Công cụ chuyển đổi url google drive-Tool converter url Google Drive

Dán link chia sẻ tại Google Drive Click để lấy link đã chuyển đổi dùng cho code:

Lưu ý Sau khi click để copy url ta bỏ phần đuôi /view?usp=sharing
Ví dụ:
https://googledrive.com/host/0B7dsLzZ8KnJmcDBSOFdFYllySGM/view?usp=sharing
Ta chỉ lấy:
https://googledrive.com/host/0B7dsLzZ8KnJmcDBSOFdFYllySGM

Ads in post custom1

Ads in post custom2