Đồng Hồ Kèm Lịch Cho Bảng Tiện Ích

Đồng Hồ Kèm Lịch Cho Bảng Tiện Ích
Để trang trí cho bảng tiện ích,bảng tiện ích ở đây tôi muốn nói tới là các bảng hay hộp để lấy code post flash,iframe,chuyển đổi code để post vào bài viết hay comments hay các bảng mã màu ... đỡ khô khan người ta có thể bố trí thêm một số công cụ hỗ trợ mà cụ thể ở đây là đồng hồ kèm theo lịch.
Tại thời điểm này thì chiếc đồng hồ kèm với lịch như demo là cũng vào loại hot cho blogspot/website rồi.
Demo đang chạy đóĐể thêm tiện ích này vào blogspot đơn giản là bạn chỉ cần tiến hành thêm một tiện ích javascript/HTML mới tại nơi bạn muốn hoặc là thêm vào trong thành phần code khi tiến hành làm các bảng tiện ích rồi up lên host của mình.
<script language=javascript>
<!-- Begin
day = new Date();
miVisit = day.getTime();
function clock() {
dayTwo = new Date();
hrNow = dayTwo.getHours();
mnNow = dayTwo.getMinutes(); 
scNow = dayTwo.getSeconds();
miNow = dayTwo.getTime();
if (hrNow == 0) {
hour = 12;
ap = " AM";
} else if(hrNow <= 11) {
ap = " AM";
hour = hrNow;
} else if(hrNow == 12) {
ap = " PM";
hour = 12;
} else if (hrNow >= 13) {
hour = (hrNow - 12);
ap = " PM";
}
if (hrNow >= 13) {
hour = hrNow - 12;
}
if (mnNow <= 9) {
min = "0" + mnNow;
}
else (min = mnNow)
if (scNow <= 9) {
secs = "0" + scNow;
} else {
secs = scNow;
}
time = hour + ":" + min + ":" + secs + ap;
document.form.button.value = time;
self.status = time;
setTimeout('clock()', 1000);
}
function timeInfo() {
milliSince = miNow;
milliNow = miNow - miVisit;
secsVisit = Math.round(milliNow / 1000);
minsVisit = Math.round((milliNow / 1000) / 60);
alert("There have been " + milliSince + " milliseconds since midnight, January 1, 1970. "
+ "You have spent " + milliNow + " of those milliseconds on this page. "
+ ".... About " + minsVisit + " minutes, and "
+ secsVisit + " seconds.");
}
document.write("<center><form name=\"form\">"
+ "<input type=button value=\"Click for info!\""
+ " name=button onClick=\"timeInfo()\"></form></center>");
onError = null;
clock();
// End -->
</script>
<script language=javascript>
var isnDays=new Array(" Chủ nhật, "," Thứ hai, "," Thứ ba, "," Thứ tư, "," Thứ năm, "," Thứ sáu, "," Thứ bảy, ");
var isnMonths=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12");
today=new Date();
var Year=today.getYear();
if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") && (Year < 2000))
Year="19" + Year;
if (navigator.appName == "Netscape")
Year=1900 + Year;
</script>
<script language=javascript>                                                                 
document.write('<center><p><b><font face="Times New Roman" size="4"color="#000000">'+isnDays[today.getDay()]+today.getDate()+' tháng '+isnMonths[today.getMonth()]+' n&#259;m '                                                                 
+Year+'</b></p></center></font>');                                                                 
</script>
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji