Tạo Hiệu Ứng Cho Tiêu Đề Blogspot

Tạo hiệu ứng cho tiêu đề blogspot làm blogspot thêm phần hấp dẫn hơn,có nhiều cách tạo hiệu ứng nhưng ở đây tôi trình bầy 1 cách đơn giản nhưng cũng có phần đẹp mắt.
Tạo Hiệu Ứng Cho Tiêu Đề Blogspot

Để tạo hiệu ứng ta cần thêm đoạn javascript vào trong template do vậy ta cần đăng nhập blog chọn chỉnh sửa HTML
Tìm tới đoan code:
<b:includable id='title'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<data:title/>
<b:else/>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl'><data:title/></a>
</b:if>
</b:includable>
Thay thế nó bằng đoạn code sau:
<b:includable id='title'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var message = "Tên Tiêu Đề Blog";
var neonbasecolor = "#1E90FF"; 
var neontextcolor = "#00008B";
var neontextcolor2 = "#FF00FF";
var flashspeed = 150; // velocidad en milisegundos
var flashingletters = 1; // cantidad letras del efecto neontextcolor
var flashingletters2 = 1; // cantidad letras del efecto neontextcolor2
var flashpause = 1; // pausa entre ciclos
var n=0;
if (document.all||document.getElementById){
document.write('<font color="'+neonbasecolor+'">');
for (m=0;m<message.length;m++)
document.write('<span id="neonlight'+m+'">'+message.charAt(m)+'</span>');
document.write('</font>');
}
else
document.write(message);
function crossref(number){
var crossobj=document.all? eval("document.all.neonlight"+number) : document.getElementById("neonlight"+number);
return crossobj;
}
function neon(){
if (n==0){
for (m=0;m<message.length;m++)
crossref(m).style.color=neonbasecolor;
}
crossref(n).style.color=neontextcolor;
if (n>flashingletters-1) crossref(n-flashingletters).style.color=neontextcolor2
if (n>(flashingletters+flashingletters2)-1) crossref(n-flashingletters-flashingletters2).style.color=neonbasecolor;
if (n<message.length-1)
n++;
else{
n=0;
clearInterval(flashing);
setTimeout("beginneon()",flashpause);
return;
}
}
function beginneon(){
if (document.all||document.getElementById)
flashing=setInterval("neon()",flashspeed);
}
beginneon();
//]]>
</script>
</b:includable>
Có thể thay đổi màu của hiệu ứng cho phù hợp với sở thích của mình tại
var neonbasecolor = "#FFFFFF"; 
var neontextcolor = "#00FFDD";
var neontextcolor2 = "#DDFF00";
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji