Hiệu ứng xoay văn bản theo trỏ chuột cho blogspot

Hiệu ứng xoay văn bản theo trỏ chuột là hiệu ứng kết hợp giữa css và javascript.Thủ thuật này tạo ra dòng văn bản(chữ) uốn lượn dưới mọi góc độ theo con trỏ chuột máy tính khi ta di chuyển trỏ chuột theo những góc độ khác nhau kể cả khi với những góc độ phức tạp nhất.

Demo bạn có thể xem ngay tại bài viết này.
Để có dòng chữ uốn lượn theo trỏ chuột bạn chỉ việc vào phần bố cục và tiến hành thêm một tiện ích HTML/javascript rồi dán đoạn code sau vào và lưu lại là xong.
Xem Demo
Live Preview
<style type='text/css'>
  #outerCircleText {
  font-style: italic;
  font-weight: bold;
  font-family: verdana, arial; /* Fonts */
  color: #FF0000; /* Text Color */

  position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
  #outerCircleText div {position: relative;}
  #outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
  </style>
<script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[

  ;(function(){

  // Message Dòng chữ của bạn
  var msg = "Dautoblog - Thủ thuật blogspot";

  // Font Size
  var size = 18;

  var circleY = 0.75; var circleX = 2;

  // Space between each letter
  var letter_spacing = 3;

  // Diameter of circle
  var diameter = 10;

  //Rotation speed
  var rotation = 0.3;

  // Reaction rate
  var speed = 0.3;


  if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;

  msg = msg.split('');

  var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,
  ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],

  o = document.createElement('div'), oi = document.createElement('div'),
  b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"? document.documentElement :
  document.body,

  mouse = function(e){

  e = e || window.event;

  ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-position
  xmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position
  },

  makecircle = function(){ // rotation/positioning

  if(init.nopy){
  o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';
  o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';
  };
  currStep -= rotation;
  for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circle
  d = document.getElementById('iemsg' + i).style;
  d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + 'px';
  d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + 'px';
  };
  },

  drag = function(){ // makes the resistance
  y[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;
  x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;
  for (var i = n; i > 0; --i){
  y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;
  x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;
  };
  makecircle();
  },

  init = function(){ // appends message divs, & sets initial values for positioning arrays
  if(!isNaN(window.pageYOffset)){
  ymouse += window.pageYOffset;
  xmouse += window.pageXOffset;
  } else init.nopy = true;

  for (var d, i = n; i > -1; --i){
  d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;
  d.style.height = d.style.width = a + 'px';
  d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));
  oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;
  };
  o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);
  setInterval(drag, 25);
  },

  ascroll = function(){
  ymouse += window.pageYOffset;
  xmouse += window.pageXOffset;
  window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);

  };

  o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';


  if (window.addEventListener){
  window.addEventListener('load', init, false);
  document.addEventListener('mouseover', mouse, false);
  document.addEventListener('mousemove', mouse, false);
  if (/Apple/.test(navigator.vendor))
  window.addEventListener('scroll', ascroll, false);
  }
  else if (window.attachEvent){
  window.attachEvent('onload', init);
  document.attachEvent('onmousemove', mouse);
  };

  })();
  //]]>
  </script>
Thay dòng chữ Dautoblog - Thủ thuật blogspot thành dòng chữ của bạn.
Thật đơn giản.
Publis: 

3 comments

 1. How did you do this in a particular page...
  Please can you explain on blog
  1. Paste the code at the end of the post
  2. Thanks for the reply and
   One more thing
   We need to put ccs and js in theme xml

   And html code in endnof thr post
🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji