Bài Đăng Phổ Biến Dạng 3 Cột

Thủ thuật này nhằm chia bài đăng phổ biến thành 3 cột với ảnh thumbnail bo góc rất đẹp mắt.

Thủ thuật này cần can thiệp vô template nhưng cũng không có gì là quá phức tạp.
Bài Đăng Phổ Biến Dạng 3 Cột

Trước tiên ta cần thêm CSS trước thẻ ]]></b:skin>

/* Popular Posts */
#PopularPosts1{max-width:300px;}
#PopularPosts1 dd{float:center;margin:0;margin-top:8px;background:none;display:block;}
#PopularPosts1 img{border-radius:30px 0 30px 0;-moz-border-radius:30px 0 30px 0;-webkit-border-radius:30px 0 30px 0;-o-border-radius:30px 0 30px 0;float:left;width:77px;height:77px;opacity:0.5;filter:alpha(opacity=70);background:none;border:2px solid #00CCD3;border-bottom:2px solid #444;border-right:2px solid #333;padding:3px;margin:1px;transition:all 0.5s;
-moz-transition:all 0.5s;-webkit-transition:all 0.5s;-o-transition:all 0.5s;}
#PopularPosts1 img:hover{cursor:move;-moz-transform:scale(1.1) rotate(-0deg);-webkit-transform:scale(1.1) rotate(-0deg);-o-transform:scale(1.1) rotate(-0deg);-ms-transform:scale(1.1) rotate(-0deg);transform:scale(1.1) rotate(-0deg);filter:alpha(opacity=100);opacity:2.2;border:2px solid #ccc;border-right:2px solid #00CCD3;border-radius:50%;-webkit-border-radius:50%;-moz-border-radius:50%;-o-border-radius:50%;-webkit-transform:rotate(-45deg);-moz-transform:rotate(-45deg);-o-transform:rotate(-45deg);-ms-transform:rotate(-45deg);transform:rotate(-45deg);border-bottom:2px solid #00CCD3;box-shadow:1px 1px 5px #00CCD3}
#PopularPosts1 ul{padding:0;overflow:none;margin:0}
Sau đó tìm tới đoạn code sau

<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Popular Posts' type='PopularPosts'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content popular-posts'>
<ul>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<li>
<b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (1) No snippet/thumbnail -->
<a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<!-- (2) Show only snippets -->
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (3) Show only thumbnails -->
<div class='item-thumbnail-only'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
<b:else/>
<!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
<div class='item-content'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:if>
</li>
</b:loop>
</ul>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
Thay thế toàn bộ code trên bằng code dưới đây

<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Popular Posts' type='PopularPosts'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content popular-posts'>
<ul>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<dd>
<b:if cond='data:showThumbnails == &quot;false&quot;'>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (1) No snippet/thumbnail -->
<a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<!-- (2) Show only snippets -->
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:showSnippets == &quot;false&quot;'>
<!-- (3) Show only thumbnails -->
<div class='item-thumbnail-only'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' target='_blank'>
<img alt='' border='0' expr:height='data:thumbnailSize' expr:src='data:post.thumbnail' expr:width='data:thumbnailSize'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href'><data:post.title/></a></div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
<b:else/>
<!-- (4) Show snippets and thumbnails -->
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' expr:title='data:post.title' rel='bookmark'><img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.thumbnail'/></a>
<b:else/>
<a expr:href='data:post.href' expr:title='data:post.title' rel='bookmark'><img alt='no image' src='http://i1353.photobucket.com/albums/q664/Yudhik_Laros/rP7noimagegzi.jpg'/></a>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</dd>
</b:loop>
</ul>
<div class='clear'/>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
Thay đổi màu sắc của tiện ích với ý thích trong phần CSS
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji