Code Post Phim - AncPlay Media Player Cho Blogspot

Bổ xung
Code post phim nhiều sever cho blogspot thường hay trục trặc do phần nào còn phụ thuộc vào các host của người khác.

Để yên tâm các phim trong blogspot chạy ổn định thì các bạn nên dùng code post phim cho blogspot chỉ hỗ trợ 2 sever là Youtube và Dailymotion.

Code này xác định dùng cho blog không chuyên về phim mà chỉ chơi cho biết.

Code Post Phim - AncPlay Media Player Cho Blogspot
Dưới đây là code.
CSS
#anc_tp a{font:bold 17px Times;color:#483d8b}#anc_tp a:visited{color:#228b22;text-decoration:none}#anc_tp a:hover{color:#7fff00;text-shadow:2px 1px 3px #000}#anc_tp a:active{color:#f0f;text-decoration:blink}#anc_tp{width:625px;background:transparent;border:#5f9ea0 solid 2px;border-radius:3px;font:bold 17px Times;line-height:24px;color:#f0f;overflow:hidden;margin:5px 0;padding:3px 5px 3px 10px}#anc_tp span{color:#dc143c}

Javascript
<!-- AncPlay Media Player Start -->
<script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  function Media(){this.re=function(e){y=$_(e).innerHTML;y=y.replace(/\[id\]/gi,"<span id='anc_id' style = 'display: none;'>");y=y.replace(/\[\/id\]/gi,"</span>");$_(e).innerHTML=y;z=$_("anc_id").innerHTML;if(z.indexOf("|")==-1&&z.indexOf(";")==-1){z="Xem Full;"+z+"|"}return z};this.pl=function(e,n,r){if(e.indexOf("|")!=-1){var i=function(t,n){return e.split("|")[t].split(";")[n]},s=function(t){return e.split("|")[t].split(";").length},o=e.split("|").length;ii=["0","a","b","c","d","e","f","g","h","i","k","l","m","n","o","p","q","r","s"],ab="",po=" ",t=["Server Youtube: ","Server Videobb: ","Server Clip.vn: ","Server CyWorld: ","Server Zing: ","Server PUB.VN: ","Server Daily:","Server Videozer:","Server 4shared:","Server 2shared:","Server Picasa2:","Server Picasa:"],tt=["youtube.com","videobb.com","clip.vn","cyworld.vn","video.zing.vn","stream.pub.vn","dailymotion.com","videozer.com","4shared.com","2shared.com","anc.ps","picasaweb.google.com"];h=i(0,1)}else{h=e}ot=M.ob(h);if($$_(r,"a").length==0){if(o>1){for(var u=0;u<o;u++){k=i(u,0);for(var a=1;a<s(u);a++){w=i(u,a);if(s(u)==2){ab=""}else{ab=ii[a]}if(k!="Xem Full"){if(w.indexOf("octoshape")!=-1){po+="<a href='#xem_phim?"+k+"' onclick=\"Rload('"+w+"')\"> "+k+ab+" </a> "}else{for(var f=0;f<t.length;f++){if(w.indexOf(tt[f])!=-1){t[f]="<span class='ancplay_fd'>"+t[f]+"</span>";t[f]+="<a href='#xem_phim?"+k+"' onclick=\"M.pl('"+w+"','"+n+"','"+r+"')\"> "+k+ab+" </a> "}}}}else{if(w.indexOf("octoshape")!=-1){po+="<a href='#xem_phim' onclick=\"Rload('"+w+"')\"> Xem Full </a>"}else{po+="<a href='#xem_phim' onclick=\"M.pl('"+w+"','"+n+"','"+r+"')\"> Xem Full </a>"}}}}}for(var l=0;l<t.length;l++){if(t[l].indexOf("</a>")!=-1){$_(r).innerHTML+="<span id='anc_"+l+"'>"+t[l]+"</span><br/>"}}$_(n).innerHTML=ot;$_(r).innerHTML+=po}else{$_(n).innerHTML=ot}};this.ob=function(e){if(e.indexOf(tt[0])!=-1){e=e.replace(/\/watch\?v=/gi,"/embed/");e=e.replace(/\&feature=related/gi,"");obj=o(e)[0]}if(e.indexOf(tt[1])!=-1){e="http://www.videobb.com/e/"+e.match(/([-|~_0-9A-Za-z]+$)/g);obj=o(e)[3]}if(e.indexOf(tt[2])!=-1){obj=o(e)[3]}if(e.indexOf(tt[4])!=-1){e=e.replace(/\/video\//gi,"/player/flvPlayer.swf?=false&xmlFile=");obj=o(e)[3]}if(e.indexOf(tt[5])!=-1||e.indexOf(tt[3])!=-1||e.indexOf(tt[8])!=-1||e.indexOf(tt[9])!=-1){obj=o(e)[2]}if(e.indexOf(tt[6])!=-1){e=e.replace(/\/video\//gi,"/embed/video/");obj=o(e)[0]}if(e.indexOf(tt[7])!=-1){e="http://videozer.com/embed/"+e.match(/([-|~_0-9A-Za-z]+$)/g);obj=o(e)[3]}if(e.indexOf("octoshape")!=-1){obj=o(e)[1]}return obj}}var $_=function(e){if(!document.getElementById){return}else{return document.getElementById(e)}};var $$_=function(e,t){return document.getElementById(e).getElementsByTagName(t)},p_str="",M=new Media;var o=function(e){var t="allowfullscreen='true' allowscriptaccess='always' width='650' height='420' type='application/x-shockwave-flash'",n="src='"+e+"?autoplay=1&showinfo=0&rel=0&fs=1'";return data=["<iframe "+t+n+" frameborder='0' ></iframe>","<object data='https://sites.google.com/site/flashdautocrazy/player1.swf' name='player' id='player' "+t+"></object>","<object data='https://sites.google.com/site/flashdautocrazy/jw.swf' flashvars = 'autostart=true&backcolor=#000&frontcolor=#8A2BE2&file="+e+"' "+t+"></object>","<embed "+t+n+"></embed>"]}
  //]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  function Rload(e){player_stream=""+e+"";swfobject.embedSWF("https://sites.google.com/site/flashdautocrazy/watch_as3-vfl3xI3-S.swf",player_id,player_width,player_height,"10.0.0",null,null,params,attributes);swfobject.addDomLoadEvent(fixReference)}M.pl(M.re("Blog1"),"anc_pl","anc_tp");var anc_ida=M.re("Blog1").split("|")[0].split(";")[1];$_("anc_content").innerHTML=$_("anc_nd").innerHTML;var player_id="player";var player_width=200;var player_height=100;var player_stream=""+anc_ida+"";var params={allowFullScreen:true,scale:"scale",allowScriptAccess:"always"};var attributes={id:player_id,name:player_id};var player_dvrMinutes=30;swfobject.embedSWF("https://sites.google.com/site/flashdautocrazy/watch_as3-vfl3xI3-S.swf",player_id,player_width,player_height,"10.0.0",null,null,params,attributes)
  //]]>
</script>
<!-- AncPlay Media Player End -->
File flash gốc:
http://cdn.octoshape.net/resources/player/infinitehd/player1.swf

Cách posts phim:

<div align="center" id="anc_pl">
</div>
<div id="anc_tp">
</div>
<div id="anc_content">
</div>
[id][Tên video];link video|[/id]


- Sau đây là hướng dẫn chèn link video vào bài viết. Như trong đoạn code trên ta thấy, chèn link vào bài viết có dạng như bên dưới :
[id]1;link video1|2;link video2|[/id]
- Ví dụ ta có 2 link từ youtube và 2 link từ dailymotion và code mẫu như bên dưới :
[id]1;link youtube1|2;link youtube2|1;link dailymotion1|2;link dailymotion2|[/id]
và phần hiển thị sẽ trông như thế này :
Server Youtube: 1 | 2 |
Server Daily: 1 | 2 |
- Nếu ta thay số 1 và 2 thành Tập 1 và Tập 2 như bên dưới :
[id]Tập 1;link youtube1|Tập 2;link youtube2|Tập 1;link dailymotion1|Tập 2;link dailymotion2|[/id]
thì phần hiển thị sẽ là như thế này :
Server Youtube: Tập 1 | Tập 2 |
Server Daily: Tập 1 | Tập 2 |
- nếu Tập 1 được chia làm nhiều phần nhỏ thì ta cứ thêm tuần tự link vào, và các link được ngăn cách bằng dấu chấm phẩy. ví dụ như bên dưới :
[id]Tập 1;link youtube1-a;link youtube1-b;link youtube1-c;link youtube1-d|Tập 2;link youtube2|Tập 1;link dailymotion1|Tập 2;link dailymotion2|[/id]
- thì phần hiển thị sẽ như thế này :
Server Youtube: Tập 1a | Tập 1b | Tập 1c | Tập 1d | Tập 2 |
Server Daily: Tập 1 | Tập 2 |
- Tương tự như thế, nếu video có từ nhiều nguồn thì ta cứ việc thêm vào phía sau nó. ví dụ như bên dưới :
[id]Tập 1;link youtube1-a;link youtube1-b;link youtube1-c;link youtube1-d|Tập 2;link youtube2|Tập 1;link dailymotion1|Tập 2;link dailymotion2|1;link zingmovie1|2;link zingmovie2[/id]
- và phần hiển thị sẽ là :
Server Youtube: Tập 1a | Tập 1b | Tập 1c | Tập 1d | Tập 2 |
Server Daily: Tập 1 | Tập 2 |
Server Zing: 1 | 2 |

Chúc thành công!

Ads in post custom1

Ads in post custom2