Bản Quyền Đẹp Mắt Cho Bảng Tiện Ích

Thường các bảng tiện ích như bảng chuyển đổi code,bảng thử HTML/javascript... các bạn hay ghi bản quyền ở cuối bảng.Thủ thuật này góp phần làm cho dòng bản quyền đó thêm sinh động hơn bằng cách sử dụng một chút javascript.

Để có dòng bản quyền đẹp mắt cho bảng tiện ích hoặc blog website.

Bản Quyền Đẹp Mắt Cho Bảng Tiện Ích
Bạn có thể sử dụng file JS sau đây
/Flashing Neon /
var message="Copyright © 2010 - 2011 - DautoCrazy.Blog."
var neonbasecolor="black"
var neontextcolor="red"
var neontexsize="4"
var neontextcolor2="#00FFFF"
var flashspeed=50   // speed of flashing in milliseconds
var flashingletters=5   // number of letters flashing in neontextcolor
var flashingletters2=20   // number of letters flashing in neontextcolor2 (0 to disable)
var flashpause=0   // the pause between flash-cycles in milliseconds
///No need to edit below this line/////
var n=0
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<font color="'+neonbasecolor+neontexsize+'">')
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write('<span id="neonlight'+m+'">'+message.charAt(m)+'</span>')
document.write('</font>')
}
else
document.write(message)
function crossref(number){
var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number)
return crossobj
}
function neon(){
//Change all letters to base color
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
crossref(m).style.color=neonbasecolor
}
//cycle through and change individual letters to neon color
crossref(n).style.color=neontextcolor
if (n>flashingletters-1) crossref(n-flashingletters).style.color=neontextcolor2
if (n>(flashingletters+flashingletters2)-1) crossref(n-flashingletters-flashingletters2).style.color=neonbasecolor
if (n<message.length-1)
n++
else{
n=0
clearInterval(flashing)
setTimeout("beginneon()",flashpause)
return
}
}
function beginneon(){
if (document.all||document.getElementById)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed)
}
beginneon()
Trong đó
neonbasecolor="black"
neontextcolor="red"
neontexsize="4"
neontextcolor2="#00FFFF"
flashspeed=50
flashingletters=5
flashingletters2=20
flashpause=0
Là các thông số
neonbasecolor = "đen"Màu chữ ban đầu
neontextcolor = "đỏ"Màu chữ sắp chuyển đổi
neontexsize = "4"
neontextcolor2 = "# 00FFFF" Màu Chữ nhấp nháy
flashspeed = 50 / / tốc độ nhấp nháy trong mili giây
flashingletters = 5 / / số lượng chữ nhấp nháy trong neontextcolor
flashingletters2 = 20 / / số lượng chữ nhấp nháy trong neontextcolor2 (0 để vô hiệu hóa)
flashpause = 0 / / tạm dừng giữa chu kỳ đèn flash mili giây
Và các bạn thay dòng DautoCrazy thành chữ gì đó mà bạn thích Thay URL Blog của bạn vô
Theo mẫu
<center> <a href='http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/' target="_blank"><script language="javascript" type="text/javascript" src="https://krdautocrazyblog.googlecode.com/files/jsbanquyen.js"></script></a></center>
Nhớ là sau khi chỉnh sửa thì up file javascript lên host để lấy link dán vào code
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji