Recent Comments Mở Rộng Cho Blogspot

Đây là box nhận xét gần đây không có avata nhưng bù lại có nút mở rộng và nút icon dấu cộng khi ta click vào các nút đó thì sẽ hiện toàn bộ nội dung nhận xét giúp ta không cần vào bài đăng có nhận xét mới đọc hết được nội dung nhận xét.

Tuy hình thức không được đẹp nhưng rất tiện lợi cho những bạn nào thích đơn giản và tiện dụng. Sau đây là phần hướng dẫn cài đặt tiện ích hộp nhận xét mới mở rộng cho blogspot-Recent Comments Expanded for blogspot.
DEMO
áp dụng vào blogspot
Ta cần tiến hành thêm một tiện ích và đặt tiện ích này ở chỗ bạn cần hiển thị
Code:
<style type="text/css" media="screen">
.row-aa {background:#f2f2f3;}
.row-bb {background:#F8F5F1;}
.row-div { 
margin:0px; 
padding:5px; 
}
.comment-header { 
font-size:0.9em; 
padding:4px; 
margin-top:10px; 
margin-bottom:5px; 
}
.comment-box {
margin:0px;
padding:5px;
font-size:0.9em;
width:270px;/*Chiều rộng tiện ích */
height:400px;/* Chiều cao tiên ích */
overflow:auto;
}
.comments1 { 
padding:3px; 
border-left:1px dashed #A6A6A6;
color: #000;/* Với blog có nền đen thì thay #000 thành #fff */
font-style: italic;
padding-top:4px;
margin-bottom:5px;
}
.comment-footer {
text-align:center;
font-size:0.9em;
padding:4px;
margin-top:5px; 
}
</style>
<div style="text-align: center" class="comment-header">
<input class="comment-button" id="commshowall" type="button" onclick="if (this.value == &#39;Show all&#39;) { unfold_all(this); this.value=&#39;Hide all&#39;; } else { fold_all(this); this.value=&#39;Show all&#39;; }" style="width:8em;font-size:1em;font-family:Verdana,sans" value="Show all" /></div>
<div class="comment-box">
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var tgl=false;
var title_arr = new Array();
var arr=0;
var err = "[err]";
var icon_expand="https://4.bp.blogspot.com/-Zi5dX5L8KnM/U1U0KvCyXiI/AAAAAAAAmys/9V5rzNbvr5w/s1600/icon-plus.png";
var icon_collapse="https://1.bp.blogspot.com/-c8wrHRIfZnY/U1Uz47z2N1I/AAAAAAAAmyk/edclYyvWtic/s1600/icon-minus+copy.png";
var maxcomments=20;
function real_posttitle(postid) {
for (var i=0; i < title_arr.length; i++) {
if (title_arr[i][0] == postid) return title_arr[i][1];
} 
return err;
}
function showrecentposts(json) {
var numposts = 999999;
for (i = 0; i < numposts; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var postid;
var title;
if (i == json.feed.entry.length) break;
//  for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
for (var k = 0; k < 200; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'self') {
postid = entry.link[k].href;
postid = postid.substr(postid.lastIndexOf("/") + 1, 100);
}
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
title = entry.link[k].title;
break;
}
}
title_arr[arr] = postid + "&#176;" + title;
title_arr[arr] = title_arr[arr].split("&#176;");
++arr;
} 
}
function unfold(el) {
var comid=el.id.substr(8,10);
if (el.src == icon_expand) {
el.src=icon_collapse;
document.getElementById("com_id" + comid).style.display="block";  
} else {
el.src=icon_expand;
document.getElementById("com_id" + comid).style.display="none";  
}
}
function unfold_all(el) {
try {
for (var i = 0; i < maxcomments; i++) {
document.getElementById("com_id" + i).style.display="block";
document.getElementById("click_id"+i).src=icon_collapse;
}
} catch(e) {;}
el.value='Show all';
}
function fold_all(el) {
try {
for (var i = 0; i < maxcomments; i++) {
document.getElementById("com_id" + i).style.display="none";
document.getElementById("click_id"+i).src=icon_expand;
}
} catch(e) {;}
el.value='Hide all';
}
function showrecentcomments(json) {
var numcomments = 999999;
var postid;
var i=0;
for (i = 0; i < numcomments; i++) {
var entry = json.feed.entry[i];
var alturl;
var anonymous=false;
if (i == json.feed.entry.length) break;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'self') {
postid = entry.link[k].href.split("/");
postid = postid[5];
}
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
alturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
//alturl = alturl.replace("#", "#comment-");
var postlink = alturl.split("#");
postlink = postlink[0];
var linktext = postlink.split("/");
linktext = linktext[5];
linktext = linktext.split(".html");
linktext = linktext[0];
var profilelink = "";
try { 
profilelink = entry.author[0].uri.$t; 
} catch(e) 
{ 
anonymous=true;
};
var posttitle = real_posttitle(postid);
if (posttitle == err) {
posttitle = linktext.replace(/-/g," ");
}
var commentdate = entry.published.$t;
var cdyear = commentdate.substring(0,4);
var cdmonth = commentdate.substring(5,7);
var cdday = commentdate.substring(8,10);
var ctime = commentdate.substr(11,5);
var monthnames = new Array();
monthnames[1] = "january";
monthnames[2] = "february";
monthnames[3] = "march";
monthnames[4] = "april";
monthnames[5] = "may";
monthnames[6] = "june";
monthnames[7] = "july";
monthnames[8] = "august";
monthnames[9] = "september";
monthnames[10] = "october";
monthnames[11] = "november";
monthnames[12] = "december";
if ("content" in entry) {
var comment = entry.content.$t;}
else
if ("summary" in entry) {
var comment = entry.summary.$t;} else var comment = "";
if (i < maxcomments) {
if (tgl) {tgl=false;var cl="row-a";} else {tgl=true;var cl="row-b";}
document.write('<div class="' + cl + ' row-div"><img id="click_id' + i);
document.write('" style="cursor:pointer;" onclick="unfold(this);"');
document.write('src="' + icon_expand + '" />&nbsp;');
document.write('On ' + cdday + ' ' + monthnames[parseInt(cdmonth,10)] + ' ' + cdyear);
document.write(', at ' + ctime + ', ');
if (anonymous == false) { 
document.write('<a href="' + profilelink + '">' + entry.author[0].name.$t + '</a> ');
} else {
document.write(entry.author[0].name.$t + ' ');
}
document.write('commented on <a href="' + alturl + '">' + posttitle + '</a>');
document.write('</div>');
document.write('<div class="comments1" id="com_id' + i + '" style="margin-left:1.3em;display:none;">'+comment+'<\/div>');
} 
}
document.getElementById("numcom").innerHTML=i; 
}
//]]>
</script>
<script type="text/javascript" src="http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/feeds/posts/default?start-index=1&max-results=999999&alt=json-in-script&callback=showrecentposts">
</script>
<script type="text/javascript" src="http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/feeds/comments/default?start-index=1&max-results=999999&alt=json-in-script&callback=showrecentcomments">
</script>
</div>
Nhớ thay http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com(phần bôi màu xanh) thành URL blog của bạn.
Lưu ý:
Vì đoạn javascript cần dẫn link từ host nếu post trực tiếp như trong code sẽ nẩy sinh vấn đề:Nếu mở chỉnh sửa lại code thì cần xóa đoạn js đó đi sau đó copy lại đoạn js đó tại đây dán vào rồi lưu thì tiện ích mới hoạt động.
Chúc thành công.
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji