Hiệu ứng tuyết rơi khi rê chuột trên Blogspot

Có nhiều kiểu hiệu ứng cho con trỏ chuột trên trang web. Ở đây xin giới thiệu hiệu ứng tuyết rơi khi rê con trỏ trên khắp các vị trí của trang web.

Hiệu ứng tuyết rơi cho con trỏ trên Blogspot
Bạn chỉ cần đặt đoạn javascript dưới đây vào trước thẻ </head>. Đối với Blogger có thể đặt trong một tiện ích HTML/JavaScript.
Bạn có thể xem demo code 1 ngay tại bài viết này
Code 1
<script>
// <![CDATA[
var colour="blue";//Màu của hiệu ứng
var sparkles=100;
var x=ox=400;
var y=oy=300;
var swide=800;
var shigh=600;
var sleft=sdown=0;
var tiny=new Array();
var star=new Array();
var starv=new Array();
var starx=new Array();
var stary=new Array();
var tinyx=new Array();
var tinyy=new Array();
var tinyv=new Array();
window.onload=function() { if (document.getElementById) {
var i, rats, rlef, rdow;
for (var i=0; i<sparkles; i++) {
var rats=createDiv(3, 3);
rats.style.visibility="hidden";
document.body.appendChild(tiny[i]=rats);
starv[i]=0;
tinyv[i]=0;
var rats=createDiv(5, 5);
rats.style.backgroundColor="transparent";
rats.style.visibility="hidden";
var rlef=createDiv(1, 5);
var rdow=createDiv(5, 1);
rats.appendChild(rlef);
rats.appendChild(rdow);
rlef.style.top="3px";
rlef.style.left="0px";
rdow.style.top="0px";
rdow.style.left="3px";
document.body.appendChild(star[i]=rats);
}
set_width();
sparkle();
}}
function sparkle() {
var c;
if (x!=ox || y!=oy) {
ox=x;
oy=y;
for (c=0; c<sparkles; c++) if (!starv[c]) {
star[c].style.left=(starx[c]=x)+"px";
star[c].style.top=(stary[c]=y)+"px";
star[c].style.clip="rect(0px, 5px, 5px, 0px)";
star[c].style.visibility="visible";
starv[c]=50;
break;
}
}
for (c=0; c<sparkles; c++) {
if (starv[c]) update_star(c);
if (tinyv[c]) update_tiny(c);
}
setTimeout("sparkle()", 40);
}
function update_star(i) {
if (--starv[i]==25) star[i].style.clip="rect(1px, 4px, 4px, 1px)";
if (starv[i]) {
stary[i]+=1+Math.random()*3;
if (stary[i]<shigh+sdown) {
star[i].style.top=stary[i]+"px";
starx[i]+=(i%5-2)/5;
star[i].style.left=starx[i]+"px";
}
else {
star[i].style.visibility="hidden";
starv[i]=0;
return;
}
}
else {
tinyv[i]=50;
tiny[i].style.top=(tinyy[i]=stary[i])+"px";
tiny[i].style.left=(tinyx[i]=starx[i])+"px";
tiny[i].style.width="2px";
tiny[i].style.height="2px";
star[i].style.visibility="hidden";
tiny[i].style.visibility="visible"
}
}
function update_tiny(i) {
if (--tinyv[i]==25) {
tiny[i].style.width="1px";
tiny[i].style.height="1px";
}
if (tinyv[i]) {
tinyy[i]+=1+Math.random()*3;
if (tinyy[i]<shigh+sdown) {
tiny[i].style.top=tinyy[i]+"px";
tinyx[i]+=(i%5-2)/5;
tiny[i].style.left=tinyx[i]+"px";
}
else {
tiny[i].style.visibility="hidden";
tinyv[i]=0;
return;
}
}
else tiny[i].style.visibility="hidden";
}
document.onmousemove=mouse;
function mouse(e) {
set_scroll();
y=(e)?e.pageY:event.y+sdown;
x=(e)?e.pageX:event.x+sleft;
}
function set_scroll() {
if (typeof(self.pageYOffset)=="number") {
sdown=self.pageYOffset;
sleft=self.pageXOffset;
}
else if (document.body.scrollTop || document.body.scrollLeft) {
sdown=document.body.scrollTop;
sleft=document.body.scrollLeft;
}
else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollTop || document.documentElement.scrollLeft)) {
sleft=document.documentElement.scrollLeft;
sdown=document.documentElement.scrollTop;
}
else {
sdown=0;
sleft=0;
}
}
window.onresize=set_width;
function set_width() {
if (typeof(self.innerWidth)=="number") {
swide=self.innerWidth;
shigh=self.innerHeight;
}
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
swide=document.documentElement.clientWidth;
shigh=document.documentElement.clientHeight;
}
else if (document.body.clientWidth) {
swide=document.body.clientWidth;
shigh=document.body.clientHeight;
}
}
function createDiv(height, width) {
var div=document.createElement("div");
div.style.position="absolute";
div.style.height=height+"px";
div.style.width=width+"px";
div.style.overflow="hidden";
div.style.backgroundColor=colour;
return (div);
}
// ]]>
</script>
Bạn có thể thay đổi màu sắc (white, green, yellow, red, brown...) cho tuyết rơi trong dòng var colour="blue".

Chú ý đoạn javascript này có dùng trục tọa độ ox, oy nên sẽ gây xung đột code CSS đối với một số Blogger Template.

Code 2
Code 2 có nhiều màu sắc hơn.
DEMO
<script>
// <![CDATA[
var colour="random"; // ngoài "ngẫu nhiên" có thể được đặt thành bất kỳ màu hợp lệ nào, ví dụ: "# f0f" hoặc "đỏ"
var sparkles=50;
var x=ox=400;
var y=oy=300;
var swide=800;
var shigh=600;
var sleft=sdown=0;
var tiny=new Array();
var star=new Array();
var starv=new Array();
var starx=new Array();
var stary=new Array();
var tinyx=new Array();
var tinyy=new Array();
var tinyv=new Array();

window.onload=function() { if (document.getElementById) {
 var i, rats, rlef, rdow;
 for (var i=0; i<sparkles; i++) {
  var rats=createDiv(3, 3);
  rats.style.visibility="hidden";
  rats.style.zIndex="999";
  document.body.appendChild(tiny[i]=rats);
  starv[i]=0;
  tinyv[i]=0;
  var rats=createDiv(5, 5);
  rats.style.backgroundColor="transparent";
  rats.style.visibility="hidden";
  rats.style.zIndex="999";
  var rlef=createDiv(1, 5);
  var rdow=createDiv(5, 1);
  rats.appendChild(rlef);
  rats.appendChild(rdow);
  rlef.style.top="2px";
  rlef.style.left="0px";
  rdow.style.top="0px";
  rdow.style.left="2px";
  document.body.appendChild(star[i]=rats);
 }
 set_width();
 sparkle();
}}

function sparkle() {
 var c;
 if (Math.abs(x-ox)>1 || Math.abs(y-oy)>1) {
  ox=x;
  oy=y;
  for (c=0; c<sparkles; c++) if (!starv[c]) {
   star[c].style.left=(starx[c]=x)+"px";
   star[c].style.top=(stary[c]=y+1)+"px";
   star[c].style.clip="rect(0px, 5px, 5px, 0px)";
   star[c].childNodes[0].style.backgroundColor=star[c].childNodes[1].style.backgroundColor=(colour=="random")?newColour():colour;
   star[c].style.visibility="visible";
   starv[c]=50;
   break;
  }
 }
 for (c=0; c<sparkles; c++) {
  if (starv[c]) update_star(c);
  if (tinyv[c]) update_tiny(c);
 }
 setTimeout("sparkle()", 40);
}

function update_star(i) {
 if (--starv[i]==25) star[i].style.clip="rect(1px, 4px, 4px, 1px)";
 if (starv[i]) {
  stary[i]+=1+Math.random()*3;
  starx[i]+=(i%5-2)/5;
  if (stary[i]<shigh+sdown) {
   star[i].style.top=stary[i]+"px";
   star[i].style.left=starx[i]+"px";
  }
  else {
   star[i].style.visibility="hidden";
   starv[i]=0;
   return;
  }
 }
 else {
  tinyv[i]=50;
  tiny[i].style.top=(tinyy[i]=stary[i])+"px";
  tiny[i].style.left=(tinyx[i]=starx[i])+"px";
  tiny[i].style.width="2px";
  tiny[i].style.height="2px";
  tiny[i].style.backgroundColor=star[i].childNodes[0].style.backgroundColor;
  star[i].style.visibility="hidden";
  tiny[i].style.visibility="visible"
 }
}

function update_tiny(i) {
 if (--tinyv[i]==25) {
  tiny[i].style.width="1px";
  tiny[i].style.height="1px";
 }
 if (tinyv[i]) {
  tinyy[i]+=1+Math.random()*3;
  tinyx[i]+=(i%5-2)/5;
  if (tinyy[i]<shigh+sdown) {
   tiny[i].style.top=tinyy[i]+"px";
   tiny[i].style.left=tinyx[i]+"px";
  }
  else {
   tiny[i].style.visibility="hidden";
   tinyv[i]=0;
   return;
  }
 }
 else tiny[i].style.visibility="hidden";
}

document.onmousemove=mouse;
function mouse(e) {
 if (e) {
  y=e.pageY;
  x=e.pageX;
 }
 else {
  set_scroll();
  y=event.y+sdown;
  x=event.x+sleft;
 }
}

window.onscroll=set_scroll;
function set_scroll() {
 if (typeof(self.pageYOffset)=='number') {
  sdown=self.pageYOffset;
  sleft=self.pageXOffset;
 }
 else if (document.body && (document.body.scrollTop || document.body.scrollLeft)) {
  sdown=document.body.scrollTop;
  sleft=document.body.scrollLeft;
 }
 else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollTop || document.documentElement.scrollLeft)) {
  sleft=document.documentElement.scrollLeft;
  sdown=document.documentElement.scrollTop;
 }
 else {
  sdown=0;
  sleft=0;
 }
}

window.onresize=set_width;
function set_width() {
 var sw_min=999999;
 var sh_min=999999;
 if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
  if (document.documentElement.clientWidth>0) sw_min=document.documentElement.clientWidth;
  if (document.documentElement.clientHeight>0) sh_min=document.documentElement.clientHeight;
 }
 if (typeof(self.innerWidth)=='number' && self.innerWidth) {
  if (self.innerWidth>0 && self.innerWidth<sw_min) sw_min=self.innerWidth;
  if (self.innerHeight>0 && self.innerHeight<sh_min) sh_min=self.innerHeight;
 }
 if (document.body.clientWidth) {
  if (document.body.clientWidth>0 && document.body.clientWidth<sw_min) sw_min=document.body.clientWidth;
  if (document.body.clientHeight>0 && document.body.clientHeight<sh_min) sh_min=document.body.clientHeight;
 }
 if (sw_min==999999 || sh_min==999999) {
  sw_min=800;
  sh_min=600;
 }
 swide=sw_min;
 shigh=sh_min;
}

function createDiv(height, width) {
 var div=document.createElement("div");
 div.style.position="absolute";
 div.style.height=height+"px";
 div.style.width=width+"px";
 div.style.overflow="hidden";
 return (div);
}

function newColour() {
 var c=new Array();
 c[0]=255;
 c[1]=Math.floor(Math.random()*256);
 c[2]=Math.floor(Math.random()*(256-c[1]/2));
 c.sort(function(){return (0.5 - Math.random());});
 return ("rgb("+c[0]+", "+c[1]+", "+c[2]+")");
}
// ]]>
</script>
Publis: 

إرسال تعليق

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji