Hiệu ứng đài phun nước chiếu sáng nhiều màu sắc

Nhiều khi nhân dịp các sự kiện trọng đại nào đó bạn cần trang trí cho blogspot của mình cho có phần không khí bằng các hiệu ứng như mưa rơi, tuyết rơi, pháo hoa, chuông giáng sinh....hiệu ứng đài phun nước chiếu sáng nhiều màu sắc cũng là lựa chọn không tồi.

Dưới đây là phần hướng dẫn các bạn cài đặt hiệu ứng đài phun nước chiếu sáng nhiều màu sắc cho blogspot


DEMOBạn có thể gộp cả 3 phần:
- css
- Javascript
- HTML
Bằng cách thêm 1 tiện ích tại phần footer(footer có chiều rộng là cả trang blogspot).

Hoặc bạn cài từng phần vào trong mẫu như:
- css trước thẻ ]]></b:skin>
- Javascript trước thẻ </body>
- HTML vào nơi bạn muốn hiệu ứng hiển thị.

Sau đây là các thành phần:

+ CSS.

.container{
  width: 100%;
  height: 100%;
  margin: 0;
  padding: 0;
  background-color: #000000;
 }

+ Javascript.

var RENDERER = {
 GRAVITY : 0.08,
 BASE_RATE : 0.6,
 OFFSET_RATE : 1 / 50,
 PARTICLE_COUNT : 30,
 
 init : function(){
 this.setParameters();
 this.setup();
 this.reconstructMethods();
 this.bindEvent();
 this.render();
 },
 setParameters : function(){
 this.$window = $(window);
 this.$container = $('#jsi-fountain-container');
 this.$canvas = $('<canvas />');
 this.context = this.$canvas.appendTo(this.$container).get(0).getContext('2d');
 this.particles = [];
 this.fountains = [];
 this.resizeIds = [];
 },
 setup : function(){
 this.particles.length = 0;
 this.fountains.length = 0;
 this.resizeIds.length = 0;
 this.width = this.$container.width();
 this.height = this.$container.height();
 this.$canvas.attr({width : this.width, height : this.height});
 this.velocity = 1;
 
 while(true){
  var distance = 0,
  velocity = this.velocity;
  
  while(velocity >= 0){
  velocity -= this.GRAVITY;
  distance += velocity;
  }
  if(distance > Math.min(this.height * (this.BASE_RATE - this.OFFSET_RATE), 500)){
  this.velocity -= 0.2;
  break;
  }
  this.velocity += 0.2;
 }
 this.gradient = this.context.createLinearGradient(0, this.height * this.BASE_RATE, 0, this.height);
 this.gradient.addColorStop(0, 'hsla(210, 80%, 5%, 0.5)');
 this.gradient.addColorStop(0.1, 'hsla(210, 80%, 5%, 0.8)');
 this.gradient.addColorStop(1, 'hsla(210, 80%, 5%, 0.9)');
 this.createElements();
 },
 createElements : function(){
 for(var i = 0, count = this.PARTICLE_COUNT * this.width / 500 * this.height / 500; i < count; i++){
  this.particles.push(new PARTICLE(this));
 }
 for(var i = -2; i <= 2; i++){
  this.fountains.push(new FOUNTAIN(this, this.width / 2 + i * Math.max(250, this.width / 5), this.height * (this.BASE_RATE - this.OFFSET_RATE), i));
 }
 },
 watchWindowSize : function(){
 while(this.resizeIds.length > 0){
  clearTimeout(this.resizeIds.pop());
 }
 this.tmpWidth = this.$window.width();
 this.tmpHeight = this.$window.height();
 this.resizeIds.push(setTimeout(this.jdugeToStopResize, this.RESIZE_INTERVAL));
 },
 jdugeToStopResize : function(){
 var width = this.$window.width(),
  height = this.$window.height(),
  stopped = (width == this.tmpWidth && height == this.tmpHeight);
  
 this.tmpWidth = width;
 this.tmpHeight = height;
 
 if(stopped){
  this.setup();
 }
 },
 reconstructMethods : function(){
 this.watchWindowSize = this.watchWindowSize.bind(this);
 this.jdugeToStopResize = this.jdugeToStopResize.bind(this);
 this.render = this.render.bind(this);
 },
 bindEvent : function(){
 this.$window.on('resize', this.watchWindowSize);
 },
 getRandomValue : function(min, max){
 return min + (max - min) * Math.random();
 },
 render : function(){
 requestAnimationFrame(this.render);
 this.context.fillStyle = 'hsla(0, 0%, 0%, 0.3)';
 this.context.fillRect(0, 0, this.width, this.height);
 this.context.save();
 this.context.globalCompositeOperation = 'lighter';
 
 for(var i = 0, count = this.particles.length; i < count; i++){
  this.particles[i].render(this.context);
 }
 for(var i = 0, count = this.fountains.length; i < count; i++){
  this.fountains[i].render(this.context);
 }
 this.context.restore();
 this.context.save();
 this.context.translate(0, this.height * this.BASE_RATE);
 this.context.scale(1, -(1 - this.BASE_RATE) / this.BASE_RATE);
 this.context.drawImage(this.$canvas.get(0), 0, 0, this.width, this.height * this.BASE_RATE, 0, -this.height * this.BASE_RATE, this.width, this.height * this.BASE_RATE);
 this.context.restore();
 this.context.fillStyle = this.gradient;
 this.context.fillRect(0, this.height * this.BASE_RATE, this.width, this.height * (1 - this.BASE_RATE));
 }
};
var PARTICLE = function(renderer){
 this.renderer = renderer;
 this.init();
};
PARTICLE.prototype = {
 THRESHOLD : 10,
 
 init : function(){
 this.x = this.renderer.getRandomValue(-this.THRESHOLD, this.renderer.width + this.THRESHOLD);
 this.y = this.renderer.getRandomValue(-this.THRESHOLD, this.renderer.height * this.renderer.BASE_RATE + this.THRESHOLD);
 this.vx = this.renderer.getRandomValue(-0.3, 0.3);
 this.vy = this.renderer.getRandomValue(-0.3, 0.3);
 this.theta = this.renderer.getRandomValue(0, Math.PI * 2);
 this.deltaTheta = this.renderer.getRandomValue(Math.PI / 300, Math.PI / 100);
 },
 getColor : function(){
 var baseIndex = -1,
  fountains = this.renderer.fountains,
  hue = 0;
  
 for(var i = 0, count = fountains.length; i < count; i++){
  if(this.x < fountains[i].x){
  break;
  }
  baseIndex = i;
 }
 if(baseIndex == -1){
  hue = fountains[0].hue;
 }else if(baseIndex == fountains.length - 1){
  hue = fountains[fountains.length - 1].hue;
 }else{
  var dx1 = this.x - fountains[baseIndex].x,
  dx2 = fountains[baseIndex + 1].x - this.x;
  hue = fountains[baseIndex].hue * (dx2 / (dx1 + dx2)) + fountains[baseIndex + 1].hue * (dx1 / (dx1 + dx2));
 }
 return 'hsl(' + hue + ', 60%, ' + (15 * (1 + Math.sin(this.theta))) + '%)';
 },
 render : function(context){
 context.save();
 context.fillStyle = this.getColor();
 context.beginPath();
 context.arc(this.x, this.y, 1, 0, Math.PI * 2, false);
 context.fill();
 context.restore();
 
 this.x += this.vx;
 this.y += this.vy;
 this.theta += this.deltaTheta;
 this.theta %= Math.PI * 2;
 
 if(this.x < -this.THRESHOLD && this.vx < 0 || this.x > this.renderer.width + this.THRESHOLD && this.vx > 0){
  this.vx *= -1;
 }
 if(this.y < -this.THRESHOLD && this.vy < 0 || this.y > this.renderer.height * this.renderer.BASE_RATE + this.THRESHOLD && this.vy > 0){
  this.vy *= -1;
 }
 }
};
var FOUNTAIN = function(renderer, x, y, index){
 this.renderer = renderer;
 this.x = x;
 this.y = y;
 this.index = index;
 this.init();
};
FOUNTAIN.prototype = {
 init : function(){
 this.waterLines = [];
 this.hue = 60;
 this.destinationHue = this.hue + 72 * this.index;
 this.waitCount = Math.abs(this.index) * 100;
 this.count = 0;
 this.theta = 0;
 this.status = 0;
 },
 controlStatus : function(){
 switch(this.status){
 case 0:
  if(++this.count >= this.waitCount){
  this.status = 1;
  }
  break;
 case 1:
  if(++this.count >= 300){
  this.status = 2;
  this.count = 0;
  }
  break;
 case 2:
  this.hue += this.index;
  
  if(this.hue == this.destinationHue){
  this.status = 3;
  }
  break;
 case 3:
  if(++this.count == 300){
  this.status = 4;
  this.count = 0;
  }
  break;
 case 4:
  this.theta += Math.PI / 50;
  this.theta %= Math.PI * 2;
  
  if(this.count++ == 25){
  this.status = 3;
  }
 }
 return this.status > 0;
 },
 render : function(context){
 var hue = this.hue + Math.sin(this.theta) * 36;
 context.save();
 context.fillStyle = 'hsl(' + hue + ', 70%, 30%)';
 context.translate(this.x, this.y);
 context.scale(1, 0.3);
 context.beginPath();
 context.arc(0, 0, 10, 0, Math.PI * 2, false);
 context.fill();
 context.restore();
 
 if(!this.controlStatus()){
  return;
 }
 context.save();
 context.translate(this.x, this.y);
 
 for(var i = this.waterLines.length - 1; i >= 0; i--){
  if(!this.waterLines[i].render(context, hue)){
  this.waterLines.splice(i, 1);
  }
 }
 context.restore();
 this.waterLines.push(new WATER_LINE(this.renderer));
 }
};
var WATER_LINE = function(renderer){
 this.renderer = renderer;
 this.init();
};
WATER_LINE.prototype = {
 MAX_TRACES : 80,
 
 init : function(){
 var theta = this.renderer.getRandomValue(-Math.PI / 20, Math.PI / 20),
  rate = this.renderer.getRandomValue(0.8, 1);
 this.x = this.renderer.getRandomValue(-2, 2);
 this.y = 0;
 this.vx = this.renderer.velocity * Math.sin(theta) * rate;
 this.vy = -this.renderer.velocity * Math.cos(theta * this.renderer.getRandomValue(3, 6)) * rate;
 this.opacity = 1;
 this.luminance = 0;
 this.traces = [];
 },
 render : function(context, hue){
 this.traces.push({x : this.x, y : this.y});
 
 if(this.traces.length > this.MAX_TRACES){
  this.traces.shift();
 }
 context.save();
 context.strokeStyle = 'hsla(' + hue + ', 70%, ' + this.luminance + '%, ' + this.opacity + ')';
 context.beginPath();
 context.moveTo(this.traces[0].x, this.traces[0].y);
 
 for(var i = 1, count = this.traces.length; i < count; i++){
  context.lineTo(this.traces[i].x, this.traces[i].y);
 }
 context.stroke();
 context.restore();
 this.x += this.vx;
 this.y += this.vy;
 this.vy += this.renderer.GRAVITY;
 
 if(this.vy > 0){
  this.opacity -= 0.02;
 }
 if(this.luminance < 10){
  this.luminance += 0.1;
 }
 return this.opacity > 0;
 }
};
$(function(){
 RENDERER.init();
});

+ HTML.

<div id="jsi-fountain-container" class="container"></div>

Nếu gộp và thêm một tiện ích thì dùng code sau.

<style>
.container{
  width: 100%;
  height: 100%;
  margin: 0;
  padding: 0;
  background-color: #000000;
 }
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var RENDERER = {
 GRAVITY : 0.08,
 BASE_RATE : 0.6,
 OFFSET_RATE : 1 / 50,
 PARTICLE_COUNT : 30,
 
 init : function(){
 this.setParameters();
 this.setup();
 this.reconstructMethods();
 this.bindEvent();
 this.render();
 },
 setParameters : function(){
 this.$window = $(window);
 this.$container = $('#jsi-fountain-container');
 this.$canvas = $('<canvas />');
 this.context = this.$canvas.appendTo(this.$container).get(0).getContext('2d');
 this.particles = [];
 this.fountains = [];
 this.resizeIds = [];
 },
 setup : function(){
 this.particles.length = 0;
 this.fountains.length = 0;
 this.resizeIds.length = 0;
 this.width = this.$container.width();
 this.height = this.$container.height();
 this.$canvas.attr({width : this.width, height : this.height});
 this.velocity = 1;
 
 while(true){
  var distance = 0,
  velocity = this.velocity;
  
  while(velocity >= 0){
  velocity -= this.GRAVITY;
  distance += velocity;
  }
  if(distance > Math.min(this.height * (this.BASE_RATE - this.OFFSET_RATE), 500)){
  this.velocity -= 0.2;
  break;
  }
  this.velocity += 0.2;
 }
 this.gradient = this.context.createLinearGradient(0, this.height * this.BASE_RATE, 0, this.height);
 this.gradient.addColorStop(0, 'hsla(210, 80%, 5%, 0.5)');
 this.gradient.addColorStop(0.1, 'hsla(210, 80%, 5%, 0.8)');
 this.gradient.addColorStop(1, 'hsla(210, 80%, 5%, 0.9)');
 this.createElements();
 },
 createElements : function(){
 for(var i = 0, count = this.PARTICLE_COUNT * this.width / 500 * this.height / 500; i < count; i++){
  this.particles.push(new PARTICLE(this));
 }
 for(var i = -2; i <= 2; i++){
  this.fountains.push(new FOUNTAIN(this, this.width / 2 + i * Math.max(250, this.width / 5), this.height * (this.BASE_RATE - this.OFFSET_RATE), i));
 }
 },
 watchWindowSize : function(){
 while(this.resizeIds.length > 0){
  clearTimeout(this.resizeIds.pop());
 }
 this.tmpWidth = this.$window.width();
 this.tmpHeight = this.$window.height();
 this.resizeIds.push(setTimeout(this.jdugeToStopResize, this.RESIZE_INTERVAL));
 },
 jdugeToStopResize : function(){
 var width = this.$window.width(),
  height = this.$window.height(),
  stopped = (width == this.tmpWidth && height == this.tmpHeight);
  
 this.tmpWidth = width;
 this.tmpHeight = height;
 
 if(stopped){
  this.setup();
 }
 },
 reconstructMethods : function(){
 this.watchWindowSize = this.watchWindowSize.bind(this);
 this.jdugeToStopResize = this.jdugeToStopResize.bind(this);
 this.render = this.render.bind(this);
 },
 bindEvent : function(){
 this.$window.on('resize', this.watchWindowSize);
 },
 getRandomValue : function(min, max){
 return min + (max - min) * Math.random();
 },
 render : function(){
 requestAnimationFrame(this.render);
 this.context.fillStyle = 'hsla(0, 0%, 0%, 0.3)';
 this.context.fillRect(0, 0, this.width, this.height);
 this.context.save();
 this.context.globalCompositeOperation = 'lighter';
 
 for(var i = 0, count = this.particles.length; i < count; i++){
  this.particles[i].render(this.context);
 }
 for(var i = 0, count = this.fountains.length; i < count; i++){
  this.fountains[i].render(this.context);
 }
 this.context.restore();
 this.context.save();
 this.context.translate(0, this.height * this.BASE_RATE);
 this.context.scale(1, -(1 - this.BASE_RATE) / this.BASE_RATE);
 this.context.drawImage(this.$canvas.get(0), 0, 0, this.width, this.height * this.BASE_RATE, 0, -this.height * this.BASE_RATE, this.width, this.height * this.BASE_RATE);
 this.context.restore();
 this.context.fillStyle = this.gradient;
 this.context.fillRect(0, this.height * this.BASE_RATE, this.width, this.height * (1 - this.BASE_RATE));
 }
};
var PARTICLE = function(renderer){
 this.renderer = renderer;
 this.init();
};
PARTICLE.prototype = {
 THRESHOLD : 10,
 
 init : function(){
 this.x = this.renderer.getRandomValue(-this.THRESHOLD, this.renderer.width + this.THRESHOLD);
 this.y = this.renderer.getRandomValue(-this.THRESHOLD, this.renderer.height * this.renderer.BASE_RATE + this.THRESHOLD);
 this.vx = this.renderer.getRandomValue(-0.3, 0.3);
 this.vy = this.renderer.getRandomValue(-0.3, 0.3);
 this.theta = this.renderer.getRandomValue(0, Math.PI * 2);
 this.deltaTheta = this.renderer.getRandomValue(Math.PI / 300, Math.PI / 100);
 },
 getColor : function(){
 var baseIndex = -1,
  fountains = this.renderer.fountains,
  hue = 0;
  
 for(var i = 0, count = fountains.length; i < count; i++){
  if(this.x < fountains[i].x){
  break;
  }
  baseIndex = i;
 }
 if(baseIndex == -1){
  hue = fountains[0].hue;
 }else if(baseIndex == fountains.length - 1){
  hue = fountains[fountains.length - 1].hue;
 }else{
  var dx1 = this.x - fountains[baseIndex].x,
  dx2 = fountains[baseIndex + 1].x - this.x;
  hue = fountains[baseIndex].hue * (dx2 / (dx1 + dx2)) + fountains[baseIndex + 1].hue * (dx1 / (dx1 + dx2));
 }
 return 'hsl(' + hue + ', 60%, ' + (15 * (1 + Math.sin(this.theta))) + '%)';
 },
 render : function(context){
 context.save();
 context.fillStyle = this.getColor();
 context.beginPath();
 context.arc(this.x, this.y, 1, 0, Math.PI * 2, false);
 context.fill();
 context.restore();
 
 this.x += this.vx;
 this.y += this.vy;
 this.theta += this.deltaTheta;
 this.theta %= Math.PI * 2;
 
 if(this.x < -this.THRESHOLD && this.vx < 0 || this.x > this.renderer.width + this.THRESHOLD && this.vx > 0){
  this.vx *= -1;
 }
 if(this.y < -this.THRESHOLD && this.vy < 0 || this.y > this.renderer.height * this.renderer.BASE_RATE + this.THRESHOLD && this.vy > 0){
  this.vy *= -1;
 }
 }
};
var FOUNTAIN = function(renderer, x, y, index){
 this.renderer = renderer;
 this.x = x;
 this.y = y;
 this.index = index;
 this.init();
};
FOUNTAIN.prototype = {
 init : function(){
 this.waterLines = [];
 this.hue = 60;
 this.destinationHue = this.hue + 72 * this.index;
 this.waitCount = Math.abs(this.index) * 100;
 this.count = 0;
 this.theta = 0;
 this.status = 0;
 },
 controlStatus : function(){
 switch(this.status){
 case 0:
  if(++this.count >= this.waitCount){
  this.status = 1;
  }
  break;
 case 1:
  if(++this.count >= 300){
  this.status = 2;
  this.count = 0;
  }
  break;
 case 2:
  this.hue += this.index;
  
  if(this.hue == this.destinationHue){
  this.status = 3;
  }
  break;
 case 3:
  if(++this.count == 300){
  this.status = 4;
  this.count = 0;
  }
  break;
 case 4:
  this.theta += Math.PI / 50;
  this.theta %= Math.PI * 2;
  
  if(this.count++ == 25){
  this.status = 3;
  }
 }
 return this.status > 0;
 },
 render : function(context){
 var hue = this.hue + Math.sin(this.theta) * 36;
 context.save();
 context.fillStyle = 'hsl(' + hue + ', 70%, 30%)';
 context.translate(this.x, this.y);
 context.scale(1, 0.3);
 context.beginPath();
 context.arc(0, 0, 10, 0, Math.PI * 2, false);
 context.fill();
 context.restore();
 
 if(!this.controlStatus()){
  return;
 }
 context.save();
 context.translate(this.x, this.y);
 
 for(var i = this.waterLines.length - 1; i >= 0; i--){
  if(!this.waterLines[i].render(context, hue)){
  this.waterLines.splice(i, 1);
  }
 }
 context.restore();
 this.waterLines.push(new WATER_LINE(this.renderer));
 }
};
var WATER_LINE = function(renderer){
 this.renderer = renderer;
 this.init();
};
WATER_LINE.prototype = {
 MAX_TRACES : 80,
 
 init : function(){
 var theta = this.renderer.getRandomValue(-Math.PI / 20, Math.PI / 20),
  rate = this.renderer.getRandomValue(0.8, 1);
 this.x = this.renderer.getRandomValue(-2, 2);
 this.y = 0;
 this.vx = this.renderer.velocity * Math.sin(theta) * rate;
 this.vy = -this.renderer.velocity * Math.cos(theta * this.renderer.getRandomValue(3, 6)) * rate;
 this.opacity = 1;
 this.luminance = 0;
 this.traces = [];
 },
 render : function(context, hue){
 this.traces.push({x : this.x, y : this.y});
 
 if(this.traces.length > this.MAX_TRACES){
  this.traces.shift();
 }
 context.save();
 context.strokeStyle = 'hsla(' + hue + ', 70%, ' + this.luminance + '%, ' + this.opacity + ')';
 context.beginPath();
 context.moveTo(this.traces[0].x, this.traces[0].y);
 
 for(var i = 1, count = this.traces.length; i < count; i++){
  context.lineTo(this.traces[i].x, this.traces[i].y);
 }
 context.stroke();
 context.restore();
 this.x += this.vx;
 this.y += this.vy;
 this.vy += this.renderer.GRAVITY;
 
 if(this.vy > 0){
  this.opacity -= 0.02;
 }
 if(this.luminance < 10){
  this.luminance += 0.1;
 }
 return this.opacity > 0;
 }
};
$(function(){
 RENDERER.init();
});
//]]>
</script>
<div id="jsi-fountain-container" class="container">
</div>

Hiệu ứng này yêu cầu có thư viện jquery hỗ trợ ví dụ:
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
Tổng hợp.


Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji