Tạo nút liên kết Twitter bay cho Blogspot-Connection Twitter bird for blogspot

Twitter là một trong các trang web mạng xã hội phổ biến nhất trên thế giới và các blogger có thể nhờ nó để quảng bá blog của họ.

Vì vậy, ở đây mình xin được giới thiệu một Twitter Bird sẽ bay xung quanh blogspot của bạn.

Twitter bay sống động bằng Javascript và khi bạn di chuyển lên hoặc xuống, twitter bay theo và đó chính là liên kết đến tài khoản Twitter của bạn khi độc giả kích chuột vào nó.

Tạo Nút Liên Kết Twitter Hiệu Ứng Bay Cho Blogspot-Twitter bird for blogspot

Muốn tạo chú chim xanh hay cậu bé kame(kungfu)...vvv ta tiến hành như sau:

Đăng nhập Blog thêm tiện ích HTML/Javascript và dán code bên dưới vào

1-Chú chim xanh:
Tạo Nút Liên Kết Twitter Hiệu Ứng Bay Cho Blogger-Twitter bird for blogspot

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if (typeof(twitterAccount) != "string") var twitterAccount = "";
if (typeof(tweetThisText) != "string" || tweetThisText == "") var tweetThisText = document.title + " " + document.URL;
if (typeof(showTweet) != "boolean") var showTweet = false;
var tweetthislink = null;
if (typeof(otherPageOrFeed) != "string" || otherPageOrFeed == "") var otherPageOrFeed = false;
var birdSprite = "https://lh4.googleusercontent.com/-cgAGJk0MO44/TmIhynMfyVI/AAAAAAAABO8/pzDGibhQ1Cs/making%252520different-twitterbirdsprite.png";
var twitterfeedreader = "";
var hyperlinkStyle = "color:#27b;text-decoration:none;";
var birdSpeed = 12;
var birdSpaceVertical = 16;
var birdSetUp = 2;
var spriteWidth = 64;
var spriteHeight = 64;
var spriteAniSpeed = 72;
var spriteAniSpeedSlow = Math.round(spriteAniSpeed * 1.75);
var targetElems = new Array("img", "hr", "input", "textarea", "button", "select", "table", "td", "div", "ul", "ol", "li", "h1", "h2", "h3", "h4", "p", "code", "object", "a", "b", "strong", "span");
var neededElems4random = 10;
var minElemWidth = Math.round(spriteWidth / 3);
var scareTheBirdMouseOverTimes = 4;
var scareTheBirdTime = 1000;
var showOnMobile = false;
var birdIsFlying = false;
var scrollPos = 0;
var windowHeight = getWindowHeight();
var windowWidth = getWindowWidth();
if (windowHeight <= spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical) windowHeight = spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical + 1;
if (windowWidth <= spriteWidth) windowWidth = spriteWidth + 1;
var birdPosX = Math.round(Math.random() * (windowWidth - spriteWidth + 200) - 200);
var birdPosY = -2 * spriteHeight;
var timeoutAnimation = false;
var timeoutFlight = false;
var showButtonsTimeout = null;
var hideButtonsTimeout = null;
var scareTheBirdLastTime = 0;
var scareTheBirdCount = 0;

function tripleflapInit(reallystart) {
if (typeof(reallystart) == "undefined") {
window.setTimeout("tripleflapInit(1)", 250);
return;
}
if (!showOnMobile && typeof(navigator.userAgent) == "string" && is_mobile(navigator.userAgent)) {
return;
}
if (!is_utf8(tweetThisText)) tweetThisText = utf8_encode(tweetThisText);
var tweetthislink = "http://twitter.com/home?status=" + escape(tweetThisText);
if (twitterAccount == "") showTweet = false;
var accountURL = (twitterAccount != "") ? "http://twitter.com/" + twitterAccount : ((otherPageOrFeed != false) ? otherPageOrFeed : "http://twitter.com/");
var tBird = document.createElement("a");
tBird.setAttribute("id", "tBird");
tBird.setAttribute("href", accountURL);
tBird.setAttribute("target", "_blank");
tBird.style.display = "block";
tBird.style.position = "absolute";
tBird.style.left = birdPosX + "px";
tBird.style.top = birdPosY + "px";
tBird.style.width = spriteWidth + "px";
tBird.style.height = spriteHeight + "px";
tBird.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBird.style.backgroundPosition = "-0px -0px";
tBird.style.zIndex = "947";
tBird.onmouseover = function () {
scareTheBird();
showButtonsTimeout = window.setTimeout("showButtons(0," + windowWidth + "," + windowHeight + ")", 400);
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBird.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBird);
var tBirdLtweet = document.createElement("a");
tBirdLtweet.setAttribute("id", "tBirdLtweet");
tBirdLtweet.setAttribute("href", tweetthislink);
tBirdLtweet.setAttribute("target", "_blank");
tBirdLtweet.setAttribute("title", "tweet this");
tBirdLtweet.style.display = "none";
tBirdLtweet.style.position = "absolute";
tBirdLtweet.style.left = "0px";
tBirdLtweet.style.top = "-100px";
tBirdLtweet.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBirdLtweet.style.opacity = "0";
tBirdLtweet.style.filter = "alpha(opacity=0)";
tBirdLtweet.style.backgroundPosition = "-64px -0px";
tBirdLtweet.style.width = "58px";
tBirdLtweet.style.height = "30px";
tBirdLtweet.style.zIndex = "951";
tBirdLtweet.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdLtweet.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBirdLtweet);
var tBirdLfollow = tBirdLtweet.cloneNode(false);
tBirdLfollow.setAttribute("id", "tBirdLfollow");
tBirdLfollow.setAttribute("href", accountURL);
tBirdLfollow.setAttribute("title", "follow " + (twitterAccount ? "@" + twitterAccount : "me"));
tBirdLfollow.style.backgroundPosition = "-64px -30px";
tBirdLfollow.style.width = "58px";
tBirdLfollow.style.height = "20px";
tBirdLfollow.style.zIndex = "952";
tBirdLfollow.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdLfollow.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBirdLfollow);
if (showTweet == true) {
var tBirdStatxLow = document.createElement("div");
tBirdStatxLow.setAttribute("id", "tBirdStatxLow");
tBirdStatxLow.style.display = "none";
tBirdStatxLow.style.position = "absolute";
tBirdStatxLow.style.left = "0px";
tBirdStatxLow.style.top = "-100px";
tBirdStatxLow.style.background = "transparent";
tBirdStatxLow.style.opacity = "0";
tBirdStatxLow.style.filter = "alpha(opacity=0)";
tBirdStatxLow.style.width = "192px";
tBirdStatxLow.style.zIndex = "955";
tBirdStatxLow.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdStatxLow.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
var tBirdStatxUpr = tBirdStatxLow.cloneNode(false);
tBirdStatxUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxUpr");
tBirdStatxUpr.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdStatxUpr.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
var tBirdStatxArrLow = document.createElement("div");
tBirdStatxArrLow.setAttribute("id", "tBirdStatxArrLow");
tBirdStatxArrLow.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBirdStatxArrLow.style.backgroundPosition = "-64px -50px";
tBirdStatxArrLow.style.width = "32px";
tBirdStatxArrLow.style.height = "9px";
tBirdStatxArrLow.style.margin = "0 0 -1px 56px";
tBirdStatxArrLow.style.position = "relative";
tBirdStatxArrLow.style.zIndex = "957";
var tBirdStatxArrUpr = tBirdStatxArrLow.cloneNode(false);
tBirdStatxArrUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxArrUpr");
tBirdStatxArrUpr.style.backgroundPosition = "-96px -50px";
tBirdStatxArrUpr.style.margin = "-1px 0 0 60px";
var tBirdStatxInLow = document.createElement("div");
tBirdStatxInLow.setAttribute("id", "tBirdStatxInLow");
tBirdStatxInLow.style.background = "#fbfcfc";
tBirdStatxInLow.style.border = "1px solid #555";
tBirdStatxInLow.style.MozBorderRadius = "6px";
tBirdStatxInLow.style.borderRadius = "6px";
tBirdStatxInLow.style.padding = "3px 5px";
tBirdStatxInLow.style.fontSize = "11px";
tBirdStatxInLow.style.fontFamily = "Arial";
tBirdStatxInLow.style.textAlign = "left";
tBirdStatxInLow.style.position = "relative";
tBirdStatxInLow.style.zIndex = "956";
tBirdStatxInLow.innerHTML = "loading...";
var tBirdStatxInUpr = tBirdStatxInLow.cloneNode(false);
tBirdStatxInUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxInUpr");
tBirdStatxInUpr.innerHTML = "loading...";
tBirdStatxLow.appendChild(tBirdStatxArrLow);
tBirdStatxLow.appendChild(tBirdStatxInLow);
tBirdStatxUpr.appendChild(tBirdStatxInUpr);
tBirdStatxUpr.appendChild(tBirdStatxArrUpr);
document.body.appendChild(tBirdStatxLow);
document.body.appendChild(tBirdStatxUpr);
}
var timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)", spriteAniSpeed);
window.onscroll = recheckposition;
if (showTweet == true) loadStatusText();
recheckposition();
}

function animateSprite(row, posStart, posEnd, count, speed, onlySet) {
if (typeof(count) != "number" || count > posEnd - posStart) count = 0;
document.getElementById("tBird").style.backgroundPosition = "-" + Math.round((posStart + count) * spriteWidth) + "px -" + (spriteHeight * row) + "px";
if (onlySet == true) return;
if (typeof(speed) != "number") speed = spriteAniSpeed;
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(" + row + "," + posStart + "," + posEnd + "," + (count + 1) + "," + speed + ")", speed);
}

function animateSpriteAbort() {
window.clearTimeout(timeoutAnimation);
}

function recheckposition(force) {
if (force != true) force = false;
if (birdIsFlying) return false;
windowHeight = getWindowHeight();
windowWidth = getWindowWidth();
if (windowHeight <= spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical) windowHeight = spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical + 1;
if (windowWidth <= spriteWidth) windowWidth = spriteWidth + 1;
if (typeof(window.pageYOffset) == "number") scrollPos = window.pageYOffset;
else if (document.body && document.body.scrollTop) scrollPos = document.body.scrollTop;
else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) scrollPos = document.documentElement.scrollTop;
birdPosY = parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);
birdPosX = parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);
if (scrollPos + birdSpaceVertical >= birdPosY || scrollPos + windowHeight - spriteHeight < birdPosY || force) {
hideButtons();
elemPosis = chooseNewTarget();
if (elemPosis.length < 1) {
elemType = null;
elemNr = null;
elemTop = scrollPos + Math.round(Math.random() * (windowHeight - spriteHeight));
elemLeft = Math.round(Math.random() * (windowWidth - spriteWidth));
elemWidth = 0;
} else {
newTarget = elemPosis[Math.round(Math.random() * (elemPosis.length - 1))];
elemType = newTarget[0];
elemNr = newTarget[1];
elemTop = newTarget[2];
elemLeft = newTarget[3];
elemWidth = newTarget[4];
}
targetTop = elemTop - spriteHeight;
targetLeft = Math.round(elemLeft - spriteWidth / 2 + Math.random() * elemWidth);
if (targetLeft > windowWidth - spriteWidth - 24) targetLeft = windowWidth - spriteWidth - 24;
else if (targetLeft < 0) targetLeft = 0;
birdIsFlying = true;
flyFromTo(birdPosX, birdPosY, targetLeft, targetTop, 0);
}
}

function chooseNewTarget() {
var elemPosis = new Array();
var obergrenze = scrollPos + spriteHeight + birdSpaceVertical;
var untergrenze = scrollPos + windowHeight - birdSpaceVertical;
for (var ce = 0; ce < targetElems.length; ce++) {
var elemType = targetElems[ce];
var sumElem = document.getElementsByTagName(elemType).length;
for (var cu = 0; cu < sumElem; cu++) {
var top = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetTop;
var left = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetLeft;
var width = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetWidth;
if (top <= obergrenze || top >= untergrenze || width < minElemWidth || left < 0) {
continue;
}
elemPosis[elemPosis.length] = new Array(elemType, cu, top, left, width);
if (elemPosis.length >= neededElems4random) return elemPosis;
}
}
return elemPosis;
}

function flyFromTo(startX, startY, targetX, targetY, solved, direction) {
justStarted = (solved == 0);
solved += (solved > birdSpeed / 2) ? birdSpeed : Math.round((solved == 0) ? birdSpeed / 4 : birdSpeed / 2);
solvedFuture = solved + ((solved > birdSpeed / 2) ? birdSpeed : Math.round(birdSpeed / 2));
distanceX = targetX - startX;
distanceY = targetY - startY;
distance = Math.sqrt(distanceX * distanceX + distanceY * distanceY);
solvPerc = Math.abs(1 / distance * solved);
solvDistX = Math.round(distanceX * solvPerc);
solvDistY = Math.round(distanceY * solvPerc);
solvPercFuture = Math.abs(1 / distance * solvedFuture);
solvDistXFuture = Math.round(distanceX * solvPercFuture);
solvDistYFuture = Math.round(distanceY * solvPercFuture);
if (typeof(direction) != "string") {
direction = null;
angle = ((distanceX != 0) ? Math.atan((-distanceY) / distanceX) / Math.PI * 180 : 90) + ((distanceX < 0) ? 180 : 0);
if (angle < 0) angle += 360;
if (angle < 45) direction = 'o';
else if (angle < 135) direction = 'n';
else if (angle < 202.5) direction = 'w';
else if (angle < 247.5) direction = 'sw';
else if (angle < 292.5) direction = 's';
else if (angle < 337.5) direction = 'so';
else direction = 'o';
}
if (Math.abs(solvDistXFuture) >= Math.abs(distanceX) && Math.abs(solvDistYFuture) >= Math.abs(distanceY)) {
animateSpriteAbort();
switch (direction) {
case 'so':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'sw':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
break;
case 's':
animateSprite(0, 2, 2, 0, null, true);
break;
case 'n':
animateSprite(4, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'o':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'w':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
break;
default:
animateSprite(0, 0, 0, 0, null, true);
}
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)", spriteAniSpeed);
}
if (Math.abs(solvDistX) >= Math.abs(distanceX) && Math.abs(solvDistY) >= Math.abs(distanceY)) {
solvDistX = distanceX;
solvDistY = distanceY;
birdIsFlying = false;
window.setTimeout("recheckposition()", 500);
} else {
if (justStarted) {
animateSpriteAbort();
switch (direction) {
case 'so':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(1,1,1,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 'sw':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(1,3,3,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 's':
animateSprite(0, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,3,3,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 'n':
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(4,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", 1);
break;
case 'o':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(2,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", spriteAniSpeed);
break;
case 'w':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(3,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", spriteAniSpeed);
break;
default:
animateSprite(0, 0, 0, 0, null, true);
}
}
timeoutFlight = window.setTimeout("flyFromTo(" + startX + "," + startY + "," + targetX + "," + targetY + "," + solved + ",'" + direction + "')", 50);
}
hideButtons();
document.getElementById("tBird").style.left = (startX + solvDistX) + "px";
document.getElementById("tBird").style.top = (startY + solvDistY + birdSetUp) + "px";
}

function scareTheBird(nul) {
newTS = new Date().getTime();
if (scareTheBirdLastTime < newTS - scareTheBirdTime) {
scareTheBirdCount = 1;
scareTheBirdLastTime = newTS;
} else {
scareTheBirdCount++;
if (scareTheBirdCount >= scareTheBirdMouseOverTimes) {
scareTheBirdCount = 0;
scareTheBirdLastTime = 0;
recheckposition(true);
}
}
}

function showButtons(step, winWidth, winHeight) {
birdPosY = parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);
birdPosX = parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);
if (step == 0 && document.getElementById("tBirdLtweet").style.display == "block") step = 100;
if (birdIsFlying) step = 0;
opacity = Math.round(step * 15);
if (opacity < 0) opacity = 0;
if (opacity > 100) opacity = 100;
if (birdPosX < winWidth - 300 || birdPosX < winWidth / 2) {
buttonPosX1 = birdPosX + spriteWidth - 15;
buttonPosX2 = birdPosX + spriteWidth - 10;
} else {
buttonPosX1 = birdPosX + 16 - parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.width);
buttonPosX2 = birdPosX + 11 - parseInt(document.getElementById("tBirdLfollow").style.width);
}
buttonPosY1 = birdPosY - 0;
buttonPosY2 = birdPosY - 0 + parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.height);
document.getElementById("tBirdLtweet").style.left = buttonPosX1 + "px";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.top = buttonPosY1 + "px";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.left = buttonPosX2 + "px";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.top = buttonPosY2 + "px";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
if (showTweet == true) {
if (typeof(window.pageYOffset) == "number") scrollPos = window.pageYOffset;
else if (document.body && document.body.scrollTop) scrollPos = document.body.scrollTop;
else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) scrollPos = document.documentElement.scrollTop;
if (birdPosX < 64) boxMoveX = 64 - birdPosX;
else if (birdPosX > winWidth - 64) boxMoveX = winWidth - birdPosX - 64;
else boxMoveX = 0;
txtBoxPosX = Math.round(birdPosX + spriteWidth / 2 - parseInt(document.getElementById("tBirdStatxLow").style.width) / 2 + boxMoveX);
if (birdPosY < winHeight / 2 + scrollPos) {
txtBoxPosY = birdPosY + spriteHeight;
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.left = txtBoxPosX + "px";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.top = txtBoxPosY + "px";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
} else {
txtBoxPosY = birdPosY - document.getElementById("tBirdStatxUpr").offsetHeight;
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.left = txtBoxPosX + "px";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.top = txtBoxPosY + "px";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
}
}
if (opacity >= 100) return;
step++;
showButtonsTimeout = window.setTimeout("showButtons(" + step + "," + winWidth + "," + winHeight + ")", 60);
}

function hideButtons() {
window.clearTimeout(showButtonsTimeout);
document.getElementById("tBirdLtweet").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter = "alpha(opacity=0)";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter = "alpha(opacity=0)";
if (showTweet == true) {
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter = "alpha(opacity=0)";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter = "alpha(opacity=0)";
}
}

function loadStatusText() {
param = "tuac=" + twitterAccount;
var req = (window.XMLHttpRequest) ? new XMLHttpRequest() : ((window.ActiveXObject) ? new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") : false);
if (!req) {
document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML = "Error: could not create Ajax-request";
}
req.open("POST", twitterfeedreader, true);
req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
req.setRequestHeader("Content-Length", param.length);
req.setRequestHeader("Connection", "close");
req.onreadystatechange = function () {
if (req.readyState == 4) {
resp = (req.status == 200) ? req.responseText : "Error: Ajax-request failed,HTTP-Code " + req.status;
resp = resp.replace(/<a /g, '<a style="' + hyperlinkStyle + '" ');
document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML = resp;
document.getElementById("tBirdStatxInUpr").innerHTML = resp;
}
}
req.send(param);
}

function getWindowWidth() {
if (typeof(window.innerWidth) == "number") ww = window.innerWidth;
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) ww = document.documentElement.clientWidth;
else if (document.body && document.body.clientWidth) ww = document.body.clientWidth;
else ww = 800;
return ww;
}

function getWindowHeight() {
if (typeof(window.innerHeight) == "number") wh = window.innerHeight;
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) wh = document.documentElement.clientHeight;
else if (document.body && document.body.clientHeight) wh = document.body.clientHeight;
else wh = 450;
return wh;
}

function is_mobile(is_mobile_ua) {
return (is_mobile_ua.toLowerCase().search(/(iphone|ipod|opera mini|windows ce|windows phone|palm|blackberry|android|symbian|series60|samsung|nokia|playstation portable|htc[\-_]|up\.browser|profile\/midp|[1-4][0-9]{2}x[1-4][0-9]{2})/) > -1)
}

function utf8_encode(str) {
str = str.replace(/\r\n/g, "\n");
utf8str = "";
for (n = 0; n < str.length; n++) {
c = str.charCodeAt(n);
if (c < 128) {
utf8str += String.fromCharCode(c);
} else if (c > 127 && c < 2048) {
utf8str += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
utf8str += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
} else {
utf8str += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
utf8str += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
utf8str += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
}
}
return utf8str;
}

function is_utf8(str) {
strlen = str.length;
for (i = 0; i < strlen; i++) {
ord = str.charCodeAt(i);
if (ord < 0x80) continue;
else if ((ord & 0xE0) === 0xC0 && ord > 0xC1) n = 1;
else if ((ord & 0xF0) === 0xE0) n = 2;
else if ((ord & 0xF8) === 0xF0 && ord < 0xF5) n = 3;
else
return false;
for (c = 0; c < n; c++)
if (++i === strlen || (str.charCodeAt(i) & 0xC0) !== 0x80) return false;
}
return true;
}
//]]>
</script><script type="text/javascript"> var twitterAccount ="Dautocrazy"; var tweetThisText ="Dautocrazy.Blog"; tripleflapInit(); </script>
2-Chim xanh Giáng Sinh
Tạo Nút Liên Kết Twitter Hiệu Ứng Bay Cho Blogger-Twitter bird for blogspot

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if (typeof(twitterAccount) != "string") var twitterAccount = "";
if (typeof(tweetThisText) != "string" || tweetThisText == "") var tweetThisText = document.title + " " + document.URL;
if (typeof(showTweet) != "boolean") var showTweet = false;
var tweetthislink = null;
if (typeof(otherPageOrFeed) != "string" || otherPageOrFeed == "") var otherPageOrFeed = false;
var birdSprite = "http://1.bp.blogspot.com/-V1I4cJnOVNE/TnmcL_4uYkI/AAAAAAAABYE/ziSnYt8BZ2U/s1600/gj37765.blogspot.com_SantaBirdTwitter.png";
var twitterfeedreader = "";
var hyperlinkStyle = "color:#27b;text-decoration:none;";
var birdSpeed = 12;
var birdSpaceVertical = 16;
var birdSetUp = 2;
var spriteWidth = 64;
var spriteHeight = 64;
var spriteAniSpeed = 72;
var spriteAniSpeedSlow = Math.round(spriteAniSpeed * 1.75);
var targetElems = new Array("img", "hr", "input", "textarea", "button", "select", "table", "td", "div", "ul", "ol", "li", "h1", "h2", "h3", "h4", "p", "code", "object", "a", "b", "strong", "span");
var neededElems4random = 10;
var minElemWidth = Math.round(spriteWidth / 3);
var scareTheBirdMouseOverTimes = 4;
var scareTheBirdTime = 1000;
var showOnMobile = false;
var birdIsFlying = false;
var scrollPos = 0;
var windowHeight = getWindowHeight();
var windowWidth = getWindowWidth();
if (windowHeight <= spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical) windowHeight = spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical + 1;
if (windowWidth <= spriteWidth) windowWidth = spriteWidth + 1;
var birdPosX = Math.round(Math.random() * (windowWidth - spriteWidth + 200) - 200);
var birdPosY = -2 * spriteHeight;
var timeoutAnimation = false;
var timeoutFlight = false;
var showButtonsTimeout = null;
var hideButtonsTimeout = null;
var scareTheBirdLastTime = 0;
var scareTheBirdCount = 0;

function tripleflapInit(reallystart) {
if (typeof(reallystart) == "undefined") {
window.setTimeout("tripleflapInit(1)", 250);
return;
}
if (!showOnMobile && typeof(navigator.userAgent) == "string" && is_mobile(navigator.userAgent)) {
return;
}
if (!is_utf8(tweetThisText)) tweetThisText = utf8_encode(tweetThisText);
var tweetthislink = "http://twitter.com/home?status=" + escape(tweetThisText);
if (twitterAccount == "") showTweet = false;
var accountURL = (twitterAccount != "") ? "http://twitter.com/" + twitterAccount : ((otherPageOrFeed != false) ? otherPageOrFeed : "http://twitter.com/");
var tBird = document.createElement("a");
tBird.setAttribute("id", "tBird");
tBird.setAttribute("href", accountURL);
tBird.setAttribute("target", "_blank");
tBird.style.display = "block";
tBird.style.position = "absolute";
tBird.style.left = birdPosX + "px";
tBird.style.top = birdPosY + "px";
tBird.style.width = spriteWidth + "px";
tBird.style.height = spriteHeight + "px";
tBird.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBird.style.backgroundPosition = "-0px -0px";
tBird.style.zIndex = "947";
tBird.onmouseover = function () {
scareTheBird();
showButtonsTimeout = window.setTimeout("showButtons(0," + windowWidth + "," + windowHeight + ")", 400);
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBird.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBird);
var tBirdLtweet = document.createElement("a");
tBirdLtweet.setAttribute("id", "tBirdLtweet");
tBirdLtweet.setAttribute("href", tweetthislink);
tBirdLtweet.setAttribute("target", "_blank");
tBirdLtweet.setAttribute("title", "tweet this");
tBirdLtweet.style.display = "none";
tBirdLtweet.style.position = "absolute";
tBirdLtweet.style.left = "0px";
tBirdLtweet.style.top = "-100px";
tBirdLtweet.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBirdLtweet.style.opacity = "0";
tBirdLtweet.style.filter = "alpha(opacity=0)";
tBirdLtweet.style.backgroundPosition = "-64px -0px";
tBirdLtweet.style.width = "58px";
tBirdLtweet.style.height = "30px";
tBirdLtweet.style.zIndex = "951";
tBirdLtweet.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdLtweet.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBirdLtweet);
var tBirdLfollow = tBirdLtweet.cloneNode(false);
tBirdLfollow.setAttribute("id", "tBirdLfollow");
tBirdLfollow.setAttribute("href", accountURL);
tBirdLfollow.setAttribute("title", "follow " + (twitterAccount ? "@" + twitterAccount : "me"));
tBirdLfollow.style.backgroundPosition = "-64px -30px";
tBirdLfollow.style.width = "58px";
tBirdLfollow.style.height = "20px";
tBirdLfollow.style.zIndex = "952";
tBirdLfollow.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdLfollow.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBirdLfollow);
if (showTweet == true) {
var tBirdStatxLow = document.createElement("div");
tBirdStatxLow.setAttribute("id", "tBirdStatxLow");
tBirdStatxLow.style.display = "none";
tBirdStatxLow.style.position = "absolute";
tBirdStatxLow.style.left = "0px";
tBirdStatxLow.style.top = "-100px";
tBirdStatxLow.style.background = "transparent";
tBirdStatxLow.style.opacity = "0";
tBirdStatxLow.style.filter = "alpha(opacity=0)";
tBirdStatxLow.style.width = "192px";
tBirdStatxLow.style.zIndex = "955";
tBirdStatxLow.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdStatxLow.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
var tBirdStatxUpr = tBirdStatxLow.cloneNode(false);
tBirdStatxUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxUpr");
tBirdStatxUpr.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdStatxUpr.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
var tBirdStatxArrLow = document.createElement("div");
tBirdStatxArrLow.setAttribute("id", "tBirdStatxArrLow");
tBirdStatxArrLow.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBirdStatxArrLow.style.backgroundPosition = "-64px -50px";
tBirdStatxArrLow.style.width = "32px";
tBirdStatxArrLow.style.height = "9px";
tBirdStatxArrLow.style.margin = "0 0 -1px 56px";
tBirdStatxArrLow.style.position = "relative";
tBirdStatxArrLow.style.zIndex = "957";
var tBirdStatxArrUpr = tBirdStatxArrLow.cloneNode(false);
tBirdStatxArrUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxArrUpr");
tBirdStatxArrUpr.style.backgroundPosition = "-96px -50px";
tBirdStatxArrUpr.style.margin = "-1px 0 0 60px";
var tBirdStatxInLow = document.createElement("div");
tBirdStatxInLow.setAttribute("id", "tBirdStatxInLow");
tBirdStatxInLow.style.background = "#fbfcfc";
tBirdStatxInLow.style.border = "1px solid #555";
tBirdStatxInLow.style.MozBorderRadius = "6px";
tBirdStatxInLow.style.borderRadius = "6px";
tBirdStatxInLow.style.padding = "3px 5px";
tBirdStatxInLow.style.fontSize = "11px";
tBirdStatxInLow.style.fontFamily = "Arial";
tBirdStatxInLow.style.textAlign = "left";
tBirdStatxInLow.style.position = "relative";
tBirdStatxInLow.style.zIndex = "956";
tBirdStatxInLow.innerHTML = "loading...";
var tBirdStatxInUpr = tBirdStatxInLow.cloneNode(false);
tBirdStatxInUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxInUpr");
tBirdStatxInUpr.innerHTML = "loading...";
tBirdStatxLow.appendChild(tBirdStatxArrLow);
tBirdStatxLow.appendChild(tBirdStatxInLow);
tBirdStatxUpr.appendChild(tBirdStatxInUpr);
tBirdStatxUpr.appendChild(tBirdStatxArrUpr);
document.body.appendChild(tBirdStatxLow);
document.body.appendChild(tBirdStatxUpr);
}
var timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)", spriteAniSpeed);
window.onscroll = recheckposition;
if (showTweet == true) loadStatusText();
recheckposition();
}

function animateSprite(row, posStart, posEnd, count, speed, onlySet) {
if (typeof(count) != "number" || count > posEnd - posStart) count = 0;
document.getElementById("tBird").style.backgroundPosition = "-" + Math.round((posStart + count) * spriteWidth) + "px -" + (spriteHeight * row) + "px";
if (onlySet == true) return;
if (typeof(speed) != "number") speed = spriteAniSpeed;
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(" + row + "," + posStart + "," + posEnd + "," + (count + 1) + "," + speed + ")", speed);
}

function animateSpriteAbort() {
window.clearTimeout(timeoutAnimation);
}

function recheckposition(force) {
if (force != true) force = false;
if (birdIsFlying) return false;
windowHeight = getWindowHeight();
windowWidth = getWindowWidth();
if (windowHeight <= spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical) windowHeight = spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical + 1;
if (windowWidth <= spriteWidth) windowWidth = spriteWidth + 1;
if (typeof(window.pageYOffset) == "number") scrollPos = window.pageYOffset;
else if (document.body && document.body.scrollTop) scrollPos = document.body.scrollTop;
else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) scrollPos = document.documentElement.scrollTop;
birdPosY = parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);
birdPosX = parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);
if (scrollPos + birdSpaceVertical >= birdPosY || scrollPos + windowHeight - spriteHeight < birdPosY || force) {
hideButtons();
elemPosis = chooseNewTarget();
if (elemPosis.length < 1) {
elemType = null;
elemNr = null;
elemTop = scrollPos + Math.round(Math.random() * (windowHeight - spriteHeight));
elemLeft = Math.round(Math.random() * (windowWidth - spriteWidth));
elemWidth = 0;
} else {
newTarget = elemPosis[Math.round(Math.random() * (elemPosis.length - 1))];
elemType = newTarget[0];
elemNr = newTarget[1];
elemTop = newTarget[2];
elemLeft = newTarget[3];
elemWidth = newTarget[4];
}
targetTop = elemTop - spriteHeight;
targetLeft = Math.round(elemLeft - spriteWidth / 2 + Math.random() * elemWidth);
if (targetLeft > windowWidth - spriteWidth - 24) targetLeft = windowWidth - spriteWidth - 24;
else if (targetLeft < 0) targetLeft = 0;
birdIsFlying = true;
flyFromTo(birdPosX, birdPosY, targetLeft, targetTop, 0);
}
}

function chooseNewTarget() {
var elemPosis = new Array();
var obergrenze = scrollPos + spriteHeight + birdSpaceVertical;
var untergrenze = scrollPos + windowHeight - birdSpaceVertical;
for (var ce = 0; ce < targetElems.length; ce++) {
var elemType = targetElems[ce];
var sumElem = document.getElementsByTagName(elemType).length;
for (var cu = 0; cu < sumElem; cu++) {
var top = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetTop;
var left = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetLeft;
var width = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetWidth;
if (top <= obergrenze || top >= untergrenze || width < minElemWidth || left < 0) {
continue;
}
elemPosis[elemPosis.length] = new Array(elemType, cu, top, left, width);
if (elemPosis.length >= neededElems4random) return elemPosis;
}
}
return elemPosis;
}

function flyFromTo(startX, startY, targetX, targetY, solved, direction) {
justStarted = (solved == 0);
solved += (solved > birdSpeed / 2) ? birdSpeed : Math.round((solved == 0) ? birdSpeed / 4 : birdSpeed / 2);
solvedFuture = solved + ((solved > birdSpeed / 2) ? birdSpeed : Math.round(birdSpeed / 2));
distanceX = targetX - startX;
distanceY = targetY - startY;
distance = Math.sqrt(distanceX * distanceX + distanceY * distanceY);
solvPerc = Math.abs(1 / distance * solved);
solvDistX = Math.round(distanceX * solvPerc);
solvDistY = Math.round(distanceY * solvPerc);
solvPercFuture = Math.abs(1 / distance * solvedFuture);
solvDistXFuture = Math.round(distanceX * solvPercFuture);
solvDistYFuture = Math.round(distanceY * solvPercFuture);
if (typeof(direction) != "string") {
direction = null;
angle = ((distanceX != 0) ? Math.atan((-distanceY) / distanceX) / Math.PI * 180 : 90) + ((distanceX < 0) ? 180 : 0);
if (angle < 0) angle += 360;
if (angle < 45) direction = 'o';
else if (angle < 135) direction = 'n';
else if (angle < 202.5) direction = 'w';
else if (angle < 247.5) direction = 'sw';
else if (angle < 292.5) direction = 's';
else if (angle < 337.5) direction = 'so';
else direction = 'o';
}
if (Math.abs(solvDistXFuture) >= Math.abs(distanceX) && Math.abs(solvDistYFuture) >= Math.abs(distanceY)) {
animateSpriteAbort();
switch (direction) {
case 'so':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'sw':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
break;
case 's':
animateSprite(0, 2, 2, 0, null, true);
break;
case 'n':
animateSprite(4, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'o':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'w':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
break;
default:
animateSprite(0, 0, 0, 0, null, true);
}
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)", spriteAniSpeed);
}
if (Math.abs(solvDistX) >= Math.abs(distanceX) && Math.abs(solvDistY) >= Math.abs(distanceY)) {
solvDistX = distanceX;
solvDistY = distanceY;
birdIsFlying = false;
window.setTimeout("recheckposition()", 500);
} else {
if (justStarted) {
animateSpriteAbort();
switch (direction) {
case 'so':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(1,1,1,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 'sw':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(1,3,3,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 's':
animateSprite(0, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,3,3,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 'n':
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(4,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", 1);
break;
case 'o':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(2,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", spriteAniSpeed);
break;
case 'w':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(3,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", spriteAniSpeed);
break;
default:
animateSprite(0, 0, 0, 0, null, true);
}
}
timeoutFlight = window.setTimeout("flyFromTo(" + startX + "," + startY + "," + targetX + "," + targetY + "," + solved + ",'" + direction + "')", 50);
}
hideButtons();
document.getElementById("tBird").style.left = (startX + solvDistX) + "px";
document.getElementById("tBird").style.top = (startY + solvDistY + birdSetUp) + "px";
}

function scareTheBird(nul) {
newTS = new Date().getTime();
if (scareTheBirdLastTime < newTS - scareTheBirdTime) {
scareTheBirdCount = 1;
scareTheBirdLastTime = newTS;
} else {
scareTheBirdCount++;
if (scareTheBirdCount >= scareTheBirdMouseOverTimes) {
scareTheBirdCount = 0;
scareTheBirdLastTime = 0;
recheckposition(true);
}
}
}

function showButtons(step, winWidth, winHeight) {
birdPosY = parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);
birdPosX = parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);
if (step == 0 && document.getElementById("tBirdLtweet").style.display == "block") step = 100;
if (birdIsFlying) step = 0;
opacity = Math.round(step * 15);
if (opacity < 0) opacity = 0;
if (opacity > 100) opacity = 100;
if (birdPosX < winWidth - 300 || birdPosX < winWidth / 2) {
buttonPosX1 = birdPosX + spriteWidth - 15;
buttonPosX2 = birdPosX + spriteWidth - 10;
} else {
buttonPosX1 = birdPosX + 16 - parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.width);
buttonPosX2 = birdPosX + 11 - parseInt(document.getElementById("tBirdLfollow").style.width);
}
buttonPosY1 = birdPosY - 0;
buttonPosY2 = birdPosY - 0 + parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.height);
document.getElementById("tBirdLtweet").style.left = buttonPosX1 + "px";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.top = buttonPosY1 + "px";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.left = buttonPosX2 + "px";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.top = buttonPosY2 + "px";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
if (showTweet == true) {
if (typeof(window.pageYOffset) == "number") scrollPos = window.pageYOffset;
else if (document.body && document.body.scrollTop) scrollPos = document.body.scrollTop;
else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) scrollPos = document.documentElement.scrollTop;
if (birdPosX < 64) boxMoveX = 64 - birdPosX;
else if (birdPosX > winWidth - 64) boxMoveX = winWidth - birdPosX - 64;
else boxMoveX = 0;
txtBoxPosX = Math.round(birdPosX + spriteWidth / 2 - parseInt(document.getElementById("tBirdStatxLow").style.width) / 2 + boxMoveX);
if (birdPosY < winHeight / 2 + scrollPos) {
txtBoxPosY = birdPosY + spriteHeight;
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.left = txtBoxPosX + "px";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.top = txtBoxPosY + "px";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
} else {
txtBoxPosY = birdPosY - document.getElementById("tBirdStatxUpr").offsetHeight;
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.left = txtBoxPosX + "px";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.top = txtBoxPosY + "px";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
}
}
if (opacity >= 100) return;
step++;
showButtonsTimeout = window.setTimeout("showButtons(" + step + "," + winWidth + "," + winHeight + ")", 60);
}

function hideButtons() {
window.clearTimeout(showButtonsTimeout);
document.getElementById("tBirdLtweet").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter = "alpha(opacity=0)";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter = "alpha(opacity=0)";
if (showTweet == true) {
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter = "alpha(opacity=0)";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter = "alpha(opacity=0)";
}
}

function loadStatusText() {
param = "tuac=" + twitterAccount;
var req = (window.XMLHttpRequest) ? new XMLHttpRequest() : ((window.ActiveXObject) ? new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") : false);
if (!req) {
document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML = "Error: could not create Ajax-request";
}
req.open("POST", twitterfeedreader, true);
req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
req.setRequestHeader("Content-Length", param.length);
req.setRequestHeader("Connection", "close");
req.onreadystatechange = function () {
if (req.readyState == 4) {
resp = (req.status == 200) ? req.responseText : "Error: Ajax-request failed,HTTP-Code " + req.status;
resp = resp.replace(/<a /g, '<a style="' + hyperlinkStyle + '" ');
document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML = resp;
document.getElementById("tBirdStatxInUpr").innerHTML = resp;
}
}
req.send(param);
}

function getWindowWidth() {
if (typeof(window.innerWidth) == "number") ww = window.innerWidth;
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) ww = document.documentElement.clientWidth;
else if (document.body && document.body.clientWidth) ww = document.body.clientWidth;
else ww = 800;
return ww;
}

function getWindowHeight() {
if (typeof(window.innerHeight) == "number") wh = window.innerHeight;
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) wh = document.documentElement.clientHeight;
else if (document.body && document.body.clientHeight) wh = document.body.clientHeight;
else wh = 450;
return wh;
}

function is_mobile(is_mobile_ua) {
return (is_mobile_ua.toLowerCase().search(/(iphone|ipod|opera mini|windows ce|windows phone|palm|blackberry|android|symbian|series60|samsung|nokia|playstation portable|htc[\-_]|up\.browser|profile\/midp|[1-4][0-9]{2}x[1-4][0-9]{2})/) > -1)
}

function utf8_encode(str) {
str = str.replace(/\r\n/g, "\n");
utf8str = "";
for (n = 0; n < str.length; n++) {
c = str.charCodeAt(n);
if (c < 128) {
utf8str += String.fromCharCode(c);
} else if (c > 127 && c < 2048) {
utf8str += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
utf8str += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
} else {
utf8str += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
utf8str += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
utf8str += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
}
}
return utf8str;
}

function is_utf8(str) {
strlen = str.length;
for (i = 0; i < strlen; i++) {
ord = str.charCodeAt(i);
if (ord < 0x80) continue;
else if ((ord & 0xE0) === 0xC0 && ord > 0xC1) n = 1;
else if ((ord & 0xF0) === 0xE0) n = 2;
else if ((ord & 0xF8) === 0xF0 && ord < 0xF5) n = 3;
else
return false;
for (c = 0; c < n; c++)
if (++i === strlen || (str.charCodeAt(i) & 0xC0) !== 0x80) return false;
}
return true;
}
//]]>
</script><script type="text/javascript"> var twitterAccount = "Dautocrazy"; var tweetThisText = "Dautocrazy.Blog"; tripleflapInit(); </script>
3-Kung Fu KaMe
Tạo Nút Liên Kết Twitter Hiệu Ứng Bay Cho Blogger-Twitter bird for blogspot

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if (typeof(twitterAccount) != "string") var twitterAccount = "";
if (typeof(tweetThisText) != "string" || tweetThisText == "") var tweetThisText = document.title + " " + document.URL;
if (typeof(showTweet) != "boolean") var showTweet = false;
var tweetthislink = null;
if (typeof(otherPageOrFeed) != "string" || otherPageOrFeed == "") var otherPageOrFeed = false;
var birdSprite = "http://2.bp.blogspot.com/-gUdAOdWOsqg/TnmcJgY3WGI/AAAAAAAABX8/u0F7wqo777I/s1600/gj37765.blogspot.com_DBZ_Twitter.png";
var twitterfeedreader = "";
var hyperlinkStyle = "color:#27b;text-decoration:none;";
var birdSpeed = 12;
var birdSpaceVertical = 16;
var birdSetUp = 2;
var spriteWidth = 64;
var spriteHeight = 64;
var spriteAniSpeed = 72;
var spriteAniSpeedSlow = Math.round(spriteAniSpeed * 1.75);
var targetElems = new Array("img", "hr", "input", "textarea", "button", "select", "table", "td", "div", "ul", "ol", "li", "h1", "h2", "h3", "h4", "p", "code", "object", "a", "b", "strong", "span");
var neededElems4random = 10;
var minElemWidth = Math.round(spriteWidth / 3);
var scareTheBirdMouseOverTimes = 4;
var scareTheBirdTime = 1000;
var showOnMobile = false;
var birdIsFlying = false;
var scrollPos = 0;
var windowHeight = getWindowHeight();
var windowWidth = getWindowWidth();
if (windowHeight <= spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical) windowHeight = spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical + 1;
if (windowWidth <= spriteWidth) windowWidth = spriteWidth + 1;
var birdPosX = Math.round(Math.random() * (windowWidth - spriteWidth + 200) - 200);
var birdPosY = -2 * spriteHeight;
var timeoutAnimation = false;
var timeoutFlight = false;
var showButtonsTimeout = null;
var hideButtonsTimeout = null;
var scareTheBirdLastTime = 0;
var scareTheBirdCount = 0;

function tripleflapInit(reallystart) {
if (typeof(reallystart) == "undefined") {
window.setTimeout("tripleflapInit(1)", 250);
return;
}
if (!showOnMobile && typeof(navigator.userAgent) == "string" && is_mobile(navigator.userAgent)) {
return;
}
if (!is_utf8(tweetThisText)) tweetThisText = utf8_encode(tweetThisText);
var tweetthislink = "http://twitter.com/home?status=" + escape(tweetThisText);
if (twitterAccount == "") showTweet = false;
var accountURL = (twitterAccount != "") ? "http://twitter.com/" + twitterAccount : ((otherPageOrFeed != false) ? otherPageOrFeed : "http://twitter.com/");
var tBird = document.createElement("a");
tBird.setAttribute("id", "tBird");
tBird.setAttribute("href", accountURL);
tBird.setAttribute("target", "_blank");
tBird.style.display = "block";
tBird.style.position = "absolute";
tBird.style.left = birdPosX + "px";
tBird.style.top = birdPosY + "px";
tBird.style.width = spriteWidth + "px";
tBird.style.height = spriteHeight + "px";
tBird.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBird.style.backgroundPosition = "-0px -0px";
tBird.style.zIndex = "947";
tBird.onmouseover = function () {
scareTheBird();
showButtonsTimeout = window.setTimeout("showButtons(0," + windowWidth + "," + windowHeight + ")", 400);
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBird.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBird);
var tBirdLtweet = document.createElement("a");
tBirdLtweet.setAttribute("id", "tBirdLtweet");
tBirdLtweet.setAttribute("href", tweetthislink);
tBirdLtweet.setAttribute("target", "_blank");
tBirdLtweet.setAttribute("title", "tweet this");
tBirdLtweet.style.display = "none";
tBirdLtweet.style.position = "absolute";
tBirdLtweet.style.left = "0px";
tBirdLtweet.style.top = "-100px";
tBirdLtweet.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBirdLtweet.style.opacity = "0";
tBirdLtweet.style.filter = "alpha(opacity=0)";
tBirdLtweet.style.backgroundPosition = "-64px -0px";
tBirdLtweet.style.width = "58px";
tBirdLtweet.style.height = "30px";
tBirdLtweet.style.zIndex = "951";
tBirdLtweet.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdLtweet.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBirdLtweet);
var tBirdLfollow = tBirdLtweet.cloneNode(false);
tBirdLfollow.setAttribute("id", "tBirdLfollow");
tBirdLfollow.setAttribute("href", accountURL);
tBirdLfollow.setAttribute("title", "follow " + (twitterAccount ? "@" + twitterAccount : "me"));
tBirdLfollow.style.backgroundPosition = "-64px -30px";
tBirdLfollow.style.width = "58px";
tBirdLfollow.style.height = "20px";
tBirdLfollow.style.zIndex = "952";
tBirdLfollow.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdLfollow.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBirdLfollow);
if (showTweet == true) {
var tBirdStatxLow = document.createElement("div");
tBirdStatxLow.setAttribute("id", "tBirdStatxLow");
tBirdStatxLow.style.display = "none";
tBirdStatxLow.style.position = "absolute";
tBirdStatxLow.style.left = "0px";
tBirdStatxLow.style.top = "-100px";
tBirdStatxLow.style.background = "transparent";
tBirdStatxLow.style.opacity = "0";
tBirdStatxLow.style.filter = "alpha(opacity=0)";
tBirdStatxLow.style.width = "192px";
tBirdStatxLow.style.zIndex = "955";
tBirdStatxLow.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdStatxLow.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
var tBirdStatxUpr = tBirdStatxLow.cloneNode(false);
tBirdStatxUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxUpr");
tBirdStatxUpr.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdStatxUpr.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
var tBirdStatxArrLow = document.createElement("div");
tBirdStatxArrLow.setAttribute("id", "tBirdStatxArrLow");
tBirdStatxArrLow.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBirdStatxArrLow.style.backgroundPosition = "-64px -50px";
tBirdStatxArrLow.style.width = "32px";
tBirdStatxArrLow.style.height = "9px";
tBirdStatxArrLow.style.margin = "0 0 -1px 56px";
tBirdStatxArrLow.style.position = "relative";
tBirdStatxArrLow.style.zIndex = "957";
var tBirdStatxArrUpr = tBirdStatxArrLow.cloneNode(false);
tBirdStatxArrUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxArrUpr");
tBirdStatxArrUpr.style.backgroundPosition = "-96px -50px";
tBirdStatxArrUpr.style.margin = "-1px 0 0 60px";
var tBirdStatxInLow = document.createElement("div");
tBirdStatxInLow.setAttribute("id", "tBirdStatxInLow");
tBirdStatxInLow.style.background = "#fbfcfc";
tBirdStatxInLow.style.border = "1px solid #555";
tBirdStatxInLow.style.MozBorderRadius = "6px";
tBirdStatxInLow.style.borderRadius = "6px";
tBirdStatxInLow.style.padding = "3px 5px";
tBirdStatxInLow.style.fontSize = "11px";
tBirdStatxInLow.style.fontFamily = "Arial";
tBirdStatxInLow.style.textAlign = "left";
tBirdStatxInLow.style.position = "relative";
tBirdStatxInLow.style.zIndex = "956";
tBirdStatxInLow.innerHTML = "loading...";
var tBirdStatxInUpr = tBirdStatxInLow.cloneNode(false);
tBirdStatxInUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxInUpr");
tBirdStatxInUpr.innerHTML = "loading...";
tBirdStatxLow.appendChild(tBirdStatxArrLow);
tBirdStatxLow.appendChild(tBirdStatxInLow);
tBirdStatxUpr.appendChild(tBirdStatxInUpr);
tBirdStatxUpr.appendChild(tBirdStatxArrUpr);
document.body.appendChild(tBirdStatxLow);
document.body.appendChild(tBirdStatxUpr);
}
var timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)", spriteAniSpeed);
window.onscroll = recheckposition;
if (showTweet == true) loadStatusText();
recheckposition();
}

function animateSprite(row, posStart, posEnd, count, speed, onlySet) {
if (typeof(count) != "number" || count > posEnd - posStart) count = 0;
document.getElementById("tBird").style.backgroundPosition = "-" + Math.round((posStart + count) * spriteWidth) + "px -" + (spriteHeight * row) + "px";
if (onlySet == true) return;
if (typeof(speed) != "number") speed = spriteAniSpeed;
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(" + row + "," + posStart + "," + posEnd + "," + (count + 1) + "," + speed + ")", speed);
}

function animateSpriteAbort() {
window.clearTimeout(timeoutAnimation);
}

function recheckposition(force) {
if (force != true) force = false;
if (birdIsFlying) return false;
windowHeight = getWindowHeight();
windowWidth = getWindowWidth();
if (windowHeight <= spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical) windowHeight = spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical + 1;
if (windowWidth <= spriteWidth) windowWidth = spriteWidth + 1;
if (typeof(window.pageYOffset) == "number") scrollPos = window.pageYOffset;
else if (document.body && document.body.scrollTop) scrollPos = document.body.scrollTop;
else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) scrollPos = document.documentElement.scrollTop;
birdPosY = parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);
birdPosX = parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);
if (scrollPos + birdSpaceVertical >= birdPosY || scrollPos + windowHeight - spriteHeight < birdPosY || force) {
hideButtons();
elemPosis = chooseNewTarget();
if (elemPosis.length < 1) {
elemType = null;
elemNr = null;
elemTop = scrollPos + Math.round(Math.random() * (windowHeight - spriteHeight));
elemLeft = Math.round(Math.random() * (windowWidth - spriteWidth));
elemWidth = 0;
} else {
newTarget = elemPosis[Math.round(Math.random() * (elemPosis.length - 1))];
elemType = newTarget[0];
elemNr = newTarget[1];
elemTop = newTarget[2];
elemLeft = newTarget[3];
elemWidth = newTarget[4];
}
targetTop = elemTop - spriteHeight;
targetLeft = Math.round(elemLeft - spriteWidth / 2 + Math.random() * elemWidth);
if (targetLeft > windowWidth - spriteWidth - 24) targetLeft = windowWidth - spriteWidth - 24;
else if (targetLeft < 0) targetLeft = 0;
birdIsFlying = true;
flyFromTo(birdPosX, birdPosY, targetLeft, targetTop, 0);
}
}

function chooseNewTarget() {
var elemPosis = new Array();
var obergrenze = scrollPos + spriteHeight + birdSpaceVertical;
var untergrenze = scrollPos + windowHeight - birdSpaceVertical;
for (var ce = 0; ce < targetElems.length; ce++) {
var elemType = targetElems[ce];
var sumElem = document.getElementsByTagName(elemType).length;
for (var cu = 0; cu < sumElem; cu++) {
var top = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetTop;
var left = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetLeft;
var width = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetWidth;
if (top <= obergrenze || top >= untergrenze || width < minElemWidth || left < 0) {
continue;
}
elemPosis[elemPosis.length] = new Array(elemType, cu, top, left, width);
if (elemPosis.length >= neededElems4random) return elemPosis;
}
}
return elemPosis;
}

function flyFromTo(startX, startY, targetX, targetY, solved, direction) {
justStarted = (solved == 0);
solved += (solved > birdSpeed / 2) ? birdSpeed : Math.round((solved == 0) ? birdSpeed / 4 : birdSpeed / 2);
solvedFuture = solved + ((solved > birdSpeed / 2) ? birdSpeed : Math.round(birdSpeed / 2));
distanceX = targetX - startX;
distanceY = targetY - startY;
distance = Math.sqrt(distanceX * distanceX + distanceY * distanceY);
solvPerc = Math.abs(1 / distance * solved);
solvDistX = Math.round(distanceX * solvPerc);
solvDistY = Math.round(distanceY * solvPerc);
solvPercFuture = Math.abs(1 / distance * solvedFuture);
solvDistXFuture = Math.round(distanceX * solvPercFuture);
solvDistYFuture = Math.round(distanceY * solvPercFuture);
if (typeof(direction) != "string") {
direction = null;
angle = ((distanceX != 0) ? Math.atan((-distanceY) / distanceX) / Math.PI * 180 : 90) + ((distanceX < 0) ? 180 : 0);
if (angle < 0) angle += 360;
if (angle < 45) direction = 'o';
else if (angle < 135) direction = 'n';
else if (angle < 202.5) direction = 'w';
else if (angle < 247.5) direction = 'sw';
else if (angle < 292.5) direction = 's';
else if (angle < 337.5) direction = 'so';
else direction = 'o';
}
if (Math.abs(solvDistXFuture) >= Math.abs(distanceX) && Math.abs(solvDistYFuture) >= Math.abs(distanceY)) {
animateSpriteAbort();
switch (direction) {
case 'so':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'sw':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
break;
case 's':
animateSprite(0, 2, 2, 0, null, true);
break;
case 'n':
animateSprite(4, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'o':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'w':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
break;
default:
animateSprite(0, 0, 0, 0, null, true);
}
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)", spriteAniSpeed);
}
if (Math.abs(solvDistX) >= Math.abs(distanceX) && Math.abs(solvDistY) >= Math.abs(distanceY)) {
solvDistX = distanceX;
solvDistY = distanceY;
birdIsFlying = false;
window.setTimeout("recheckposition()", 500);
} else {
if (justStarted) {
animateSpriteAbort();
switch (direction) {
case 'so':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(1,1,1,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 'sw':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(1,3,3,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 's':
animateSprite(0, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,3,3,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 'n':
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(4,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", 1);
break;
case 'o':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(2,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", spriteAniSpeed);
break;
case 'w':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(3,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", spriteAniSpeed);
break;
default:
animateSprite(0, 0, 0, 0, null, true);
}
}
timeoutFlight = window.setTimeout("flyFromTo(" + startX + "," + startY + "," + targetX + "," + targetY + "," + solved + ",'" + direction + "')", 50);
}
hideButtons();
document.getElementById("tBird").style.left = (startX + solvDistX) + "px";
document.getElementById("tBird").style.top = (startY + solvDistY + birdSetUp) + "px";
}

function scareTheBird(nul) {
newTS = new Date().getTime();
if (scareTheBirdLastTime < newTS - scareTheBirdTime) {
scareTheBirdCount = 1;
scareTheBirdLastTime = newTS;
} else {
scareTheBirdCount++;
if (scareTheBirdCount >= scareTheBirdMouseOverTimes) {
scareTheBirdCount = 0;
scareTheBirdLastTime = 0;
recheckposition(true);
}
}
}

function showButtons(step, winWidth, winHeight) {
birdPosY = parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);
birdPosX = parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);
if (step == 0 && document.getElementById("tBirdLtweet").style.display == "block") step = 100;
if (birdIsFlying) step = 0;
opacity = Math.round(step * 15);
if (opacity < 0) opacity = 0;
if (opacity > 100) opacity = 100;
if (birdPosX < winWidth - 300 || birdPosX < winWidth / 2) {
buttonPosX1 = birdPosX + spriteWidth - 15;
buttonPosX2 = birdPosX + spriteWidth - 10;
} else {
buttonPosX1 = birdPosX + 16 - parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.width);
buttonPosX2 = birdPosX + 11 - parseInt(document.getElementById("tBirdLfollow").style.width);
}
buttonPosY1 = birdPosY - 0;
buttonPosY2 = birdPosY - 0 + parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.height);
document.getElementById("tBirdLtweet").style.left = buttonPosX1 + "px";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.top = buttonPosY1 + "px";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.left = buttonPosX2 + "px";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.top = buttonPosY2 + "px";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
if (showTweet == true) {
if (typeof(window.pageYOffset) == "number") scrollPos = window.pageYOffset;
else if (document.body && document.body.scrollTop) scrollPos = document.body.scrollTop;
else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) scrollPos = document.documentElement.scrollTop;
if (birdPosX < 64) boxMoveX = 64 - birdPosX;
else if (birdPosX > winWidth - 64) boxMoveX = winWidth - birdPosX - 64;
else boxMoveX = 0;
txtBoxPosX = Math.round(birdPosX + spriteWidth / 2 - parseInt(document.getElementById("tBirdStatxLow").style.width) / 2 + boxMoveX);
if (birdPosY < winHeight / 2 + scrollPos) {
txtBoxPosY = birdPosY + spriteHeight;
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.left = txtBoxPosX + "px";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.top = txtBoxPosY + "px";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
} else {
txtBoxPosY = birdPosY - document.getElementById("tBirdStatxUpr").offsetHeight;
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.left = txtBoxPosX + "px";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.top = txtBoxPosY + "px";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
}
}
if (opacity >= 100) return;
step++;
showButtonsTimeout = window.setTimeout("showButtons(" + step + "," + winWidth + "," + winHeight + ")", 60);
}

function hideButtons() {
window.clearTimeout(showButtonsTimeout);
document.getElementById("tBirdLtweet").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter = "alpha(opacity=0)";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter = "alpha(opacity=0)";
if (showTweet == true) {
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter = "alpha(opacity=0)";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter = "alpha(opacity=0)";
}
}

function loadStatusText() {
param = "tuac=" + twitterAccount;
var req = (window.XMLHttpRequest) ? new XMLHttpRequest() : ((window.ActiveXObject) ? new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") : false);
if (!req) {
document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML = "Error: could not create Ajax-request";
}
req.open("POST", twitterfeedreader, true);
req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
req.setRequestHeader("Content-Length", param.length);
req.setRequestHeader("Connection", "close");
req.onreadystatechange = function () {
if (req.readyState == 4) {
resp = (req.status == 200) ? req.responseText : "Error: Ajax-request failed,HTTP-Code " + req.status;
resp = resp.replace(/<a /g, '<a style="' + hyperlinkStyle + '" ');
document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML = resp;
document.getElementById("tBirdStatxInUpr").innerHTML = resp;
}
}
req.send(param);
}

function getWindowWidth() {
if (typeof(window.innerWidth) == "number") ww = window.innerWidth;
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) ww = document.documentElement.clientWidth;
else if (document.body && document.body.clientWidth) ww = document.body.clientWidth;
else ww = 800;
return ww;
}

function getWindowHeight() {
if (typeof(window.innerHeight) == "number") wh = window.innerHeight;
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) wh = document.documentElement.clientHeight;
else if (document.body && document.body.clientHeight) wh = document.body.clientHeight;
else wh = 450;
return wh;
}

function is_mobile(is_mobile_ua) {
return (is_mobile_ua.toLowerCase().search(/(iphone|ipod|opera mini|windows ce|windows phone|palm|blackberry|android|symbian|series60|samsung|nokia|playstation portable|htc[\-_]|up\.browser|profile\/midp|[1-4][0-9]{2}x[1-4][0-9]{2})/) > -1)
}

function utf8_encode(str) {
str = str.replace(/\r\n/g, "\n");
utf8str = "";
for (n = 0; n < str.length; n++) {
c = str.charCodeAt(n);
if (c < 128) {
utf8str += String.fromCharCode(c);
} else if (c > 127 && c < 2048) {
utf8str += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
utf8str += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
} else {
utf8str += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
utf8str += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
utf8str += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
}
}
return utf8str;
}

function is_utf8(str) {
strlen = str.length;
for (i = 0; i < strlen; i++) {
ord = str.charCodeAt(i);
if (ord < 0x80) continue;
else if ((ord & 0xE0) === 0xC0 && ord > 0xC1) n = 1;
else if ((ord & 0xF0) === 0xE0) n = 2;
else if ((ord & 0xF8) === 0xF0 && ord < 0xF5) n = 3;
else
return false;
for (c = 0; c < n; c++)
if (++i === strlen || (str.charCodeAt(i) & 0xC0) !== 0x80) return false;
}
return true;
}
//]]>
</script><script type="text/javascript"> var twitterAccount = "Dautocrazy"; var tweetThisText = "Dautocrazy.Blog"; tripleflapInit(); </script>
4-Con Rồng
Tạo Nút Liên Kết Twitter Hiệu Ứng Bay Cho Blogger-Twitter bird for blogspot

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if (typeof(twitterAccount) != "string") var twitterAccount = "";
if (typeof(tweetThisText) != "string" || tweetThisText == "") var tweetThisText = document.title + " " + document.URL;
if (typeof(showTweet) != "boolean") var showTweet = false;
var tweetthislink = null;
if (typeof(otherPageOrFeed) != "string" || otherPageOrFeed == "") var otherPageOrFeed = false;
var birdSprite = "http://3.bp.blogspot.com/-RTNEz8nDVPo/TnmcKqHduXI/AAAAAAAABYA/v3DWwTo3Xhk/s1600/gj37765.blogspot.com_Dragon_Twitter.png";
var twitterfeedreader = "";
var hyperlinkStyle = "color:#27b;text-decoration:none;";
var birdSpeed = 12;
var birdSpaceVertical = 16;
var birdSetUp = 2;
var spriteWidth = 64;
var spriteHeight = 64;
var spriteAniSpeed = 72;
var spriteAniSpeedSlow = Math.round(spriteAniSpeed * 1.75);
var targetElems = new Array("img", "hr", "input", "textarea", "button", "select", "table", "td", "div", "ul", "ol", "li", "h1", "h2", "h3", "h4", "p", "code", "object", "a", "b", "strong", "span");
var neededElems4random = 10;
var minElemWidth = Math.round(spriteWidth / 3);
var scareTheBirdMouseOverTimes = 4;
var scareTheBirdTime = 1000;
var showOnMobile = false;
var birdIsFlying = false;
var scrollPos = 0;
var windowHeight = getWindowHeight();
var windowWidth = getWindowWidth();
if (windowHeight <= spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical) windowHeight = spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical + 1;
if (windowWidth <= spriteWidth) windowWidth = spriteWidth + 1;
var birdPosX = Math.round(Math.random() * (windowWidth - spriteWidth + 200) - 200);
var birdPosY = -2 * spriteHeight;
var timeoutAnimation = false;
var timeoutFlight = false;
var showButtonsTimeout = null;
var hideButtonsTimeout = null;
var scareTheBirdLastTime = 0;
var scareTheBirdCount = 0;

function tripleflapInit(reallystart) {
if (typeof(reallystart) == "undefined") {
window.setTimeout("tripleflapInit(1)", 250);
return;
}
if (!showOnMobile && typeof(navigator.userAgent) == "string" && is_mobile(navigator.userAgent)) {
return;
}
if (!is_utf8(tweetThisText)) tweetThisText = utf8_encode(tweetThisText);
var tweetthislink = "http://twitter.com/home?status=" + escape(tweetThisText);
if (twitterAccount == "") showTweet = false;
var accountURL = (twitterAccount != "") ? "http://twitter.com/" + twitterAccount : ((otherPageOrFeed != false) ? otherPageOrFeed : "http://twitter.com/");
var tBird = document.createElement("a");
tBird.setAttribute("id", "tBird");
tBird.setAttribute("href", accountURL);
tBird.setAttribute("target", "_blank");
tBird.style.display = "block";
tBird.style.position = "absolute";
tBird.style.left = birdPosX + "px";
tBird.style.top = birdPosY + "px";
tBird.style.width = spriteWidth + "px";
tBird.style.height = spriteHeight + "px";
tBird.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBird.style.backgroundPosition = "-0px -0px";
tBird.style.zIndex = "947";
tBird.onmouseover = function () {
scareTheBird();
showButtonsTimeout = window.setTimeout("showButtons(0," + windowWidth + "," + windowHeight + ")", 400);
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBird.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBird);
var tBirdLtweet = document.createElement("a");
tBirdLtweet.setAttribute("id", "tBirdLtweet");
tBirdLtweet.setAttribute("href", tweetthislink);
tBirdLtweet.setAttribute("target", "_blank");
tBirdLtweet.setAttribute("title", "tweet this");
tBirdLtweet.style.display = "none";
tBirdLtweet.style.position = "absolute";
tBirdLtweet.style.left = "0px";
tBirdLtweet.style.top = "-100px";
tBirdLtweet.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBirdLtweet.style.opacity = "0";
tBirdLtweet.style.filter = "alpha(opacity=0)";
tBirdLtweet.style.backgroundPosition = "-64px -0px";
tBirdLtweet.style.width = "58px";
tBirdLtweet.style.height = "30px";
tBirdLtweet.style.zIndex = "951";
tBirdLtweet.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdLtweet.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBirdLtweet);
var tBirdLfollow = tBirdLtweet.cloneNode(false);
tBirdLfollow.setAttribute("id", "tBirdLfollow");
tBirdLfollow.setAttribute("href", accountURL);
tBirdLfollow.setAttribute("title", "follow " + (twitterAccount ? "@" + twitterAccount : "me"));
tBirdLfollow.style.backgroundPosition = "-64px -30px";
tBirdLfollow.style.width = "58px";
tBirdLfollow.style.height = "20px";
tBirdLfollow.style.zIndex = "952";
tBirdLfollow.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdLfollow.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBirdLfollow);
if (showTweet == true) {
var tBirdStatxLow = document.createElement("div");
tBirdStatxLow.setAttribute("id", "tBirdStatxLow");
tBirdStatxLow.style.display = "none";
tBirdStatxLow.style.position = "absolute";
tBirdStatxLow.style.left = "0px";
tBirdStatxLow.style.top = "-100px";
tBirdStatxLow.style.background = "transparent";
tBirdStatxLow.style.opacity = "0";
tBirdStatxLow.style.filter = "alpha(opacity=0)";
tBirdStatxLow.style.width = "192px";
tBirdStatxLow.style.zIndex = "955";
tBirdStatxLow.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdStatxLow.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
var tBirdStatxUpr = tBirdStatxLow.cloneNode(false);
tBirdStatxUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxUpr");
tBirdStatxUpr.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdStatxUpr.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
var tBirdStatxArrLow = document.createElement("div");
tBirdStatxArrLow.setAttribute("id", "tBirdStatxArrLow");
tBirdStatxArrLow.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBirdStatxArrLow.style.backgroundPosition = "-64px -50px";
tBirdStatxArrLow.style.width = "32px";
tBirdStatxArrLow.style.height = "9px";
tBirdStatxArrLow.style.margin = "0 0 -1px 56px";
tBirdStatxArrLow.style.position = "relative";
tBirdStatxArrLow.style.zIndex = "957";
var tBirdStatxArrUpr = tBirdStatxArrLow.cloneNode(false);
tBirdStatxArrUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxArrUpr");
tBirdStatxArrUpr.style.backgroundPosition = "-96px -50px";
tBirdStatxArrUpr.style.margin = "-1px 0 0 60px";
var tBirdStatxInLow = document.createElement("div");
tBirdStatxInLow.setAttribute("id", "tBirdStatxInLow");
tBirdStatxInLow.style.background = "#fbfcfc";
tBirdStatxInLow.style.border = "1px solid #555";
tBirdStatxInLow.style.MozBorderRadius = "6px";
tBirdStatxInLow.style.borderRadius = "6px";
tBirdStatxInLow.style.padding = "3px 5px";
tBirdStatxInLow.style.fontSize = "11px";
tBirdStatxInLow.style.fontFamily = "Arial";
tBirdStatxInLow.style.textAlign = "left";
tBirdStatxInLow.style.position = "relative";
tBirdStatxInLow.style.zIndex = "956";
tBirdStatxInLow.innerHTML = "loading...";
var tBirdStatxInUpr = tBirdStatxInLow.cloneNode(false);
tBirdStatxInUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxInUpr");
tBirdStatxInUpr.innerHTML = "loading...";
tBirdStatxLow.appendChild(tBirdStatxArrLow);
tBirdStatxLow.appendChild(tBirdStatxInLow);
tBirdStatxUpr.appendChild(tBirdStatxInUpr);
tBirdStatxUpr.appendChild(tBirdStatxArrUpr);
document.body.appendChild(tBirdStatxLow);
document.body.appendChild(tBirdStatxUpr);
}
var timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)", spriteAniSpeed);
window.onscroll = recheckposition;
if (showTweet == true) loadStatusText();
recheckposition();
}

function animateSprite(row, posStart, posEnd, count, speed, onlySet) {
if (typeof(count) != "number" || count > posEnd - posStart) count = 0;
document.getElementById("tBird").style.backgroundPosition = "-" + Math.round((posStart + count) * spriteWidth) + "px -" + (spriteHeight * row) + "px";
if (onlySet == true) return;
if (typeof(speed) != "number") speed = spriteAniSpeed;
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(" + row + "," + posStart + "," + posEnd + "," + (count + 1) + "," + speed + ")", speed);
}

function animateSpriteAbort() {
window.clearTimeout(timeoutAnimation);
}

function recheckposition(force) {
if (force != true) force = false;
if (birdIsFlying) return false;
windowHeight = getWindowHeight();
windowWidth = getWindowWidth();
if (windowHeight <= spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical) windowHeight = spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical + 1;
if (windowWidth <= spriteWidth) windowWidth = spriteWidth + 1;
if (typeof(window.pageYOffset) == "number") scrollPos = window.pageYOffset;
else if (document.body && document.body.scrollTop) scrollPos = document.body.scrollTop;
else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) scrollPos = document.documentElement.scrollTop;
birdPosY = parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);
birdPosX = parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);
if (scrollPos + birdSpaceVertical >= birdPosY || scrollPos + windowHeight - spriteHeight < birdPosY || force) {
hideButtons();
elemPosis = chooseNewTarget();
if (elemPosis.length < 1) {
elemType = null;
elemNr = null;
elemTop = scrollPos + Math.round(Math.random() * (windowHeight - spriteHeight));
elemLeft = Math.round(Math.random() * (windowWidth - spriteWidth));
elemWidth = 0;
} else {
newTarget = elemPosis[Math.round(Math.random() * (elemPosis.length - 1))];
elemType = newTarget[0];
elemNr = newTarget[1];
elemTop = newTarget[2];
elemLeft = newTarget[3];
elemWidth = newTarget[4];
}
targetTop = elemTop - spriteHeight;
targetLeft = Math.round(elemLeft - spriteWidth / 2 + Math.random() * elemWidth);
if (targetLeft > windowWidth - spriteWidth - 24) targetLeft = windowWidth - spriteWidth - 24;
else if (targetLeft < 0) targetLeft = 0;
birdIsFlying = true;
flyFromTo(birdPosX, birdPosY, targetLeft, targetTop, 0);
}
}

function chooseNewTarget() {
var elemPosis = new Array();
var obergrenze = scrollPos + spriteHeight + birdSpaceVertical;
var untergrenze = scrollPos + windowHeight - birdSpaceVertical;
for (var ce = 0; ce < targetElems.length; ce++) {
var elemType = targetElems[ce];
var sumElem = document.getElementsByTagName(elemType).length;
for (var cu = 0; cu < sumElem; cu++) {
var top = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetTop;
var left = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetLeft;
var width = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetWidth;
if (top <= obergrenze || top >= untergrenze || width < minElemWidth || left < 0) {
continue;
}
elemPosis[elemPosis.length] = new Array(elemType, cu, top, left, width);
if (elemPosis.length >= neededElems4random) return elemPosis;
}
}
return elemPosis;
}

function flyFromTo(startX, startY, targetX, targetY, solved, direction) {
justStarted = (solved == 0);
solved += (solved > birdSpeed / 2) ? birdSpeed : Math.round((solved == 0) ? birdSpeed / 4 : birdSpeed / 2);
solvedFuture = solved + ((solved > birdSpeed / 2) ? birdSpeed : Math.round(birdSpeed / 2));
distanceX = targetX - startX;
distanceY = targetY - startY;
distance = Math.sqrt(distanceX * distanceX + distanceY * distanceY);
solvPerc = Math.abs(1 / distance * solved);
solvDistX = Math.round(distanceX * solvPerc);
solvDistY = Math.round(distanceY * solvPerc);
solvPercFuture = Math.abs(1 / distance * solvedFuture);
solvDistXFuture = Math.round(distanceX * solvPercFuture);
solvDistYFuture = Math.round(distanceY * solvPercFuture);
if (typeof(direction) != "string") {
direction = null;
angle = ((distanceX != 0) ? Math.atan((-distanceY) / distanceX) / Math.PI * 180 : 90) + ((distanceX < 0) ? 180 : 0);
if (angle < 0) angle += 360;
if (angle < 45) direction = 'o';
else if (angle < 135) direction = 'n';
else if (angle < 202.5) direction = 'w';
else if (angle < 247.5) direction = 'sw';
else if (angle < 292.5) direction = 's';
else if (angle < 337.5) direction = 'so';
else direction = 'o';
}
if (Math.abs(solvDistXFuture) >= Math.abs(distanceX) && Math.abs(solvDistYFuture) >= Math.abs(distanceY)) {
animateSpriteAbort();
switch (direction) {
case 'so':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'sw':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
break;
case 's':
animateSprite(0, 2, 2, 0, null, true);
break;
case 'n':
animateSprite(4, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'o':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'w':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
break;
default:
animateSprite(0, 0, 0, 0, null, true);
}
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)", spriteAniSpeed);
}
if (Math.abs(solvDistX) >= Math.abs(distanceX) && Math.abs(solvDistY) >= Math.abs(distanceY)) {
solvDistX = distanceX;
solvDistY = distanceY;
birdIsFlying = false;
window.setTimeout("recheckposition()", 500);
} else {
if (justStarted) {
animateSpriteAbort();
switch (direction) {
case 'so':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(1,1,1,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 'sw':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(1,3,3,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 's':
animateSprite(0, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,3,3,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 'n':
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(4,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", 1);
break;
case 'o':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(2,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", spriteAniSpeed);
break;
case 'w':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(3,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", spriteAniSpeed);
break;
default:
animateSprite(0, 0, 0, 0, null, true);
}
}
timeoutFlight = window.setTimeout("flyFromTo(" + startX + "," + startY + "," + targetX + "," + targetY + "," + solved + ",'" + direction + "')", 50);
}
hideButtons();
document.getElementById("tBird").style.left = (startX + solvDistX) + "px";
document.getElementById("tBird").style.top = (startY + solvDistY + birdSetUp) + "px";
}

function scareTheBird(nul) {
newTS = new Date().getTime();
if (scareTheBirdLastTime < newTS - scareTheBirdTime) {
scareTheBirdCount = 1;
scareTheBirdLastTime = newTS;
} else {
scareTheBirdCount++;
if (scareTheBirdCount >= scareTheBirdMouseOverTimes) {
scareTheBirdCount = 0;
scareTheBirdLastTime = 0;
recheckposition(true);
}
}
}

function showButtons(step, winWidth, winHeight) {
birdPosY = parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);
birdPosX = parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);
if (step == 0 && document.getElementById("tBirdLtweet").style.display == "block") step = 100;
if (birdIsFlying) step = 0;
opacity = Math.round(step * 15);
if (opacity < 0) opacity = 0;
if (opacity > 100) opacity = 100;
if (birdPosX < winWidth - 300 || birdPosX < winWidth / 2) {
buttonPosX1 = birdPosX + spriteWidth - 15;
buttonPosX2 = birdPosX + spriteWidth - 10;
} else {
buttonPosX1 = birdPosX + 16 - parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.width);
buttonPosX2 = birdPosX + 11 - parseInt(document.getElementById("tBirdLfollow").style.width);
}
buttonPosY1 = birdPosY - 0;
buttonPosY2 = birdPosY - 0 + parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.height);
document.getElementById("tBirdLtweet").style.left = buttonPosX1 + "px";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.top = buttonPosY1 + "px";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.left = buttonPosX2 + "px";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.top = buttonPosY2 + "px";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
if (showTweet == true) {
if (typeof(window.pageYOffset) == "number") scrollPos = window.pageYOffset;
else if (document.body && document.body.scrollTop) scrollPos = document.body.scrollTop;
else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) scrollPos = document.documentElement.scrollTop;
if (birdPosX < 64) boxMoveX = 64 - birdPosX;
else if (birdPosX > winWidth - 64) boxMoveX = winWidth - birdPosX - 64;
else boxMoveX = 0;
txtBoxPosX = Math.round(birdPosX + spriteWidth / 2 - parseInt(document.getElementById("tBirdStatxLow").style.width) / 2 + boxMoveX);
if (birdPosY < winHeight / 2 + scrollPos) {
txtBoxPosY = birdPosY + spriteHeight;
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.left = txtBoxPosX + "px";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.top = txtBoxPosY + "px";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
} else {
txtBoxPosY = birdPosY - document.getElementById("tBirdStatxUpr").offsetHeight;
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.left = txtBoxPosX + "px";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.top = txtBoxPosY + "px";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
}
}
if (opacity >= 100) return;
step++;
showButtonsTimeout = window.setTimeout("showButtons(" + step + "," + winWidth + "," + winHeight + ")", 60);
}

function hideButtons() {
window.clearTimeout(showButtonsTimeout);
document.getElementById("tBirdLtweet").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter = "alpha(opacity=0)";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter = "alpha(opacity=0)";
if (showTweet == true) {
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter = "alpha(opacity=0)";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter = "alpha(opacity=0)";
}
}

function loadStatusText() {
param = "tuac=" + twitterAccount;
var req = (window.XMLHttpRequest) ? new XMLHttpRequest() : ((window.ActiveXObject) ? new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") : false);
if (!req) {
document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML = "Error: could not create Ajax-request";
}
req.open("POST", twitterfeedreader, true);
req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
req.setRequestHeader("Content-Length", param.length);
req.setRequestHeader("Connection", "close");
req.onreadystatechange = function () {
if (req.readyState == 4) {
resp = (req.status == 200) ? req.responseText : "Error: Ajax-request failed,HTTP-Code " + req.status;
resp = resp.replace(/<a /g, '<a style="' + hyperlinkStyle + '" ');
document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML = resp;
document.getElementById("tBirdStatxInUpr").innerHTML = resp;
}
}
req.send(param);
}

function getWindowWidth() {
if (typeof(window.innerWidth) == "number") ww = window.innerWidth;
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) ww = document.documentElement.clientWidth;
else if (document.body && document.body.clientWidth) ww = document.body.clientWidth;
else ww = 800;
return ww;
}

function getWindowHeight() {
if (typeof(window.innerHeight) == "number") wh = window.innerHeight;
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) wh = document.documentElement.clientHeight;
else if (document.body && document.body.clientHeight) wh = document.body.clientHeight;
else wh = 450;
return wh;
}

function is_mobile(is_mobile_ua) {
return (is_mobile_ua.toLowerCase().search(/(iphone|ipod|opera mini|windows ce|windows phone|palm|blackberry|android|symbian|series60|samsung|nokia|playstation portable|htc[\-_]|up\.browser|profile\/midp|[1-4][0-9]{2}x[1-4][0-9]{2})/) > -1)
}

function utf8_encode(str) {
str = str.replace(/\r\n/g, "\n");
utf8str = "";
for (n = 0; n < str.length; n++) {
c = str.charCodeAt(n);
if (c < 128) {
utf8str += String.fromCharCode(c);
} else if (c > 127 && c < 2048) {
utf8str += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
utf8str += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
} else {
utf8str += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
utf8str += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
utf8str += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
}
}
return utf8str;
}

function is_utf8(str) {
strlen = str.length;
for (i = 0; i < strlen; i++) {
ord = str.charCodeAt(i);
if (ord < 0x80) continue;
else if ((ord & 0xE0) === 0xC0 && ord > 0xC1) n = 1;
else if ((ord & 0xF0) === 0xE0) n = 2;
else if ((ord & 0xF8) === 0xF0 && ord < 0xF5) n = 3;
else
return false;
for (c = 0; c < n; c++)
if (++i === strlen || (str.charCodeAt(i) & 0xC0) !== 0x80) return false;
}
return true;
}
//]]>
</script><script type="text/javascript"> var twitterAccount = "Dautocrazy"; var tweetThisText = "Dautocrazy.Blog"; tripleflapInit(); </script>
5-Man:
Tạo Nút Liên Kết Twitter Hiệu Ứng Bay Cho Blogger-Twitter bird for blogspot

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if (typeof(twitterAccount) != "string") var twitterAccount = "";
if (typeof(tweetThisText) != "string" || tweetThisText == "") var tweetThisText = document.title + " " + document.URL;
if (typeof(showTweet) != "boolean") var showTweet = false;
var tweetthislink = null;
if (typeof(otherPageOrFeed) != "string" || otherPageOrFeed == "") var otherPageOrFeed = false;
var birdSprite = "http://1.bp.blogspot.com/-eGNdiKHnNRw/TnmcGpuO65I/AAAAAAAABXw/nzBtBtEVFtI/s1600/birdsprite_gj37765.blogspot.com_.png";
var twitterfeedreader = "";
var hyperlinkStyle = "color:#27b;text-decoration:none;";
var birdSpeed = 12;
var birdSpaceVertical = 16;
var birdSetUp = 2;
var spriteWidth = 64;
var spriteHeight = 64;
var spriteAniSpeed = 72;
var spriteAniSpeedSlow = Math.round(spriteAniSpeed * 1.75);
var targetElems = new Array("img", "hr", "input", "textarea", "button", "select", "table", "td", "div", "ul", "ol", "li", "h1", "h2", "h3", "h4", "p", "code", "object", "a", "b", "strong", "span");
var neededElems4random = 10;
var minElemWidth = Math.round(spriteWidth / 3);
var scareTheBirdMouseOverTimes = 4;
var scareTheBirdTime = 1000;
var showOnMobile = false;
var birdIsFlying = false;
var scrollPos = 0;
var windowHeight = getWindowHeight();
var windowWidth = getWindowWidth();
if (windowHeight <= spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical) windowHeight = spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical + 1;
if (windowWidth <= spriteWidth) windowWidth = spriteWidth + 1;
var birdPosX = Math.round(Math.random() * (windowWidth - spriteWidth + 200) - 200);
var birdPosY = -2 * spriteHeight;
var timeoutAnimation = false;
var timeoutFlight = false;
var showButtonsTimeout = null;
var hideButtonsTimeout = null;
var scareTheBirdLastTime = 0;
var scareTheBirdCount = 0;

function tripleflapInit(reallystart) {
if (typeof(reallystart) == "undefined") {
window.setTimeout("tripleflapInit(1)", 250);
return;
}
if (!showOnMobile && typeof(navigator.userAgent) == "string" && is_mobile(navigator.userAgent)) {
return;
}
if (!is_utf8(tweetThisText)) tweetThisText = utf8_encode(tweetThisText);
var tweetthislink = "http://twitter.com/home?status=" + escape(tweetThisText);
if (twitterAccount == "") showTweet = false;
var accountURL = (twitterAccount != "") ? "http://twitter.com/" + twitterAccount : ((otherPageOrFeed != false) ? otherPageOrFeed : "http://twitter.com/");
var tBird = document.createElement("a");
tBird.setAttribute("id", "tBird");
tBird.setAttribute("href", accountURL);
tBird.setAttribute("target", "_blank");
tBird.style.display = "block";
tBird.style.position = "absolute";
tBird.style.left = birdPosX + "px";
tBird.style.top = birdPosY + "px";
tBird.style.width = spriteWidth + "px";
tBird.style.height = spriteHeight + "px";
tBird.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBird.style.backgroundPosition = "-0px -0px";
tBird.style.zIndex = "947";
tBird.onmouseover = function () {
scareTheBird();
showButtonsTimeout = window.setTimeout("showButtons(0," + windowWidth + "," + windowHeight + ")", 400);
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBird.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBird);
var tBirdLtweet = document.createElement("a");
tBirdLtweet.setAttribute("id", "tBirdLtweet");
tBirdLtweet.setAttribute("href", tweetthislink);
tBirdLtweet.setAttribute("target", "_blank");
tBirdLtweet.setAttribute("title", "tweet this");
tBirdLtweet.style.display = "none";
tBirdLtweet.style.position = "absolute";
tBirdLtweet.style.left = "0px";
tBirdLtweet.style.top = "-100px";
tBirdLtweet.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBirdLtweet.style.opacity = "0";
tBirdLtweet.style.filter = "alpha(opacity=0)";
tBirdLtweet.style.backgroundPosition = "-64px -0px";
tBirdLtweet.style.width = "58px";
tBirdLtweet.style.height = "30px";
tBirdLtweet.style.zIndex = "951";
tBirdLtweet.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdLtweet.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBirdLtweet);
var tBirdLfollow = tBirdLtweet.cloneNode(false);
tBirdLfollow.setAttribute("id", "tBirdLfollow");
tBirdLfollow.setAttribute("href", accountURL);
tBirdLfollow.setAttribute("title", "follow " + (twitterAccount ? "@" + twitterAccount : "me"));
tBirdLfollow.style.backgroundPosition = "-64px -30px";
tBirdLfollow.style.width = "58px";
tBirdLfollow.style.height = "20px";
tBirdLfollow.style.zIndex = "952";
tBirdLfollow.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdLfollow.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBirdLfollow);
if (showTweet == true) {
var tBirdStatxLow = document.createElement("div");
tBirdStatxLow.setAttribute("id", "tBirdStatxLow");
tBirdStatxLow.style.display = "none";
tBirdStatxLow.style.position = "absolute";
tBirdStatxLow.style.left = "0px";
tBirdStatxLow.style.top = "-100px";
tBirdStatxLow.style.background = "transparent";
tBirdStatxLow.style.opacity = "0";
tBirdStatxLow.style.filter = "alpha(opacity=0)";
tBirdStatxLow.style.width = "192px";
tBirdStatxLow.style.zIndex = "955";
tBirdStatxLow.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdStatxLow.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
var tBirdStatxUpr = tBirdStatxLow.cloneNode(false);
tBirdStatxUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxUpr");
tBirdStatxUpr.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdStatxUpr.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
var tBirdStatxArrLow = document.createElement("div");
tBirdStatxArrLow.setAttribute("id", "tBirdStatxArrLow");
tBirdStatxArrLow.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBirdStatxArrLow.style.backgroundPosition = "-64px -50px";
tBirdStatxArrLow.style.width = "32px";
tBirdStatxArrLow.style.height = "9px";
tBirdStatxArrLow.style.margin = "0 0 -1px 56px";
tBirdStatxArrLow.style.position = "relative";
tBirdStatxArrLow.style.zIndex = "957";
var tBirdStatxArrUpr = tBirdStatxArrLow.cloneNode(false);
tBirdStatxArrUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxArrUpr");
tBirdStatxArrUpr.style.backgroundPosition = "-96px -50px";
tBirdStatxArrUpr.style.margin = "-1px 0 0 60px";
var tBirdStatxInLow = document.createElement("div");
tBirdStatxInLow.setAttribute("id", "tBirdStatxInLow");
tBirdStatxInLow.style.background = "#fbfcfc";
tBirdStatxInLow.style.border = "1px solid #555";
tBirdStatxInLow.style.MozBorderRadius = "6px";
tBirdStatxInLow.style.borderRadius = "6px";
tBirdStatxInLow.style.padding = "3px 5px";
tBirdStatxInLow.style.fontSize = "11px";
tBirdStatxInLow.style.fontFamily = "Arial";
tBirdStatxInLow.style.textAlign = "left";
tBirdStatxInLow.style.position = "relative";
tBirdStatxInLow.style.zIndex = "956";
tBirdStatxInLow.innerHTML = "loading...";
var tBirdStatxInUpr = tBirdStatxInLow.cloneNode(false);
tBirdStatxInUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxInUpr");
tBirdStatxInUpr.innerHTML = "loading...";
tBirdStatxLow.appendChild(tBirdStatxArrLow);
tBirdStatxLow.appendChild(tBirdStatxInLow);
tBirdStatxUpr.appendChild(tBirdStatxInUpr);
tBirdStatxUpr.appendChild(tBirdStatxArrUpr);
document.body.appendChild(tBirdStatxLow);
document.body.appendChild(tBirdStatxUpr);
}
var timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)", spriteAniSpeed);
window.onscroll = recheckposition;
if (showTweet == true) loadStatusText();
recheckposition();
}

function animateSprite(row, posStart, posEnd, count, speed, onlySet) {
if (typeof(count) != "number" || count > posEnd - posStart) count = 0;
document.getElementById("tBird").style.backgroundPosition = "-" + Math.round((posStart + count) * spriteWidth) + "px -" + (spriteHeight * row) + "px";
if (onlySet == true) return;
if (typeof(speed) != "number") speed = spriteAniSpeed;
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(" + row + "," + posStart + "," + posEnd + "," + (count + 1) + "," + speed + ")", speed);
}

function animateSpriteAbort() {
window.clearTimeout(timeoutAnimation);
}

function recheckposition(force) {
if (force != true) force = false;
if (birdIsFlying) return false;
windowHeight = getWindowHeight();
windowWidth = getWindowWidth();
if (windowHeight <= spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical) windowHeight = spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical + 1;
if (windowWidth <= spriteWidth) windowWidth = spriteWidth + 1;
if (typeof(window.pageYOffset) == "number") scrollPos = window.pageYOffset;
else if (document.body && document.body.scrollTop) scrollPos = document.body.scrollTop;
else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) scrollPos = document.documentElement.scrollTop;
birdPosY = parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);
birdPosX = parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);
if (scrollPos + birdSpaceVertical >= birdPosY || scrollPos + windowHeight - spriteHeight < birdPosY || force) {
hideButtons();
elemPosis = chooseNewTarget();
if (elemPosis.length < 1) {
elemType = null;
elemNr = null;
elemTop = scrollPos + Math.round(Math.random() * (windowHeight - spriteHeight));
elemLeft = Math.round(Math.random() * (windowWidth - spriteWidth));
elemWidth = 0;
} else {
newTarget = elemPosis[Math.round(Math.random() * (elemPosis.length - 1))];
elemType = newTarget[0];
elemNr = newTarget[1];
elemTop = newTarget[2];
elemLeft = newTarget[3];
elemWidth = newTarget[4];
}
targetTop = elemTop - spriteHeight;
targetLeft = Math.round(elemLeft - spriteWidth / 2 + Math.random() * elemWidth);
if (targetLeft > windowWidth - spriteWidth - 24) targetLeft = windowWidth - spriteWidth - 24;
else if (targetLeft < 0) targetLeft = 0;
birdIsFlying = true;
flyFromTo(birdPosX, birdPosY, targetLeft, targetTop, 0);
}
}

function chooseNewTarget() {
var elemPosis = new Array();
var obergrenze = scrollPos + spriteHeight + birdSpaceVertical;
var untergrenze = scrollPos + windowHeight - birdSpaceVertical;
for (var ce = 0; ce < targetElems.length; ce++) {
var elemType = targetElems[ce];
var sumElem = document.getElementsByTagName(elemType).length;
for (var cu = 0; cu < sumElem; cu++) {
var top = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetTop;
var left = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetLeft;
var width = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetWidth;
if (top <= obergrenze || top >= untergrenze || width < minElemWidth || left < 0) {
continue;
}
elemPosis[elemPosis.length] = new Array(elemType, cu, top, left, width);
if (elemPosis.length >= neededElems4random) return elemPosis;
}
}
return elemPosis;
}

function flyFromTo(startX, startY, targetX, targetY, solved, direction) {
justStarted = (solved == 0);
solved += (solved > birdSpeed / 2) ? birdSpeed : Math.round((solved == 0) ? birdSpeed / 4 : birdSpeed / 2);
solvedFuture = solved + ((solved > birdSpeed / 2) ? birdSpeed : Math.round(birdSpeed / 2));
distanceX = targetX - startX;
distanceY = targetY - startY;
distance = Math.sqrt(distanceX * distanceX + distanceY * distanceY);
solvPerc = Math.abs(1 / distance * solved);
solvDistX = Math.round(distanceX * solvPerc);
solvDistY = Math.round(distanceY * solvPerc);
solvPercFuture = Math.abs(1 / distance * solvedFuture);
solvDistXFuture = Math.round(distanceX * solvPercFuture);
solvDistYFuture = Math.round(distanceY * solvPercFuture);
if (typeof(direction) != "string") {
direction = null;
angle = ((distanceX != 0) ? Math.atan((-distanceY) / distanceX) / Math.PI * 180 : 90) + ((distanceX < 0) ? 180 : 0);
if (angle < 0) angle += 360;
if (angle < 45) direction = 'o';
else if (angle < 135) direction = 'n';
else if (angle < 202.5) direction = 'w';
else if (angle < 247.5) direction = 'sw';
else if (angle < 292.5) direction = 's';
else if (angle < 337.5) direction = 'so';
else direction = 'o';
}
if (Math.abs(solvDistXFuture) >= Math.abs(distanceX) && Math.abs(solvDistYFuture) >= Math.abs(distanceY)) {
animateSpriteAbort();
switch (direction) {
case 'so':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'sw':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
break;
case 's':
animateSprite(0, 2, 2, 0, null, true);
break;
case 'n':
animateSprite(4, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'o':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'w':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
break;
default:
animateSprite(0, 0, 0, 0, null, true);
}
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)", spriteAniSpeed);
}
if (Math.abs(solvDistX) >= Math.abs(distanceX) && Math.abs(solvDistY) >= Math.abs(distanceY)) {
solvDistX = distanceX;
solvDistY = distanceY;
birdIsFlying = false;
window.setTimeout("recheckposition()", 500);
} else {
if (justStarted) {
animateSpriteAbort();
switch (direction) {
case 'so':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(1,1,1,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 'sw':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(1,3,3,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 's':
animateSprite(0, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,3,3,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 'n':
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(4,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", 1);
break;
case 'o':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(2,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", spriteAniSpeed);
break;
case 'w':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(3,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", spriteAniSpeed);
break;
default:
animateSprite(0, 0, 0, 0, null, true);
}
}
timeoutFlight = window.setTimeout("flyFromTo(" + startX + "," + startY + "," + targetX + "," + targetY + "," + solved + ",'" + direction + "')", 50);
}
hideButtons();
document.getElementById("tBird").style.left = (startX + solvDistX) + "px";
document.getElementById("tBird").style.top = (startY + solvDistY + birdSetUp) + "px";
}

function scareTheBird(nul) {
newTS = new Date().getTime();
if (scareTheBirdLastTime < newTS - scareTheBirdTime) {
scareTheBirdCount = 1;
scareTheBirdLastTime = newTS;
} else {
scareTheBirdCount++;
if (scareTheBirdCount >= scareTheBirdMouseOverTimes) {
scareTheBirdCount = 0;
scareTheBirdLastTime = 0;
recheckposition(true);
}
}
}

function showButtons(step, winWidth, winHeight) {
birdPosY = parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);
birdPosX = parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);
if (step == 0 && document.getElementById("tBirdLtweet").style.display == "block") step = 100;
if (birdIsFlying) step = 0;
opacity = Math.round(step * 15);
if (opacity < 0) opacity = 0;
if (opacity > 100) opacity = 100;
if (birdPosX < winWidth - 300 || birdPosX < winWidth / 2) {
buttonPosX1 = birdPosX + spriteWidth - 15;
buttonPosX2 = birdPosX + spriteWidth - 10;
} else {
buttonPosX1 = birdPosX + 16 - parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.width);
buttonPosX2 = birdPosX + 11 - parseInt(document.getElementById("tBirdLfollow").style.width);
}
buttonPosY1 = birdPosY - 0;
buttonPosY2 = birdPosY - 0 + parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.height);
document.getElementById("tBirdLtweet").style.left = buttonPosX1 + "px";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.top = buttonPosY1 + "px";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.left = buttonPosX2 + "px";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.top = buttonPosY2 + "px";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
if (showTweet == true) {
if (typeof(window.pageYOffset) == "number") scrollPos = window.pageYOffset;
else if (document.body && document.body.scrollTop) scrollPos = document.body.scrollTop;
else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) scrollPos = document.documentElement.scrollTop;
if (birdPosX < 64) boxMoveX = 64 - birdPosX;
else if (birdPosX > winWidth - 64) boxMoveX = winWidth - birdPosX - 64;
else boxMoveX = 0;
txtBoxPosX = Math.round(birdPosX + spriteWidth / 2 - parseInt(document.getElementById("tBirdStatxLow").style.width) / 2 + boxMoveX);
if (birdPosY < winHeight / 2 + scrollPos) {
txtBoxPosY = birdPosY + spriteHeight;
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.left = txtBoxPosX + "px";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.top = txtBoxPosY + "px";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
} else {
txtBoxPosY = birdPosY - document.getElementById("tBirdStatxUpr").offsetHeight;
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.left = txtBoxPosX + "px";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.top = txtBoxPosY + "px";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
}
}
if (opacity >= 100) return;
step++;
showButtonsTimeout = window.setTimeout("showButtons(" + step + "," + winWidth + "," + winHeight + ")", 60);
}

function hideButtons() {
window.clearTimeout(showButtonsTimeout);
document.getElementById("tBirdLtweet").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter = "alpha(opacity=0)";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter = "alpha(opacity=0)";
if (showTweet == true) {
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter = "alpha(opacity=0)";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter = "alpha(opacity=0)";
}
}

function loadStatusText() {
param = "tuac=" + twitterAccount;
var req = (window.XMLHttpRequest) ? new XMLHttpRequest() : ((window.ActiveXObject) ? new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") : false);
if (!req) {
document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML = "Error: could not create Ajax-request";
}
req.open("POST", twitterfeedreader, true);
req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
req.setRequestHeader("Content-Length", param.length);
req.setRequestHeader("Connection", "close");
req.onreadystatechange = function () {
if (req.readyState == 4) {
resp = (req.status == 200) ? req.responseText : "Error: Ajax-request failed,HTTP-Code " + req.status;
resp = resp.replace(/<a /g, '<a style="' + hyperlinkStyle + '" ');
document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML = resp;
document.getElementById("tBirdStatxInUpr").innerHTML = resp;
}
}
req.send(param);
}

function getWindowWidth() {
if (typeof(window.innerWidth) == "number") ww = window.innerWidth;
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) ww = document.documentElement.clientWidth;
else if (document.body && document.body.clientWidth) ww = document.body.clientWidth;
else ww = 800;
return ww;
}

function getWindowHeight() {
if (typeof(window.innerHeight) == "number") wh = window.innerHeight;
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) wh = document.documentElement.clientHeight;
else if (document.body && document.body.clientHeight) wh = document.body.clientHeight;
else wh = 450;
return wh;
}

function is_mobile(is_mobile_ua) {
return (is_mobile_ua.toLowerCase().search(/(iphone|ipod|opera mini|windows ce|windows phone|palm|blackberry|android|symbian|series60|samsung|nokia|playstation portable|htc[\-_]|up\.browser|profile\/midp|[1-4][0-9]{2}x[1-4][0-9]{2})/) > -1)
}

function utf8_encode(str) {
str = str.replace(/\r\n/g, "\n");
utf8str = "";
for (n = 0; n < str.length; n++) {
c = str.charCodeAt(n);
if (c < 128) {
utf8str += String.fromCharCode(c);
} else if (c > 127 && c < 2048) {
utf8str += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
utf8str += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
} else {
utf8str += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
utf8str += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
utf8str += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
}
}
return utf8str;
}

function is_utf8(str) {
strlen = str.length;
for (i = 0; i < strlen; i++) {
ord = str.charCodeAt(i);
if (ord < 0x80) continue;
else if ((ord & 0xE0) === 0xC0 && ord > 0xC1) n = 1;
else if ((ord & 0xF0) === 0xE0) n = 2;
else if ((ord & 0xF8) === 0xF0 && ord < 0xF5) n = 3;
else
return false;
for (c = 0; c < n; c++)
if (++i === strlen || (str.charCodeAt(i) & 0xC0) !== 0x80) return false;
}
return true;
}
//]]>
</script><script type="text/javascript"> var twitterAccount = "Dautocrazy"; var tweetThisText = "Dautocrazy.Blog"; tripleflapInit(); </script>
6-Robot:
Tạo Nút Liên Kết Twitter Hiệu Ứng Bay Cho Blogger-Twitter bird for blogspot

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if (typeof(twitterAccount) != "string") var twitterAccount = "";
if (typeof(tweetThisText) != "string" || tweetThisText == "") var tweetThisText = document.title + " " + document.URL;
if (typeof(showTweet) != "boolean") var showTweet = false;
var tweetthislink = null;
if (typeof(otherPageOrFeed) != "string" || otherPageOrFeed == "") var otherPageOrFeed = false;
var birdSprite = "http://1.bp.blogspot.com/-UXE7HepHwJE/TnmcNSZhYyI/AAAAAAAABYI/CzOHigWHv5E/s1600/gj37765.blogspot.com_StarScream.png";
var twitterfeedreader = "";
var hyperlinkStyle = "color:#27b;text-decoration:none;";
var birdSpeed = 12;
var birdSpaceVertical = 16;
var birdSetUp = 2;
var spriteWidth = 64;
var spriteHeight = 64;
var spriteAniSpeed = 72;
var spriteAniSpeedSlow = Math.round(spriteAniSpeed * 1.75);
var targetElems = new Array("img", "hr", "input", "textarea", "button", "select", "table", "td", "div", "ul", "ol", "li", "h1", "h2", "h3", "h4", "p", "code", "object", "a", "b", "strong", "span");
var neededElems4random = 10;
var minElemWidth = Math.round(spriteWidth / 3);
var scareTheBirdMouseOverTimes = 4;
var scareTheBirdTime = 1000;
var showOnMobile = false;
var birdIsFlying = false;
var scrollPos = 0;
var windowHeight = getWindowHeight();
var windowWidth = getWindowWidth();
if (windowHeight <= spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical) windowHeight = spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical + 1;
if (windowWidth <= spriteWidth) windowWidth = spriteWidth + 1;
var birdPosX = Math.round(Math.random() * (windowWidth - spriteWidth + 200) - 200);
var birdPosY = -2 * spriteHeight;
var timeoutAnimation = false;
var timeoutFlight = false;
var showButtonsTimeout = null;
var hideButtonsTimeout = null;
var scareTheBirdLastTime = 0;
var scareTheBirdCount = 0;

function tripleflapInit(reallystart) {
if (typeof(reallystart) == "undefined") {
window.setTimeout("tripleflapInit(1)", 250);
return;
}
if (!showOnMobile && typeof(navigator.userAgent) == "string" && is_mobile(navigator.userAgent)) {
return;
}
if (!is_utf8(tweetThisText)) tweetThisText = utf8_encode(tweetThisText);
var tweetthislink = "http://twitter.com/home?status=" + escape(tweetThisText);
if (twitterAccount == "") showTweet = false;
var accountURL = (twitterAccount != "") ? "http://twitter.com/" + twitterAccount : ((otherPageOrFeed != false) ? otherPageOrFeed : "http://twitter.com/");
var tBird = document.createElement("a");
tBird.setAttribute("id", "tBird");
tBird.setAttribute("href", accountURL);
tBird.setAttribute("target", "_blank");
tBird.style.display = "block";
tBird.style.position = "absolute";
tBird.style.left = birdPosX + "px";
tBird.style.top = birdPosY + "px";
tBird.style.width = spriteWidth + "px";
tBird.style.height = spriteHeight + "px";
tBird.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBird.style.backgroundPosition = "-0px -0px";
tBird.style.zIndex = "947";
tBird.onmouseover = function () {
scareTheBird();
showButtonsTimeout = window.setTimeout("showButtons(0," + windowWidth + "," + windowHeight + ")", 400);
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBird.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBird);
var tBirdLtweet = document.createElement("a");
tBirdLtweet.setAttribute("id", "tBirdLtweet");
tBirdLtweet.setAttribute("href", tweetthislink);
tBirdLtweet.setAttribute("target", "_blank");
tBirdLtweet.setAttribute("title", "tweet this");
tBirdLtweet.style.display = "none";
tBirdLtweet.style.position = "absolute";
tBirdLtweet.style.left = "0px";
tBirdLtweet.style.top = "-100px";
tBirdLtweet.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBirdLtweet.style.opacity = "0";
tBirdLtweet.style.filter = "alpha(opacity=0)";
tBirdLtweet.style.backgroundPosition = "-64px -0px";
tBirdLtweet.style.width = "58px";
tBirdLtweet.style.height = "30px";
tBirdLtweet.style.zIndex = "951";
tBirdLtweet.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdLtweet.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBirdLtweet);
var tBirdLfollow = tBirdLtweet.cloneNode(false);
tBirdLfollow.setAttribute("id", "tBirdLfollow");
tBirdLfollow.setAttribute("href", accountURL);
tBirdLfollow.setAttribute("title", "follow " + (twitterAccount ? "@" + twitterAccount : "me"));
tBirdLfollow.style.backgroundPosition = "-64px -30px";
tBirdLfollow.style.width = "58px";
tBirdLfollow.style.height = "20px";
tBirdLfollow.style.zIndex = "952";
tBirdLfollow.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdLfollow.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBirdLfollow);
if (showTweet == true) {
var tBirdStatxLow = document.createElement("div");
tBirdStatxLow.setAttribute("id", "tBirdStatxLow");
tBirdStatxLow.style.display = "none";
tBirdStatxLow.style.position = "absolute";
tBirdStatxLow.style.left = "0px";
tBirdStatxLow.style.top = "-100px";
tBirdStatxLow.style.background = "transparent";
tBirdStatxLow.style.opacity = "0";
tBirdStatxLow.style.filter = "alpha(opacity=0)";
tBirdStatxLow.style.width = "192px";
tBirdStatxLow.style.zIndex = "955";
tBirdStatxLow.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdStatxLow.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
var tBirdStatxUpr = tBirdStatxLow.cloneNode(false);
tBirdStatxUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxUpr");
tBirdStatxUpr.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdStatxUpr.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
var tBirdStatxArrLow = document.createElement("div");
tBirdStatxArrLow.setAttribute("id", "tBirdStatxArrLow");
tBirdStatxArrLow.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBirdStatxArrLow.style.backgroundPosition = "-64px -50px";
tBirdStatxArrLow.style.width = "32px";
tBirdStatxArrLow.style.height = "9px";
tBirdStatxArrLow.style.margin = "0 0 -1px 56px";
tBirdStatxArrLow.style.position = "relative";
tBirdStatxArrLow.style.zIndex = "957";
var tBirdStatxArrUpr = tBirdStatxArrLow.cloneNode(false);
tBirdStatxArrUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxArrUpr");
tBirdStatxArrUpr.style.backgroundPosition = "-96px -50px";
tBirdStatxArrUpr.style.margin = "-1px 0 0 60px";
var tBirdStatxInLow = document.createElement("div");
tBirdStatxInLow.setAttribute("id", "tBirdStatxInLow");
tBirdStatxInLow.style.background = "#fbfcfc";
tBirdStatxInLow.style.border = "1px solid #555";
tBirdStatxInLow.style.MozBorderRadius = "6px";
tBirdStatxInLow.style.borderRadius = "6px";
tBirdStatxInLow.style.padding = "3px 5px";
tBirdStatxInLow.style.fontSize = "11px";
tBirdStatxInLow.style.fontFamily = "Arial";
tBirdStatxInLow.style.textAlign = "left";
tBirdStatxInLow.style.position = "relative";
tBirdStatxInLow.style.zIndex = "956";
tBirdStatxInLow.innerHTML = "loading...";
var tBirdStatxInUpr = tBirdStatxInLow.cloneNode(false);
tBirdStatxInUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxInUpr");
tBirdStatxInUpr.innerHTML = "loading...";
tBirdStatxLow.appendChild(tBirdStatxArrLow);
tBirdStatxLow.appendChild(tBirdStatxInLow);
tBirdStatxUpr.appendChild(tBirdStatxInUpr);
tBirdStatxUpr.appendChild(tBirdStatxArrUpr);
document.body.appendChild(tBirdStatxLow);
document.body.appendChild(tBirdStatxUpr);
}
var timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)", spriteAniSpeed);
window.onscroll = recheckposition;
if (showTweet == true) loadStatusText();
recheckposition();
}

function animateSprite(row, posStart, posEnd, count, speed, onlySet) {
if (typeof(count) != "number" || count > posEnd - posStart) count = 0;
document.getElementById("tBird").style.backgroundPosition = "-" + Math.round((posStart + count) * spriteWidth) + "px -" + (spriteHeight * row) + "px";
if (onlySet == true) return;
if (typeof(speed) != "number") speed = spriteAniSpeed;
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(" + row + "," + posStart + "," + posEnd + "," + (count + 1) + "," + speed + ")", speed);
}

function animateSpriteAbort() {
window.clearTimeout(timeoutAnimation);
}

function recheckposition(force) {
if (force != true) force = false;
if (birdIsFlying) return false;
windowHeight = getWindowHeight();
windowWidth = getWindowWidth();
if (windowHeight <= spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical) windowHeight = spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical + 1;
if (windowWidth <= spriteWidth) windowWidth = spriteWidth + 1;
if (typeof(window.pageYOffset) == "number") scrollPos = window.pageYOffset;
else if (document.body && document.body.scrollTop) scrollPos = document.body.scrollTop;
else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) scrollPos = document.documentElement.scrollTop;
birdPosY = parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);
birdPosX = parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);
if (scrollPos + birdSpaceVertical >= birdPosY || scrollPos + windowHeight - spriteHeight < birdPosY || force) {
hideButtons();
elemPosis = chooseNewTarget();
if (elemPosis.length < 1) {
elemType = null;
elemNr = null;
elemTop = scrollPos + Math.round(Math.random() * (windowHeight - spriteHeight));
elemLeft = Math.round(Math.random() * (windowWidth - spriteWidth));
elemWidth = 0;
} else {
newTarget = elemPosis[Math.round(Math.random() * (elemPosis.length - 1))];
elemType = newTarget[0];
elemNr = newTarget[1];
elemTop = newTarget[2];
elemLeft = newTarget[3];
elemWidth = newTarget[4];
}
targetTop = elemTop - spriteHeight;
targetLeft = Math.round(elemLeft - spriteWidth / 2 + Math.random() * elemWidth);
if (targetLeft > windowWidth - spriteWidth - 24) targetLeft = windowWidth - spriteWidth - 24;
else if (targetLeft < 0) targetLeft = 0;
birdIsFlying = true;
flyFromTo(birdPosX, birdPosY, targetLeft, targetTop, 0);
}
}

function chooseNewTarget() {
var elemPosis = new Array();
var obergrenze = scrollPos + spriteHeight + birdSpaceVertical;
var untergrenze = scrollPos + windowHeight - birdSpaceVertical;
for (var ce = 0; ce < targetElems.length; ce++) {
var elemType = targetElems[ce];
var sumElem = document.getElementsByTagName(elemType).length;
for (var cu = 0; cu < sumElem; cu++) {
var top = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetTop;
var left = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetLeft;
var width = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetWidth;
if (top <= obergrenze || top >= untergrenze || width < minElemWidth || left < 0) {
continue;
}
elemPosis[elemPosis.length] = new Array(elemType, cu, top, left, width);
if (elemPosis.length >= neededElems4random) return elemPosis;
}
}
return elemPosis;
}

function flyFromTo(startX, startY, targetX, targetY, solved, direction) {
justStarted = (solved == 0);
solved += (solved > birdSpeed / 2) ? birdSpeed : Math.round((solved == 0) ? birdSpeed / 4 : birdSpeed / 2);
solvedFuture = solved + ((solved > birdSpeed / 2) ? birdSpeed : Math.round(birdSpeed / 2));
distanceX = targetX - startX;
distanceY = targetY - startY;
distance = Math.sqrt(distanceX * distanceX + distanceY * distanceY);
solvPerc = Math.abs(1 / distance * solved);
solvDistX = Math.round(distanceX * solvPerc);
solvDistY = Math.round(distanceY * solvPerc);
solvPercFuture = Math.abs(1 / distance * solvedFuture);
solvDistXFuture = Math.round(distanceX * solvPercFuture);
solvDistYFuture = Math.round(distanceY * solvPercFuture);
if (typeof(direction) != "string") {
direction = null;
angle = ((distanceX != 0) ? Math.atan((-distanceY) / distanceX) / Math.PI * 180 : 90) + ((distanceX < 0) ? 180 : 0);
if (angle < 0) angle += 360;
if (angle < 45) direction = 'o';
else if (angle < 135) direction = 'n';
else if (angle < 202.5) direction = 'w';
else if (angle < 247.5) direction = 'sw';
else if (angle < 292.5) direction = 's';
else if (angle < 337.5) direction = 'so';
else direction = 'o';
}
if (Math.abs(solvDistXFuture) >= Math.abs(distanceX) && Math.abs(solvDistYFuture) >= Math.abs(distanceY)) {
animateSpriteAbort();
switch (direction) {
case 'so':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'sw':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
break;
case 's':
animateSprite(0, 2, 2, 0, null, true);
break;
case 'n':
animateSprite(4, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'o':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'w':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
break;
default:
animateSprite(0, 0, 0, 0, null, true);
}
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)", spriteAniSpeed);
}
if (Math.abs(solvDistX) >= Math.abs(distanceX) && Math.abs(solvDistY) >= Math.abs(distanceY)) {
solvDistX = distanceX;
solvDistY = distanceY;
birdIsFlying = false;
window.setTimeout("recheckposition()", 500);
} else {
if (justStarted) {
animateSpriteAbort();
switch (direction) {
case 'so':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(1,1,1,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 'sw':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(1,3,3,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 's':
animateSprite(0, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,3,3,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 'n':
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(4,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", 1);
break;
case 'o':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(2,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", spriteAniSpeed);
break;
case 'w':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(3,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", spriteAniSpeed);
break;
default:
animateSprite(0, 0, 0, 0, null, true);
}
}
timeoutFlight = window.setTimeout("flyFromTo(" + startX + "," + startY + "," + targetX + "," + targetY + "," + solved + ",'" + direction + "')", 50);
}
hideButtons();
document.getElementById("tBird").style.left = (startX + solvDistX) + "px";
document.getElementById("tBird").style.top = (startY + solvDistY + birdSetUp) + "px";
}

function scareTheBird(nul) {
newTS = new Date().getTime();
if (scareTheBirdLastTime < newTS - scareTheBirdTime) {
scareTheBirdCount = 1;
scareTheBirdLastTime = newTS;
} else {
scareTheBirdCount++;
if (scareTheBirdCount >= scareTheBirdMouseOverTimes) {
scareTheBirdCount = 0;
scareTheBirdLastTime = 0;
recheckposition(true);
}
}
}

function showButtons(step, winWidth, winHeight) {
birdPosY = parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);
birdPosX = parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);
if (step == 0 && document.getElementById("tBirdLtweet").style.display == "block") step = 100;
if (birdIsFlying) step = 0;
opacity = Math.round(step * 15);
if (opacity < 0) opacity = 0;
if (opacity > 100) opacity = 100;
if (birdPosX < winWidth - 300 || birdPosX < winWidth / 2) {
buttonPosX1 = birdPosX + spriteWidth - 15;
buttonPosX2 = birdPosX + spriteWidth - 10;
} else {
buttonPosX1 = birdPosX + 16 - parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.width);
buttonPosX2 = birdPosX + 11 - parseInt(document.getElementById("tBirdLfollow").style.width);
}
buttonPosY1 = birdPosY - 0;
buttonPosY2 = birdPosY - 0 + parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.height);
document.getElementById("tBirdLtweet").style.left = buttonPosX1 + "px";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.top = buttonPosY1 + "px";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.left = buttonPosX2 + "px";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.top = buttonPosY2 + "px";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
if (showTweet == true) {
if (typeof(window.pageYOffset) == "number") scrollPos = window.pageYOffset;
else if (document.body && document.body.scrollTop) scrollPos = document.body.scrollTop;
else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) scrollPos = document.documentElement.scrollTop;
if (birdPosX < 64) boxMoveX = 64 - birdPosX;
else if (birdPosX > winWidth - 64) boxMoveX = winWidth - birdPosX - 64;
else boxMoveX = 0;
txtBoxPosX = Math.round(birdPosX + spriteWidth / 2 - parseInt(document.getElementById("tBirdStatxLow").style.width) / 2 + boxMoveX);
if (birdPosY < winHeight / 2 + scrollPos) {
txtBoxPosY = birdPosY + spriteHeight;
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.left = txtBoxPosX + "px";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.top = txtBoxPosY + "px";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
} else {
txtBoxPosY = birdPosY - document.getElementById("tBirdStatxUpr").offsetHeight;
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.left = txtBoxPosX + "px";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.top = txtBoxPosY + "px";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
}
}
if (opacity >= 100) return;
step++;
showButtonsTimeout = window.setTimeout("showButtons(" + step + "," + winWidth + "," + winHeight + ")", 60);
}

function hideButtons() {
window.clearTimeout(showButtonsTimeout);
document.getElementById("tBirdLtweet").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter = "alpha(opacity=0)";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter = "alpha(opacity=0)";
if (showTweet == true) {
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter = "alpha(opacity=0)";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter = "alpha(opacity=0)";
}
}

function loadStatusText() {
param = "tuac=" + twitterAccount;
var req = (window.XMLHttpRequest) ? new XMLHttpRequest() : ((window.ActiveXObject) ? new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") : false);
if (!req) {
document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML = "Error: could not create Ajax-request";
}
req.open("POST", twitterfeedreader, true);
req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
req.setRequestHeader("Content-Length", param.length);
req.setRequestHeader("Connection", "close");
req.onreadystatechange = function () {
if (req.readyState == 4) {
resp = (req.status == 200) ? req.responseText : "Error: Ajax-request failed,HTTP-Code " + req.status;
resp = resp.replace(/<a /g, '<a style="' + hyperlinkStyle + '" ');
document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML = resp;
document.getElementById("tBirdStatxInUpr").innerHTML = resp;
}
}
req.send(param);
}

function getWindowWidth() {
if (typeof(window.innerWidth) == "number") ww = window.innerWidth;
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) ww = document.documentElement.clientWidth;
else if (document.body && document.body.clientWidth) ww = document.body.clientWidth;
else ww = 800;
return ww;
}

function getWindowHeight() {
if (typeof(window.innerHeight) == "number") wh = window.innerHeight;
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) wh = document.documentElement.clientHeight;
else if (document.body && document.body.clientHeight) wh = document.body.clientHeight;
else wh = 450;
return wh;
}

function is_mobile(is_mobile_ua) {
return (is_mobile_ua.toLowerCase().search(/(iphone|ipod|opera mini|windows ce|windows phone|palm|blackberry|android|symbian|series60|samsung|nokia|playstation portable|htc[\-_]|up\.browser|profile\/midp|[1-4][0-9]{2}x[1-4][0-9]{2})/) > -1)
}

function utf8_encode(str) {
str = str.replace(/\r\n/g, "\n");
utf8str = "";
for (n = 0; n < str.length; n++) {
c = str.charCodeAt(n);
if (c < 128) {
utf8str += String.fromCharCode(c);
} else if (c > 127 && c < 2048) {
utf8str += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
utf8str += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
} else {
utf8str += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
utf8str += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
utf8str += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
}
}
return utf8str;
}

function is_utf8(str) {
strlen = str.length;
for (i = 0; i < strlen; i++) {
ord = str.charCodeAt(i);
if (ord < 0x80) continue;
else if ((ord & 0xE0) === 0xC0 && ord > 0xC1) n = 1;
else if ((ord & 0xF0) === 0xE0) n = 2;
else if ((ord & 0xF8) === 0xF0 && ord < 0xF5) n = 3;
else
return false;
for (c = 0; c < n; c++)
if (++i === strlen || (str.charCodeAt(i) & 0xC0) !== 0x80) return false;
}
return true;
}
//]]>
</script><script type="text/javascript"> var twitterAccount = "Dautocrazy"; var tweetThisText = "Dautocrazy.Blog"; tripleflapInit(); </script>
7-Android
Tạo Nút Liên Kết Twitter Hiệu Ứng Bay Cho Blogger-Twitter bird for blogspot

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
/* Animated flying android man for Blogger */

if (typeof(twitterAccount) != "string") var twitterAccount = "";
if (typeof(tweetThisText) != "string" || tweetThisText == "") var tweetThisText = document.title + " " + document.URL;
if (typeof(showTweet) != "boolean") var showTweet = false;
var tweetthislink = null;
if (typeof(otherPageOrFeed) != "string" || otherPageOrFeed == "") var otherPageOrFeed = false;
var birdSprite = "https://4.bp.blogspot.com/-2RfmrSldGas/V7f_IGGKlGI/AAAAAAAABrM/SmB6yd8eqfI_gWLvF3yewtOQRFpiO-bdACLcB/s1600/flying-android-man.png";
var twitterfeedreader = "";
var hyperlinkStyle = "color:#27b;text-decoration:none;";
var birdSpeed = 12;
var birdSpaceVertical = 12;
var birdSetUp = 2;
var spriteWidth = 88;
var spriteHeight = 87;
var spriteAniSpeed = 72;
var spriteAniSpeedSlow = Math.round(spriteAniSpeed * 1.75);
var targetElems = new Array("img", "hr", "input", "textarea", "button", "select", "table", "td", "div", "ul", "ol", "li", "h1", "h2", "h3", "h4", "p", "code", "object", "a", "b", "strong", "span");
var neededElems4random = 10;
var minElemWidth = Math.round(spriteWidth / 2);
var scareTheBirdMouseOverTimes = 4;
var scareTheBirdTime = 1000;
var showOnMobile = false;
var birdIsFlying = false;
var scrollPos = 0;
var windowHeight = getWindowHeight();
var windowWidth = getWindowWidth();
if (windowHeight <= spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical) windowHeight = spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical + 1;
if (windowWidth <= spriteWidth) windowWidth = spriteWidth + 1;
var birdPosX = Math.round(Math.random() * (windowWidth - spriteWidth + 200) - 200);
var birdPosY = -2 * spriteHeight;
var timeoutAnimation = false;
var timeoutFlight = false;
var showButtonsTimeout = null;
var hideButtonsTimeout = null;
var scareTheBirdLastTime = 0;
var scareTheBirdCount = 0;

function tripleflapInit(reallystart) {
if (typeof(reallystart) == "undefined") {
window.setTimeout("tripleflapInit(1)", 250);
return;
}
if (!showOnMobile && typeof(navigator.userAgent) == "string" && is_mobile(navigator.userAgent)) {
return;
}
if (!is_utf8(tweetThisText)) tweetThisText = utf8_encode(tweetThisText);
var tweetthislink = "http://twitter.com/home?status=" + escape(tweetThisText);
if (twitterAccount == "") showTweet = false;
var accountURL = (twitterAccount != "") ? "http://twitter.com/" + twitterAccount : ((otherPageOrFeed != false) ? otherPageOrFeed : "http://twitter.com/");
var tBird = document.createElement("a");
tBird.setAttribute("id", "tBird");
tBird.setAttribute("href", accountURL);
tBird.setAttribute("target", "_blank");
tBird.style.display = "block";
tBird.style.position = "absolute";
tBird.style.left = birdPosX + "px";
tBird.style.top = birdPosY + "px";
tBird.style.width = spriteWidth + "px";
tBird.style.height = spriteHeight + "px";
tBird.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBird.style.backgroundPosition = "-0px -0px";
tBird.style.zIndex = "947";
tBird.onmouseover = function () {
scareTheBird();
showButtonsTimeout = window.setTimeout("showButtons(0," + windowWidth + "," + windowHeight + ")", 400);
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBird.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBird);
var tBirdLtweet = document.createElement("a");
tBirdLtweet.setAttribute("id", "tBirdLtweet");
tBirdLtweet.setAttribute("href", tweetthislink);
tBirdLtweet.setAttribute("target", "_blank");
tBirdLtweet.setAttribute("title", "tweet this");
tBirdLtweet.style.display = "none";
tBirdLtweet.style.position = "absolute";
tBirdLtweet.style.left = "0px";
tBirdLtweet.style.top = "-100px";
tBirdLtweet.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBirdLtweet.style.opacity = "0";
tBirdLtweet.style.filter = "alpha(opacity=0)";
tBirdLtweet.style.backgroundPosition = "-80px -0px";
tBirdLtweet.style.width = "80px";
tBirdLtweet.style.height = "50px";
tBirdLtweet.style.zIndex = "951";
tBirdLtweet.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdLtweet.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBirdLtweet);
var tBirdLfollow = tBirdLtweet.cloneNode(false);
tBirdLfollow.setAttribute("id", "tBirdLfollow");
tBirdLfollow.setAttribute("href", accountURL);
tBirdLfollow.setAttribute("title", "follow " + (twitterAccount ? "@" + twitterAccount : "me"));
tBirdLfollow.style.backgroundPosition = "-85px -52px";
tBirdLfollow.style.width = "60px";
tBirdLfollow.style.height = "30px";
tBirdLfollow.style.zIndex = "952";
tBirdLfollow.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdLfollow.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
document.body.appendChild(tBirdLfollow);
if (showTweet == true) {
var tBirdStatxLow = document.createElement("div");
tBirdStatxLow.setAttribute("id", "tBirdStatxLow");
tBirdStatxLow.style.display = "none";
tBirdStatxLow.style.position = "absolute";
tBirdStatxLow.style.left = "0px";
tBirdStatxLow.style.top = "-100px";
tBirdStatxLow.style.background = "transparent";
tBirdStatxLow.style.opacity = "0";
tBirdStatxLow.style.filter = "alpha(opacity=0)";
tBirdStatxLow.style.width = "192px";
tBirdStatxLow.style.zIndex = "955";
tBirdStatxLow.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdStatxLow.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
var tBirdStatxUpr = tBirdStatxLow.cloneNode(false);
tBirdStatxUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxUpr");
tBirdStatxUpr.onmouseover = function () {
window.clearTimeout(hideButtonsTimeout);
};
tBirdStatxUpr.onmouseout = function () {
hideButtonsTimeout = window.setTimeout("hideButtons()", 50);
};
var tBirdStatxArrLow = document.createElement("div");
tBirdStatxArrLow.setAttribute("id", "tBirdStatxArrLow");
tBirdStatxArrLow.style.background = "url('" + birdSprite + "') no-repeat transparent";
tBirdStatxArrLow.style.backgroundPosition = "-64px -50px";
tBirdStatxArrLow.style.width = "32px";
tBirdStatxArrLow.style.height = "9px";
tBirdStatxArrLow.style.margin = "0 0 -1px 56px";
tBirdStatxArrLow.style.position = "relative";
tBirdStatxArrLow.style.zIndex = "957";
var tBirdStatxArrUpr = tBirdStatxArrLow.cloneNode(false);
tBirdStatxArrUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxArrUpr");
tBirdStatxArrUpr.style.backgroundPosition = "-96px -50px";
tBirdStatxArrUpr.style.margin = "-1px 0 0 60px";
var tBirdStatxInLow = document.createElement("div");
tBirdStatxInLow.setAttribute("id", "tBirdStatxInLow");
tBirdStatxInLow.style.background = "#fbfcfc";
tBirdStatxInLow.style.border = "1px solid #555";
tBirdStatxInLow.style.MozBorderRadius = "6px";
tBirdStatxInLow.style.borderRadius = "6px";
tBirdStatxInLow.style.padding = "3px 5px";
tBirdStatxInLow.style.fontSize = "11px";
tBirdStatxInLow.style.fontFamily = "Arial";
tBirdStatxInLow.style.textAlign = "left";
tBirdStatxInLow.style.position = "relative";
tBirdStatxInLow.style.zIndex = "956";
tBirdStatxInLow.innerHTML = "loading...";
var tBirdStatxInUpr = tBirdStatxInLow.cloneNode(false);
tBirdStatxInUpr.setAttribute("id", "tBirdStatxInUpr");
tBirdStatxInUpr.innerHTML = "loading...";
tBirdStatxLow.appendChild(tBirdStatxArrLow);
tBirdStatxLow.appendChild(tBirdStatxInLow);
tBirdStatxUpr.appendChild(tBirdStatxInUpr);
tBirdStatxUpr.appendChild(tBirdStatxArrUpr);
document.body.appendChild(tBirdStatxLow);
document.body.appendChild(tBirdStatxUpr);
}
var timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)", spriteAniSpeed);
window.onscroll = recheckposition;
if (showTweet == true) loadStatusText();
recheckposition();
}

function animateSprite(row, posStart, posEnd, count, speed, onlySet) {
if (typeof(count) != "number" || count > posEnd - posStart) count = 0;
document.getElementById("tBird").style.backgroundPosition = "-" + Math.round((posStart + count) * spriteWidth) + "px -" + (spriteHeight * row) + "px";
if (onlySet == true) return;
if (typeof(speed) != "number") speed = spriteAniSpeed;
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(" + row + "," + posStart + "," + posEnd + "," + (count + 1) + "," + speed + ")", speed);
}

function animateSpriteAbort() {
window.clearTimeout(timeoutAnimation);
}

function recheckposition(force) {
if (force != true) force = false;
if (birdIsFlying) return false;
windowHeight = getWindowHeight();
windowWidth = getWindowWidth();
if (windowHeight <= spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical) windowHeight = spriteHeight + 2 * birdSpaceVertical + 1;
if (windowWidth <= spriteWidth) windowWidth = spriteWidth + 1;
if (typeof(window.pageYOffset) == "number") scrollPos = window.pageYOffset;
else if (document.body && document.body.scrollTop) scrollPos = document.body.scrollTop;
else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) scrollPos = document.documentElement.scrollTop;
birdPosY = parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);
birdPosX = parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);
if (scrollPos + birdSpaceVertical >= birdPosY || scrollPos + windowHeight - spriteHeight < birdPosY || force) {
hideButtons();
elemPosis = chooseNewTarget();
if (elemPosis.length < 1) {
elemType = null;
elemNr = null;
elemTop = scrollPos + Math.round(Math.random() * (windowHeight - spriteHeight));
elemLeft = Math.round(Math.random() * (windowWidth - spriteWidth));
elemWidth = 0;
} else {
newTarget = elemPosis[Math.round(Math.random() * (elemPosis.length - 1))];
elemType = newTarget[0];
elemNr = newTarget[1];
elemTop = newTarget[2];
elemLeft = newTarget[3];
elemWidth = newTarget[4];
}
targetTop = elemTop - spriteHeight;
targetLeft = Math.round(elemLeft - spriteWidth / 2 + Math.random() * elemWidth);
if (targetLeft > windowWidth - spriteWidth - 24) targetLeft = windowWidth - spriteWidth - 24;
else if (targetLeft < 0) targetLeft = 0;
birdIsFlying = true;
flyFromTo(birdPosX, birdPosY, targetLeft, targetTop, 0);
}
}

function chooseNewTarget() {
var elemPosis = new Array();
var obergrenze = scrollPos + spriteHeight + birdSpaceVertical;
var untergrenze = scrollPos + windowHeight - birdSpaceVertical;
for (var ce = 0; ce < targetElems.length; ce++) {
var elemType = targetElems[ce];
var sumElem = document.getElementsByTagName(elemType).length;
for (var cu = 0; cu < sumElem; cu++) {
var top = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetTop;
var left = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetLeft;
var width = document.getElementsByTagName(elemType)[cu].offsetWidth;
if (top <= obergrenze || top >= untergrenze || width < minElemWidth || left < 0) {
continue;
}
elemPosis[elemPosis.length] = new Array(elemType, cu, top, left, width);
if (elemPosis.length >= neededElems4random) return elemPosis;
}
}
return elemPosis;
}

function flyFromTo(startX, startY, targetX, targetY, solved, direction) {
justStarted = (solved == 0);
solved += (solved > birdSpeed / 2) ? birdSpeed : Math.round((solved == 0) ? birdSpeed / 4 : birdSpeed / 2);
solvedFuture = solved + ((solved > birdSpeed / 2) ? birdSpeed : Math.round(birdSpeed / 2));
distanceX = targetX - startX;
distanceY = targetY - startY;
distance = Math.sqrt(distanceX * distanceX + distanceY * distanceY);
solvPerc = Math.abs(1 / distance * solved);
solvDistX = Math.round(distanceX * solvPerc);
solvDistY = Math.round(distanceY * solvPerc);
solvPercFuture = Math.abs(1 / distance * solvedFuture);
solvDistXFuture = Math.round(distanceX * solvPercFuture);
solvDistYFuture = Math.round(distanceY * solvPercFuture);
if (typeof(direction) != "string") {
direction = null;
angle = ((distanceX != 0) ? Math.atan((-distanceY) / distanceX) / Math.PI * 180 : 90) + ((distanceX < 0) ? 180 : 0);
if (angle < 0) angle += 360;
if (angle < 45) direction = 'o';
else if (angle < 135) direction = 'n';
else if (angle < 202.5) direction = 'w';
else if (angle < 247.5) direction = 'sw';
else if (angle < 292.5) direction = 's';
else if (angle < 337.5) direction = 'so';
else direction = 'o';
}
if (Math.abs(solvDistXFuture) >= Math.abs(distanceX) && Math.abs(solvDistYFuture) >= Math.abs(distanceY)) {
animateSpriteAbort();
switch (direction) {
case 'so':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'sw':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
break;
case 's':
animateSprite(0, 2, 2, 0, null, true);
break;
case 'n':
animateSprite(4, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'o':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
break;
case 'w':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
break;
default:
animateSprite(0, 0, 0, 0, null, true);
}
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,0,0,0,null,true)", spriteAniSpeed);
}
if (Math.abs(solvDistX) >= Math.abs(distanceX) && Math.abs(solvDistY) >= Math.abs(distanceY)) {
solvDistX = distanceX;
solvDistY = distanceY;
birdIsFlying = false;
window.setTimeout("recheckposition()", 500);
} else {
if (justStarted) {
animateSpriteAbort();
switch (direction) {
case 'so':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(1,1,1,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 'sw':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(1,3,3,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 's':
animateSprite(0, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(0,3,3,0,null,true)", spriteAniSpeed);
break;
case 'n':
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(4,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", 1);
break;
case 'o':
animateSprite(1, 0, 0, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(2,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", spriteAniSpeed);
break;
case 'w':
animateSprite(1, 2, 2, 0, null, true);
timeoutAnimation = window.setTimeout("animateSprite(3,0,3,0," + spriteAniSpeedSlow + ")", spriteAniSpeed);
break;
default:
animateSprite(0, 0, 0, 0, null, true);
}
}
timeoutFlight = window.setTimeout("flyFromTo(" + startX + "," + startY + "," + targetX + "," + targetY + "," + solved + ",'" + direction + "')", 50);
}
hideButtons();
document.getElementById("tBird").style.left = (startX + solvDistX) + "px";
document.getElementById("tBird").style.top = (startY + solvDistY + birdSetUp) + "px";
}

function scareTheBird(nul) {
newTS = new Date().getTime();
if (scareTheBirdLastTime < newTS - scareTheBirdTime) {
scareTheBirdCount = 1;
scareTheBirdLastTime = newTS;
} else {
scareTheBirdCount++;
if (scareTheBirdCount >= scareTheBirdMouseOverTimes) {
scareTheBirdCount = 0;
scareTheBirdLastTime = 0;
recheckposition(true);
}
}
}

function showButtons(step, winWidth, winHeight) {
birdPosY = parseInt(document.getElementById("tBird").style.top);
birdPosX = parseInt(document.getElementById("tBird").style.left);
if (step == 0 && document.getElementById("tBirdLtweet").style.display == "block") step = 100;
if (birdIsFlying) step = 0;
opacity = Math.round(step * 15);
if (opacity < 0) opacity = 0;
if (opacity > 100) opacity = 100;
if (birdPosX < winWidth - 300 || birdPosX < winWidth / 2) {
buttonPosX1 = birdPosX + spriteWidth - 15;
buttonPosX2 = birdPosX + spriteWidth - 10;
} else {
buttonPosX1 = birdPosX + 16 - parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.width);
buttonPosX2 = birdPosX + 11 - parseInt(document.getElementById("tBirdLfollow").style.width);
}
buttonPosY1 = birdPosY - 0;
buttonPosY2 = birdPosY - 0 + parseInt(document.getElementById("tBirdLtweet").style.height);
document.getElementById("tBirdLtweet").style.left = buttonPosX1 + "px";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.top = buttonPosY1 + "px";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.left = buttonPosX2 + "px";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.top = buttonPosY2 + "px";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
if (showTweet == true) {
if (typeof(window.pageYOffset) == "number") scrollPos = window.pageYOffset;
else if (document.body && document.body.scrollTop) scrollPos = document.body.scrollTop;
else if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop) scrollPos = document.documentElement.scrollTop;
if (birdPosX < 64) boxMoveX = 64 - birdPosX;
else if (birdPosX > winWidth - 64) boxMoveX = winWidth - birdPosX - 64;
else boxMoveX = 0;
txtBoxPosX = Math.round(birdPosX + spriteWidth / 2 - parseInt(document.getElementById("tBirdStatxLow").style.width) / 2 + boxMoveX);
if (birdPosY < winHeight / 2 + scrollPos) {
txtBoxPosY = birdPosY + spriteHeight;
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.left = txtBoxPosX + "px";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.top = txtBoxPosY + "px";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
} else {
txtBoxPosY = birdPosY - document.getElementById("tBirdStatxUpr").offsetHeight;
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.left = txtBoxPosX + "px";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.top = txtBoxPosY + "px";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display = "block";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity = opacity / 100;
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter = "alpha(opacity=" + opacity + ")";
}
}
if (opacity >= 100) return;
step++;
showButtonsTimeout = window.setTimeout("showButtons(" + step + "," + winWidth + "," + winHeight + ")", 60);
}

function hideButtons() {
window.clearTimeout(showButtonsTimeout);
document.getElementById("tBirdLtweet").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdLtweet").style.filter = "alpha(opacity=0)";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdLfollow").style.filter = "alpha(opacity=0)";
if (showTweet == true) {
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdStatxLow").style.filter = "alpha(opacity=0)";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.display = "none";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.opacity = "0";
document.getElementById("tBirdStatxUpr").style.filter = "alpha(opacity=0)";
}
}

function loadStatusText() {
param = "tuac=" + twitterAccount;
var req = (window.XMLHttpRequest) ? new XMLHttpRequest() : ((window.ActiveXObject) ? new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") : false);
if (!req) {
document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML = "Error: could not create Ajax-request";
}
req.open("POST", twitterfeedreader, true);
req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
req.setRequestHeader("Content-Length", param.length);
req.setRequestHeader("Connection", "close");
req.onreadystatechange = function () {
if (req.readyState == 4) {
resp = (req.status == 200) ? req.responseText : "Error: Ajax-request failed,HTTP-Code " + req.status;
resp = resp.replace(/<a /g, '<a style="' + hyperlinkStyle + '" ');
document.getElementById("tBirdStatxInLow").innerHTML = resp;
document.getElementById("tBirdStatxInUpr").innerHTML = resp;
}
}
req.send(param);
}

function getWindowWidth() {
if (typeof(window.innerWidth) == "number") ww = window.innerWidth;
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) ww = document.documentElement.clientWidth;
else if (document.body && document.body.clientWidth) ww = document.body.clientWidth;
else ww = 800;
return ww;
}

function getWindowHeight() {
if (typeof(window.innerHeight) == "number") wh = window.innerHeight;
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientHeight) wh = document.documentElement.clientHeight;
else if (document.body && document.body.clientHeight) wh = document.body.clientHeight;
else wh = 450;
return wh;
}

function is_mobile(is_mobile_ua) {
return (is_mobile_ua.toLowerCase().search(/(iphone|ipod|opera mini|windows ce|windows phone|palm|blackberry|android|symbian|series60|samsung|nokia|playstation portable|htc[\-_]|up\.browser|profile\/midp|[1-4][0-9]{2}x[1-4][0-9]{2})/) > -1)
}

function utf8_encode(str) {
str = str.replace(/\r\n/g, "\n");
utf8str = "";
for (n = 0; n < str.length; n++) {
c = str.charCodeAt(n);
if (c < 128) {
utf8str += String.fromCharCode(c);
} else if (c > 127 && c < 2048) {
utf8str += String.fromCharCode((c >> 6) | 192);
utf8str += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
} else {
utf8str += String.fromCharCode((c >> 12) | 224);
utf8str += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128);
utf8str += String.fromCharCode((c & 63) | 128);
}
}
return utf8str;
}

function is_utf8(str) {
strlen = str.length;
for (i = 0; i < strlen; i++) {
ord = str.charCodeAt(i);
if (ord < 0x80) continue;
else if ((ord & 0xE0) === 0xC0 && ord > 0xC1) n = 1;
else if ((ord & 0xF0) === 0xE0) n = 2;
else if ((ord & 0xF8) === 0xF0 && ord < 0xF5) n = 3;
else
return false;
for (c = 0; c < n; c++)
if (++i === strlen || (str.charCodeAt(i) & 0xC0) !== 0x80) return false;
}
return true;
}
//]]>
</script><script type="text/javascript"> var twitterAccount = "Dautocrazy"; var tweetThisText = "Dautocrazy.Blog"; tripleflapInit(); </script>
Thay DautoCrazy thành tài khoản đăng ký tweet của bạn.
Thay Dautocrazy.Blog thành tiêu đề blog của bạn
Save lại là được
Lưu ý:Bạn phải đăng ký tài khoản Tweet nếu chưa có tài khoản Tweet thì vào: https://www.twitter.com/ để đăng ký.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji