Code tạo hiệu ứng hoa mai rơi cho blogspot

Trang trí blog mỗi dịp tết nguyên đán cho blogspot các bạn có rất nhiều lựa chọn như sử dụng banner câu đối, pháo hoa...hoặc sử dụng code tạo hiệu ứng hoa mai rơi trên blogspot cũng là một lựa chọn không tồi.

Thực ra đây là code tạo tuyết rơi trên blogspot nhưng mình đã chỉnh sửa lại(thay link ảnh) để bạn nào có nhu cầu trang trí blog của mình nhân dịp tết nguyên đán thì có thể lấy dùng ngay.

Code tạo hiệu ứng hoa mai rơi cho blogspot


Có hai code:

Code 1 dễ áp dụng,nhẹ nhàng nhưng sự bảng lảng của cánh hoa không được đẹp lắm.

DEMO

Code 2 phải cài đặt trong mẫu,hơi nặng nhưng hoa rơi rất đẹp.

DEMO

Hướng dẫn cài đặt code hiệu ứng hoa mai rơi cho blogspot


Code 1

Với code này bạn chỉ cần vào bố cục và tiến hành thêm một tiện ích javascript/HTML dán code bên dưới vào và lưu lại là xong
Code:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var SNOW_Picture="http://1.bp.blogspot.com/-aZQXzUqSw5E/VKdQ-NZEaxI/AAAAAAAAB9U/3Cj3b3PLygk/s1600/hoa-mai.png";//Bông hoa mai
var SNOW_no=10;//Số lượng bông hoa mai rơi
var SNOW_browser_IE_NS=(document.body.clientHeight)?1:0;
var SNOW_browser_MOZ=(self.innerWidth)?1:0;
var SNOW_browser_IE7=(document.documentElement.clientHeight)?1:0;
var SNOW_Time;
var SNOW_dx,SNOW_xp,SNOW_yp;
var SNOW_am,SNOW_stx,SNOW_sty;
var i,SNOW_Browser_Width,SNOW_Browser_Height;if(SNOW_browser_IE_NS){SNOW_Browser_Width=document.body.clientWidth;SNOW_Browser_Height=document.body.clientHeight;}else{if(SNOW_browser_MOZ){SNOW_Browser_Width=self.innerWidth-20;SNOW_Browser_Height=self.innerHeight;}else{if(SNOW_browser_IE7){SNOW_Browser_Width=document.documentElement.clientWidth;SNOW_Browser_Height=document.documentElement.clientHeight;}}}SNOW_dx=new Array();SNOW_xp=new Array();SNOW_yp=new Array();SNOW_am=new Array();SNOW_stx=new Array();SNOW_sty=new Array();for(i=0;i<SNOW_no;++i){SNOW_dx[i]=0;SNOW_xp[i]=Math.random()*(SNOW_Browser_Width-50);SNOW_yp[i]=Math.random()*SNOW_Browser_Height;SNOW_am[i]=Math.random()*20;SNOW_stx[i]=0.02+Math.random()/10;SNOW_sty[i]=0.7+Math.random();if(i==0){document.write('<\div id="SNOW_flake'+i+'" style="position: fixed; z-index: '+i+'; visibility: visible; top: 15px; left: 15px;"><img src="'+SNOW_Picture+'" border="0"></div>
');}else{document.write('<\div id="SNOW_flake'+i+'" style="position: fixed; z-index: '+i+'; visibility: visible; top: 15px; left: 15px;"><img src="'+SNOW_Picture+'" border="0"></div>
');}}function SNOW_Weather(){for(i=0;i<SNOW_no;++i){SNOW_yp[i]+=SNOW_sty[i];if(SNOW_yp[i]>SNOW_Browser_Height-50){SNOW_xp[i]=Math.random()*(SNOW_Browser_Width-SNOW_am[i]-30);SNOW_yp[i]=0;SNOW_stx[i]=0.02+Math.random()/10;SNOW_sty[i]=0.7+Math.random();}SNOW_dx[i]+=SNOW_stx[i];document.getElementById("SNOW_flake"+i).style.top=SNOW_yp[i]+"px";document.getElementById("SNOW_flake"+i).style.left=SNOW_xp[i]+SNOW_am[i]*Math.sin(SNOW_dx[i])+"px";}SNOW_Time=setTimeout("SNOW_Weather()",20);}SNOW_Weather();
//]]>
</script>
Code 2
Với code này bạn cần vào chỉnh sửa HTML trong mẫu và dán đoạn code bên dưới vào trước thẻ </body>
Code:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function flakeFall(){if(!getRefToDivNest("snFlkDiv0")){return}var e=0,t=0,n=0,r=0;if(typeof window.innerWidth=="number"){e=window.innerWidth;t=window.innerHeight}else{if(document.documentElement&&(document.documentElement.clientWidth||document.documentElement.clientHeight)){e=document.documentElement.clientWidth;t=document.documentElement.clientHeight}else{if(document.body&&(document.body.clientWidth||document.body.clientHeight)){e=document.body.clientWidth;t=document.body.clientHeight}}}if(typeof window.pageYOffset=="number"){n=pageYOffset;r=pageXOffset}else{if(document.body&&(document.body.scrollLeft||document.body.scrollTop)){n=document.body.scrollTop;r=document.body.scrollLeft}else{if(document.documentElement&&(document.documentElement.scrollLeft||document.documentElement.scrollTop)){n=document.documentElement.scrollTop;r=document.documentElement.scrollLeft}}}for(var i=0;i<numFlakes;i++){if(ycoords[i]*t>t-pictureHeight){ycoords[i]=0}var s=getRefToDivNest("snFlkDiv"+i);if(!s){return}if(s.style){s=s.style}var o=document.childNodes?"px":0;s.top=Math.round(ycoords[i]*t)+n+o;s.left=Math.round(xcoords[i]*e-pictureWidth/2+e/((numFlakes+1)*4)*(Math.sin(lrFlakes*ycoords[i])-Math.sin(3*lrFlakes*ycoords[i])))+r+o;ycoords[i]+=downSpeed}}function getRefToDivNest(e){if(document.layers){return document.layers[e]}if(document[e]){return document[e]}if(document.getElementById){return document.getElementById(e)}if(document.all){return document.all[e]}return false}var pictureSrc="http://1.bp.blogspot.com/-aZQXzUqSw5E/VKdQ-NZEaxI/AAAAAAAAB9U/3Cj3b3PLygk/s1600/hoa-mai.png";var pictureWidth=20;var pictureHeight=20;var numFlakes=10;var downSpeed=.01;var lrFlakes=10;if(typeof numFlakes!="number"||Math.round(numFlakes)!=numFlakes||numFlakes<1){numFlakes=10}for(var x=0;x<numFlakes;x++){if(document.layers){document.write('<layer id="snFlkDiv'+x+'"><imgsrc="'+pictureSrc+'" height="'+pictureHeight+'"width="'+pictureWidth+'" alt="*" border="0"></layer>')}else{document.write('<div style="position:absolute;"id="snFlkDiv'+x+'"><img src="'+pictureSrc+'"height="'+pictureHeight+'" width="'+pictureWidth+'" alt="*"border="0"></div>')}}var xcoords=new Array,ycoords=new Array,snFlkTemp;for(var x=0;x<numFlakes;x++){xcoords[x]=(x+1)/(numFlakes+1);do{snFlkTemp=Math.round((numFlakes-1)*Math.random())}while(typeof ycoords[snFlkTemp]=="number");ycoords[snFlkTemp]=x/numFlakes}window.setInterval("flakeFall();",100)//]]>
</script>
Bạn nào thích hoa đào thì tìm cánh hoa đào png thay thế vào link ảnh trong code hoặc dùng tạm
Code tạo hiệu ứng hoa mai rơi cho blogspotCode tạo hiệu ứng hoa mai rơi cho blogspot
Code 3
Đây là code hoa mai rơi với nhiều loại cánh hoa cụ thể là hình ảnh:
- 1 bông hoa mai
- Cánh hoa mai lớn
- Cánh hoa mai nhỏ
Code:
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
Date.now||(Date.now=function(){return(new Date).getTime()}),function(){"use strict";for(var t=["webkit","moz"],e=0;e<t.length&&!window.requestAnimationFrame;++e){var i=t[e];window.requestAnimationFrame=window[i+"RequestAnimationFrame"],window.cancelAnimationFrame=window[i+"CancelAnimationFrame"]||window[i+"CancelRequestAnimationFrame"]}if(/iP(ad|hone|od).*OS 6/.test(window.navigator.userAgent)||!window.requestAnimationFrame||!window.cancelAnimationFrame){var s=0;window.requestAnimationFrame=function(t){var e=Date.now(),i=Math.max(s+16,e);return setTimeout(function(){t(s=i)},i-e)},window.cancelAnimationFrame=clearTimeout}}(),function(t){t.snowfall=function(e,i){function s(s,n,a,r){this.x=s,this.y=n,this.size=a,this.speed=r,this.step=0,this.stepSize=h(1,10)/100,i.collection&&(this.target=m[h(0,m.length-1)]);var p=null;i.image?(p=document.createElement("img"),p.src=i.image):(p=document.createElement("div"),t(p).css({background:i.flakeColor})),t(p).attr({"class":"snowfall-flakes"}).css({width:this.size,height:this.size,position:i.flakePosition,top:this.y,left:this.x,fontSize:0,zIndex:i.flakeIndex}),t(e).get(0).tagName===t(document).get(0).tagName?(t("body").append(t(p)),e=t("body")):t(e).append(t(p)),this.element=p,this.update=function(){if(this.y+=this.speed,this.y>l-(this.size+6)&&this.reset(),this.element.style.top=this.y+"px",this.element.style.left=this.x+"px",this.step+=this.stepSize,y===!1?this.x+=Math.cos(this.step):this.x+=y+Math.cos(this.step),i.collection&&this.x>this.target.x&&this.x<this.target.width+this.target.x&&this.y>this.target.y&&this.y<this.target.height+this.target.y){var t=this.target.element.getContext("2d"),e=this.x-this.target.x,s=this.y-this.target.y,n=this.target.colData;if(void 0!==n[parseInt(e)][parseInt(s+this.speed+this.size)]||s+this.speed+this.size>this.target.height)if(s+this.speed+this.size>this.target.height){for(;s+this.speed+this.size>this.target.height&&this.speed>0;)this.speed*=.5;t.fillStyle=o.flakeColor,void 0==n[parseInt(e)][parseInt(s+this.speed+this.size)]?(n[parseInt(e)][parseInt(s+this.speed+this.size)]=1,t.fillRect(e,s+this.speed+this.size,this.size,this.size)):(n[parseInt(e)][parseInt(s+this.speed)]=1,t.fillRect(e,s+this.speed,this.size,this.size)),this.reset()}else this.speed=1,this.stepSize=0,parseInt(e)+1<this.target.width&&void 0==n[parseInt(e)+1][parseInt(s)+1]?this.x++:parseInt(e)-1>0&&void 0==n[parseInt(e)-1][parseInt(s)+1]?this.x--:(t.fillStyle=o.flakeColor,t.fillRect(e,s,this.size,this.size),n[parseInt(e)][parseInt(s)]=1,this.reset())}(this.x+this.size>d-c||this.x<c)&&this.reset()},this.reset=function(){this.y=0,this.x=h(c,d-c),this.stepSize=h(1,10)/100,this.size=h(100*i.minSize,100*i.maxSize)/100,this.element.style.width=this.size+"px",this.element.style.height=this.size+"px",this.speed=h(i.minSpeed,i.maxSpeed)}}function n(){for(r=0;r<a.length;r+=1)a[r].update();p=requestAnimationFrame(function(){n()})}var a=[],o={flakeCount:35,flakeColor:"#ffffff",flakePosition:"absolute",flakeIndex:999999,minSize:1,maxSize:2,minSpeed:1,maxSpeed:5,round:!1,shadow:!1,collection:!1,collectionHeight:40,deviceorientation:!1},i=t.extend(o,i),h=function(t,e){return Math.round(t+Math.random()*(e-t))};t(e).data("snowfall",this);var r=0,l=t(e).height(),d=t(e).width(),c=0,p=0;if(i.collection!==!1){var f=document.createElement("canvas");if(f.getContext&&f.getContext("2d"))for(var m=[],w=t(i.collection),g=i.collectionHeight,r=0;r<w.length;r++){var u=w[r].getBoundingClientRect(),x=t("<canvas/>",{"class":"snowfall-canvas"}),z=[];if(u.top-g>0){t("body").append(x),x.css({position:i.flakePosition,left:u.left+"px",top:u.top-g+"px"}).prop({width:u.width,height:g});for(var v=0;v<u.width;v++)z[v]=[];m.push({element:x.get(0),x:u.left,y:u.top-g,width:u.width,height:g,colData:z})}}else i.collection=!1}for(t(e).get(0).tagName===t(document).get(0).tagName&&(c=25),t(window).bind("resize",function(){l=t(e)[0].clientHeight,d=t(e)[0].offsetWidth}),r=0;r<i.flakeCount;r+=1)a.push(new s(h(c,d-c),h(0,l),h(100*i.minSize,100*i.maxSize)/100,h(i.minSpeed,i.maxSpeed)));i.round&&t(".snowfall-flakes").css({"-moz-border-radius":i.maxSize,"-webkit-border-radius":i.maxSize,"border-radius":i.maxSize}),i.shadow&&t(".snowfall-flakes").css({"-moz-box-shadow":"1px 1px 1px #555","-webkit-box-shadow":"1px 1px 1px #555","box-shadow":"1px 1px 1px #555"});var y=!1;i.deviceorientation&&t(window).bind("deviceorientation",function(t){y=.1*t.originalEvent.gamma}),n(),this.clear=function(){t(".snowfall-canvas").remove(),t(e).children(".snowfall-flakes").remove(),cancelAnimationFrame(p)}},t.fn.snowfall=function(e){return"object"==typeof e||void 0==e?this.each(function(i){new t.snowfall(this,e)}):"string"==typeof e?this.each(function(e){var i=t(this).data("snowfall");i&&i.clear()}):void 0}}(jQuery);


$(document).ready(function(){
  $(document).snowfall({image :"https://4.bp.blogspot.com/-Pz9gplYXnVg/WHeI3NW2o0I/AAAAAAAACfM/bQhjTtpeZeIC2vMKRYN6u5do6HppGIkwACLcB/s1600/hoamai1.png", minSize: 10, maxSize:32, flakeCount: 25});
  $(document).snowfall({image :"https://1.bp.blogspot.com/-groQ9fqAtWk/WHeI6IN-bUI/AAAAAAAACfU/RC2RXr75qDAZKOsmSEqNeb_OyhFQ5gH8ACLcB/s1600/hoamai2.png", minSize: 10, maxSize:32, flakeCount: 20});
  $(document).snowfall({image :"https://2.bp.blogspot.com/-4npl186jl6A/WHeI3c_516I/AAAAAAAACfQ/9DbJuPWlz9I1i7836YHLoJR_NSAFDn3fACLcB/s1600/hoamai3.png", minSize: 10, maxSize:32, flakeCount: 20});
});
//]]>
</script>
Code tạo hiệu ứng hoa mai rơi cho blogspotCode tạo hiệu ứng hoa mai rơi cho blogspotCode tạo hiệu ứng hoa mai rơi cho blogspot
Xong tết thì nhớ tháo code ra nhé
Chúc vui vẻ!
Nếu có nhu cầu sử dụng pháo hoa tham khảo:
Tại đâyTại đây

Ads in post custom1

Ads in post custom2