Cài đặt mật khẩu cho các bài viết riêng lẻ trên blogspot/blogger mới nhất

Thông thường blogspot của bạn trên Blogger được hiển thị cho công chúng, nhưng có một số trường hợp bạn muốn hạn chế điều đó.

Ví dụ: nếu bạn sở hữu một bài viết có yếu tố nhạy cảm, bạn có thể muốn giới hạn độc giả chỉ cho một số người tiếp cận.

Mặc dù Blogger không cung cấp tùy chọn bảo vệ bằng mật khẩu truyền thống, nhưng bạn có thể cài đặt mật khẩu cho một số bài viết được ấn định.

Cài đặt mật khẩu cho các bài viết tùy chọn trên blogspot/blogger

Cài đặt mật khẩu cho các bài viết riêng lẻ trên blogspot/blogger

Cách thực hiện

Sau khi đã xuất bản một bài viết công việc là quay lại trang soạn thảo bài viết vào bên HTML chứ không phải bên viết và đặt đoạn javascript sau vào ngay phần đầu bài viết.
<script type="text/javascript"> 
var password = '123456789'
password=prompt('Vui lòng nhập mật khẩu để xem trang này:','');
if (password != '123456789') {
location.href='URL trang bài viết cần đặt mật khẩu';
}
</script>
Trong đó
- Thay 12345678 thành mật khẩu của bạn.
- Thay URL bài viết của bạn vào.
P/s: Họ Ctrl+U Là biết mật khẩu.
Publis: 

1 comment

  1. Hay
🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji