Lấy mã màu từ ảnh online

Bước 1: Chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn rồi click vào nút "Hiện ảnh". Hình ảnh sẽ hiện ở khung phía dưới.

Bước 2: Click chuột trái chọn một vị trí trên ảnh cần lấy mã màu

Bước 3: Trong trường hợp muốn chọn lại chỉ cần click lại vào hình ảnh.


Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.
Mã Màu:
Nguồn:KslZone.NET