Templateify v4.5 Premium Blogger Template Free Download

Templateify v4.5 Premium Blogger Template Free Download
Templateify v4.5 Premium Blogger Template Free Download
Templateify v4.5 Premium Blogger Template là một mẫu blogger đa chức năng, có thể sử dụng vào nhiều lĩnh vực và phát triển được nhiều chủ đề nhưng phù hợp nhất là blog chia sẻ template.
Mẫu Templateify v4.5 Premium Blogger Template là một mẫu blogger đơn giản, nhưng có nhiều tính năng độc đáo và cũng là blogger cập nhật được nhiều mã code mới nhất.

Tính năng

Features Availability
Responsive True
Mobile Friendly True
SEO Friendly True
Personal Blog True
2 Column True
Top Navigation True
Breadcrumbs True
2 Option Search Box True
Back to Top Button True
Footer Menu True
ShareThis Share Button True
Featured Recent Post True
2 Option Comment System True
Newsletter Widget True
Sticky Sidebar True
Image Lightbox True
Sitemap Widget True
Contact Form Widget True
Instagram Widget True
Fixed Menu on Mobile True
Shortcodes True

Cách sử dụng

Phần bài viết
Nếu dùng làm blog chia sẻ template, trong bài viết ảnh đầu tiên cần để trong thẻ noscript.
<noscript><img alt-'' src='Link ảnh' /></noscript>
Nội dung viết bình thường, tab tính năng có thể dùng code sau
<div class="tableify">
<div class="tab-line tab-line-first">
<span class="line-name">Template Features</span><span class="line-icon yes-1"></span>
</div>
<div class="tab-line">
<span class="line-name">100% Responsive Design</span>
<span class="line-icon yes"></span> 
</div>
<div class="tab-line">
<span class="line-name">Breadcrumbs</span>
<span class="line-icon yes"></span> 
</div>
<div class="tab-line">
<span class="line-name">Fast Loaded</span>
<span class="line-icon yes"></span> 
</div>
<div class="tab-line">
<span class="line-name">Slider</span>
<span class="line-icon yes"></span> 
</div>
<div class="tab-line">
<span class="line-name">SEO Optimized</span>
<span class="line-icon yes"></span> 
</div>
<div class="tab-line">
<span class="line-name">Social Share</span>
<span class="line-icon yes"></span> 
</div>
<div class="tab-line">
<span class="line-name">Related Posts</span>
<span class="line-icon yes"></span> 
</div>
</div>
Phần bán template hoặc tải miễn phí
Nếu tải miễn phí, các bài viết này có thể thuộc nhiều nhãn nhưng phải có chung nhãn là: Free
Tại mục liên kết đính kèm ở cột bên phải khung soan thảo điền như hình
Templateify v4.5 Premium Blogger Template Free Download
Trong đó # là link chỉ tới nơi cần đến
Ví dụ:
- https://demo.blog thì # tương ứng là link trang demo
- https://download.blog thì # tương ứng là link trang tải template.
Nếu bán, các bài viết không được thuộc nhãn Free và tại liên kết đính kèm điền như hình, riêng giá cả có thể thay đổi.
Templateify v4.5 Premium Blogger Template Free Download

Demo

Download
Publis: 

2 comments

  1. Bạn ơi teamplate đưa một số cái ra ngoài dc ko
    1. Bạn muốn đưa những mục nào ra? Nói chung mẫu này dựa theo bản gốc của trang bán template của ify
🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji