Tiện Ích Nhãn Dạng Mây Cho Blogspot-Tiếng Việt

Tiện Ích Nhãn Dạng Mây Cho Blogspot-Tiếng Việt
Hôm nay tôi có một kịch bản hoàn toàn mới có thể  rất dễ dàng để thêm vào blog của bạn. Bạn cũng có một số tùy chọn như chiều rộng, chiều cao, màu sắc và tốc độ.
XEM THỬ
DEMO
Cách tiến hành:
Vào Bố cục chọn thêm một tiện ích HTM/Javascript và đặt ở chỗ tùy thích dán đoạn code sau vào rồi save lại

Code:
<div id="cbFlashContent">
<p style="text-align:center;">Đang tải...</p>
</div>
<script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/
var cbFlashLabelSettings = {
blogurl: "http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com",//Thay URL blog của bạn
color: "000044",//Màu chữ chưa rê chuột
hoverColor: "FF3300",//Màu chữ khi rê chuột
backgroundColor: "FFFFFF",//Màu nền tiện ích
size: 6,//Cỡ chữ
speed: 100,//Tốc độ dịch chuyển nhãn
width: 300,//Chiều rộng tiện ích
height: 300,//Chiều cao tiện ích
transparency: true //Nền để trong suốt
};/*]]>*/</script>
<script type="text/javascript" src="https://googledrive.com/host/0B7dsLzZ8KnJmUFo1Q2t6TjVJaVU"></script>

Thay thế:http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com thành URL blog của bạn.
Nếu không muốn phụ thuộc Host thì dùng code:
<div id="cbFlashContent">
<p style="text-align:center;">Đang tải...</p>
</div>
<script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/
var cbFlashLabelSettings = {
blogurl: "http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com",
color: "000044",
hoverColor: "FF3300",
backgroundColor: "FFFFFF",
size: 6,
speed: 100,
width: 300,
height: 300,
transparency: true
};/*]]>*/</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function generatelabels(a){var b='',cbtags=new Array('<tags>'),cbCat=a.feed.category;for(i=0;i<cbCat.length;i++){cbtags.push('<a href="'+cbFlashLabelSettings.blogurl+'/search/label/'+cbCat[i].term+'/" style="'+cbFlashLabelSettings.size+'">'+cbCat[i].term+'</a>')}cbtags.push('</tags>');b=encodeURIComponent(cbtags.join(''));var c={};c.tcolor='0x'+cbFlashLabelSettings.color;c.hicolor='0x'+cbFlashLabelSettings.hoverColor;c.mode='tags';c.distr='true';c.tspeed=cbFlashLabelSettings.speed;c.tagcloud=b;var d={};if(cbFlashLabelSettings.transparency){d.wmode='transparent'}d.bgcolor='#'+cbFlashLabelSettings.backgroundColor;d.allowscriptaccess='always';var e={};e.id='cbFlashLabels';swfobject.embedSWF('https://googledrive.com/host/0BwL0KbT-xOaTUWtuN2JJR1dRY2s/nhatchanh_info_tagcloud.swf','cbFlashContent',cbFlashLabelSettings.width,cbFlashLabelSettings.height,'9.0.0','https://googledrive.com/host/0BwL0KbT-xOaTUWtuN2JJR1dRY2s/expressInstall.swf',c,d,e)}(function(){var a=document.getElementsByTagName('head')[0];var b=document.createElement('script');b.type='text/javascript';b.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.2/swfobject.js';a.appendChild(b);var c=document.getElementById('cbFlashContent');if(c===null){document.write('<div id=\'cbFlashContent\'></div>')}var d=document.createElement('script');d.type='text/javascript';d.src=cbFlashLabelSettings.blogurl+'/feeds/posts/summary?alt=json&callback=generatelabels&max-results=1';a.appendChild(d)})();
//]]>
</script>


Chúc thành công!
Nhận xét

Không có nhận xét nào :