×

SlideShow với javascript có chú thích cho ảnh

Đây là một thanh trượt với javascript không dùng jquery và flash.
Với khả năng tùy biến là rất cao kèm theo có thể thêm chú thích cho ảnh cộng với có thể gắn liên kết từ ảnh tới nơi bạn muốn và cuối cùng là code gọn nhẹ rất phù hợp với blog

Xem thử

DEMO

SlideShow với javascript có chú thích cho ảnh
Để tạo Slider này bạn cần thêm 1 tiện ích cho blog và dán đoạn code sau vào và lưu lại
<style type="text/css">
#mcis {
display: none;
}

#sliderFrame {
position: relative;
width: 500px;/* Chiều rộng bên trong khung trượt */
margin: 0 auto;
border:5px solid #000;
}

#ribbon {
width: 111px;
height: 111px;
position: absolute;
top: -4px;
left: -4px;
background: url(https://lh6.googleusercontent.com/-Z9OkPyAclCI/UY0WD2bz58I/AAAAAAAAZjI/BzLl-S5LLbo/s109-no/ribbon.png) no-repeat;
z-index: 7;
}

#slider {
width: 500px;/* Chiều rộng ảnh */
height: 218px;/* Chiều cao ảnh*/
background: #fff url(https://lh5.googleusercontent.com/-etAuD7jFG-c/UY0WCabTfcI/AAAAAAAAZjA/JIm9zbbrrf0/w39-h15-no/loading.gif) no-repeat 50% 50%;
position: relative;
margin: 0 auto;
box-shadow: 0px 1px 5px #999999;
}

#slider img {
position: absolute;
border: none;
display: none;
}

#slider a.imgLink {
z-index: 2;
display: none;
position: absolute;
top: 0px;
left: 0px;
border: 0;
padding: 0;
margin: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}

div.mc-caption-bg, div.mc-caption-bg2 {
position: absolute;
width: 100%;
height: auto;
padding: 0;
left: 0px;
bottom: 0px;
z-index: 3;
overflow: hidden;
font-size: 0;
}

div.mc-caption-bg {
background-color: black;
}

div.mc-caption {
font: bold 14px/20px Arial;
color: #EEE;
z-index: 4;
padding: 10px 0;
text-align: center;
}

div.mc-caption a {
color: #FB0;
}

div.mc-caption a:hover {
color: #DA0;
}

div.navBulletsWrapper {
top: 250px;
left: 190px;
width: 150px;
background: none;
padding-left: 20px;
position: relative;
z-index: 5;
cursor: pointer;
}

div.navBulletsWrapper div {
width: 11px;
height: 11px;
background: transparent url(https://lh3.googleusercontent.com/-K0b7aXnIZ5g/UY0WCCY03XI/AAAAAAAAZi8/71HSJRQAaC8/w11-h22-no/bullet.png) no-repeat 0 0;
float: left;
overflow: hidden;
vertical-align: middle;
cursor: pointer;
margin-right: 11px;
_position: relative;
}

div.navBulletsWrapper div.active {
background-position: 0 -11px;
}

#slider {
transform: translate3d(0,0,0);
-ms-transform: translate3d(0,0,0);
-moz-transform: translate3d(0,0,0);
-o-transform: translate3d(0,0,0);
-webkit-transform: translate3d(0,0,0);
}
</style>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var sliderOptions=
{
sliderId: "slider",
effect: "series1",
effectRandom: false,
pauseTime: 2600,
transitionTime: 600,
slices: 12,
boxes: 8,
hoverPause: true,
autoAdvance: true,
captionOpacity: 0.3,
captionEffect: "fade",
thumbnailsWrapperId: "thumbs",
license: "l91b"
};

var imageSlider=new mcImgSlider(sliderOptions);

/* Menucool Javascript Image Slider v2012.7.3. Copyright www.menucool.com */
function mcImgSlider(e){var B=function(d){var a=d.childNodes,c=[];if(a)for(var b=0,e=a.length;b<e;b++)a[b].nodeType==1&&c.push(a[b]);return c},A=function(a,b){return a.getElementsByTagName(b)},O=function(a){for(var c,d,b=a.length;b;c=parseInt(Math.random()*b),d=a[--b],a[b]=a[c],a[c]=d);return a},x=function(a,b){if(a){a.o=b;a.style.opacity=b;a.style.filter="alpha(opacity="+b*100+")"}},N=function(a,c,b){if(a.addEventListener)a.addEventListener(c,b,false);else a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+c,b)},P=document,G=function(c,a,b){return b?c.substring(a,b):c.substring(a)},s=function(){this.d=[];this.b=null;this.c()};function M(){var c=50,b=navigator.userAgent,a;if((a=b.indexOf("MSIE "))!=-1)c=parseInt(b.substring(a+5,b.indexOf(".",a)));return c}var Q=M()<9;s.a={f:function(a){return-Math.cos(a*Math.PI)/2+.5},g:function(a){return a},h:function(b,a){return Math.pow(b,a*2)},j:function(b,a){return 1-Math.pow(1-b,a*2)}};s.prototype={k:{c:e.transitionTime,a:function(){},b:s.a.f,d:1},c:function(){for(var b=["webkit","moz","ms","o"],a=0;a<b.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[b[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[b[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[b[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}this.supportAnimationFrame=!!window.requestAnimationFrame},m:function(h,d,g,c){for(var b=[],i=g-d,j=g>d?1:-1,f=Math.ceil(60*c.c/1e3),a,e=1;e<=f;e++){a=d+c.b(e/f,c.d)*i;if(h!="opacity")a=Math.round(a);b.push(a)}b.index=0;return b},n:function(){this.b==null&&this.p()},p:function(){this.q();var a=this;this.b=this.supportAnimationFrame?window.requestAnimationFrame(function(){a.p()}):window.setInterval(function(){a.q()},15)},q:function(){var a=this.d.length;if(a){for(var c=0;c<a;c++)this.o(this.d[c]);while(a--){var b=this.d[a];if(b.d.index==b.d.length){b.c();this.d.splice(a,1)}}}else{if(this.supportAnimationFrame)window.cancelAnimationFrame(this.b);else window.clearInterval(this.b);this.b=null}},o:function(a){if(a.d.index<a.d.length){var c=a.b,b=a.d[a.d.index];if(a.b=="opacity"){if(Q){c="filter";b="alpha(opacity="+Math.round(b*100)+")"}}else b+="px";a.a.style[c]=b;a.d.index++}},r:function(e,b,d,f,a){a=this.s(this.k,a);var c=this.m(b,d,f,a);this.d.push({a:e,b:b,d:c,c:a.a});this.n()},s:function(c,b){b=b||{};var a,d={};for(a in c)d[a]=b[a]!==undefined?b[a]:c[a];return d}};var d=new s,b={a:0,e:"",d:0,c:0,b:0},a,c,l,o,v,t,w,f,g,z,r,h,p,q,n,y,j,k=null,E=function(b){if(b=="series1")a.a=[6,8,15,2,5,14,13,3,7,4,14,1,13,15];else if(b=="series2")a.a=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17];else a.a=b.split(/\W+/);a.a.p=e.effectRandom?-1:a.a.length==1?0:1},D=function(){a={b:e.pauseTime,c:e.transitionTime,f:e.slices,g:e.boxes,O0:e.license,h:e.hoverPause,i:e.autoAdvance,j:e.captionOpacity,k:e.captionEffect=="none"?0:e.captionEffect=="fade"?1:2,l:e.thumbnailsWrapperId,Ob:function(){typeof beforeSlideChange!=="undefined"&&beforeSlideChange(arguments)},Oa:function(){typeof afterSlideChange!=="undefined"&&afterSlideChange(arguments)}};if(c)a.m=Math.ceil(c.offsetHeight*a.g/c.offsetWidth);E(e.effect);a.n=function(){var b;if(a.a.p==-1)b=a.a[Math.floor(Math.random()*a.a.length)];else{b=a.a[a.a.p];a.a.p++;if(a.a.p>=a.a.length)a.a.p=0}if(b<1||b>17)b=15;return b}},m=[];function J(){var e;if(a.l)e=document.getElementById(a.l);if(e)for(var f=e.childNodes,d=0;d<f.length;d++)f[d].className=="thumb"&&m.push(f[d]);var c=m.length;if(c){while(c--){m[c].on=0;m[c].i=c;m[c].onclick=function(){k.y(this.i)};m[c].onmouseover=function(){this.on=1;this.className="thumb thumb-on"};m[c].onmouseout=function(){this.on=0;this.className=this.i==b.a?"thumb thumb-on":"thumb"}}F(0)}}function F(b){var a=m.length;if(a)while(a--)m[a].className=a!=b&&m[a].on==0?"thumb":"thumb thumb-on"}function K(b){var a=[],c=b.length;while(c--)a.push(String.fromCharCode(b[c]));return a.join("")}var L=function(b){var a=document.getElementById(b);if(a)a.b=function(b){return a.innerHTML.indexOf(b)>-1};return a},C=function(a,f,h,c,b,e,g){setTimeout(function(){if(f&&h==f-1){var g={};g.a=function(){k.o()};for(var i in a)g[i]=a[i]}else g=a;b.width!==undefined&&d.r(c,"width",b.width,e.width,a);b.height!==undefined&&d.r(c,"height",b.height,e.height,a);d.r(c,"opacity",b.opacity,e.opacity,g)},g)},H=function(a){c=a;this.b=0;this.c()},u=function(b){var a=document.createElement("div");a.className=b;return a};H.prototype={c:function(){l=c.offsetWidth;o=c.offsetHeight;j=B(c);var i=j.length;while(i--){var e=j[i],d=null;if(e.nodeName!="IMG"){if(e.nodeName=="A"){d=e;d.style.display="none";var m=d.className?" "+d.className:"";d.className="imgLink"+m;var p=this.z(d),h=d.getAttribute("href");if(p&&typeof McVideo!="undefined"&&h&&h.indexOf("http")!=-1){d.onclick=function(){return this.getAttribute("autoPlayVideo")=="true"?false:k.d(this)};McVideo.register(d,this)}}e=A(e,"img")[0]}e.style.display="none";b.d++}a.m=Math.ceil(o*a.g/l);if(j[b.a].nodeName=="IMG")b.e=j[b.a];else b.e=A(j[b.a],"img")[0];if(j[b.a].nodeName=="A")j[b.a].style.display="block";c.style.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat';this.i();v=this.k();this.m();var f=this.v(),g=b.e.parentNode;if(this.z(g)&&g.getAttribute("autoPlayVideo")=="true")this.d(g);else if(a.i&&b.d>1)n=setTimeout(function(){f.y(f.n(1))},a.b);if(a.h){c.onmouseover=function(){if(b.b!=2){b.b=1;clearTimeout(n);n=null}};c.onmouseout=function(){if(b.b!=2){b.b=0;if(n==null&&!b.c&&a.i)n=setTimeout(function(){f.y(f.n(b.a+1))},a.b/2)}}}},d:function(c){var a=McVideo.play(c,l,o);if(a)b.b=2;return!this.b},f:function(){y=u("navBulletsWrapper");for(var e=[],a=0;a<b.d;a++)e.push("<div rel='"+a+"'></div>");y.innerHTML=e.join("");for(var d=B(y),a=0;a<d.length;a++){if(a==b.a)d[a].className="active";d[a].onclick=function(){k.y(parseInt(this.getAttribute("rel")))}}c.appendChild(y)},g:function(){var c=B(y),a=b.d;while(a--){if(a==b.a)c[a].className="active";else c[a].className="";if(j[a].nodeName=="A")j[a].style.display=a==b.a?"block":"none"}},h:function(c){var b=function(b){var a=b.charCodeAt(0).toString();return G(a,a.length-1)},a=c.split("");return a[1]+b(a[0])+(a.length==2?"":b(a[2]))},i:function(){t=u("mc-caption");w=u("mc-caption");f=u("mc-caption-bg");x(f,0);f.appendChild(w);g=u("mc-caption-bg2");g.appendChild(t);x(g,0);g.style.visibility=f.style.visibility=w.style.visibility="hidden";c.appendChild(f);c.appendChild(g);z=[f.offsetLeft,f.offsetTop,t.offsetWidth];t.style.width=w.style.width=t.offsetWidth+"px";this.j()},j:function(){if(a.k==2){r=p={opacity:0,width:0,marginLeft:Math.round(z[2]/2)};h={opacity:1,width:z[2],marginLeft:0};q={opacity:a.j,width:z[2],marginLeft:0}}else if(a.k==1){r=p={opacity:0};h={opacity:1};q={opacity:a.j}}else{r=h={};q=p={}}},k:function(){var a=b.e.getAttribute("alt");if(a&&a.substr(0,1)=="#"){var c=document.getElementById(a.substring(1));a=c?c.innerHTML:""}this.l();return a},l:function(){if(t.innerHTML.length>1){var b={c:a.b/4.5,b:a.k==1?s.a.f:s.a.h,d:a.k==1?0:3},c=b;c.a=function(){f.style.visibility=g.style.visibility="hidden"};if(!a.k)c.c=b.c=10;if(h.marginLeft!==undefined){d.r(g,"width",h.width,r.width,b);d.r(f,"width",q.width,p.width,b);d.r(g,"marginLeft",h.marginLeft,r.marginLeft,b);d.r(f,"marginLeft",q.marginLeft,p.marginLeft,b)}if(h.opacity!==undefined){d.r(g,"opacity",h.opacity,r.opacity,b);d.r(f,"opacity",q.opacity,p.opacity,c)}}},m:function(){w.innerHTML=t.innerHTML=v;if(v){f.style.visibility=g.style.visibility="visible";var b={c:a.k?a.b/3:10,b:a.k==1?s.a.f:s.a.j,d:a.k==1?0:3};if(h.marginLeft!==undefined){d.r(g,"width",r.width,h.width,b);d.r(f,"width",p.width,q.width,b);d.r(g,"marginLeft",r.marginLeft,h.marginLeft,b);d.r(f,"marginLeft",p.marginLeft,q.marginLeft,b)}if(h.opacity!==undefined){d.r(g,"opacity",r.opacity,h.opacity,b);d.r(f,"opacity",p.opacity,q.opacity,b)}}},a:function(a){return a.replace(/(?:.*\.)?(\w)([\w\-])?[^.]*(\w)\.[^.]*$/,"$1$3$2")},o:function(){b.c=0;clearTimeout(n);n=null;this.m();c.style.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat';var e=this,d=b.e.parentNode;if(this.z(d)&&d.getAttribute("autoPlayVideo")=="true")this.d(d);else if(!b.b&&a.i)n=setTimeout(function(){e.y(e.n(b.a+1))},a.b);a.Oa.call(this,b.a,b.e)},p:function(){b.c=1;if(j[b.a].nodeName=="IMG")b.e=j[b.a];else b.e=A(j[b.a],"img")[0];this.g();v=this.k();var f=A(c,"div");i=f.length;while(i--)if(f[i].className=="mcSlc"||f[i].className=="mcBox"){var g=c.removeChild(f[i]);delete g}var d=a.n();a.Ob.apply(this,[b.a,b.e,v,d]);F(b.a);var e=d<14?this.w(d):this.x();if(d<9||d==15){if(d%2)e=e.reverse()}else if(d<14)e=e[0];if(d<9)this.q(e,d);else if(d<13)this.r(e,d);else if(d==13)this.s(e);else if(d<16)this.t(e,d);else this.u(e,d)},q:function(b,c){for(var d=0,e=c<7?{height:0,opacity:-.4}:{width:0,opacity:0},g={height:o,opacity:1},a=0,f=b.length;a<f;a++){if(c<3)b[a].style.bottom="0";else if(c<5)b[a].style.top="0";else if(c<7){b[a].style[a%2?"bottom":"top"]="0";e.opacity=-.2}else{g={width:b[a].offsetWidth,opacity:1};b[a].style.width=b[a].style.top="0";b[a].style.height=o+"px"}C({},f,a,b[a],e,g,d);d+=50}},r:function(c,b){c.style.width=b<11?"0px":l+"px";c.style.height=b<11?o+"px":"0px";x(c,1);if(b<11)c.style.top="0";if(b==9){c.style.left="auto";c.style.right="0px"}else if(b>10)c.style[b==11?"bottom":"top"]="0";if(b<11)var e=0,f=l;else{e=0;f=o}var g={b:s.a.j,c:a.c*2,a:function(){k.o()}};d.r(c,b<11?"width":"height",e,f,g)},s:function(b){b.style.top="0";b.style.width=l+"px";b.style.height=o+"px";var c={c:a.c*2,a:function(){k.o()}};d.r(b,"opacity",0,1,c)},t:function(b){var n=a.g*a.m,k=timeBuff=0,f=colIndex=0,d=[];d[0]=[];for(var c=0,j=b.length;c<j;c++){b[c].style.width=b[c].style.height="0px";d[f][colIndex]=b[c];colIndex++;if(colIndex==a.g){f++;colIndex=0;d[f]=[]}}for(var l={c:a.c/1.3},g=0,j=a.g*2;g<j;g++){for(var e=g,h=0;h<a.m;h++){if(e>=0&&e<a.g){var i=d[h][e];C(l,b.length,k,i,{width:0,height:0,opacity:0},{width:i.w,height:i.h,opacity:1},timeBuff);k++}e--}timeBuff+=100}},u:function(a,g){a=O(a);for(var d=0,b=0,h=a.length;b<h;b++){var c=a[b];if(g==16){a[b].style.width=a[b].style.height="0px";var e={width:0,height:0,opacity:0},f={width:c.w,height:c.h,opacity:1}}else{e={opacity:0};f={opacity:1}}C({},a.length,b,c,e,f,d);d+=20}},v:function(){return(new Function("a","b","c","d","e","f","g","h","this.f();var l=e(g(b([110,105,97,109,111,100])));if(l==''||l.length>3||(f(l).length==2?a[b([48,79])].indexOf(f(l))>-1:a[b([48,79])]==f(l)+'b')){d();this.b=1;}else{a[b([97,79])]=a[b([98,79])]=function(){};var k=c(b([115,105,99,109]));if (k && k.getAttribute(b([102,101,114,104]))) var x = k.getAttribute(b([102,101,114,104]));if (x && x.length > 20) var y = h(x, 17, 19) == 'ol';if(!(y&&(k.b('en') || k.b('li')))){a.a=[6];a.a.p=0;}};return this;")).apply(this,[a,K,L,J,this.a,this.h,function(a){return P[a]},G])},w:function(f){for(var i=[],g=f>8?l:Math.round(l/a.f),j=f>8?1:a.f,e=0;e<j;e++){var h=u("mcSlc"),d=h.style;d.left=g*e+"px";d.width=(e==a.f-1?l-g*e:g)+"px";d.height="0px";d.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat -'+e*g+"px 0%";if(f==10)d.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat right top';else if(f==12)d.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat left bottom';d.zIndex=1;d.position="absolute";x(h,0);c.appendChild(h);i.push(h)}return i},x:function(){for(var j=[],i=Math.round(l/a.g),h=Math.round(o/a.m),g=0;g<a.m;g++)for(var f=0;f<a.g;f++){var d=u("mcBox"),e=d.style;e.left=i*f+"px";e.top=h*g+"px";d.w=f==a.g-1?l-i*f:i;d.h=g==a.m-1?o-h*g:h;e.width=d.w+"px";e.height=d.h+"px";e.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat -'+f*i+"px -"+g*h+"px";e.zIndex=1;e.position="absolute";x(d,0);c.appendChild(d);j.push(d)}return j},y:function(c,e){if(b.c&&!e||c==b.a)return 0;if(b.b==2){b.b=0;var a=document.getElementById("mcVideo");a.src="";var d=a.parentNode.parentNode.removeChild(a.parentNode);delete d}clearTimeout(n);n=null;b.a=this.n(c);this.p()},n:function(a){if(a>=b.d)a=0;else if(a<0)a=b.d-1;return a},To:function(a){this.y(this.n(b.a+a))},z:function(a){return a.className.indexOf(" video")>-1}};var I=function(){var a=document.getElementById(e.sliderId);if(a)k=new H(a)};(function(){D();N(window,"load",I)})();return{displaySlide:function(b,a){k.y(b,a)},next:function(){k.To(1)},previous:function(){k.To(-1)},getAuto:function(){return a.i},switchAuto:function(){(a.i=!a.i)&&k.To(1)},setEffect:function(a){E(a)},changeOptions:function(a){for(var b in a)e[b]=a[b];D()},getElement:function(){return c}}}
//]]>
</script>

<div id="sliderFrame">
<div id="ribbon"></div>
<div id="slider">

<a href="URL nếu cần gắn liên kết"><img src="Link ảnh 1" alt="Chú thích cho ảnh"></a>

<a href="URL nếu cần gắn liên kết"><img src="Link ảnh 2" alt="Chú thích cho ảnh"/></a>

</div></div>

Slider này yêu cầu ảnh phải có cùng kích thước và chỉnh chiều rộng slider bằng chiều rộng ảnh nghĩa là chiều rộng slider theo chiều rộng ảnh.
Muốn thêm ảnh thì ta chỉ việc thêm đoạn code:
<a href="URL nếu cần gắn liên kết"><img src="Link ảnh " alt="Chú thích cho ảnh"></a> trước thẻ </div>

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Bạn có thể sử dụng biểu cảm yahoo

Ads in post custom1

Ads in post custom2