Hướng dẫn tạo Sitemap cho blogspot theo danh mục label

Sitemap hay sơ đồ trang web là một phần không thể thiếu của một trang web/blog. Sitemap có rất nhiểu mẫu mã như đã chia sẻ ở các bài trước, ở bài này muốn chia sẻ tớ các bạn một loại sitemap dạng danh sách label(nhãn) để bạn lựa chọn, khi click vô nhãn nó sẽ hiện danh sách bài viết thuộc nhãn.

Sitemap dạng danh sách nhãn sẽ gọn gàng hơn so với các mẫu sitemap trước đây. và sau đây là hướng dẫn tạo Sitemap cho blogspot theo danh mục label.

Để tạo sitemap cho blogspot các bạn vào Thiết kế blogspot và chọn Trang rồi tiến hành tạo trang mới với tiêu đề Sitemap.

Hướng dẫn tạo Sitemap cho blogspot theo danh mục label

Loại 1

Demo:

DEMO

Các bạn dán code bên dưới vào HTML của trang mới rồi lưu lại

<style>
#show-cat{float:left;margin:20px 5% 20px 0;width:25%;height:389px;overflow-x:hidden;overflow-y:auto;line-height:18px;border:1px solid #ccc}#show-cat ul{margin:0;border-top:0 solid #ccc;padding:0}#show-cat ul li{list-style-type:none;margin:0;border-right:1px solid #ccc;border-bottom:0 solid #ccc;border-left:0 solid #ccc;padding:0}#show-cat ul li a{display:block;padding:10px;border-bottom:1px solid #ccc}#navi-cat a:hover{color:#fff!important}#show-cat ul li:last-child a{border-bottom:none}#show-cat ul li a,#navi-cat a{background:#fff;color:#555;font-weight:bold;text-decoration:none}#show-cat ul li a,#navi-cat a,#navi-cat span{font-size:16px}#show-cat ul li a:hover,#navi-cat a:hover{background:#666;color:#fff}#show-post{float:left;width:69%;line-height:1.6em}#show-post ul li{list-style-type:none;margin:10px 0 0 -40px;padding:10px;border:1px solid #ddd}#show-post a{font-weight:bold}#navi-cat{padding:20px 0}#navi-cat a{margin-right:10px;border:1px solid #ccc}#navi-cat a,#navi-cat span{padding:10px 15px}#navi-cat span{float:right}#show-cat::-webkit-scrollbar{width:8px;height:8px}#show-cat::-webkit-scrollbar-track{background-color:rgba(0,0,0,.1);border-radius:2px}#show-cat::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background-color:rgba(0,0,0,.6)}#show-cat::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:2px;background-color:rgba(0,0,0,.4);transition:all 400ms ease-in-out}@media screen and (max-width:768px){#show-cat{width:35%}#show-post{width:59%}}
@media screen and (max-width:700px){#show-post ul li{list-style-type:none;margin:10px 0 0 0}}
@media screen and (max-width:480px){#show-cat{width:100%;margin:20px 0}#show-post{width:100%}} </style>
<div id="show-cat"></div><div id="show-post"><script>
var cat_home='https://blog.doisong24.com';cat_numb=11;cat_pre='Prev';cat_nex='Next';
var cat_name;var cat_start;var cat_class;
function show_post2(a){var tt=a.feed.openSearch$totalResults.$t;dw='';dw+='<ul>';for(var i=0;i<cat_numb&&i<a.feed.entry.length;i++){var entry=a.feed.entry[i];cat_title=entry.title.$t;for(var j=0;j<entry.link.length;j++){if(entry.link[j].rel=='alternate'){var cat_url=entry.link[j].href}}dw+='<li>';dw+=(cat_start+i)+'. <a href="'+cat_url+'" rel="nofollow" title="'+cat_title+'">'+cat_title+'</a>';dw+='</li>'}dw+='</ul>';dw+='<div id="navi-cat">';if(cat_start>1){dw+='<a href="" onclick="show_post(\''+cat_name+'\',\''+(cat_start-cat_numb)+'\',\''+cat_class+'\');return false" title="'+cat_pre+'">'+cat_pre+'</a>'}if((cat_start+cat_numb-1)<tt){dw+='<a href="" onclick="show_post(\''+cat_name+'\',\''+(cat_start+cat_numb)+'\',\''+cat_class+'\');return false" title="'+cat_nex+'">'+cat_nex+'</a>'}dw+='<span>'+cat_start;if(cat_start!=tt){dw+=' &ndash; '+(cat_start+i-1)}dw+=' / '+tt+'</span>';dw+='</div>';document.getElementById('show-post').innerHTML=dw+'<style type="text/css">.cat-'+cat_class+' a{background:#bbb!important;color:#fff!important}<\/style>'}function show_post(a,b,c){var d=document.getElementsByTagName('head')[0];e=document.createElement('script');e.type='text/javascript';e.setAttribute('src',cat_home+'/feeds/posts/default/-/'+a+'?alt=json-in-script&start-index='+b+'&max-results='+cat_numb+'&callback=show_post2');d.appendChild(e);cat_name=a;cat_start=parseInt(b),cat_class=c}function show_cat(a){var cat=a.feed.category;dw='';dw+='<ul>';for(var i=0;i<cat.length-1;i++){for(var j=i+1;j<cat.length;j++){if(cat[i].term>cat[j].term){cat_hv=cat[i].term;cat[i].term=cat[j].term;cat[j].term=cat_hv}}}for(var i=0;i<cat.length;i++){dw+='<li class="cat-'+i+'">';dw+='<a href="" onclick="show_post(\''+cat[i].term+'\',\'1\',\''+i+'\');return false" title="';dw+=cat[i].term;dw+='">';dw+=cat[i].term;dw+='</a>';dw+='</li>'}dw+='</ul>';document.getElementById('show-cat').innerHTML=dw}document.write('<script type="text/javascript" src="'+cat_home+'/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=show_cat"><\/script>');
</script>
</div>

Thay https://blog.doisong24.com thành URL blogspot của bạn.

Loại 2

Loại 2 này về cơ bản là giống loại 1 nhưng có thêm đánh dấu một số bài mới. Cách thực hiện cũng như loại 1

Demo:

DEMO

<div class="tabbed-toc" id="tabbed-toc"></div>
<script>
var tabbedTOC={blogUrl:"https://blog.doisong24.com",containerId:"tabbed-toc",activeTab:1,showDates:!0,showSummaries:!1,numChars:200,showThumbnails:!0,thumbSize:60,noThumb:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",monthNames:["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"],newTabLink:!0,maxResults:99999,preload:0,sortAlphabetically:!0,showNew:7,newText:' &ndash; <em style="color:red;">New</em>'};
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
!function(a,b){var c=(new Date).getTime(),d={blogUrl:"https://www.giaodienblog.net",containerId:"tabbed-toc",activeTab:1,showDates:!1,showSummaries:!1,numChars:200,showThumbnails:!1,thumbSize:40,noThumb:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC",monthNames:["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"],newTabLink:!0,maxResults:99999,preload:0,sortAlphabetically:!0,showNew:!1,newText:' &ndash; <em style="color:red;">Baru!</em>'};if("undefined"==typeof tabbedTOC)tabbedTOC=d;else for(var e in d)d[e]="undefined"!=typeof tabbedTOC[e]?tabbedTOC[e]:d[e];a["clickTabs_"+c]=function(a){for(var b=document.getElementById(d.containerId),c=b.getElementsByTagName("ol"),e=b.getElementsByTagName("ul")[0],f=e.getElementsByTagName("a"),g=0,h=c.length;h>g;++g)c[g].style.display="none",c[parseInt(a,10)].style.display="block";for(var i=0,j=f.length;j>i;++i)f[i].className="",f[parseInt(a,10)].className="active-tab"},a["showTabs_"+c]=function(e){for(var f=parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t,10),g=d,h=e.feed.entry,i=e.feed.category,j="",l=0;l<(g.showNew===!0?5:g.showNew)&&l!==h.length;++l)h[l].title.$t=h[l].title.$t+(g.showNew!==!1?g.newText:"");h=g.sortAlphabetically?h.sort(function(a,b){return a.title.$t.localeCompare(b.title.$t)}):h,i=g.sortAlphabetically?i.sort(function(a,b){return a.term.localeCompare(b.term)}):i,j='<span class="toc-line"></span><ul class="toc-tabs">';for(var m=0,n=i.length;n>m;++m)j+='<li class="toc-tab-item-'+m+'"><a onclick="clickTabs_'+c+"("+m+');return false;" onmousedown="return false;" href="javascript:;">'+i[m].term+"</a></li>";j+="</ul>",j+='<div class="toc-content">';for(var o=0,n=i.length;n>o;++o){j+='<ol class="panel" data-category="'+i[o].term+'"',j+=o!=g.activeTab-1?' style="display:none;"':"",j+=">";for(var p=0;f>p&&p!==h.length;++p){for(var q,r=h[p],s=r.published.$t,t=g.monthNames,u=r.title.$t,v=("summary"in r&&g.showSummaries===!0?r.summary.$t.replace(/<br *\/?>/g," ").replace(/<.*?>/g,"").replace(/[<>]/g,"").substring(0,g.numChars)+"&hellip;":""),w=("media$thumbnail"in r&&g.showThumbnails===!0?'<img class="thumbnail" style="width:'+g.thumbSize+"px;height:"+g.thumbSize+'px;" alt="" src="'+r.media$thumbnail.url.replace(/\/s\d(\-c)?\//,"/s"+g.thumbSize+"-c/")+'"/>':'<img class="thumbnail" style="width:'+g.thumbSize+"px;height:"+g.thumbSize+'px;" alt="" src="'+g.noThumb.replace(/\/s\d(\-c)?\//,"/s"+g.thumbSize+"-c/")+'"/>'),x=r.category||[],y=g.showDates?'<time datetime="'+s+'" title="'+s+'">'+s.substring(8,10)+"/"+t[parseInt(s.substring(5,7),10)-1]+"/"+s.substring(0,4)+"</time>":"",z=0,A=r.link.length;A>z;++z)if("alternate"===r.link[z].rel){q=r.link[z].href;break}for(var B=0,C=x.length;C>B;++B){var D=g.newTabLink?' target="_blank"':"";x[B].term===i[o].term&&(j+='<li title="'+x[B].term+'"',j+=g.showSummaries?' class="bold"':"",j+='><a href="'+q+'"'+D+">"+u+y+"</a>",j+=g.showSummaries?'<span class="summary">'+w+v+'<span style="display:block;clear:both;"></span></span>':"",j+="</li>")}}j+="</ol>"}j+="</div>",j+='<div style="clear:both;"></div>',b.getElementById(g.containerId).innerHTML=j,a["clickTabs_"+c](g.activeTab-1)};var f=b.getElementsByTagName("head")[0],g=b.createElement("script");g.src=d.blogUrl.replace(/\/+$|[\?&#].*$/g,"")+"/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results="+d.maxResults+"&orderby=published&callback=showTabs_"+c,"onload"!==d.preload?a.setTimeout(function(){f.appendChild(g)},d.preload):a.onload=function(){f.appendChild(g)}}(window,document);
    //]]>
</script>
<style scoped="" type="text/css">
#comments{display:none}
.tabbed-toc{margin:0 auto;position:relative}
.tabbed-toc .loading{display:block;padding:2px 12px;color:#333}
.tabbed-toc ul,.tabbed-toc ol,.tabbed-toc li{border: 1px solid #e1e1e1;margin:0;padding:0;list-style:none}
.tabbed-toc .toc-tabs{width:20%;float:left}
.tabbed-toc .toc-tabs li a{display:block;overflow:hidden;color:#fff;text-decoration:none;padding:12px;font-size:13px;transition:all .3s}
.tabbed-toc .toc-tabs li a:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.05)}
.tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab{background:rgba(0,0,0,0.05);position:relative;z-index:5;margin:0 -1px 0 0}
.tabbed-toc .toc-content,.tabbed-toc .toc-line{width:78%;float:right;background-color:#fff;box-sizing:border-box}
.tabbed-toc .toc-line{float:none;display:block;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0}
.tabbed-toc .panel{position:relative;z-index:5}
.tabbed-toc .panel li a{color:#1277cb;display:block;position:relative;font-weight:500;font-size:14px;padding:6px 12px;overflow:hidden}
.tabbed-toc .panel li time{display:block;font-weight:normal;font-size:11px;color:#666;float:right}
.tabbed-toc .panel li .summary{display:block;padding:10px 12px 10px;font-size:13px}
.tabbed-toc .panel li .summary img.thumbnail{float:left;display:block;margin:5px 8px 0 0;width:72px;height:72px;background-color:#fafafa}
.tabbed-toc .panel li{background-color:#f9f9f9;margin:0}
.tabbed-toc .panel li:nth-child(even){background-color:#fff}
.tabbed-toc .panel li a:hover,.tabbed-toc .panel li a:focus,.tabbed-toc .panel li.bold a{background-color:rgba(0,0,0,0.03);outline:none}
.tabbed-toc .panel li a em{background:#f39c12;color:#fff!important;font-style:initial;font-size:11px;margin:0 0 0 5px;padding:2px 10px;border-radius:22px}
.tabbed-toc .panel li:before{display:none}
@-webkit-keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}}
@-moz-keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}}
@keyframes Gradient{0%{background-position:0% 50%}50%{background-position:100% 50%}100%{background-position:0% 50%}}
@media (max-width:768px){.tabbed-toc .toc-tabs,.tabbed-toc .toc-content{overflow:hidden;width:auto;float:none;display:block}.tabbed-toc .toc-tabs li{display:inline;float:left}.tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab{background-color:rgba(64,64,64,0.1)}.tabbed-toc .toc-content{border:none}.tabbed-toc .toc-line,.tabbed-toc .panel li time{display:none}}
</style>

Thay https://blog.doisong24.com thành URL blogspot của bạn.

Lưu ý

Sau khi đã xuất bản nếu có vấn đề cần quay lại chỉnh sửa bài viết thì cần copy phần code javascript của code mẫu và dán lại để không bị lỗi.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji