Code meta seo onpage đầy đủ gọn nhẹ mới nhất

Thời gian qua đi, mọi thứ thay đổi và có xu hướng ưu việt hơn. Blogger cũng không nằm ngoài xu thế này, nó cũng update nhiều lần nhằm hoàn thiện mẫu blogspot phục vụ người dùng web trên nền tảng blogger.

Thẻ meta trong phần seo onpage là rất quan trọng đối với một mẫu blogger do vậy không cho phép cấu trúc những thẻ này bị lỗi, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới blog trong kết quả tìm kiếm của Google.
Code meta seo onpage đầy đủ gọn nhẹ mới nhất

Dưới đây là một bộ meta seo onpage mới nhất dùng cho blogspot đầy đủ gọn nhẹ và đã được tối ưu. Bộ thẻ này dán ngay sau thẻ <head>
<b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <b:if cond='data:view.isHomepage'>
   <!--[ Homepage title ]-->
   <title><data:blog.title.escaped/></title>
   <b:elseif cond='data:view.search.query'/>
   <!--[ Search title ]-->
   <title><data:messages.search/>: <data:view.search.query/></title>
   <b:elseif cond='data:view.search.label'/>
   <!--[ Label title ]-->
   <title><data:blog.pageName.escaped/> - <data:blog.title.escaped/></title>
   <b:elseif cond='data:view.isArchive'/>
   <!--[ Archive title ]-->
   <title>Blog archive in: <data:blog.pageName.escaped/></title>
   <b:else/>
   <title>Blog: <data:blog.title.escaped/></title>
  </b:if>
  <b:elseif cond='data:view.isError'/>
  <!--[ Error title ]-->
  <title>Error 404: Not Found</title>
  <b:else/>
  <!--[ SingleItem title ]-->
  <title><data:blog.pageName.escaped/> - <data:blog.title.escaped/></title>
 </b:if>

 <!--[ Meta for browser ]-->
 <meta charset='UTF-8'/>
 <meta content='width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=1, minimum-scale=1, maximum-scale=5' name='viewport'/>
 <meta content='IE=edge' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
 <meta content='max-image-preview:large' name='robots'/>

 <!--[ Link Canonical ]-->
 <link expr:href='data:blog.url.canonical' rel='canonical'/>

 <b:if cond='!data:view.isError'>
  <!--[ Browser data, description and keyword ]-->
  <b:if cond='data:blog.metaDescription'>
   <meta expr:content='data:blog.metaDescription.escaped' name='description'/>
   <b:elseif cond='data:view.isSingleItem'/>
   <meta expr:content='data:post.snippet.escaped snippet { length: 147, links: false, linebreaks: false, ellipsis: false }' name='description'/>
   <b:else/>
   <meta expr:content='data:blog.pageName.escaped ? data:blog.pageName.escaped : data:blog.title' name='description'/>
  </b:if>
  <meta expr:content='data:blog.title.escaped + &quot;, &quot; + data:blog.pageName.escaped + &quot;&quot;' name='keywords'/>
  <b:tag cond='data:view.isPost' expr:href='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' name='link' rel='image_src'/>
 
  <!--[ Generator and rrs ]-->
  <meta content='blogger' name='generator'/>
  <data:blog.feedLinks/>
 
  <!--[ Theme Color ]-->
  <meta expr:content='data:skin.vars.themeColor' name='theme-color'/>
  <meta expr:content='data:skin.vars.themeColor' name='msapplication-navbutton-color'/>
  <meta expr:content='data:skin.vars.themeColor' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>
  <meta expr:content='yes' name='apple-mobile-web-app-capable'/>
 
  <!--[ Favicon ]-->
  <link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='apple-touch-icon' sizes='120x120'/>
  <link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='apple-touch-icon' sizes='152x152'/>
  <link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='icon' type='image/x-icon'/>
  <link expr:href='data:blog.blogspotFaviconUrl' rel='shortcut icon' type='image/x-icon'/>
  
  <!--[ Site Verification ]-->
   <meta content='xxxxxxxxxxxxxx' name='google-site-verification'/>
   <meta content='xxxxxxxxxxxxxx' name='dmca-site-verification'/>
   <meta content='xxxxxxxxxxxxxx' name='msvalidate.01'/>
   <meta content='xxxxxxxxxxxxxx' property='fb:app_id'/>
 
   <!-- [Noindex search page, label, dan arsip] -->
   <b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;archive&quot;} or data:blog.searchLabel or data:blog.searchQuery'>
   <meta content='noindex,nofollow' name='robots'/>
   <meta content='noindex,nofollow' name='Googlebot'/>
   </b:if>
  
  <!--[ Open graph ]-->
  <meta expr:content='data:blog.pageName.escaped ? data:blog.pageName.escaped : data:blog.title.escaped' property='og:title'/>
  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
  <meta expr:content='data:blog.title.escaped' property='og:site_name'/>
  <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
   <meta content='website' property='og:type'/>
   <b:if cond='data:blog.metaDescription'>
    <meta expr:content='data:blog.metaDescription.escaped' property='og:description'/>     
    <b:else/>
    <meta expr:content='data:blog.pageName.escaped ? data:blog.pageName.escaped : data:blog.title' property='og:description'/>
   </b:if>
   <b:else/>
   <meta content='article' property='og:type'/>
   <b:if cond='data:blog.metaDescription'>
    <meta expr:content='data:blog.metaDescription.escaped' property='og:description'/>      
    <b:else/>
    <meta expr:content='data:post.snippet.escaped snippet { length: 147, links: false, linebreaks: false, ellipsis: false }' property='og:description'/>
   </b:if>
  </b:if>
  <meta expr:content='data:blog.pageName.escaped ? data:blog.pageName.escaped : data:blog.title.escaped' property='og:image:alt'/>
  <b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
   <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' property='og:image'/>
   <b:else/>
   <meta content='URL ảnh đại diện blog khi chia sẻ trang chủ lên MXH' property='og:image'/>
  </b:if>
  
  <!--[ Twitter Card ]-->
  <meta expr:content='data:blog.pageName.escaped ? data:blog.pageName.escaped : data:blog.title.escaped' name='twitter:title'/>
  <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' name='twitter:url'/>
  <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
   <b:if cond='data:blog.metaDescription'>
    <meta expr:content='data:blog.metaDescription.escaped' name='twitter:description'/>     
    <b:else/>
    <meta expr:content='data:blog.pageName.escaped ? data:blog.pageName.escaped : data:blog.title' name='twitter:description'/>
   </b:if>
   <b:else/>
   <b:if cond='data:blog.metaDescription'>
    <meta expr:content='data:blog.metaDescription.escaped' name='twitter:description'/>      
    <b:else/>
    <meta expr:content='data:post.snippet.escaped snippet { length: 147, links: false, linebreaks: false, ellipsis: false }' name='twitter:description'/>
   </b:if>
  </b:if>
  <meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>
  <meta expr:content='data:blog.pageName.escaped ? data:blog.pageName.escaped : data:blog.title.escaped' name='twitter:image:alt'/>
  <b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
   <meta expr:content='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 0)' name='twitter:image:src'/>
   <b:else/>
   <meta content='URL ảnh đại diện blog khi chia sẻ trang chủ lên MXH' name='twitter:image:src'/>
  </b:if>
 
  <link expr:href='data:blog.canonicalUrl' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
  <!--[ Preconnect and DNS Prefetch ]-->
  <link href='//1.bp.blogspot.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//2.bp.blogspot.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//3.bp.blogspot.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//4.bp.blogspot.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//blogger.googleusercontent.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//lh3.googleusercontent.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//www.blogger.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//feeds.feedburner.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link expr:href='data:blog.homepageUrl.canonical path &quot;feeds/posts/default&quot;' rel='preconnect dns-prefetch'/><link expr:href='data:blog.homepageUrl.canonical path &quot;feeds/comments/default&quot;' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//cdn.widgetpack.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//translate.google.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//fonts.googleapis.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//use.fontawesome.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//ajax.googleapis.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//resources.blogblog.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//ajax.microsoft.com ' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//ajax.aspnetcdn.com ' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//github.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//cdn.rawgit.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//cdnjs.cloudflare.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//www.google-analytics.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//themes.googleusercontent.com ' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//googleads.g.doubleclick.net' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//www.gstatic.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//www.googletagservices.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//static.xx.fbcdn.net' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//tpc.googlesyndication.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//apis.google.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//www.w3.org' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//www.facebook.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//connect.facebook.net' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//disqus.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//plus.google.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//twitter.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//platform.twitter.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//syndication.twitter.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//r.twimg.com ' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//p.twitter.com ' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//cdn.api.twitter.com ' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//www.youtube.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//img.youtube.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//www.pinterest.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//statically.io/' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//www.linkedin.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//player.vimeo.com' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//s3.amazonaws.com ' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//s3.buysellads.com ' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//stats.buysellads.com ' rel='preconnect dns-prefetch'/><link href='//cdn.adpacks ' rel='preconnect dns-prefetch'/>
  
  </b:if>
  
  <b:if cond='data:view.isHomepage'>
 <script type='application/ld+json'>{&quot;@context&quot;: &quot;https://schema.org&quot;, &quot;@type&quot;: &quot;WebSite&quot;, &quot;url&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl.canonical/>&quot;, &quot;name&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;, &quot;alternateName&quot;: &quot;<data:blog.title/>&quot;, &quot;potentialAction&quot;: {&quot;@type&quot;: &quot;SearchAction&quot;, &quot;target&quot;: &quot;<data:blog.homepageUrl.canonical/>search?q={search_term_string}&quot;, &quot;query-input&quot;: &quot;required name=search_term_string&quot;}}
 </script>
 </b:if>

Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji