Tạo Safelink tự động get link với bài viết ngẫu nhiên cho mẫu Plus UI v2.6

Safelink trên blog chính như đã chia sẻ tại đây nó cũng hoàn toàn tự động get link nhưng là tại 1 hay 2 bài đăng trong phần trang riêng trên blog, còn bài viết này hướng dẫn tạo Safelink nó tự hiện thị trên một bài viết ngẫu nhiên nào đó của blog mà trên đó đã có sẵn các mã quảng cáo.

Lợi ích liên kết an toàn Safelink
 • Không cần tạo blog mới và mua tên miền mới
 • Phương tiện đặt adsense để tăng thu nhập cho blog.
 • Dễ dàng tùy chỉnh hơn
 • Giảm tỷ lệ thoát của blog chính
 • Tăng xếp hạng trang blog vì khách truy cập tăng
 • An toàn 100% vì nó vẫn ở cùng tên miền với blog chính
 • Ở lại trên blog chính, nghĩa là nó sẽ tự động tăng lượng người truy cập vào blog chính.

Hướng dẫn tạo Safelink tự động ngẫu nhiên trên mẫu giao diện Plus UI v2.6

Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xem Demo của nó bằng cách click vào nút Download ở cuối bài viết của trang giới thiệu về demo.

Demo

Thêm mã CSS, Javascript và HTML

Bước 1: Thêm mã CSS này vào CSS select
/* Human Verification */ .hmv{position:relative;font-family:var(--fontBa);border-radius:10px;padding:30px 20px;margin-bottom:40px;text-align:center;overflow:hidden} .hmv::before{content:'';position:absolute;z-index:0;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background:var(--linkB);opacity:.06} .hmv::after{content:'';width:60px;height:60px;background:rgba(0,0,0,.15);display:block;border-radius:50%;position:absolute;top:-12px;left:-12px;opacity:.1} .hmv >*{position:relative;z-index:1} .hmv .hmvH{font-size:1.2rem;font-weight:700;margin-bottom:15px} .hmv .hmvD{font-family:var(--fontB);font-size:13px;opacity:.8;display:inline-flex;align-items:center} .hmv .hmvD svg{width:13px;height:13px;margin-right:5px} .hmv:not(.alt) .button, .hmv.alt .hmvH.bef, .hmv:not(.alt) .hmvH.aft, .hmv.alt .hmvD{display:none} .drK .hmv::before{background:var(--darkBs);opacity:1}
Bước 2: Thêm css sau vào trước thẻ </head>
<b:if cond='data:view.isSingleItem'> 
<style>/*<![CDATA[*/
/* Scroll to Continue */ .aSlT, .aSlB{display:none;align-items:center;justify-content:center;text-align:center;padding:30px 0} .aSlP{display:block;position:relative;height:40px;width:100%;display:none;align-items:center;justify-content:center;z-index:0;border-radius:var(--buttonR);overflow:hidden} .aSlP::before{content:''; position: absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0; background:var(--linkC);opacity:.5} .aSlW{position: absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:0;background:var(--linkC);opacity:.6;transition:width 1s ease} .aSlP > span{position:absolute;color:#fffdfc;font-size:15px;overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis} .aScr{display:none;position:relative;width:100%;font-family:var(--fontBa);border-radius:10px;padding:30px 20px;text-align:center;overflow:hidden} .aScr::after{content:'';width:60px;height:60px;background:rgba(0,0,0,.15);display:block;border-radius:50%;position:absolute;top:-12px;left:-12px;opacity:.1} .aScr::before{content:'';position:absolute;z-index:0;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background:var(--linkB);opacity:.06} .aScr .hglt{color:var(--linkC)} .aScr .aScrH{position:relative;z-index:1;font-size:1.2rem;font-weight:700;margin-bottom:15px} .aScr .aScrD{position:relative;z-index:1;font-family:var(--fontB);font-size:13px;opacity:.8;display:inline-flex;align-items:center} .aScr .aScrD svg{width:13px;height:13px;margin-right:5px;stroke-width:1.5} .aSlT.vsbl, .aSlB.vsbl, .aSlT:not(.alt) .aSlP{display:flex} .aSlT.alt .aScr{display:block} .aSlT.nInt .aSlP > span{font-size:13px} .Rtl .aSlW{left:unset;right:0} .Rtl .aScr .aScrD svg{margin-right:0;margin-left:5px} .drK .aSlP::before{background:var(--darkBs);opacity:1} .drK .aSlW{background:var(--darkBa);opacity:1} .drK .aScr{background:var(--darkBs)} .drK .aScr::before{background:var(--darkBa);opacity:1} .drK .aScr .hglt{color:var(--darkU)}
/*]]>*/</style>
</b:if>
Bước 3: Thêm mã javascript sau vào trước thẻ </head>
<script>/*<![CDATA[*//* Safelink */ function _0x4001(){var r=["indexOf","fromCharCode","248082FnFLPu","2dyVCwX","851934NCaRZc","1464344UJimDR","255DsMQPg","13242QFkwLe","472829bEwnSk","24WKgyRt","3319965YzkqUw","10ZsypoO","875633sYiivu","MNBVCXZLKJHGFDSAPOIUYTREWQmnbvcxzlkjhgfdsapoiuytrewq0987654321+/=","_utf8_enc","charCodeAt","_keyStr","charAt","replace","length"];return(_0x4001=function(){return r})()}function _0x2f39a2(r,n){return _0x3fd0(r-544,n)}function _0x3fd0(r,n){var t=_0x4001();return(_0x3fd0=function(r,n){return t[r=+r]})(r,n)}!function(){function r(r,n){return _0x3fd0(n-107,r)}var n=_0x4001();function t(r,n){return _0x3fd0(n-241,r)}for(;;)try{if(213392==+parseInt(r(105,107))*(-parseInt(r(107,108))/2)+-parseInt(r(99,109))/3+parseInt(r(116,110))/4+parseInt(r(116,111))/5*(-parseInt(t(255,246))/6)+parseInt(t(249,247))/7*(parseInt(r(109,114))/8)+parseInt(t(258,249))/9+parseInt(t(245,250))/10*(-parseInt(r(113,117))/11))break;n.push(n.shift())}catch(r){n.push(n.shift())}}();var b64={_keyStr:_0x2f39a2(555,551),enc:function(r){function n(r,n){return _0x3fd0(r- -600,n)}var t,e,f,i,u,c,a="",o=0;function d(r,n){return _0x3fd0(r- -100,n)}for(r=b64[n(-588,-592)](r);o<r.length;)f=(c=r.charCodeAt(o++))>>2,i=(3&c)<<4|(t=r[d(-87,-84)](o++))>>4,u=(15&t)<<2|(e=r[d(-87,-97)](o++))>>6,c=63&e,isNaN(t)?u=c=64:isNaN(e)&&(c=64),a=a+this[d(-86,-93)][d(-85,-83)](f)+this[n(-586,-579)].charAt(i)+this[d(-86,-88)][n(-585,-583)](u)+this._keyStr[n(-585,-579)](c);return a},dec:function(r){function n(r,n){return _0x3fd0(r-70,n)}function t(r,n){return _0x3fd0(r-457,n)}var e,f,i,u,c,a="",o=0;for(r=r[t(473,474)](/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g,"");o<r[t(474,475)];)e=this._keyStr[n(88,89)](r[t(472,474)](o++))<<2|(i=this[n(84,91)].indexOf(r.charAt(o++)))>>4,f=(15&i)<<4|(u=this[n(84,91)].indexOf(r[n(85,83)](o++)))>>2,i=(3&u)<<6|(c=this[t(471,471)].indexOf(r[n(85,93)](o++))),a+=String[n(89,97)](e),64!=u&&(a+=String.fromCharCode(f)),64!=c&&(a+=String[n(89,95)](i));return b64._utf8_dec(a)},_utf8_enc:function(r){function n(r,n){return _0x3fd0(r-954,n)}r=r[n(970,962)](/\r\n/g,"\n");for(var t="",e=0;e<r[n(971,973)];e++){var f=r[n(967,972)](e);f<128?t+=String[n(973,983)](f):(127<f&&f<2048?t+=String[i(659,662)](f>>6|192):(t+=String.fromCharCode(f>>12|224),t+=String.fromCharCode(f>>6&63|128)),t+=String[i(671,662)](63&f|128))}function i(r,n){return _0x3fd0(n-643,r)}return t},_utf8_dec:function(r){function n(r,n){return _0x3fd0(r-515,n)}for(var t="",e=0,f=c1=c2=0;e<r[n(532,525)];)(f=r[i(391,387)](e))<128?(t+=String[n(534,526)](f),e++):191<f&&f<224?(c2=r.charCodeAt(e+1),t+=String[n(534,543)]((31&f)<<6|63&c2),e+=2):(c2=r.charCodeAt(e+1),c3=r[i(391,388)](e+2),t+=String.fromCharCode((15&f)<<12|(63&c2)<<6|63&c3),e+=3);function i(r,n){return _0x3fd0(r-378,n)}return t}}; /*]]>*/</script>
Bước 4: Thêm javascript sau vào trước thẻ </body> hoặc &lt;/body&gt;
<script>/*<![CDATA[*/
/* Safelink Settings */ var aSl={par:"url",hcd:5000,gcd:15000,nwt:false,sby:"published",mxr:20,pwt:"Getting your link..."};
/* Safelink */ function _0x1541(t,n){var e=_0x4a4c();return(_0x1541=function(t,n){return e[t=+t]})(t,n)}function _0x4a4c(){var t=[".safeL","location","hash","includes","split","get","length","click","preventDefault","target","getAttribute","href","par","nwt","open","_blank","dec","replace","feeds/posts/summary?alt=json&orderby=","&max-results=","sSS","toString","indexOf","history","replaceState","title","feed","entry","floor","random","alternate","link","hmVrfy","hidden","#hmVrfy .pstL","alt","No post was found","SAFE_L","true","gSS","gcd",".safeGoL","setAttribute","vsbl","innerHTML","pwt","rSS"];return(_0x4a4c=function(){return t})()}!function(){var t=224,n=230,e=255,r=236,a=229,l=240,i=246,u=257,o=249,s=236,c=94,S=263,d=242,f=243,x=225,_=244,h=245,v=103,g=89,w=239,p=246,b=81,m=88,L=248,q=96,y=86,C=275,P=261,A=73,E=72,M=264,k=261,T=252,G=71,N=70,U=233,j=235,F=237,I=81,O=69,V=108,B=102,D=68,H=218,J=231,R=329,W=66,z=278,K=52,Q=440,X=462,Y=223,Z=439,$=462,tt=926,nt=916,et=416,rt=249,at=238,lt=418,it=724,ut=737,ot=35,st=53,ct=736,St=755,dt=735,ft=777,xt=757,_t=741,ht=757,vt=38,gt=45,wt=751,pt=732,bt=752,mt=731,Lt=739,qt=730,yt=729,Ct=22,Pt=8,At=763,Et=770,Mt=754,kt=747,Tt=112,Gt=116,Nt=758,Ut=753,jt=499,Ft=477,It=504,Ot=514,Vt=224,Bt=111;function Dt(t,n){return _0x1541(n- -Bt,t)}function Ht(t,n){return _0x1541(n-Vt,t)}var Jt,Rt,Wt,zt,Kt=qSell(Ht(208,t));function Qt(t){var e=498;const n=window[r(jt,Ft)][r(500,483)];function r(t,n){return _0x1541(t-e,n)}if(n&&n[r(501,It)]("=")&&n[r(502,518)](/=(.*)/s)[0]=="#?"+t&&""!=n.split(/=(.*)/s)[1])return window[r(499,Ot)].hash.split(/=(.*)/s)[1]}function Xt(t){var n=window[_0x1541(Gt-115,Tt)].search;const e=new URLSearchParams(n);return e.has(t)?e[_0x1541(Nt-753,Ut)](t):void 0}0<Kt[Ht(245,n)]&&Kt.forEach(t=>{var a=448,l=449,i=447,u=427,o=160,s=144,c=138,S=422,d=147,f=134,x=454,_=441,h=465,v=455,g=456;t.addEventListener(_0x1541(Mt-kt,Et),function(t){function n(t,n){return _0x1541(n- -147,t)}function e(t,n){return _0x1541(t- -g,n)}t[e(-a,-l)]();var r=t[e(-i,-u)][n(-158,-137)](n(-o,-136)),t=t[n(-s,-c)].getAttribute("data-href");null!=(t=null!=r&&"/"!=r&&"#"!=r&&""!=r?r:null!=t&&"#"!=t&&""!=t?t:void 0)&&(t=b64.enc(t),t=blogUrl+"#?"+aSl[e(-444,-S)]+"="+t,1==aSl[n(-d,-f)]?window[e(-442,-x)](t,e(-_,-h)):window.location[e(-445,-v)]=t)})}),null==Qt(aSl[Ht(e,r)])&&null==Xt(aSl.par)||(Kt=null!=Qt(aSl[Dt(-98,-99)])?b64[Ht(a,l)](Qt(aSl[Ht(i,r)])):b64[Ht(u,l)](Xt(aSl[Ht(o,s)])),Jt=blogUrl[Dt(-92,-c)](/.*?:\/\//g,"//")+Ht(S,d)+aSl.sby+Ht(S,f)+aSl.mxr,Pu[Ht(x,_)]("SAFE_L",Kt),0<(Kt=window[Dt(-129,-110)][Ht(t,h)]())[Dt(-v,-g)]("#")&&(Kt=Kt.substring(0,Kt[Ht(w,p)]("#")),window[Dt(-b,-m)][Ht(242,L)]({},document[Dt(-q,-y)],Kt)),Pu.gAj({url:Jt,async:!0,success:function(t){var n=956,e=713;function r(t,n){return _0x1541(n- -At,t)}function a(t,n){return _0x1541(t-Pt,n)}if((t=JSON.parse(t)[r(-it,-ut)]).entry&&0!==t[a(ot,st)].length){for(var l,i,u=(t=t[r(-725,-ct)])[Math[r(-St,-dt)](Math[a(37,49)]()*t[r(-ft,-xt)])],o=0,s=u.link[r(-_t,-ht)];o<s;o++)a(vt,gt)==(i=u[r(-wt,-pt)][o]).rel&&(l=i.href);remCt(getid(r(-bt,-mt)),r(-Lt,-qt)),qSel(r(-749,-yt)).href=l,setTimeout(function(){addCt(getid(_0x1541(-961- -993,-n)),_0x1541(-678- -e,-657))},aSl.hcd)}else toastNotif(a(44,Ct))}})),null!=Pu.gSS(Ht(C,P))&&Dt(-69,-A)==isPost&&(Jt=Pu[Dt(-60,-E)](Ht(M,k)),Rt=Math[Ht(239,T)](aSl[Dt(-E,-G)]/1e3),Wt=Rt,qSel(Dt(-74,-N))[Ht(U,j)]=Jt,1==aSl[Ht(243,F)]&&qSel(".safeGoL")[Dt(-I,-O)](Dt(-V,-B),Ht(t,239)),addCt(getid("aSlCnt"),Dt(-49,-D)),zt=setInterval(function(){var t=193,n=246,e=--Wt/Rt*100;function r(t,n){return _0x1541(n-lt,t)}qSel(".aSlW").style.width=100-e+"%",qSel(".aSlCd")[r(Q,X)]=Math[_0x1541(-218- -n,-Y)](Wt),Wt<=0&&(clearInterval(zt),qSel(".aSlCd")[r(Z,$)]="0",setTimeout(()=>{qSel(".aSlC")[_0x1541(et-372,396)]=aSl[_0x1541(at-t,rt)]},1e3),setTimeout(()=>{var t=959;addCt(qSel(".aSlB"),_0x1541(-nt- -t,-tt)),addCt(getid("aSlCnt"),"alt")},4e3))},1e3),qSel(".safeGoL").addEventListener(Ht(H,J),function(){Pu[_0x1541(324-z,R)](_0x1541(89-K,W))}))}(); if(qSel('.aScr')!==null){qSel('.aScr').addEventListener('click', () =>{setTimeout(() =>{qSel('.safeGoL').scrollIntoView({behaviour:'smooth', block:'center', inline:'center'})},200)})}
 /*]]>*/</script>
Bước 5: Thêm mã HTML sau vào ngay sau thẻ <main class='blogItm mainbar'>
<!--[ Safelink Random ]-->
           <b:if cond='data:view.isHomepage'>
            <!--[ Human verification ]-->
            <div class='hmv hidden' id='hmVrfy'>
             <div class='hmvH bef'>Xác minh bạn không phải là Robot</div>
             <div class='hmvH aft'>Bạn có phải là robot không?</div>
             <div class='hmvD'><svg viewBox='0 0 50 50' x='0px' y='0px'><path d='M25.251,6.461c-10.318,0-18.683,8.365-18.683,18.683h4.068c0-8.071,6.543-14.615,14.615-14.615V6.461z'><animateTransform attributeName='transform' attributeType='xml' dur='0.6s' from='0 25 25' repeatCount='indefinite' to='360 25 25' type='rotate'/></path></svg>Đang tạo liên kết... Vui lòng đợi</div>
             <a class='button pstL' href='/'>Tôi không phải là robot</a>
            </div>
           </b:if>
          <!--[ Safelink Random ]-->
Bước 6: Thêm mã HTML sau vào ngay sau thẻ <b:tag class='pInr' cond='data:view.isSingleItem' name='div'>
<!--[ Safelink Random ]-->
                 <b:if cond='data:view.isPost'>
                  <!--[ Safelink Countdown Timer ]-->
                  <div class='aSlT' id='aSlCnt'>
                   <div class='aSlP'>
                    <div class='aSlW'/>
                    <span class='aSlC'>Vui lòng chờ <span class='aSlCd'>0</span> giây...</span>
                   </div>
                   <div class='aScr'>
                    <div class='aScrH'>Cuộn xuống và nhấp vào <span class='hglt'>Chuyển đến liên kết</span> cho điểm đến</div>
                    <div class='aScrD'><svg class='line' viewbox='0 0 24 24'><path d='M22 11.07V12a10 10 0 1 1-5.93-9.14'/><polyline points='23 3 12 14 9 11'/></svg>Chúc mừng! Liên kết được tạo</div>
                   </div>
                  </div>
                 </b:if>
               <!--[ Safelink Random ]-->
Bước 7: Thêm mã HTML sau vào ngay sau thẻ <data:post.body/>
<!--[ Safelink Random ]-->
                   <b:if cond='data:view.isPost'>
                   <!--[ Safelink Destination Button ]-->
                    <div class='aSlB'>
                     <a class='button safeGoL' href='/' title='Chuyển đến liên kết'><i class='icon demo'/>Chuyển đến liên kết</a>
                    </div>
                   </b:if>
                  <!--[ Safelink Random ]-->

Cách tạo bài đăng có dùng Safelink tự động ngẫu nhiên

Tại phần nút tải về bạn sử dụng code sau
<a class='button safeL' aria-label='Download' href='Link cần đến' ><i class='icon dl'></i></a>

Xem thêm:
- Tạo safelink random cho bolog không phải Plus ui v2.6 tại đây
- Nút tải xuống dạng popup với đồng hồ đếm ngược và gắn quảng cáo tại đây
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji