Button hoạt hình css3 đẹp cho Blogspot

Nút demo hay download là cần thiết cho một blog/web chia sẻ.Có nhiều dạng nút hoạt hình đẹp mắt và tiện lợi, góp phần làm đẹp thêm cho blog cũng như tăng tính chuyên nghiệp cho blog khi có khách truy cập.

Dưới đây chia sẻ code về button hoạt hình dùng trong blogspot là rất phù hợp.
Xem thử

DEMO

Làm thế nào để thêm nút CSS3 hoạt hình vào Blogspot

Tạo nút css3 hoạt hình gồm 2 phần đó là thêm css vào trong mẫu và sử dụng mã HTML trong khi viết bài.Để thêm css ta cần đăng nhập blog vào chỉnh sửa mẫu và tìm tới thẻ ]]></b:skin>

sau đó dán code sau vào trước nó rồi lưu lại

Button hoạt hình css3 đẹp cho Blogspot

/* CSS chung cho các nút */
.button {
font: 15px Calibri, Arial, sans-serif;
/* A semi-transparent text shadow */
text-shadow: 1px 1px 0 rgba(255,255,255,0.4);
/* Overriding the default underline styling of the links */
text-decoration: none !important;
white-space: nowrap;
display: inline-block;
vertical-align: baseline;
position: relative;
cursor: pointer;
padding: 10px 20px;
background-repeat: no-repeat;
/* The following two rules are fallbacks, in case
the browser does not support multiple backgrounds. */
background-position: bottom left;
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png');
/* Multiple backgrounds version. The background images
are defined individually in color classes */
background-position: bottom left, top right, 0 0, 0 0;
background-clip: border-box;
/* Applying a default border raidus of 8px */
-moz-border-radius: 8px;
-webkit-border-radius: 8px;
border-radius: 8px;
/* A 1px highlight inside of the button */
-moz-box-shadow: 0 0 1px #fff inset;
-webkit-box-shadow: 0 0 1px #fff inset;
box-shadow: 0 0 1px #fff inset;
/* Animating the background positions with CSS3 */
/* Currently works only in Safari/Chrome */
-webkit-transition: background-position 1s;
-moz-transition: background-position 1s;
transition: background-position 1s;
}

.button:hover {
/* The first rule is a fallback, in case the browser
does not support multiple backgrounds
*/
background-position: top left;
background-position: top left, bottom right, 0 0, 0 0;
}

.button:active {
/* Moving the button 1px to the bottom when clicked */
bottom: -1px;
}
/* The three buttons sizes */
.button.big {
font-size: 30px;
}

.button.medium {
font-size: 18px;
}

.button.small {
font-size: 13px;
}
/* A more rounded button */
.button.rounded {
-moz-border-radius: 4em;
-webkit-border-radius: 4em;
border-radius: 4em;
}
/* End CSS chung cho các nút */
/* CSS cho từng loại mầu của nút */
/* Blue Button start */
.blue.button {
color: #0f4b6d !important;
border: 1px solid #84acc3 !important;
/* A fallback background color */
background-color: #48b5f2;
/* Specifying a version with gradients according to */
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'),
-moz-radial-gradient( center bottom, circle,
rgba(89,208,244,1) 0,rgba(89,208,244,0) 100px),
-moz-linear-gradient(#4fbbf7, #3faeeb);
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'),
-webkit-gradient( radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100,
from(rgba(89,208,244,1)), to(rgba(89,208,244,0))),
-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#4fbbf7), to(#3faeeb));
}

.blue.button:hover {
background-color: #63c7fe;
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'),
-moz-radial-gradient( center bottom, circle,
rgba(109,217,250,1) 0,rgba(109,217,250,0) 100px),
-moz-linear-gradient(#63c7fe, #58bef7);
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'),
-webkit-gradient( radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100,
from(rgba(109,217,250,1)), to(rgba(109,217,250,0))),
-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#63c7fe), to(#58bef7));
}
/* Green Button start */
.green.button {
color: #345903 !important;
border: 1px solid #96a37b !important;
background-color: #79be1e;
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), -moz-radial-gradient(center bottom, circle, rgba(162,211,30,1) 0,rgba(162,211,30,0) 100px),-moz-linear-gradient(#82cc27, #74b317);
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), -webkit-gradient(radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100, from(rgba(162,211,30,1)), to(rgba(162,211,30,0))),-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#82cc27), to(#74b317));
}

.green.button:hover {
background-color: #89d228;
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), -moz-radial-gradient(center bottom, circle, rgba(183,229,45,1) 0,rgba(183,229,45,0) 100px),-moz-linear-gradient(#90de31, #7fc01e);
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), -webkit-gradient(radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100, from(rgba(183,229,45,1)), to(rgba(183,229,45,0))),-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#90de31), to(#7fc01e));
}
/* Orange Button start */
.orange.button {
color: #693e0a !important;
border: 1px solid #bea280 !important;
background-color: #e38d27;
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), -moz-radial-gradient(center bottom, circle, rgba(232,189,45,1) 0,rgba(232,189,45,0) 100px),-moz-linear-gradient(#f1982f, #d4821f);
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), -webkit-gradient(radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100, from(rgba(232,189,45,1)), to(rgba(232,189,45,0))),-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#f1982f), to(#d4821f));
}

.orange.button:hover {
background-color: #ec9732;
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), -moz-radial-gradient(center bottom, circle, rgba(241,192,52,1) 0,rgba(241,192,52,0) 100px),-moz-linear-gradient(#f9a746, #e18f2b);
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), -webkit-gradient(radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100, from(rgba(241,192,52,1)), to(rgba(241,192,52,0))),-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#f9a746), to(#e18f2b));
}
/* Gray Button start */
.gray.button {
color: #525252 !important;
border: 1px solid #a5a5a5 !important;
background-color: #a9adb1;
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), -moz-radial-gradient(center bottom, circle, rgba(197,199,202,1) 0,rgba(197,199,202,0) 100px),-moz-linear-gradient(#c5c7ca, #92989c);
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), -webkit-gradient(radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100, from(rgba(197,199,202,1)), to(rgba(197,199,202,0))),-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#c5c7ca), to(#92989c));
}

.gray.button:hover {
background-color: #b6bbc0;
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), -moz-radial-gradient(center bottom, circle, rgba(202,205,208,1) 0,rgba(202,205,208,0) 100px),-moz-linear-gradient(#d1d3d6, #9fa5a9);
background-image: url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), url('http://2.bp.blogspot.com/-ihz_6NzVZmc/UaTChj4fFGI/AAAAAAAAaqQ/SBOWy8UndIY/s1600/Dautocrazy-button_bg.png'), -webkit-gradient(radial, 50% 100%, 0, 50% 100%, 100, from(rgba(202,205,208,1)), to(rgba(202,205,208,0))),-webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(#d1d3d6), to(#9fa5a9));
}
Ở đây tôi posts gộp CSS cho gọn còn nếu khi áp dụng vào blogspot thì ta chọn lấy 1 mầu nút thích hợp bằng cách tách lấy phần CSS chung cùng với phần CSS xác định màu nút nào mà bạn thích
Khi viết bài ta sử dụng mẫu sau:
Phần HTML này tôi cũng posts gộp khi dùng thì tách lấy code tương ứng.Ví dụ bạn chọn nút màu xanh tím là Blue và chọn cỡ nút lớn Big thì chỉ dùng đoạn:
<a href="LINK HERE" class="button big blue">TEXT HERE</a>
1- HTML với Big Button
<a href="LINK HERE" class="button big blue">TEXT HERE</a>
<a href="LINK HERE" class="button big green">TEXT HERE</a>
<a href="LINK HERE" class="button big orange">TEXT HERE</a>
<a href="LINK HERE" class="button big gray">TEXT HERE</a>
2- HTML với Medium Button
<a href="LINK HERE" class="button blue medium">TEXT HERE</a>
<a href="LINK HERE" class="button green medium">TEXT HERE</a>
<a href="LINK HERE" class="button orange medium">TEXT HERE</a>
<a href="LINK HERE" class="button gray medium">TEXT HERE</a>
3- HTML với Small Button
<a href="LINK HERE" class="button small blue">TEXT HERE</a>
<a href="LINK HERE" class="button small green">TEXT HERE</a>
<a href="LINK HERE" class="button small orange">TEXT HERE</a>
<a href="LINK HERE" class="button small gray">TEXT HERE</a>
4- HTML với Small Rounded Buttons
<a href="LINK HERE" class="button small blue rounded">TEXT HERE</a>
<a href="LINK HERE" class="button small green rounded">TEXT HERE</a>
<a href="LINK HERE" class="button small orange rounded">TEXT HERE</a>
<a href="LINK HERE" class="button small gray rounded">TEXT HERE</a>
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji