Code tạo pháo hoa năm mới cho Blogspot

Mọi người đều háo hức chờ đợi một năm mới khi năm cũ sắp qua và tất cả mọi người đều đón chào nó theo cách khác nhau của riêng mình.

Bạn cũng có thể ăn mừng năm mới này theo một cách khác bằng cách đặt một số hiệu ứng pháo hoa tuyệt vời trên blog hoặc website của bạn. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn có được Code tạo pháo hoa năm mới cho các Blogger.

Code tạo pháo hoa năm mới cho các Blogger
Bạn xem Demo ngay tại bài viết này
Áp dụng vào blogspot

Những gì bạn cần làm là vào bố cục thêm một tiện ích HTML/Javascript và dán đoạn code bên dưới vào:
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
var bits=80; // how many bits
var speed=33; // how fast - smaller is faster
var bangs=5; // how many can be launched simultaneously (note that using too many can slow the script down)
var colours=new Array("#03f", "#f03", "#0e0", "#93f", "#0cf", "#f93", "#f0c"); 
//           blue  red   green  purple cyan  orange pink

/****************************
*   Fireworks Effect   *
*(c)2004-11 mf2fm web-design*
* http://www.mf2fm.com/rv *
* DON'T EDIT BELOW THIS BOX *
****************************/
var bangheight=new Array();
var intensity=new Array();
var colour=new Array();
var Xpos=new Array();
var Ypos=new Array();
var dX=new Array();
var dY=new Array();
var stars=new Array();
var decay=new Array();
var swide=800;
var shigh=600;
var boddie;

window.onload=function() { if (document.getElementById) {
var i;
boddie=document.createElement("div");
boddie.style.position="fixed";
boddie.style.top="0px";
boddie.style.left="0px";
boddie.style.overflow="visible";
boddie.style.width="1px";
boddie.style.height="1px";
boddie.style.backgroundColor="transparent";
document.body.appendChild(boddie);
set_width();
for (i=0; i<bangs; i++) {
write_fire(i);
launch(i);
setInterval('stepthrough('+i+')', speed);
}
}}

function write_fire(N) {
var i, rlef, rdow;
stars[N+'r']=createDiv('|', 12);
boddie.appendChild(stars[N+'r']);
for (i=bits*N; i<bits+bits*N; i++) {
stars[i]=createDiv('*', 13);
boddie.appendChild(stars[i]);
}
}

function createDiv(char, size) {
var div=document.createElement("div");
div.style.font=size+"px monospace";
div.style.position="absolute";
div.style.backgroundColor="transparent";
div.appendChild(document.createTextNode(char));
return (div);
}

function launch(N) {
colour[N]=Math.floor(Math.random()*colours.length);
Xpos[N+"r"]=swide*0.5;
Ypos[N+"r"]=shigh-5;
bangheight[N]=Math.round((0.5+Math.random())*shigh*0.4);
dX[N+"r"]=(Math.random()-0.5)*swide/bangheight[N];
if (dX[N+"r"]>1.25) stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="/";
else if (dX[N+"r"]<-1.25) stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="\\";
else stars[N+"r"].firstChild.nodeValue="|";
stars[N+"r"].style.color=colours[colour[N]];
}

function bang(N) {
var i, Z, A=0;
for (i=bits*N; i<bits+bits*N; i++) { 
Z=stars[i].style;
Z.left=Xpos[i]+"px";
Z.top=Ypos[i]+"px";
if (decay[i]) decay[i]--;
else A++;
if (decay[i]==15) Z.fontSize="7px";
else if (decay[i]==7) Z.fontSize="2px";
else if (decay[i]==1) Z.visibility="hidden";
Xpos[i]+=dX[i];
Ypos[i]+=(dY[i]+=1.25/intensity[N]);
}
if (A!=bits) setTimeout("bang("+N+")", speed);
}

function stepthrough(N) { 
var i, M, Z;
var oldx=Xpos[N+"r"];
var oldy=Ypos[N+"r"];
Xpos[N+"r"]+=dX[N+"r"];
Ypos[N+"r"]-=4;
if (Ypos[N+"r"]<bangheight[N]) {
M=Math.floor(Math.random()*3*colours.length);
intensity[N]=5+Math.random()*4;
for (i=N*bits; i<bits+bits*N; i++) {
Xpos[i]=Xpos[N+"r"];
Ypos[i]=Ypos[N+"r"];
dY[i]=(Math.random()-0.5)*intensity[N];
dX[i]=(Math.random()-0.5)*(intensity[N]-Math.abs(dY[i]))*1.25;
decay[i]=16+Math.floor(Math.random()*16);
Z=stars[i];
if (M<colours.length) Z.style.color=colours[i%2?colour[N]:M];
else if (M<2*colours.length) Z.style.color=colours[colour[N]];
else Z.style.color=colours[i%colours.length];
Z.style.fontSize="13px";
Z.style.visibility="visible";
}
bang(N);
launch(N);
}
stars[N+"r"].style.left=oldx+"px";
stars[N+"r"].style.top=oldy+"px";
} 

window.onresize=set_width;
function set_width() {
var sw_min=999999;
var sh_min=999999;
if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
if (document.documentElement.clientWidth>0) sw_min=document.documentElement.clientWidth;
if (document.documentElement.clientHeight>0) sh_min=document.documentElement.clientHeight;
}
if (typeof(self.innerWidth)!="undefined" && self.innerWidth) {
if (self.innerWidth>0 && self.innerWidth<sw_min) sw_min=self.innerWidth;
if (self.innerHeight>0 && self.innerHeight<sh_min) sh_min=self.innerHeight;
}
if (document.body.clientWidth) {
if (document.body.clientWidth>0 && document.body.clientWidth<sw_min) sw_min=document.body.clientWidth;
if (document.body.clientHeight>0 && document.body.clientHeight<sh_min) sh_min=document.body.clientHeight;
}
if (sw_min==999999 || sh_min==999999) {
sw_min=800;
sh_min=600;
}
swide=sw_min;
shigh=sh_min;
}
// ]]>
</script>
Bạn có thể thay đổi màu sắc của pháo hoa với 7 mã màu phía trên đầu code này.
Lưu lại rồi trở ra Blog xem kết quả nhé.
Bạn có thể thưởng thức nhiều hiệu ứng pháo hoa tuyệt vời hơn nữa tại Bài này
Chúc thành công!
Nguồn:http://www.mf2fm.com

Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji