Recent comment với avata cho blogspot

Recent comment hay thường gọi là tiện ích nhận xét mới nhất là một tiện ích được cài đặt tại cạnh bên(sidebar) hay đáy blogspot(footer) nó có tác dụng thông báo cho admin blog/web những nhận xét trao đổi mới có của khách truy cập blog/web.

Tiện ích nhận xét gần đây có avata có thể điều chỉnh rất trực quan, dễ sử dụng cũng như cài đặt giúp admin blog có những trả lời kịp thời ngay và luôn cho những thắc mắc góp ý về bài viết hay vấn đề cần trao đổi gì đó.

Đặc điểm về hình thức của tiện ích nhận xét mới này:

- Avata user có tùy chỉnh kích thước và hình dạng.
- Tùy chỉnh số lượng comments.
- Tùy chỉnh số ký tự nhận xét.
- Có ảnh thay thế khi khách nhận xét với tư cách(tài khoản) nặc danh hoặc Blogger

áp dụng vào blogspot

Để tạo tiện ích này các bạn cần vào phần bố cục và tiến hành thêm một tiện ích và dán code vào và lưu lại sau đó hiệu chỉnh các thông số cần thiết là ok:

<style>
ul.w2b_recent_comments{list-style:none;margin:0;padding:0;overflow:auto}
.w2b_recent_comments li{background:none !important;margin:0 0 6px !important;padding:0 0 6px 0 !important;display:block;clear:both;overflow:hidden;list-style:none;font-size:12px;line-height: 1.3}
.w2b_recent_comments li a{font-size:13px;color:#777;font-weight:700;margin-right:10px}
.w2b_recent_comments li .avatarImage{padding:0;float:left;margin:0 6px 0 0;position:relative;overflow:hidden;}
.avatarRound{width:35px;height:35px;border-radius:50px}
.w2b_recent_comments li img{padding:0px;position:relative;overflow:hidden;display:block}
.w2b_recent_comments li span{font-family:margin-top:4px;color: #004400;display:block;font-size:12px;line-height: 1.3}
</style>
<script>
//<![CDATA[
var
numComments = 5,//Số lượng nhận xét hiển thị
showAvatar = true,
avatarSize = 30,//Kích thước avata
roundAvatar = true,
characters = 30,//Số ký tự của nhận xét
showMorelink = true,
moreLinktext = "Xem thêm &#187;",
defaultAvatar = "http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",
hideCredits = false;
//]]>
</script>
<script>
//<![CDATA[
var numComments=numComments||5,avatarSize=avatarSize||35,characters=characters||30,defaultAvatar=defaultAvatar||"http://www.gravatar.com/avatar/?d=mm",moreLinktext=moreLinktext||" More &raquo;",showAvatar=!("undefined"!=typeof showAvatar)||showAvatar,showMorelink="undefined"!=typeof showMorelink&&showMorelink,roundAvatar=!("undefined"!=typeof roundAvatar)||roundAvatar,hideCredits="undefined"!=typeof hideCredits&&roundAvatar;function w2b_recent_comments(b){var c="<replace class=\"w2b_recent_comments\">";for(var d=0;d<numComments;d++){var e,f,g,h;if(d==b.feed.entry.length)break;c+="<li>";for(var j=b.feed.entry[d],k=0;k<j.link.length;k++)"alternate"==j.link[k].rel&&(e=j.link[k].href);for(var m=0;m<j.author.length;m++)f=j.author[m].name.$t,g=j.author[m].gd$image.src;g=-1==g.indexOf("/s1600/")?-1==g.indexOf("/s220/")?-1!=g.indexOf("/s512-c/")&&0!=g.indexOf("http:")?"http:"+g.replace("/s512-c/","/s"+avatarSize+"-c/"):-1==g.indexOf("blogblog.com/img/b16-rounded.gif")?-1==g.indexOf("blogblog.com/img/openid16-rounded.gif")?-1==g.indexOf("blogblog.com/img/blank.gif")?g:-1==defaultAvatar.indexOf("gravatar.com")?defaultAvatar:defaultAvatar+"&s="+avatarSize:"https://3.bp.blogspot.com/-9lSeVyNRKx0/TxMKMIqMNuI/AAAAAAAABYc/8iasY0xpLzc/s"+avatarSize+"/w2b_openid_logo.png":"https://3.bp.blogspot.com/-AaI8-1X32ZM/TxMKLVzQ5BI/AAAAAAAABYY/QYau8ov2blE/s"+avatarSize+"/w2b_blogger_logo.png":g.replace("/s220/","/s"+avatarSize+"-c/"):g.replace("/s1600/","/s"+avatarSize+"-c/"),!0==showAvatar&&(h=!0==roundAvatar?"avatarRound":"",c+="<div class=\"avatarImage "+h+"\"><img class=\""+h+"\" src=\""+g+"\" alt=\""+f+"\" width=\""+avatarSize+"\" height=\""+avatarSize+"\"/></div>"),c+="<a href=\""+e+"\">"+f+"</a>";var n=j.content.$t,o=n.replace(/(<([^>]+)>)/ig,"");""!=o&&o.length>characters?(o=o.substring(0,characters),o+="&hellip;",!0==showMorelink&&(o+="<a href=\""+e+"\">"+moreLinktext+"</a>")):o=o,c+="<avatarSize>"+o+"</span>",c+="</li>"}c+="</ul>";var p="";!0==hideCredits&&(p="display:none;"),c+="<avatarSize style=\"font-size:0px;display:block;text-align:right;"+p+"\"></span>",document.write(c)}
//]]>
</script>
<script type="text/javascript" src="https://blog.doisong24.com/feeds/comments/default?alt=json&callback=w2b_recent_comments&max-results=50"></script>

Bạn cần thay https://blog.doisong24.com thành URL Blog của bạn

Ads in post custom1

Ads in post custom2