Box nhận xét gần đây dạng bảng đơn giản cho Blogspot

Đây là tiện ích nhận xét gần đây tuy đơn giản nhưng cũng đẹp mắt và đáp ứng đủ yêu cầu về recent comments.

Tiện ích nhận xét gần đây dạng bảng đơn giản cho Blogspot có thể bố trí tại nơi nào là tùy bạn.Bạn có thể tùy chỉnh màu nền và chữ tại phần CSS.Hoặc nó cũng có thể theo css quy định tại nơi bạn cài đặt như Sidebar hay Footer...

Ưu điểm của tiện ích recent comments này là khá nhẹ nhàng nên phần nào cải thiện được tốc độ load trang của blogspot khi xài nó.
Cài đặt tiện ích nhận xét gần đây dạng bảng đơn giản cho Blogspot
Để tạo tiện ích này ta cần thêm 1 tiện ích HTML/Javascrip và dán code sau vào và lưu lại
<style type="text/css">
#komentar{
margin:0 0;
padding:0;
}
#komentar ul{
margin:0 0;
padding:0 0
}
#komentar ul li{
padding:5px 0;
list-style:none;
font-size:14px;
font-weight:400;
color:#008800;
border-bottom:1px solid #666
}
#komentar ul li b,#komentar ul li b a,#komentar ul li b a:link{
font-size:15px
}
#komentar ul li b:hover,#komentar ul li b a:hover,#komentar ul li b a:link:hover{
color:#4aa02c
}
</style>
<script type="text/javascript">
var jmlkomentar = 5,//Số nhận xét được hiển thị
jmlkarakter = 100,//Số ký tự của nhận xét
home_page = "http://dautoblognz.blogspot.com";//Thay URL Blog của bạn vào
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function tampilkankomentar(json) {
document.write('<div id="komentar"><ul>');
var entry, urlkomentar, isikomentar, lihatkomentar;
for (var i = 0; i < jmlkomentar; i++) {
entry = json.feed.entry[i];
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
urlkomentar = entry.link[k].href;
break
}
}
urlkomentar = urlkomentar.replace("#", "#comment-");
if ("content" in entry) {
isikomentar = entry.content.$t
} else if ("summary" in entry) {
isikomentar = entry.summary.$t
} else {
isikomentar = ""
}
var re = /<\S[^>]*>/g;
isikomentar = isikomentar.replace(re, "");
if (isikomentar.length > jmlkarakter) {
isikomentar = isikomentar.substring(0, jmlkarakter) + "...";
}
document.write('<li>');
document.write('<b><a rel="nofollow" href="' + urlkomentar + '">' + entry.author[0].name.$t + '</a>: </b>');
document.write('<span class="isi">' + isikomentar + '</span>');
document.write('</li>');
}
document.write('</ul></div>');
}
document.write('<scr' + 'ipt src="' + home_page + '/feeds/comments/default?redirect=false&alt=json-in-script&callback=tampilkankomentar"><\/script>');
//]]>
</script>
Kết thúc thủ thuật.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji