Recent posts hiệu ứng rơi với ảnh thumbnail xoay tròn

Tiện ích bài viết gần đây với hiệu ứng rơi hay up thì đã có nhiều.Ở bài này xin góp thêm một hiệu ứng đó là Recent posts hiệu ứng rơi với ảnh thumbnail xoay tròn.Ảnh nhỏ đại diện sẽ xoay tròn khi rê chuột vào ảnh tạo ra một hiệu ứng cũng khá là đẹp mắt.
DEMO
áp dụng vào blogspot
Để tạo tiện ích Recent posts hiệu ứng rơi với ảnh thumbnail xoay tròn công việc phải làm là tạo thêm 1 tiện ích cho blog và dán đoạn code sau vào rồi lưu lại.Còn bố trí nó ở chỗ nào là tùy yêu cầu của bạn
<style type="text/css">
#helperblogger-widget {
overflow: hidden;
margin-top: 5px;
padding: 0px 0px;
height: 385px;
font-family:calibri;
}

#helperblogger-widget ul {
width: 295px;
overflow: hidden;
list-style-type: none;
padding: 0px 0px;
margin: 0px 0px;
}

#helperblogger-widget li {
width: 282px;
padding: 5px 5px;
margin: 0px 0px 5px 0px;
list-style-type: none;
float: none;
height: 80px;
overflow: hidden;
background: #fff url(https://lh6.googleusercontent.com/-A6a829gqfDQ/T-3xppy6MlI/AAAAAAAACFE/RrOao4P11Uk/s1600/helperblogger.com-post.jpg) repeat-x;
border: 1px solid #ddd;
}

#helperblogger-widget li a {
text-decoration: none;
color: #4B545B;
font-size: 15px;
height: 18px;
overflow: hidden;
margin: 0px 0px;
padding: 0px 0px 2px 0px;
}

#helperblogger-widget img {
float: left;
margin-top: 10px;
margin-right: 15px;
background: #EFEFEF;
border: 0;
}

#helperblogger-widget img {
-webkit-transition: all 0.5s ease;
-moz-transition: all 0.5s ease;
transition: all 0.5s ease;
padding: 4px;
background: #eee;
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#eee), color-stop(0.5, #ddd), color-stop(0.5, #c0c0c0), to(#aaa));
background: -moz-linear-gradient(top, #eee, #ddd 50%, #c0c0c0 50%, #aaa);
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
-webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0,.7);
-moz-box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0,.7);
box-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0,.7);
}

#helperblogger-widget img:hover {
-moz-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);
-webkit-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);
-o-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);
-ms-transform: scale(1.2) rotate(-350deg);
transform: scale(1.2) rotate(-350deg);
-webkit-box-shadow: 0 0 20px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1);
-moz-box-shadow: 0 0 20px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1);
box-shadow: 0 0 20px rgba(255,0,0,.4), inset 0 0 20px rgba(255,255,255,1);
}

.spydate {
overflow: hidden;
font-size: 10px;
color: #0284C2;
padding: 2px 0px;
margin: 1px 0px 0px 0px;
height: 15px;
font-family: Tahoma,Arial,verdana, sans-serif;
}

.spycomment {
overflow: hidden;
font-family: Tahoma,Arial,verdana, sans-serif;
font-size: 10px;
color: #262B2F;
padding: 0px 0px;
margin: 0px 0px;
}
</style><br />
<br />
<script language='JavaScript'>
imgr = new Array();
imgr[0] = "https://lh6.googleusercontent.com/-kPPx1sCN4Pg/T-3xq72pLeI/AAAAAAAACFM/IdO7GsyUvGM/s1600/no-thumbnail.png.jpg";
imgr[1] = "https://lh6.googleusercontent.com/-kPPx1sCN4Pg/T-3xq72pLeI/AAAAAAAACFM/IdO7GsyUvGM/s1600/no-thumbnail.png.jpg";
imgr[2] = "https://lh6.googleusercontent.com/-kPPx1sCN4Pg/T-3xq72pLeI/AAAAAAAACFM/IdO7GsyUvGM/s1600/no-thumbnail.png.jpg";
imgr[3] = "https://lh6.googleusercontent.com/-kPPx1sCN4Pg/T-3xq72pLeI/AAAAAAAACFM/IdO7GsyUvGM/s1600/no-thumbnail.png.jpg";
imgr[4] = "https://lh6.googleusercontent.com/-kPPx1sCN4Pg/T-3xq72pLeI/AAAAAAAACFM/IdO7GsyUvGM/s1600/no-thumbnail.png.jpg";
showRandomImg = true;
boxwidth = 255;
cellspacing = 6;
borderColor = "#232c35";
bgTD = "#000000";
thumbwidth = 50;
thumbheight = 50;
fntsize = 15;
acolor = "#666";
aBold = true;
icon = " ";
text = "comments";
showPostDate = true;
summaryPost = 40;
summaryFontsize = 10;
summaryColor = "#666";
icon2 = " ";
numposts = 10;
home_page = "http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/";
limitspy=4;
intervalspy=4000;
</script><br />
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js' type='text/javascript'></script><br />
<div id="helperblogger-widget">
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery(function(){jQuery("ul.spy").simpleSpy(limitspy,intervalspy).bind("mouseenter",function(){jQuery(this).trigger("stop")}).bind("mouseleave",function(){jQuery(this).trigger("start")})});(function(e){e.fn.simpleSpy=function(f,g){f=f||4;g=g||5000;return this.each(function(){var l=e(this),k=true,i=[],m=f,o=0,h=l.find("> li:first").height();l.find("> li").each(function(){i.push("<li>"+e(this).html()+"</li>")});o=i.length;l.wrap('<div class="spyWrapper" />').parent().css({height:h*f});l.find("> li").filter(":gt("+(f-1)+")").remove();l.bind("stop",function(){k=false}).bind("start",function(){k=true});function n(){if(k){var p=e(i[m]).css({height:0,opacity:0,display:"none"}).prependTo(l);l.find("> li:last").animate({opacity:0},1000,function(){p.animate({height:h},1000).animate({opacity:1},1000);e(this).remove()});m++;if(m>=o){m=0}}setTimeout(n,g)}n()})}})(jQuery);function showrecentposts(z){document.write('<ul class="spy">');j=(showRandomImg)?Math.floor((imgr.length+1)*Math.random()):0;img=new Array();for(var o=0;o<numposts;o++){var w=z.feed.entry[o];var g=w.title.$t;var f;var p;if(o==z.feed.entry.length){break}for(var l=0;l<w.link.length;l++){if(w.link[l].rel=="alternate"){p=w.link[l].href;break}}for(var l=0;l<w.link.length;l++){if(w.link[l].rel=="replies"&&w.link[l].type=="text/html"){f=w.link[l].title.split(" ")[0];break}}if("content" in w){var r=w.content.$t}else{if("summary" in w){var r=w.summary.$t}else{var r=""}}postdate=w.published.$t;if(j>imgr.length-1){j=0}img[o]=imgr[j];s=r;a=s.indexOf("<img");b=s.indexOf('src="',a);c=s.indexOf('"',b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!="")){img[o]=d}cmtext=(text!="no")?'<i><font color="'+acolor+'">('+f+" "+text+")</font></i>":"";var q=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];var x=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"];var u=postdate.split("-")[2].substring(0,2);var h=postdate.split("-")[1];var t=postdate.split("-")[0];for(var e=0;e<q.length;e++){if(parseInt(h)==q[e]){h=x[e];break}}var n=(showPostDate)?'<i><font color="'+acolor+'"> ('+u+" "+h+" "+t+")</font></i>":"";g=(aBold)?"<b>"+g+"</b>":g;var v='<li><a href="'+p+'"><img src="'+img[o]+'" width="'+thumbwidth+'" height="'+thumbheight+'" class="recent-thumb"/></a><a href="'+p+'" class="recent-link">'+g+'</a><div class="spydate">'+n+'</div><div class="spycomment">'+cmtext+"</div>";document.write(v);j++}document.write("</ul>")}document.write('<script src="'+home_page+"feeds/posts/default?max-results="+numposts+'&orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts"><\/script>');
//]]>
</script>
</div>
Thay http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/ bằng URL blog của bạn
Nguồn:HBBlogger
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji