Code hiệu ứng trái tim và bong bóng khi rê chuột trên blogspot

Code hiệu ứng trái tim và bong bóng khi rê chuột trên blogspot, hiệu ứng này sẽ hiển thị nhiều trái tim và bong bóng bay lên ngay khi rê con trỏ trên blogspot.
Bao gồm 2 code:
+ Code hiệu ứng trái tim khi rê chuột trên blogspot.
+ Code hiệu ứng bong bóng khi rê chuột trên blogspot.

Code hiệu ứng trái tim và bong bóng khi rê chuột trên blogspot

Code hiệu ứng trái tim khi rê chuột trên blogspot

DEMO

Bạn vào Bố cục => Thêm tiện ích HTML/Javasript rồi dán đoạn code bên dưới vào hoặc dán trước thẻ </head> hay </body> cũng được.
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
var colours=new Array('#f00', '#f06', '#f0f', '#f6f', '#f39', '#f9c'); // colours of the hearts
var minisize=16; // smallest size of hearts in pixels
var maxisize=28; // biggest size of hearts in pixels
var hearts=66; // maximum number of hearts on screen
var over_or_under="over"; // set to "over" for hearts to always be on top, or "under" to allow them to float behind other objects
var x=ox=400;
var y=oy=300;
var swide=800;
var shigh=600;
var sleft=sdown=0;
var herz=new Array();
var herzx=new Array();
var herzy=new Array();
var herzs=new Array();
var kiss=false;

if (typeof('addRVLoadEvent')!='function') function addRVLoadEvent(funky) {
 var oldonload=window.onload;
 if (typeof(oldonload)!='function') window.onload=funky;
 else window.onload=function() {
  if (oldonload) oldonload();
  funky();
 }
}

addRVLoadEvent(mwah);

function mwah() { if (document.getElementById) {
 var i, heart;
 for (i=0; i<hearts; i++) {
  heart=createDiv("auto", "auto");
  heart.style.visibility="hidden";
	heart.style.zIndex=(over_or_under=="over")?"1001":"0";
  heart.style.color=colours[i%colours.length];
	heart.style.pointerEvents="none";
  if (navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer") heart.style.filter="alpha(opacity=75)";
  else heart.style.opacity=0.75;
  heart.appendChild(document.createTextNode(String.fromCharCode(9829)));
  document.body.appendChild(heart);
  herz[i]=heart;
	herzy[i]=false;
 }
 set_scroll();
 set_width();
 herzle();
}}

function herzle() {
 var c;
 if (Math.abs(x-ox)>1 || Math.abs(y-oy)>1) {
  ox=x;
  oy=y;
  for (c=0; c<hearts; c++) if (herzy[c]===false) {
	 herz[c].firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(9829);
   herz[c].style.left=(herzx[c]=x-minisize/2)+"px";
   herz[c].style.top=(herzy[c]=y-minisize)+"px";
   herz[c].style.fontSize=minisize+"px";
	 herz[c].style.fontWeight='normal';
   herz[c].style.visibility='visible';
   herzs[c]=minisize;
   break;
  }
 }
 for (c=0; c<hearts; c++) if (herzy[c]!==false) blow_me_a_kiss(c);
 setTimeout("herzle()", 40);
}

document.onmousedown=pucker;
document.onmouseup=function(){clearTimeout(kiss);};

function pucker() {
 ox=-1;
 oy=-1;
 kiss=setTimeout('pucker()', 100);
}

function blow_me_a_kiss(i) {
 herzy[i]-=herzs[i]/minisize+i%2;
 herzx[i]+=(i%5-2)/5;
 if (herzy[i]<sdown-herzs[i] || herzx[i]<sleft-herzs[i] || herzx[i]>sleft+swide-herzs[i]) {
  herz[i].style.visibility="hidden";
  herzy[i]=false;
 }
 else if (herzs[i]>minisize+2 && Math.random()<.5/hearts) break_my_heart(i);
 else {
  if (Math.random()<maxisize/herzy[i] && herzs[i]<maxisize) herz[i].style.fontSize=(++herzs[i])+"px";
  herz[i].style.top=herzy[i]+"px";
  herz[i].style.left=herzx[i]+"px";
 }
}

function break_my_heart(i) {
 var t;
 herz[i].firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(9676);
 herz[i].style.fontWeight='bold';
 herzy[i]=false;
 for (t=herzs[i]; t<=maxisize; t++) setTimeout('herz['+i+'].style.fontSize="'+t+'px"', 60*(t-herzs[i]));
 setTimeout('herz['+i+'].style.visibility="hidden";', 60*(t-herzs[i]));
}

document.onmousemove=mouse;
function mouse(e) {
 if (e) {
  y=e.pageY;
  x=e.pageX;
 }
 else {
  set_scroll();
  y=event.y+sdown;
  x=event.x+sleft;
 }
}

window.onresize=set_width;
function set_width() {
 var sw_min=999999;
 var sh_min=999999;
 if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
  if (document.documentElement.clientWidth>0) sw_min=document.documentElement.clientWidth;
  if (document.documentElement.clientHeight>0) sh_min=document.documentElement.clientHeight;
 }
 if (typeof(self.innerWidth)=='number' && self.innerWidth) {
  if (self.innerWidth>0 && self.innerWidth<sw_min) sw_min=self.innerWidth;
  if (self.innerHeight>0 && self.innerHeight<sh_min) sh_min=self.innerHeight;
 }
 if (document.body.clientWidth) {
  if (document.body.clientWidth>0 && document.body.clientWidth<sw_min) sw_min=document.body.clientWidth;
  if (document.body.clientHeight>0 && document.body.clientHeight<sh_min) sh_min=document.body.clientHeight;
 }
 if (sw_min==999999 || sh_min==999999) {
  sw_min=800;
  sh_min=600;
 }
 swide=sw_min;
 shigh=sh_min;
}

window.onscroll=set_scroll;
function set_scroll() {
 if (typeof(self.pageYOffset)=='number') {
  sdown=self.pageYOffset;
  sleft=self.pageXOffset;
 }
 else if (document.body && (document.body.scrollTop || document.body.scrollLeft)) {
  sdown=document.body.scrollTop;
  sleft=document.body.scrollLeft;
 }
 else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollTop || document.documentElement.scrollLeft)) {
  sleft=document.documentElement.scrollLeft;
  sdown=document.documentElement.scrollTop;
 }
 else {
  sdown=0;
  sleft=0;
 }
}

function createDiv(height, width) {
 var div=document.createElement("div");
 div.style.position="absolute";
 div.style.height=height;
 div.style.width=width;
 div.style.overflow="hidden";
 div.style.backgroundColor="transparent";
 return (div);
}
// ]]>
</script>
Code hiệu ứng bong bóng khi rê chuột trên blogspot
Code
<script>
// <![CDATA[
var colours=new Array("#a6f", "#60f", "#60f", "#a6f", "#ccc"); // colours for top, right, bottom and left borders and background of bubbles
var bubbles=66; // maximum number of bubbles on screen
var over_or_under="over"; // set to "over" for bubbles to always be on top, or "under" to allow them to float behind other objects
var x=ox=400;
var y=oy=300;
var swide=800;
var shigh=600;
var sleft=sdown=0;
var bubb=new Array();
var bubbx=new Array();
var bubby=new Array();
var bubbs=new Array();
var sploosh=false;

function addLoadEvent(funky) {
 var oldonload=window.onload;
 if (typeof(oldonload)!='function') window.onload=funky;
 else window.onload=function() {
  if (oldonload) oldonload();
  funky();
 }
}

addLoadEvent(buble);

function buble() { if (document.getElementById) {
 var i, rats, div;
 for (i=0; i<bubbles; i++) {
  rats=createDiv("3px", "3px");
  rats.style.visibility="hidden";
	rats.style.zIndex=(over_or_under=="over")?"1001":"0";

  div=createDiv("auto", "auto");
  rats.appendChild(div);
  div=div.style;
  div.top="1px";
  div.left="0px";
  div.bottom="1px";
  div.right="0px";
  div.borderLeft="1px solid "+colours[3];
  div.borderRight="1px solid "+colours[1];

  div=createDiv("auto", "auto");
  rats.appendChild(div);
  div=div.style;
  div.top="0px";
  div.left="1px";
  div.right="1px";
  div.bottom="0px"
  div.borderTop="1px solid "+colours[0];
  div.borderBottom="1px solid "+colours[2];

  div=createDiv("auto", "auto");
  rats.appendChild(div);
  div=div.style;
  div.left="1px";
  div.right="1px";
  div.bottom="1px";
  div.top="1px";
  div.backgroundColor=colours[4];
  if (navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer") div.filter="alpha(opacity=50)";
  else div.opacity=0.5;
  document.body.appendChild(rats);
  bubb[i]=rats.style;
 }
 set_scroll();
 set_width();
 bubble();
}}

function bubble() {
 var c;
 if (Math.abs(x-ox)>1 || Math.abs(y-oy)>1) {
  ox=x;
  oy=y;
  for (c=0; c<bubbles; c++) if (!bubby[c]) {
   bubb[c].left=(bubbx[c]=x)+"px";
   bubb[c].top=(bubby[c]=y-3)+"px";
   bubb[c].width="3px";
   bubb[c].height="3px"
   bubb[c].visibility="visible";
   bubbs[c]=3;
   break;
  }
 }
 for (c=0; c<bubbles; c++) if (bubby[c]) update_bubb(c);
 setTimeout("bubble()", 40);
}

document.onmousedown=splash;
document.onmouseup=function(){clearTimeout(sploosh);};

function splash() {
 ox=-1;
 oy=-1;
 sploosh=setTimeout('splash()', 100);
}

function update_bubb(i) {
 if (bubby[i]) {
  bubby[i]-=bubbs[i]/2+i%2;
  bubbx[i]+=(i%5-2)/5;
  if (bubby[i]>sdown && bubbx[i]>sleft && bubbx[i]<sleft+swide+bubbs[i]) {
	 if (Math.random()<bubbs[i]/shigh*2 && bubbs[i]++<8) {
		bubb[i].width=bubbs[i]+"px";
		bubb[i].height=bubbs[i]+"px";
	 }
   bubb[i].top=bubby[i]+"px";
   bubb[i].left=bubbx[i]+"px";
  }
  else {
   bubb[i].visibility="hidden";
   bubby[i]=0;
   return;
  }
 }
}

document.onmousemove=mouse;
function mouse(e) {
 if (e) {
  y=e.pageY;
  x=e.pageX;
 }
 else {
  set_scroll();
  y=event.y+sdown;
  x=event.x+sleft;
 }
}

window.onresize=set_width;
function set_width() {
 var sw_min=999999;
 var sh_min=999999;
 if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
  if (document.documentElement.clientWidth>0) sw_min=document.documentElement.clientWidth;
  if (document.documentElement.clientHeight>0) sh_min=document.documentElement.clientHeight;
 }
 if (typeof(self.innerWidth)=='number' && self.innerWidth) {
  if (self.innerWidth>0 && self.innerWidth<sw_min) sw_min=self.innerWidth;
  if (self.innerHeight>0 && self.innerHeight<sh_min) sh_min=self.innerHeight;
 }
 if (document.body.clientWidth) {
  if (document.body.clientWidth>0 && document.body.clientWidth<sw_min) sw_min=document.body.clientWidth;
  if (document.body.clientHeight>0 && document.body.clientHeight<sh_min) sh_min=document.body.clientHeight;
 }
 if (sw_min==999999 || sh_min==999999) {
  sw_min=800;
  sh_min=600;
 }
 swide=sw_min;
 shigh=sh_min;
}

window.onscroll=set_scroll;
function set_scroll() {
 if (typeof(self.pageYOffset)=='number') {
  sdown=self.pageYOffset;
  sleft=self.pageXOffset;
 }
 else if (document.body && (document.body.scrollTop || document.body.scrollLeft)) {
  sdown=document.body.scrollTop;
  sleft=document.body.scrollLeft;
 }
 else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollTop || document.documentElement.scrollLeft)) {
  sleft=document.documentElement.scrollLeft;
  sdown=document.documentElement.scrollTop;
 }
 else {
  sdown=0;
  sleft=0;
 }
}

function createDiv(height, width) {
 var div=document.createElement("div");
 div.style.position="absolute";
 div.style.height=height;
 div.style.width=width;
 div.style.overflow="hidden";
 div.style.backgroundColor="transparent";
 return (div);
}
// ]]>
</script>
Xem thêm:
+ Hiệu ứng trái tim khi nhấp chuột trên blogspot.
+ Hiệu ứng tuyết rơi khi rê chuột trên Blogspot.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji