SlideShow với javascript có chú thích cho ảnh

Đây là một thanh trượt với javascript không dùng jquery và flash. Với khả năng tùy biến là rất cao kèm theo có thể thêm chú thích cho ảnh cộng với có thể gắn liên kết từ ảnh tới nơi bạn muốn và cuối cùng là code gọn nhẹ rất phù hợp với blog

Xem thử

DEMO

SlideShow với javascript có chú thích cho ảnh
Để tạo Slider này bạn cần thêm 1 tiện ích cho blog và dán đoạn code sau vào và lưu lại
<style>
/*<![CDATA[*/
#mcis {
display: none;
}
#sliderFrame {
position: relative;
width: 500px;/* Chiều rộng bên trong khung trượt */
margin: 0 auto;
border:5px solid #000;
}
#ribbon {
width: 111px;
height: 111px;
position: absolute;
top: -4px;
left: -4px;
background: url(https://lh6.googleusercontent.com/-Z9OkPyAclCI/UY0WD2bz58I/AAAAAAAAZjI/BzLl-S5LLbo/s109-no/ribbon.png) no-repeat;
z-index: 7;
}
#slider {
width: 500px;/* Chiều rộng ảnh */
height: 218px;/* Chiều cao ảnh*/
background: #fff url(https://lh5.googleusercontent.com/-etAuD7jFG-c/UY0WCabTfcI/AAAAAAAAZjA/JIm9zbbrrf0/w39-h15-no/loading.gif) no-repeat 50% 50%;
position: relative;
margin: 0 auto;
box-shadow: 0px 1px 5px #999999;
}
#slider img {
position: absolute;
border: none;
display: none;
}
#slider a.imgLink {
z-index: 2;
display: none;
position: absolute;
top: 0px;
left: 0px;
border: 0;
padding: 0;
margin: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}
div.mc-caption-bg, div.mc-caption-bg2 {
position: absolute;
width: 100%;
height: auto;
padding: 0;
left: 0px;
bottom: 0px;
z-index: 3;
overflow: hidden;
font-size: 0;
}
div.mc-caption-bg {
background-color: black;
}
div.mc-caption {
font: bold 14px/20px Arial;
color: #EEE;
z-index: 4;
padding: 10px 0;
text-align: center;
}
div.mc-caption a {
color: #FB0;
}
div.mc-caption a:hover {
color: #DA0;
}
div.navBulletsWrapper {
top: 250px;
left: 190px;
width: 150px;
background: none;
padding-left: 20px;
position: relative;
z-index: 5;
cursor: pointer;
}
div.navBulletsWrapper div {
width: 11px;
height: 11px;
background: transparent url(https://lh3.googleusercontent.com/-K0b7aXnIZ5g/UY0WCCY03XI/AAAAAAAAZi8/71HSJRQAaC8/w11-h22-no/bullet.png) no-repeat 0 0;
float: left;
overflow: hidden;
vertical-align: middle;
cursor: pointer;
margin-right: 11px;
_position: relative;
}
div.navBulletsWrapper div.active {
background-position: 0 -11px;
}
#slider {
transform: translate3d(0,0,0);
-ms-transform: translate3d(0,0,0);
-moz-transform: translate3d(0,0,0);
-o-transform: translate3d(0,0,0);
-webkit-transform: translate3d(0,0,0);
}
/*]]>*/
</style> 
<script>
/*<![CDATA[*/
var sliderOptions=
{
sliderId: "slider",
effect: "series1",
effectRandom: false,
pauseTime: 2600,
transitionTime: 600,
slices: 12,
boxes: 8,
hoverPause: true,
autoAdvance: true,
captionOpacity: 0.3,
captionEffect: "fade",
thumbnailsWrapperId: "thumbs",
license: "l91b"
};
var imageSlider=new mcImgSlider(sliderOptions);
/* Menucool Javascript Image Slider v2012.7.3. Copyright www.menucool.com */
function mcImgSlider(e){var B=function(d){var a=d.childNodes,c=[];if(a)for(var b=0,e=a.length;b<e;b++)a[b].nodeType==1&&c.push(a[b]);return c},A=function(a,b){return a.getElementsByTagName(b)},O=function(a){for(var c,d,b=a.length;b;c=parseInt(Math.random()*b),d=a[--b],a[b]=a[c],a[c]=d);return a},x=function(a,b){if(a){a.o=b;a.style.opacity=b;a.style.filter="alpha(opacity="+b*100+")"}},N=function(a,c,b){if(a.addEventListener)a.addEventListener(c,b,false);else a.attachEvent&&a.attachEvent("on"+c,b)},P=document,G=function(c,a,b){return b?c.substring(a,b):c.substring(a)},s=function(){this.d=[];this.b=null;this.c()};function M(){var c=50,b=navigator.userAgent,a;if((a=b.indexOf("MSIE "))!=-1)c=parseInt(b.substring(a+5,b.indexOf(".",a)));return c}var Q=M()<9;s.a={f:function(a){return-Math.cos(a*Math.PI)/2+.5},g:function(a){return a},h:function(b,a){return Math.pow(b,a*2)},j:function(b,a){return 1-Math.pow(1-b,a*2)}};s.prototype={k:{c:e.transitionTime,a:function(){},b:s.a.f,d:1},c:function(){for(var b=["webkit","moz","ms","o"],a=0;a<b.length&&!window.requestAnimationFrame;++a){window.requestAnimationFrame=window[b[a]+"RequestAnimationFrame"];window.cancelAnimationFrame=window[b[a]+"CancelAnimationFrame"]||window[b[a]+"CancelRequestAnimationFrame"]}this.supportAnimationFrame=!!window.requestAnimationFrame},m:function(h,d,g,c){for(var b=[],i=g-d,j=g>d?1:-1,f=Math.ceil(60*c.c/1e3),a,e=1;e<=f;e++){a=d+c.b(e/f,c.d)*i;if(h!="opacity")a=Math.round(a);b.push(a)}b.index=0;return b},n:function(){this.b==null&&this.p()},p:function(){this.q();var a=this;this.b=this.supportAnimationFrame?window.requestAnimationFrame(function(){a.p()}):window.setInterval(function(){a.q()},15)},q:function(){var a=this.d.length;if(a){for(var c=0;c<a;c++)this.o(this.d[c]);while(a--){var b=this.d[a];if(b.d.index==b.d.length){b.c();this.d.splice(a,1)}}}else{if(this.supportAnimationFrame)window.cancelAnimationFrame(this.b);else window.clearInterval(this.b);this.b=null}},o:function(a){if(a.d.index<a.d.length){var c=a.b,b=a.d[a.d.index];if(a.b=="opacity"){if(Q){c="filter";b="alpha(opacity="+Math.round(b*100)+")"}}else b+="px";a.a.style[c]=b;a.d.index++}},r:function(e,b,d,f,a){a=this.s(this.k,a);var c=this.m(b,d,f,a);this.d.push({a:e,b:b,d:c,c:a.a});this.n()},s:function(c,b){b=b||{};var a,d={};for(a in c)d[a]=b[a]!==undefined?b[a]:c[a];return d}};var d=new s,b={a:0,e:"",d:0,c:0,b:0},a,c,l,o,v,t,w,f,g,z,r,h,p,q,n,y,j,k=null,E=function(b){if(b=="series1")a.a=[6,8,15,2,5,14,13,3,7,4,14,1,13,15];else if(b=="series2")a.a=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17];else a.a=b.split(/\W+/);a.a.p=e.effectRandom?-1:a.a.length==1?0:1},D=function(){a={b:e.pauseTime,c:e.transitionTime,f:e.slices,g:e.boxes,O0:e.license,h:e.hoverPause,i:e.autoAdvance,j:e.captionOpacity,k:e.captionEffect=="none"?0:e.captionEffect=="fade"?1:2,l:e.thumbnailsWrapperId,Ob:function(){typeof beforeSlideChange!=="undefined"&&beforeSlideChange(arguments)},Oa:function(){typeof afterSlideChange!=="undefined"&&afterSlideChange(arguments)}};if(c)a.m=Math.ceil(c.offsetHeight*a.g/c.offsetWidth);E(e.effect);a.n=function(){var b;if(a.a.p==-1)b=a.a[Math.floor(Math.random()*a.a.length)];else{b=a.a[a.a.p];a.a.p++;if(a.a.p>=a.a.length)a.a.p=0}if(b<1||b>17)b=15;return b}},m=[];function J(){var e;if(a.l)e=document.getElementById(a.l);if(e)for(var f=e.childNodes,d=0;d<f.length;d++)f[d].className=="thumb"&&m.push(f[d]);var c=m.length;if(c){while(c--){m[c].on=0;m[c].i=c;m[c].onclick=function(){k.y(this.i)};m[c].onmouseover=function(){this.on=1;this.className="thumb thumb-on"};m[c].onmouseout=function(){this.on=0;this.className=this.i==b.a?"thumb thumb-on":"thumb"}}F(0)}}function F(b){var a=m.length;if(a)while(a--)m[a].className=a!=b&&m[a].on==0?"thumb":"thumb thumb-on"}function K(b){var a=[],c=b.length;while(c--)a.push(String.fromCharCode(b[c]));return a.join("")}var L=function(b){var a=document.getElementById(b);if(a)a.b=function(b){return a.innerHTML.indexOf(b)>-1};return a},C=function(a,f,h,c,b,e,g){setTimeout(function(){if(f&&h==f-1){var g={};g.a=function(){k.o()};for(var i in a)g[i]=a[i]}else g=a;b.width!==undefined&&d.r(c,"width",b.width,e.width,a);b.height!==undefined&&d.r(c,"height",b.height,e.height,a);d.r(c,"opacity",b.opacity,e.opacity,g)},g)},H=function(a){c=a;this.b=0;this.c()},u=function(b){var a=document.createElement("div");a.className=b;return a};H.prototype={c:function(){l=c.offsetWidth;o=c.offsetHeight;j=B(c);var i=j.length;while(i--){var e=j[i],d=null;if(e.nodeName!="IMG"){if(e.nodeName=="A"){d=e;d.style.display="none";var m=d.className?" "+d.className:"";d.className="imgLink"+m;var p=this.z(d),h=d.getAttribute("href");if(p&&typeof McVideo!="undefined"&&h&&h.indexOf("http")!=-1){d.onclick=function(){return this.getAttribute("autoPlayVideo")=="true"?false:k.d(this)};McVideo.register(d,this)}}e=A(e,"img")[0]}e.style.display="none";b.d++}a.m=Math.ceil(o*a.g/l);if(j[b.a].nodeName=="IMG")b.e=j[b.a];else b.e=A(j[b.a],"img")[0];if(j[b.a].nodeName=="A")j[b.a].style.display="block";c.style.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat';this.i();v=this.k();this.m();var f=this.v(),g=b.e.parentNode;if(this.z(g)&&g.getAttribute("autoPlayVideo")=="true")this.d(g);else if(a.i&&b.d>1)n=setTimeout(function(){f.y(f.n(1))},a.b);if(a.h){c.onmouseover=function(){if(b.b!=2){b.b=1;clearTimeout(n);n=null}};c.onmouseout=function(){if(b.b!=2){b.b=0;if(n==null&&!b.c&&a.i)n=setTimeout(function(){f.y(f.n(b.a+1))},a.b/2)}}}},d:function(c){var a=McVideo.play(c,l,o);if(a)b.b=2;return!this.b},f:function(){y=u("navBulletsWrapper");for(var e=[],a=0;a<b.d;a++)e.push("<div rel='"+a+"'></div>");y.innerHTML=e.join("");for(var d=B(y),a=0;a<d.length;a++){if(a==b.a)d[a].className="active";d[a].onclick=function(){k.y(parseInt(this.getAttribute("rel")))}}c.appendChild(y)},g:function(){var c=B(y),a=b.d;while(a--){if(a==b.a)c[a].className="active";else c[a].className="";if(j[a].nodeName=="A")j[a].style.display=a==b.a?"block":"none"}},h:function(c){var b=function(b){var a=b.charCodeAt(0).toString();return G(a,a.length-1)},a=c.split("");return a[1]+b(a[0])+(a.length==2?"":b(a[2]))},i:function(){t=u("mc-caption");w=u("mc-caption");f=u("mc-caption-bg");x(f,0);f.appendChild(w);g=u("mc-caption-bg2");g.appendChild(t);x(g,0);g.style.visibility=f.style.visibility=w.style.visibility="hidden";c.appendChild(f);c.appendChild(g);z=[f.offsetLeft,f.offsetTop,t.offsetWidth];t.style.width=w.style.width=t.offsetWidth+"px";this.j()},j:function(){if(a.k==2){r=p={opacity:0,width:0,marginLeft:Math.round(z[2]/2)};h={opacity:1,width:z[2],marginLeft:0};q={opacity:a.j,width:z[2],marginLeft:0}}else if(a.k==1){r=p={opacity:0};h={opacity:1};q={opacity:a.j}}else{r=h={};q=p={}}},k:function(){var a=b.e.getAttribute("alt");if(a&&a.substr(0,1)=="#"){var c=document.getElementById(a.substring(1));a=c?c.innerHTML:""}this.l();return a},l:function(){if(t.innerHTML.length>1){var b={c:a.b/4.5,b:a.k==1?s.a.f:s.a.h,d:a.k==1?0:3},c=b;c.a=function(){f.style.visibility=g.style.visibility="hidden"};if(!a.k)c.c=b.c=10;if(h.marginLeft!==undefined){d.r(g,"width",h.width,r.width,b);d.r(f,"width",q.width,p.width,b);d.r(g,"marginLeft",h.marginLeft,r.marginLeft,b);d.r(f,"marginLeft",q.marginLeft,p.marginLeft,b)}if(h.opacity!==undefined){d.r(g,"opacity",h.opacity,r.opacity,b);d.r(f,"opacity",q.opacity,p.opacity,c)}}},m:function(){w.innerHTML=t.innerHTML=v;if(v){f.style.visibility=g.style.visibility="visible";var b={c:a.k?a.b/3:10,b:a.k==1?s.a.f:s.a.j,d:a.k==1?0:3};if(h.marginLeft!==undefined){d.r(g,"width",r.width,h.width,b);d.r(f,"width",p.width,q.width,b);d.r(g,"marginLeft",r.marginLeft,h.marginLeft,b);d.r(f,"marginLeft",p.marginLeft,q.marginLeft,b)}if(h.opacity!==undefined){d.r(g,"opacity",r.opacity,h.opacity,b);d.r(f,"opacity",p.opacity,q.opacity,b)}}},a:function(a){return a.replace(/(?:.*\.)?(\w)([\w\-])?[^.]*(\w)\.[^.]*$/,"$1$3$2")},o:function(){b.c=0;clearTimeout(n);n=null;this.m();c.style.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat';var e=this,d=b.e.parentNode;if(this.z(d)&&d.getAttribute("autoPlayVideo")=="true")this.d(d);else if(!b.b&&a.i)n=setTimeout(function(){e.y(e.n(b.a+1))},a.b);a.Oa.call(this,b.a,b.e)},p:function(){b.c=1;if(j[b.a].nodeName=="IMG")b.e=j[b.a];else b.e=A(j[b.a],"img")[0];this.g();v=this.k();var f=A(c,"div");i=f.length;while(i--)if(f[i].className=="mcSlc"||f[i].className=="mcBox"){var g=c.removeChild(f[i]);delete g}var d=a.n();a.Ob.apply(this,[b.a,b.e,v,d]);F(b.a);var e=d<14?this.w(d):this.x();if(d<9||d==15){if(d%2)e=e.reverse()}else if(d<14)e=e[0];if(d<9)this.q(e,d);else if(d<13)this.r(e,d);else if(d==13)this.s(e);else if(d<16)this.t(e,d);else this.u(e,d)},q:function(b,c){for(var d=0,e=c<7?{height:0,opacity:-.4}:{width:0,opacity:0},g={height:o,opacity:1},a=0,f=b.length;a<f;a++){if(c<3)b[a].style.bottom="0";else if(c<5)b[a].style.top="0";else if(c<7){b[a].style[a%2?"bottom":"top"]="0";e.opacity=-.2}else{g={width:b[a].offsetWidth,opacity:1};b[a].style.width=b[a].style.top="0";b[a].style.height=o+"px"}C({},f,a,b[a],e,g,d);d+=50}},r:function(c,b){c.style.width=b<11?"0px":l+"px";c.style.height=b<11?o+"px":"0px";x(c,1);if(b<11)c.style.top="0";if(b==9){c.style.left="auto";c.style.right="0px"}else if(b>10)c.style[b==11?"bottom":"top"]="0";if(b<11)var e=0,f=l;else{e=0;f=o}var g={b:s.a.j,c:a.c*2,a:function(){k.o()}};d.r(c,b<11?"width":"height",e,f,g)},s:function(b){b.style.top="0";b.style.width=l+"px";b.style.height=o+"px";var c={c:a.c*2,a:function(){k.o()}};d.r(b,"opacity",0,1,c)},t:function(b){var n=a.g*a.m,k=timeBuff=0,f=colIndex=0,d=[];d[0]=[];for(var c=0,j=b.length;c<j;c++){b[c].style.width=b[c].style.height="0px";d[f][colIndex]=b[c];colIndex++;if(colIndex==a.g){f++;colIndex=0;d[f]=[]}}for(var l={c:a.c/1.3},g=0,j=a.g*2;g<j;g++){for(var e=g,h=0;h<a.m;h++){if(e>=0&&e<a.g){var i=d[h][e];C(l,b.length,k,i,{width:0,height:0,opacity:0},{width:i.w,height:i.h,opacity:1},timeBuff);k++}e--}timeBuff+=100}},u:function(a,g){a=O(a);for(var d=0,b=0,h=a.length;b<h;b++){var c=a[b];if(g==16){a[b].style.width=a[b].style.height="0px";var e={width:0,height:0,opacity:0},f={width:c.w,height:c.h,opacity:1}}else{e={opacity:0};f={opacity:1}}C({},a.length,b,c,e,f,d);d+=20}},v:function(){return(new Function("a","b","c","d","e","f","g","h","this.f();var l=e(g(b([110,105,97,109,111,100])));if(l==''||l.length>3||(f(l).length==2?a[b([48,79])].indexOf(f(l))>-1:a[b([48,79])]==f(l)+'b')){d();this.b=1;}else{a[b([97,79])]=a[b([98,79])]=function(){};var k=c(b([115,105,99,109]));if (k && k.getAttribute(b([102,101,114,104]))) var x = k.getAttribute(b([102,101,114,104]));if (x && x.length > 20) var y = h(x, 17, 19) == 'ol';if(!(y&&(k.b('en') || k.b('li')))){a.a=[6];a.a.p=0;}};return this;")).apply(this,[a,K,L,J,this.a,this.h,function(a){return P[a]},G])},w:function(f){for(var i=[],g=f>8?l:Math.round(l/a.f),j=f>8?1:a.f,e=0;e<j;e++){var h=u("mcSlc"),d=h.style;d.left=g*e+"px";d.width=(e==a.f-1?l-g*e:g)+"px";d.height="0px";d.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat -'+e*g+"px 0%";if(f==10)d.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat right top';else if(f==12)d.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat left bottom';d.zIndex=1;d.position="absolute";x(h,0);c.appendChild(h);i.push(h)}return i},x:function(){for(var j=[],i=Math.round(l/a.g),h=Math.round(o/a.m),g=0;g<a.m;g++)for(var f=0;f<a.g;f++){var d=u("mcBox"),e=d.style;e.left=i*f+"px";e.top=h*g+"px";d.w=f==a.g-1?l-i*f:i;d.h=g==a.m-1?o-h*g:h;e.width=d.w+"px";e.height=d.h+"px";e.background='url("'+b.e.getAttribute("src")+'") no-repeat -'+f*i+"px -"+g*h+"px";e.zIndex=1;e.position="absolute";x(d,0);c.appendChild(d);j.push(d)}return j},y:function(c,e){if(b.c&&!e||c==b.a)return 0;if(b.b==2){b.b=0;var a=document.getElementById("mcVideo");a.src="";var d=a.parentNode.parentNode.removeChild(a.parentNode);delete d}clearTimeout(n);n=null;b.a=this.n(c);this.p()},n:function(a){if(a>=b.d)a=0;else if(a<0)a=b.d-1;return a},To:function(a){this.y(this.n(b.a+a))},z:function(a){return a.className.indexOf(" video")>-1}};var I=function(){var a=document.getElementById(e.sliderId);if(a)k=new H(a)};(function(){D();N(window,"load",I)})();return{displaySlide:function(b,a){k.y(b,a)},next:function(){k.To(1)},previous:function(){k.To(-1)},getAuto:function(){return a.i},switchAuto:function(){(a.i=!a.i)&&k.To(1)},setEffect:function(a){E(a)},changeOptions:function(a){for(var b in a)e[b]=a[b];D()},getElement:function(){return c}}}
/*]]>*/
</script>
<div id="sliderFrame">
<div id="ribbon"></div>
<div id="slider">
<a href="URL nếu cần gắn liên kết"><img src="Link ảnh 1" alt="Chú thích cho ảnh"></a>
<a href="URL nếu cần gắn liên kết"><img src="Link ảnh 2" alt="Chú thích cho ảnh"/></a>
</div></div>
Slider này yêu cầu ảnh phải có cùng kích thước và chỉnh chiều rộng slider bằng chiều rộng ảnh nghĩa là chiều rộng slider theo chiều rộng ảnh.
Muốn thêm ảnh thì ta chỉ việc thêm đoạn code:
<a href="URL nếu cần gắn liên kết"><img src="Link ảnh " alt="Chú thích cho ảnh"></a>
trước thẻ </div>
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji