save lại

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
(function(a,b,c){function ba(b){if(!T){O=b,Z(a.extend(J,a.data(O,e))),x=a(O),P=0,J.rel!=="nofollow"&&(x=a("."+V).filter(function(){var b=a.data(this,e).rel||this.rel;return b===J.rel}),P=x.index(O),P===-1&&(x=x.add(O),P=x.length-1));if(!R){R=S=!0,q.show();if(J.returnFocus)try{O.blur(),a(O).one(k,function(){try{this.focus()}catch(a){}})}catch(c){}p.css({opacity:+J.opacity,cursor:J.overlayClose?"pointer":"auto"}).show(),J.w=X(J.initialWidth,"x"),J.h=X(J.initialHeight,"y"),U.position(0),n&&y.bind("resize."+o+" scroll."+o,function(){p.css({width:y.width(),height:y.height(),top:y.scrollTop(),left:y.scrollLeft()})}).trigger("resize."+o),$(g,J.onOpen),I.add(C).hide(),H.html(J.close).show()}U.load(!0)}}function _(){var a,b=f+"Slideshow_",c="click."+f,d,e,g;J.slideshow&&x[1]&&(d=function(){E.text(J.slideshowStop).unbind(c).bind(i,function(){if(P<x.length-1||J.loop)a=setTimeout(U.next,J.slideshowSpeed)}).bind(h,function(){clearTimeout(a)}).one(c+" "+j,e),q.removeClass(b+"off").addClass(b+"on"),a=setTimeout(U.next,J.slideshowSpeed)},e=function(){clearTimeout(a),E.text(J.slideshowStart).unbind([i,h,j,c].join(" ")).one(c,d),q.removeClass(b+"on").addClass(b+"off")},J.slideshowAuto?d():e())}function $(b,c){c&&c.call(O),a.event.trigger(b)}function Z(b){for(var c in b)a.isFunction(b[c])&&c.substring(0,2)!=="on"&&(b[c]=b[c].call(O));b.rel=b.rel||O.rel||"nofollow",b.href=a.trim(b.href||a(O).attr("href")),b.title=b.title||O.title}function Y(a){return J.photo||/\.(gif|png|jpg|jpeg|bmp)(?:\?([^#]*))?(?:#(\.*))?$/i.test(a)}function X(a,b){b=b==="x"?y.width():y.height();return typeof a=="string"?Math.round(/%/.test(a)?b/100*parseInt(a,10):parseInt(a,10)):a}function W(c,d){var e=b.createElement("div");c&&(e.id=f+c),e.style.cssText=d||!1;return a(e)}var d={transition:"elastic",speed:300,width:!1,initialWidth:"600",innerWidth:!1,maxWidth:!1,height:!1,initialHeight:"450",innerHeight:!1,maxHeight:!1,scalePhotos:!0,scrolling:!0,inline:!1,html:!1,iframe:!1,fastIframe:!0,photo:!1,href:!1,title:!1,rel:!1,opacity:.9,preloading:!0,current:"image {current} of {total}",previous:"previous",next:"next",close:"close",open:!1,returnFocus:!0,loop:!0,slideshow:!1,slideshowAuto:!0,slideshowSpeed:2500,slideshowStart:"start slideshow",slideshowStop:"stop slideshow",onOpen:!1,onLoad:!1,onComplete:!1,onCleanup:!1,onClosed:!1,overlayClose:!0,escKey:!0,arrowKey:!0},e="colorbox",f="cbox",g=f+"_open",h=f+"_load",i=f+"_complete",j=f+"_cleanup",k=f+"_closed",l=f+"_purge",m=a.browser.msie&&!a.support.opacity,n=m&&a.browser.version<7,o=f+"_IE6",p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J={},K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T=!1,U,V=f+"Element";U=a.fn[e]=a[e]=function(b,c){var f=this,g;if(!f[0]&&f.selector)return f;b=b||{},c&&(b.onComplete=c);if(!f[0]||f.selector===undefined)f=a("<a/>"),b.open=!0;f.each(function(){a.data(this,e,a.extend({},a.data(this,e)||d,b)),a(this).addClass(V)}),g=b.open,a.isFunction(g)&&(g=g.call(f)),g&&ba(f[0]);return f},U.init=function(){y=a(c),q=W().attr({id:e,"class":m?f+(n?"IE6":"IE"):""}),p=W("Overlay",n?"position:absolute":"").hide(),r=W("Wrapper"),s=W("Content").append(z=W("LoadedContent","width:0; height:0; overflow:hidden"),B=W("LoadingOverlay").add(W("LoadingGraphic")),C=W("Title"),D=W("Current"),F=W("Next"),G=W("Previous"),E=W("Slideshow").bind(g,_),H=W("Close")),r.append(W().append(W("TopLeft"),t=W("TopCenter"),W("TopRight")),W(!1,"clear:left").append(u=W("MiddleLeft"),s,v=W("MiddleRight")),W(!1,"clear:left").append(W("BottomLeft"),w=W("BottomCenter"),W("BottomRight"))).children().children().css({"float":"left"}),A=W(!1,"position:absolute; width:9999px; visibility:hidden; display:none"),a("body").prepend(p,q.append(r,A)),s.children().hover(function(){a(this).addClass("hover")},function(){a(this).removeClass("hover")}).addClass("hover"),K=t.height()+w.height()+s.outerHeight(!0)-s.height(),L=u.width()+v.width()+s.outerWidth(!0)-s.width(),M=z.outerHeight(!0),N=z.outerWidth(!0),q.css({"padding-bottom":K,"padding-right":L}).hide(),F.click(function(){U.next()}),G.click(function(){U.prev()}),H.click(function(){U.close()}),I=F.add(G).add(D).add(E),s.children().removeClass("hover"),a("."+V).live("click",function(a){a.button!==0&&typeof a.button!="undefined"||a.ctrlKey||a.shiftKey||a.altKey||(a.preventDefault(),ba(this))}),p.click(function(){J.overlayClose&&U.close()}),a(b).bind("keydown."+f,function(a){var b=a.keyCode;R&&J.escKey&&b===27&&(a.preventDefault(),U.close()),R&&J.arrowKey&&x[1]&&(b===37?(a.preventDefault(),G.click()):b===39&&(a.preventDefault(),F.click()))})},U.remove=function(){q.add(p).remove(),a("."+V).die("click").removeData(e).removeClass(V)},U.position=function(a,c){function g(a){t[0].style.width=w[0].style.width=s[0].style.width=a.style.width,B[0].style.height=B[1].style.height=s[0].style.height=u[0].style.height=v[0].style.height=a.style.height}var d,e=Math.max(b.documentElement.clientHeight-J.h-M-K,0)/2+y.scrollTop(),f=Math.max(y.width()-J.w-N-L,0)/2+y.scrollLeft();d=q.width()===J.w+N&&q.height()===J.h+M?0:a,r[0].style.width=r[0].style.height="9999px",q.dequeue().animate({width:J.w+N,height:J.h+M,top:e,left:f},{duration:d,complete:function(){g(this),S=!1,r[0].style.width=J.w+N+L+"px",r[0].style.height=J.h+M+K+"px",c&&c()},step:function(){g(this)}})},U.resize=function(a){if(R){a=a||{},a.width&&(J.w=X(a.width,"x")-N-L),a.innerWidth&&(J.w=X(a.innerWidth,"x")),z.css({width:J.w}),a.height&&(J.h=X(a.height,"y")-M-K),a.innerHeight&&(J.h=X(a.innerHeight,"y"));if(!a.innerHeight&&!a.height){var b=z.wrapInner("<div style='overflow:auto'></div>").children();J.h=b.height(),b.replaceWith(b.children())}z.css({height:J.h}),U.position(J.transition==="none"?0:J.speed)}},U.prep=function(b){function h(b){U.position(b,function(){var b,d,g,h,j=x.length,k,n;!R||(n=function(){B.hide(),$(i,J.onComplete)},m&&Q&&z.fadeIn(100),C.html(J.title).add(z).show(),j>1?(typeof J.current=="string"&&D.html(J.current.replace(/\{current\}/,P+1).replace(/\{total\}/,j)).show(),F[J.loop||P<j-1?"show":"hide"]().html(J.next),G[J.loop||P?"show":"hide"]().html(J.previous),b=P?x[P-1]:x[j-1],g=P<j-1?x[P+1]:x[0],J.slideshow&&E.show(),J.preloading&&(h=a.data(g,e).href||g.href,d=a.data(b,e).href||b.href,h=a.isFunction(h)?h.call(g):h,d=a.isFunction(d)?d.call(b):d,Y(h)&&(a("<img/>")[0].src=h),Y(d)&&(a("<img/>")[0].src=d))):I.hide(),J.iframe?(k=a("<iframe/>").addClass(f+"Iframe")[0],J.fastIframe?n():a(k).load(n),k.name=f+ +(new Date),k.src=J.href,J.scrolling||(k.scrolling="no"),m&&(k.frameBorder=0,k.allowTransparency="true"),a(k).appendTo(z).one(l,function(){k.src="//about:blank"})):n(),J.transition==="fade"?q.fadeTo(c,1,function(){q[0].style.filter=""}):q[0].style.filter="",y.bind("resize."+f,function(){U.position(0)}))})}function g(){J.h=J.h||z.height(),J.h=J.mh&&J.mh<J.h?J.mh:J.h;return J.h}function d(){J.w=J.w||z.width(),J.w=J.mw&&J.mw<J.w?J.mw:J.w;return J.w}if(!!R){var c=J.transition==="none"?0:J.speed;y.unbind("resize."+f),z.remove(),z=W("LoadedContent").html(b),z.hide().appendTo(A.show()).css({width:d(),overflow:J.scrolling?"auto":"hidden"}).css({height:g()}).prependTo(s),A.hide(),a(Q).css({"float":"none"}),n&&a("select").not(q.find("select")).filter(function(){return this.style.visibility!=="hidden"}).css({visibility:"hidden"}).one(j,function(){this.style.visibility="inherit"}),J.transition==="fade"?q.fadeTo(c,0,function(){h(0)}):h(c)}},U.load=function(b){var c,d,g=U.prep;S=!0,Q=!1,O=x[P],b||Z(a.extend(J,a.data(O,e))),$(l),$(h,J.onLoad),J.h=J.height?X(J.height,"y")-M-K:J.innerHeight&&X(J.innerHeight,"y"),J.w=J.width?X(J.width,"x")-N-L:J.innerWidth&&X(J.innerWidth,"x"),J.mw=J.w,J.mh=J.h,J.maxWidth&&(J.mw=X(J.maxWidth,"x")-N-L,J.mw=J.w&&J.w<J.mw?J.w:J.mw),J.maxHeight&&(J.mh=X(J.maxHeight,"y")-M-K,J.mh=J.h&&J.h<J.mh?J.h:J.mh),c=J.href,B.show(),J.inline?(W().hide().insertBefore(a(c)[0]).one(l,function(){a(this).replaceWith(z.children())}),g(a(c))):J.iframe?g(" "):J.html?g(J.html):Y(c)?(a(Q=new Image).addClass(f+"Photo").error(function(){J.title=!1,g(W("Error").text("This image could not be loaded"))}).load(function(){var a;Q.onload=null,J.scalePhotos&&(d=function(){Q.height-=Q.height*a,Q.width-=Q.width*a},J.mw&&Q.width>J.mw&&(a=(Q.width-J.mw)/Q.width,d()),J.mh&&Q.height>J.mh&&(a=(Q.height-J.mh)/Q.height,d())),J.h&&(Q.style.marginTop=Math.max(J.h-Q.height,0)/2+"px"),x[1]&&(P<x.length-1||J.loop)&&(Q.style.cursor="pointer",Q.onclick=function(){U.next()}),m&&(Q.style.msInterpolationMode="bicubic"),setTimeout(function(){g(Q)},1)}),setTimeout(function(){Q.src=c},1)):c&&A.load(c,function(b,c,d){g(c==="error"?W("Error").text("Request unsuccessful: "+d.statusText):a(this).contents())})},U.next=function(){!S&&x[1]&&(P<x.length-1||J.loop)&&(P=P<x.length-1?P+1:0,U.load())},U.prev=function(){!S&&x[1]&&(P||J.loop)&&(P=P?P-1:x.length-1,U.load())},U.close=function(){R&&!T&&(T=!0,R=!1,$(j,J.onCleanup),y.unbind("."+f+" ."+o),p.fadeTo(200,0),q.stop().fadeTo(300,0,function(){q.add(p).css({opacity:1,cursor:"auto"}).hide(),$(l),z.remove(),setTimeout(function(){T=!1,$(k,J.onClosed)},1)}))},U.element=function(){return a(O)},U.settings=d,a(U.init)})(jQuery,document,this);
//]]>
</script>
<style type="text/css">
#colorbox, #cboxOverlay, #cboxWrapper{
position:absolute;
top:0;left:0;
z-index:9999;
overflow:hidden;
}
#cboxOverlay{
position:fixed;
width:100%;
height:100%;
}
#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{
clear:left;
}
#cboxContent{
position:relative;
}
#cboxLoadedContent{
overflow:auto;
}
#cboxTitle{
margin:0;
}
#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{
position:absolute;
top:0;left:0;
width:100%;
}
#cboxPrevious, #cboxNext, #cboxClose,#cboxSlideshow{
cursor:pointer;
}
.cboxPhoto{
float:left;
margin:auto;
border:0;
display:block;
}
.cboxIframe{
width:100%;
height:100%;
display:block;
border:0;
}
#cboxOverlay{
background:#000000;/*Màu nền*/
opacity:0.5 !important;
}
#colorbox{
/*box-shadow*/
-webkit-box-shadow:0 0 15px rgba(0,0,0,0.4);
-moz-box-shadow:0 0 15px rgba(0,0,0,0.4);
box-shadow:0 0 15px rgba(0,0,0,0.4);
}
#cboxTopLeft{
width:14px;
height:14px;
background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-FfswmvNnWrY/UVvx4920FWI/AAAAAAAAU0E/Lt14ZuX8MwU/s225/Dautocrazy.Blog-controls.png) no-repeat 0 0;
}
#cboxTopCenter{
height:14px;
background:url(https://lh6.googleusercontent.com/-qVuFL__wkEg/UVvx44RnCHI/AAAAAAAAU0I/PWQdUcGR1Ic/s75/Dautocrazy.Blog-border.png) repeat-x top left;
}
#cboxTopRight{
width:14px;
height:14px;
background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-FfswmvNnWrY/UVvx4920FWI/AAAAAAAAU0E/Lt14ZuX8MwU/s225/Dautocrazy.Blog-controls.png) no-repeat -36px 0;
}
#cboxBottomLeft{
width:14px;
height:43px;
background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-FfswmvNnWrY/UVvx4920FWI/AAAAAAAAU0E/Lt14ZuX8MwU/s225/Dautocrazy.Blog-controls.png) no-repeat 0 -32px;
}
#cboxBottomCenter{
height:43px;
background:url(https://lh6.googleusercontent.com/-qVuFL__wkEg/UVvx44RnCHI/AAAAAAAAU0I/PWQdUcGR1Ic/s75/Dautocrazy.Blog-border.png) repeat-x bottom left;
}
#cboxBottomRight{
width:14px;
height:43px;
background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-FfswmvNnWrY/UVvx4920FWI/AAAAAAAAU0E/Lt14ZuX8MwU/s225/Dautocrazy.Blog-controls.png) no-repeat -36px -32px;
}
#cboxMiddleLeft{width:14px;background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-FfswmvNnWrY/UVvx4920FWI/AAAAAAAAU0E/Lt14ZuX8MwU/s225/Dautocrazy.Blog-controls.png) repeat-y -175px 0;
}
#cboxMiddleRight{
width:14px;background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-FfswmvNnWrY/UVvx4920FWI/AAAAAAAAU0E/Lt14ZuX8MwU/s225/Dautocrazy.Blog-controls.png) repeat-y -211px 0;
}
#cboxContent{
background:#fff;
overflow:visible;
}
#cboxLoadedContent{
margin-bottom:5px;
}
#cboxLoadingOverlay{background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-U1edinUDEAU/UVvx5NL7f0I/AAAAAAAAU0M/J2WHf5FaG1M/s40/Dautocrazy.Blog-loadingbackground.png) no-repeat center center;
}
#cboxLoadingGraphic{background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-Wyn9AgDC3DY/UVvx481sY0I/AAAAAAAAUz8/PDgqqmOHKyo/s32/Dautocrazy.Blog-loading.gif) no-repeat center center;
}
#cboxTitle{
position:absolute;bottom:-25px;
left:0;
text-align:
center;width:100%;
font-weight:bold;
color:#7C7C7C;
}
#cboxCurrent{
position:absolute;
bottom:-25px;
left:58px;
font-weight:bold;
color:#7C7C7C;
}
#cboxPrevious, #cboxNext, #cboxClose, #cboxSlideshow{
position:absolute;
bottom:-29px;
background:url(https://lh3.googleusercontent.com/-FfswmvNnWrY/UVvx4920FWI/AAAAAAAAU0E/Lt14ZuX8MwU/s225/Dautocrazy.Blog-controls.png) no-repeat 0px 0px;
width:23px;
height:23px;
text-indent:-9999px;
}
#cboxPrevious{
left:0px;
background-position:-51px -25px;
}
#cboxPrevious.hover{
background-position:-51px 0px;
}
#cboxNext{
left:27px;
background-position:-75px -25px;
}
#cboxNext.hover{
background-position:-75px 0px;
}
#cboxClose{
right:0;
background-position:-100px -25px;
}
#cboxClose.hover{
background-position:-100px 0px;
}
.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow{
background-position:-125px 0px;
right:27px;
}
.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow.hover{
background-position:-150px 0px;
}
.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow{
background-position:-150px -25px;
right:27px;
}
.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow.hover{
background-position:-125px 0px;
}
#mdfb{
font:12px/1.2 Arial,Helvetica,san-serif;color:#666;
}
#mdfb a,#mdfb a:hover,#mdfb a:visited{
text-decoration:none;
}
.mdbox-title{
background:#000;
color:#fff;
font-size:20px !important;
font-weight:bold;
margin:10px 0;
border:20px solid #ddd;
/*border-radius*/
-webkit-border-radius:6px;
-moz-border-radius:6px;
border-radius:6px;
/*box-shadow*/
-webkit-box-shadow:5px 5px 5px #CCCCCC;
-moz-box-shadow:5px 5px 5px #CCCCCC;
box-shadow:5px 5px 5px #CCCCCC;
padding:10px;
line-height:25px;
font-family:arial !important;
}
.mdbox-tagline{
color:#999;
margin:0;
text-align:center;
}
#mdsubs-container{
padding:35px 0 30px 0;
position:relative;
}a:link,a:visited{
border:none;
}
.demo{
display:none;
}
</style>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){
if (document.cookie.indexOf('visited=false') == -1) {
var fifteenDays = 1000*60*60*24*30;
var expires = new Date((new Date()).valueOf() + fifteenDays);
document.cookie = "visited=true;expires=" + expires.toUTCString();
$.colorbox({width:"600px", inline:true, href:"#mdfb"});
}});
</script>
<div style='display:none'>
<div id='mdfb' style='padding:10px; background:#fff;'>
<center>
<table align="center"background="https://lh5.googleusercontent.com/-u5lzVCm7xqI/UVvz1FqRpxI/AAAAAAAAU0c/Tbu93kcXock/s518/adsense%2520background%2520image-Dautocrazy.Blog.png" border="0" height="300" style="width: 505px;">
<tbody>
<tr>
<td height="345" width="505">
<div align="right">
  <iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdoisong24chamcom%2F&tabs&width=360px&height=270px&small_header=false&adapt_container_width=false&hide_cover=false&show_facepile=false&appId=1754803698064940" width="360px" height="270px" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</center>
</div>
</div>

Bạn vào https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin để lấy Plugin trang dưới dạng iframe và thay thế iframe trong code.

Chúc cài đặt thành công.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji