Nút Share Trượt Giáng Sinh

Cơ bản nút share này cũng giống như nút share hình quả trứng nhưng nó có hình quả cầu giáng sinh nhìn rất đẹp mắt.
Nút Share Trượt Giáng Sinh
Thực hiện:
1- Vào Bố cục chọn chỉnh sửa HTML tìm thẻ </head> và dán đoạn code sau trước nó:
<script type="text/javascript" src="http://w.sharethis.com/gallery/shareegg/shareegg.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://w.sharethis.com/button/buttons.js"></script>
<script type="text/javascript">stLight.options({publisher: "bea50586-2b9f-448d-947a-01385f28e305", onhover:false});</script>
<link media="screen" type="text/css" rel="stylesheet" href="http://w.sharethis.com/gallery/shareegg/shareegg.css"></link>

2- Tìm tới thẻ </body> và dán đoạn code sau vào trước nó:
<div style='position: fixed; bottom: 2%; left: 2%;'><div id='shareThisOrnament' class='shareEgg'></div>
<script type='text/javascript'>stlib.shareEgg.createEgg('shareThisOrnament', ['facebook','twitter','googleplus','pinterest','stumbleupon','linkedin','email','sharethis'], {title:&#39; <data:blog.pageTitle/>&#39;,url:&#39;<data:blog.url/>&#39;,theme:'holiday'});</script>
</div>

Save mẫu lại
Nhận xét

Không có nhận xét nào :