Chuyển đổi code-Converter code

--* CONVERTER CODE *--

Bước 1: Dán mã code của bạn vào form bên dưới
Bước 2: Click nút Convert
Bước 3: Chuột phải vào form nhấp chọn tất cả nhấp copy và dán vào comment hay bài viết

What do you think about this image color picker?