Recent Post Featured - Bài Mới Dạng Featured post

Đây là tiện ích giới thiệu những bài viết gần đây được trình chiếu dưới dạng slideshow với hiệu ứng quay vòng trông cũng khá đẹp mắt.

Slider này hoạt động tốt trên các mẫu mặc định simple do blogger cung cấp.Hay các mấu tự thiết kế thì nó vẫn chạy ngọt ngào.

Tuy phải sử dụng jquery và javascript nhưng nó làm chậm tốc độ load của blog không đáng kể. Việc cài đặt Recent Post Featured - Bài Mới Dạng Featured post thì cũng đơn giản và hiệu chỉnh thì khá dễ dàng.
DEMO
Làm thế nào để đưa tiện ích vào Blogger
Để tạo được tiện ích Recent Post Slider-Bài Mới Dạng SlideShow ta cần đăng nhập blog rồi tiến hành thêm 1 tiện ích HTML/javascript,dán code sau vào và lưu lại.
<style scoped="" type="text/css">
#slides *{-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
#slides ul,#slides li{padding:0;margin:0;list-style:none;position:relative}
#slides ul{width:630px;height:250px}
#slides li{width:49.9%;height:100%;position:absolute;display:none}
#slides li:nth-child(1), #slides li:nth-child(2), #slides li:nth-child(3), #slides li:nth-child(4){display:block}
#slides li:nth-child(1){left:0;top:0}
#slides li:nth-child(2){left:50.1%;width:24.8%;height:49.8%}
#slides li:nth-child(3){left:75.2%;width:24.8%;height:49.8%}
#slides li:nth-child(4){left:50.1%;top:50.2%;height:49.9%}
#slides a{display:block;width:100%;height:100%;overflow:hidden}
#slides img{display:block;width:100%;height:100%;border:0;padding:4px;background-color:#0097BD;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;border-radius:3px}
#slides .overlayx{width:100%;height:100%;position:absolute;z-index:2;background-image:url(http://2.bp.blogspot.com/-24miAg53eQo/Uaq2dwSNZyI/AAAAAAAAaz8/IavWv66LN14/s1600/linebg-fade.png);background-position:50% 50%;background-repeat:repeat-x;border:4px solid #0097BD;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;border-radius:3px}
#slides h4{position:absolute;bottom:30px;margin:0;font-size:18px;font-family:Georgia,Times,"Times New Roman";left:0;padding:0 10px;color:white;z-index:3;line-height:20px;font-weight:normal}
#slides li:nth-child(2) h4,#slides li:nth-child(3) h4{font-size:13px;line-height:15px}
#slides .label_text{font-size:9px;color:white;bottom:10px;z-index:3;left:10px;font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;position:absolute}
#slides li:nth-child(2) .autname,#slides li:nth-child(3) .autname{display:none}
#slides .overlayx,#slides li{-webkit-transition:all .4s ease-in-out;-moz-transition:all .4s ease-in-out;-o-transition:all .4s ease-in-out;-ms-transition:all .4s ease-in-out;transition:all .4s ease-in-out}
#slides li:hover .overlayx{-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft. Alpha(Opacity=10)";filter:alpha(opacity=10);-khtml-opacity:0.1;-moz-opacity:0.1;opacity:0.1}
#buttons{margin:5px 0 0}
#buttons a{display:inline-block;text-indent:-9999px;width:15px;height:25px;position:relative}
#buttons a::before{content:"";width:0;height:0;border-width:8px 7px;border-style:solid;border-color:transparent #535353 transparent transparent;position:absolute;top:50%;margin-top:-8px;margin-left:-10px;left:50%}
#buttons a#nextx::before{border-color:transparent transparent transparent #535353;margin-left:-3px}
@media only screen and (max-width:600px){
#slides ul{height:600px}
#slides li:nth-child(1){width:100%;height:49.8%}
#slides li:nth-child(2){top:50.2%;height:24.8%;left:0;width:49.8%}
#slides li:nth-child(3){left:50.2%;top:50.2%;width:49.8%;height:24.8%}
#slides li:nth-child(4){left:0;top:75.3%;height:24.8%;width:100%}
}
</style>
<div id="featuredpost"></div>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.0/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function FeaturedPost(a){(function(e){var h={blogURL:"",MaxPost:4,idcontaint:"#featuredpost",ImageSize:100,interval:5000,autoplay:false,loadingClass:"loadingxx",pBlank:"http://1.bp.blogspot.com/-htG7vy9vIAA/Tp0KrMUdoWI/AAAAAAAABAU/e7XkFtErqsU/s1600/grey.gif",MonthNames:["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],tagName:false};h=e.extend({},h,a);var g=e(h.idcontaint);var c=h.blogURL;var d=h.MaxPost*200;if(h.blogURL===""){c=window.location.protocol+"//"+window.location.host}g.html('<div id="slides"><ul class="randomnya"></ul></div><div id="buttons"><a href="#" id="prevx">prev</a><a href="#" id="nextx">next</a></div>').addClass(h.loadingClass);var f=function(w){var q,k,m,u,x,p,t,v,r,l="",s=w.feed.entry;for(var o=0;o<s.length;o++){for(var n=0;n<s[o].link.length;n++){if(s[o].link[n].rel=="alternate"){q=s[o].link[n].href;break}}if("media$thumbnail" in s[o]){u=s[o].media$thumbnail.url.replace(/\/s[0-9]+\-c/g,"/s"+h.ImageSize+"-c")}else{u=h.pBlank.replace(/\/s[0-9]+(\-c|\/)/,"/s"+h.ImageSize+"$1")}k=s[o].title.$t;r=s[o].published.$t.substring(0,10);m=s[o].author[0].name.$t;x=r.substring(0,4);p=r.substring(5,7);t=r.substring(8,10);v=h.MonthNames[parseInt(p,10)-1];l+='<li><a target="_blank" href="'+q+'"><div class="overlayx"></div><img class="random" src="'+u+'"/><h4>'+k+'</h4></a><div class="label_text"><span class="date"><span class="dd">'+t+'</span> <span class="dm">'+v+'</span> <span class="dy">'+x+'</span></span> <span class="autname">'+m+"</span></div></li>"}e("ul",g).append(l)};var b=function(){var i="/-/"+h.tagName;if(h.tagName===false){i="";e.ajax({url:c+"/feeds/posts/default"+i+"?max-results="+h.MaxPost+"&orderby=published&alt=json-in-script",success:f,dataType:"jsonp",cache:true})}else{e.ajax({url:c+"/feeds/posts/default"+i+"?max-results="+h.MaxPost+"&orderby=published&alt=json-in-script",success:f,dataType:"jsonp",cache:true})}(function(){setTimeout(function(){e("#prevx").click(function(){e("#slides li:first").before(e("#slides li:last"));return false});e("#nextx").click(function(){e("#slides li:last").after(e("#slides li:first"));return false});if(h.autoplay){var k=h.interval;var l=setInterval("rotate()",k);e("#slides li:first").before(e("#slides li:last"));e("#slides").hover(function(){clearInterval(l)},function(){l=setInterval("rotate()",k)});function j(){e("#nextx").click()}}g.removeClass(h.loadingClass)},d)})()};e(document).ready(b)})(jQuery)};
function rotate() {
$('#nextx').click();
}
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(document).ready(function () {
FeaturedPost({
blogURL:"http://dautoblognz.blogspot.com/",//URL Blog của bạn
MaxPost:8,//Số bài trình chiếu
idcontaint:"#featuredpost",
ImageSize:300,
interval:5000,//Tốc độ dịch chuyển
autoplay:true,//Tự động
tagName:false
});
});
//]]>
</script>
Thay đoạn bôi đỏ thành URL blog của bạn.
Nếu blog của bạn đã có thư viện jquery thì bỏ đi đoạn bôi xanh.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji