Chống click tặc Adsense bằng Vanilla JavaScript dựa trên Cookie

Nếu bạn có một trang web được Adsense chấp thuận, bạn có thể phải đối mặt với các vấn đề về Giới hạn quảng cáo do các nhấp chuột không hợp lệ.

Adsense có thể hạn chế hiển thị Quảng cáo trên trang web của bạn trong một thời gian giới hạn. Nếu bạn muốn kiểm soát nhấp chuột vào Adsense của khách truy cập, bạn nên thử các mã sẽ chia sẻ sau đây.

Cách thức hoạt động

Về cơ bản, chúng ta sẽ đặt Cookie trong trình duyệt của khách truy cập với giá trị dựa trên số lần họ đã nhấp vào Quảng cáo.

Giả sử bạn đặt tối đa là 3 lần nhấp. Bất cứ khi nào, họ sẽ nhấp vào Quảng cáo, một cookie có khóa mong muốn (tức là "MAX_CLICKS") với giá trị dựa trên các nhấp chuột sẽ được đặt trong trình duyệt của họ và giá trị sẽ tăng 1 sau mỗi nhấp chuột.

Vì vậy, khi họ đã đạt đến giới hạn (tức là 3 lần) và nếu nhấp một lần nữa vào Quảng cáo, quảng cáo sẽ ẩn đi, và họ sẽ không nhìn thấy bất kỳ Quảng cáo nào trong một thời gian bạn đã đặt.

Tiến hành cài đặt

Bước 1: Trước hết Đăng nhập vào Bảng điều khiển Blogger.
Bước 2: Trên Bảng điều khiển Blogger, nhấp vào Chủ đề.
Bước 3: Nhấp vào biểu tượng mũi tên xuống bên cạnh nút 'tùy chỉnh'.
Bước 4: Nhấp vào Chỉnh sửa HTML , bạn sẽ được chuyển đến trang chỉnh sửa.
Bước 5: Bây giờ hãy tìm kiếm mã </head> và dán các Mã JavaScript sau ngay bên trên nó.
<script>
 /*<![CDATA[*/
 /* Cookie functions */
 const Cookie = {
  get: (e) => { e = document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )" + e.replace(/([.$?*|{}()[\]\\/+^])/g, "$1") + "=([^;]*)")); return e ? decodeURIComponent(e[1]) : void 0 },
  set: (e, n, o = {}) => { o = { path: "/", ...o }, o.expires instanceof Date && (o.expires = o.expires.toUTCString()); let c = unescape(encodeURIComponent(e)) + "=" + unescape(encodeURIComponent(n)); for (var t in o) { c += "; " + t; var a = o[t]; !0 !== a && (c += "=" + a) } document.cookie = c },
  rem: (e) => { Cookie.set(e, "", { "max-age": -1 }) }
 }

 const antiBombSet = {
  timeOut: 3600,
  maxClick: 3, 
  cookieKey: "MAX_CLICKED", /* Cookie key to set */
  adsSelectors: "ins.adsbygoogle", 
  iframeSelectors: "ins.adsbygoogle iframe", 
  callback: () => {
   if (antiBombSet.executed === undefined) {
    antiBombSet.executed = !0;

    /* Prevent clicks on ads placement with pointer-events:none | You can also try display:none */
    if (document.getElementById("mxAds_stl") == null) {
     var stl = document.createElement("style");
     stl.id = "mxAds_stl";
     stl.innerHTML = (antiBombSet.adsSelectors || ".adsbygoogle") + "{pointer-events:none}";
     document.head.appendChild(stl);
    }
   }
  }
 };
 if (Cookie.get(antiBombSet.cookieKey || "ADS_CLICK") != undefined && parseInt(Cookie.get(antiBombSet.cookieKey || "ADS_CLICK")) >= (antiBombSet.maxClick || 3)) {
  antiBombSet.callback()
 };
 /*]]>*/
</script>
Bước 6: Tìm kiếm mã </body> và dán các Mã JavaScript sau ngay bên trên mã đó.
<script>
 /*<![CDATA[*/
 ! function () {
  function n(e, o) {
   return null != (e = Cookie.get(e)) && parseInt(e) >= o
  }
  var l = antiBombSet.cookieKey || "ADS_CLICK",
   e = antiBombSet.adsSelectors || ".adsbygoogle",
   i = antiBombSet.timeOut || 7200,
   c = antiBombSet.maxClick || 3;
  0 < document.querySelectorAll(e).length && document.querySelectorAll(e).forEach(e => {
   e.addEventListener("click", function () {
    var e, o;
    n(l, c) ? antiBombSet.callback() : (e = l, null != (o = Cookie.get(e)) ? (o = parseInt(o) + 1, Cookie.set(e, o.toString(), {
     secure: !0,
     "max-age": i
    })) : Cookie.set(e, "1", {
     secure: !0,
     "max-age": i
    }))
   })
  }), window.addEventListener("blur", function () {
   n(l, c) && antiBombSet.callback();
   for (var e, o, t = document.querySelectorAll(antiBombSet.iframeSelectors || ".adsbygoogle iframe"), a = 0; a < t.length; a++) document.activeElement == t[a] && (n(l, c) ? antiBombSet.callback() : (e = l, null != (o = Cookie.get(e)) ? (o = parseInt(o) + 1, Cookie.set(e, o.toString(), {
    secure: !0,
    "max-age": i
   })) : Cookie.set(e, "1", {
    secure: !0,
    "max-age": i
   })))
  })
 }();
 /*]]>*/
</script>
Xong.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji