Nút Share Trượt Giáng Sinh

Về cơ bản nút share trượt hình quả cầu Giáng sinh này cũng giống như nút share trượt hình quả trứng nhưng nó có hình quả cầu giáng sinh nhìn rất đẹp mắt.
Nút Share Trượt Giáng Sinh
Hiện tại thời điểm viết bài này có 3 loại nút share trượt:

- Nút Share trượt Quả trứng
- Nút Share trượt Giáng Sinh
- Nút Share hình Trái tim

Sau đây là hướng dẫn cài đặt nút share trượt Giáng sinh

Thực hiện:
1- Vào Bố cục chọn chỉnh sửa HTML tìm thẻ </head> và dán đoạn code sau trước nó:
<script type="text/javascript" src="https://w.sharethis.com/gallery/shareegg/shareegg.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://w.sharethis.com/button/buttons.js"></script>
<script type="text/javascript">stLight.options({publisher: "bea50586-2b9f-448d-947a-01385f28e305", onhover:false});</script>
<link media="screen" type="text/css" rel="stylesheet" href="https://w.sharethis.com/gallery/shareegg/shareegg.css"></link>
2- Tìm tới thẻ </body> và dán đoạn code sau vào trước nó:
<div style='position: fixed; bottom: 2%; left: 2%;'><div id='shareThisOrnament' class='shareEgg'></div>
<script type='text/javascript'>stlib.shareEgg.createEgg('shareThisOrnament', ['facebook','twitter','googleplus','pinterest','stumbleupon','linkedin','email','sharethis'], {title:&#39; <data:blog.pageTitle/>&#39;,url:&#39;<data:blog.url/>&#39;,theme:'holiday'});</script>
</div>
Save mẫu lại và hưởng thành quả.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji