Tạo safelink-liên kết an toàn trên blog chính

Safelink thường được các blog/web có chủ đề tải xuống hay sử dụng để kiếm thêm thu nhập từ quảng cáo tăng thời gian on page, nhưng thường là safelink không có trên blog chính mà là một blog với một tên miền khác hoặc một tên miền phụ.

Cách thức hoạt động của Safelink sắp giới thiệu sau đây nó gần giống như các liên kết an toàn khác, chỉ khác là trang liên kết an toàn vẫn nằm trên miền chính.

Khi khách truy cập muốn tải xuống một số tệp nhất định trên blog, họ sẽ được dẫn đến một trang nhất định của blog trước khi đến trang tải xuống cuối cùng.
Tạo safelink-liên kết an toàn trên blog chính

Hướng dẫn cài đặt Safelink trên Blog chính

Bước 1 - Tạo trang liên kết an toàn
Trước hết, hãy tạo một trang riêng(static-page) hoặc trang bài viết vì nó không nhất thiết phải là một trang tĩnh. Dán code sau vào và nhấn xuất bản.
<div class='separator' style='text-align:center'>
<div class='ads-top'><!-- Fill AdSense code here--></div>
<div class='safelink' id='safelink'>
<center>
<div class='button outline' id='daplong'>
Wait a minute...</div>
<script>/*<![CDATA[*/ var currentURL=location.href; var str = currentURL; var res = str.replace('https://dautoblognz.blogspot.com/p/to-go.html' + '?url=', ""); function changeLink(){var decodedString = Base64.decode(res); window.open(decodedString,'_blank')}; document.write('<a href="#go-link" id="download-safelink" class="button outline">Click to go to the link</a>'); var linkDL = document.getElementById("download-safelink"); var notif = document.getElementById("daplong"); var waktu = 20; var teks_waktu = document.createElement("span"); linkDL.parentNode.replaceChild(teks_waktu, linkDL); var id; id = setInterval(function () { waktu--; if (waktu < 0) { teks_waktu.parentNode.replaceChild(linkDL, teks_waktu); clearInterval(id); notif.style.display = "none"; linkDL.style.display = "inline-block"; } else { teks_waktu.innerHTML = "Link will appear in " + waktu.toString() + " second"; }}, 1000); /*]]>*/</script></center>
</div>

<div class='separator-text'><!-- Write your article content here --></div>

<div class='blockLink' style='text-align:center'>
<div id='ads-left' class='ads-left'><!-- Fill AdSense code here --></div>

<div id='go-link'>
<a class='button outline' href='javascript:void(0)' onclick='changeLink();' rel='nofollow noreferrer'>Go to the link</a>
</div>

<div id='ads-right' class='ads-right'><!-- Fill AdSense code here --></div>
</div>
Lấy url liên kết của trang mà bạn vừa tạo trước đó và thay thế url https://dautoblognz.blogspot.com/p/to-go.html

Số 20 là thời gian đếm ngược

Đặt các bài viết và mã Adsense của bạn vào phần được đánh dấu. Kích thước adsense được đề xuất đáp ứng cho phần trên cùng và 336x280 ở bên trái và bên phải của liên kết an toàn.
Bước 2 - Thêm css
+ Thêm css vào phần css của blog
/* Safelink */
.button.outline{display: inline-flex;display: -webkit-inline-flex;flex-wrap: wrap;-webkit-flex-wrap: wrap;align-items: center;-webkit-align-items: center;margin-bottom: 10px;padding: 9px 20px;border-radius: 50px;font-size: .8rem;line-height: 1.3rem;background-color: #f90;color: #fff;box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,.1)}
.button.outline:hover{background-color:#f90}
.safelink span{display: block;font-size: 12px}
.blockLink{display: flex;display: -webkit-flex;flex-wrap: wrap;-webkit-flex-wrap: wrap;align-items: center;-webkit-align-items: center}
.blockLink > div{display: block;width: 35%;}
.blockLink > div#go-link{width: 30%;}
.blockLink > div#go-link a{display: none;margin: 0}
.blockLink > div#go-link:target a{display: inline-flex}
.ads-top{margin: 0 0 20px 0;text-align: center}
/* Responsive */
@media screen and (max-width: 768px){.blockLink > div{width: 100% !important;margin: 0 0 15px;text-align: center}.blockLink > div:last-child{margin: 0}}
Bước 3 - Thêm javascript vào trước thẻ </body>
<b:if cond='data:view.isSingleItem'>
<script>/*<![CDATA[*/ var Base64 = {_keyStr: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=", encode: function (input) {var output = ""; 
   var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = Base64._utf8_encode(input); 
   while (i < input.length) {chr1 = input.charCodeAt(i++); 
   chr2 = input.charCodeAt(i++); chr3 = input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 >> 2; enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4); enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6); enc4 = chr3 & 63; 
   if (isNaN(chr2)) {enc3 = enc4 = 64;} else if (isNaN(chr3)) {enc4 = 64;} output = output + this._keyStr.charAt(enc1) + this._keyStr.charAt(enc2) + this._keyStr.charAt(enc3) + this._keyStr.charAt(enc4);} return output; }, decode: function (input) {var output = ""; var chr1, chr2, chr3; 
   var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) {enc1 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = this._keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); 
   if (enc3 != 64) {output = output + String.fromCharCode(chr2);} if (enc4 != 64) {output = output + String.fromCharCode(chr3);} } output = Base64._utf8_decode(output); return output;}, _utf8_encode: function (string) {string = string.replace(/\r\n/g, "\n"); var utftext = ""; for (var n = 0; n < string.length; n++) {var c = string.charCodeAt(n); 
   if (c < 128) {utftext += String.fromCharCode(c);} else if ((c > 127) && (c < 2048)) {utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192); 
   utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128);} else {utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224); utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); }} return utftext;}, _utf8_decode: function (utftext) {var string = ""; var i = 0; var c = c1 = c2 = 0; while (i < utftext.length) {c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) {string += String.fromCharCode(c); i++;} else if ((c > 191) && (c < 224)) {c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63)); i += 2;} else {c2 = utftext.charCodeAt(i + 1); c3 = utftext.charCodeAt(i + 2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63)); i += 3;}} return string; }}; var encode = document.getElementById('encode'), decode = document.getElementById('decode'), output = document.getElementById('output'), input = document.getElementById('input'); 
   var User_ID = ""; var protected_links = ""; var a_to_va = 0; var a_to_vb = 0; var a_to_vc = ""; function auto_safelink() {auto_safeconvert();}; function auto_safeconvert() {var a_to_vd = window.location.hostname; if (protected_links != "" && !protected_links.match(a_to_vd)) {protected_links += ", " + a_to_vd;} else if (protected_links == "") {protected_links = a_to_vd;} var a_to_ve = ""; 
   var a_to_vf = new Array(); var a_to_vg = 0; a_to_ve = document.getElementsByTagName("a"); a_to_va = a_to_ve.length; a_to_vf = a_to_fa(); a_to_vg = a_to_vf.length; var a_to_vh = false; var j = 0; 
   var daftarPostingan = [ "https://dautoblognz.blogspot.com/p/to-go.html" ]; 
   var randomPostingan = daftarPostingan[Math.floor(Math.random()*daftarPostingan.length)]; var a_to_vi = ""; for (var i = 0; i < a_to_va; i++) {a_to_vh = false; j = 0; while (a_to_vh == false && j < a_to_vg) {a_to_vi = a_to_ve[i].href; if (a_to_vi.match(a_to_vf[j]) || !a_to_vi || !a_to_vi.match("https")) {a_to_vh = true;} j++; } if (a_to_vh == false) {var encryptedUrl = Base64.encode(a_to_vi); a_to_ve[i].href = randomPostingan + "?url=" + encryptedUrl; a_to_ve[i].rel = "nofollow noreferrer"; a_to_vb++; a_to_vc += i + ":::" + a_to_ve[i].href + "\n"; }} var a_to_vj = document.getElementById("anonyminized"); var a_to_vk = document.getElementById("found_links"); if (a_to_vj) {a_to_vj.innerHTML += a_to_vb;} if (a_to_vk) {a_to_vk.innerHTML += a_to_va;} }; function a_to_fa() {var a_to_vf = new Array(); protected_links = protected_links.replace(" ", ""); a_to_vf = protected_links.split(","); return a_to_vf; }; /*]]>*/</script>
   <script>/*<![CDATA[*/ protected_links = "facebook.com,instagram.com,twitter.com";auto_safelink(); /*]]>*/</script>
</b:if>
Cũng thay https://dautoblognz.blogspot.com/p/to-go.html bằng url trang riêng của bạn vào.

Trong đó protected_links là danh sách loại trừ các link không qua safelink, trong code có facebook.com, instagram.com, twitter.com và bạn có thể thêm ví dụ như blogger.com hay blogspot.com ... và cách nhau bằng dấu phẩy.(Để link demo template ko phải qua safelink).
Thêm nhiều hơn 1 trang safelink
Nếu bạn muốn có 2 trang safelink để tạo ngẫu nhiên khi get link thì cần sửa đổi:
var daftarPostingan = [ "https://dautoblognz.blogspot.com/p/to-go.html" ];
Bằng việc thêm URL mới được phân tách bằng dấu phẩy (,) như sau:
var daftarPostingan = [ "https://your_blog_address.com/p/safelink.html","https://your_blog_address.com/p/safelink-2.html" ];
Xem thêm: Các mẫu blogger safelink
Publis: 

3 comments

 1. dạ cho e hỏi bước 2 thao tác như thế nào ạ, tại e mới tập làm nên chưa biết đưa css với java vào đâu
 2. CSS và javascript thêm trước thẻ </head>
  Còn thêm widget ở phần sidebar hoặc footer.
 3. Hello, my blogger theme dont have section. Where else i can paste the codes?
🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji