Tạo SiteMap dạng bảng kiểu 2 cho Blogger

Về cơ bản nó cũng giống site map kiểu 1 nhưng khả năng tùy biến của nó dễ dàng hơn.Ta có thể để nó ở dạng list các tiêu đề bài đăng hoặc tùy biến sang xem ở dạng list với tiêu đề kèm ảnh thumbnail cùng trích dẫn.


Để tạo sitemap này ta vào thiết kế vào trang và chọn 1 trang trống và dán đoạn code sau vào rồi lưu lại

Tạo SiteMap dạng bảng kiểu 2 cho Blogger

Code:
<style type='text/css'>
/* Skin for Blogger Tabbed Layout TOC */

#tabbed-toc {
margin:0 auto;
background-color:#224C19;
-webkit-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
-moz-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.4);
overflow:hidden;
position:relative;
color:#333;
}

#tabbed-toc .loading {
display:block;
padding:5px 10px;
font:normal bold 10px Arial,Sans-Serif;
color:white;
}

#tabbed-toc ul,
#tabbed-toc ol,
#tabbed-toc li {
margin:0 0;
padding:0 0;
list-style:none;
}

#tabbed-toc .toc-tabs {
width:20%;
float:left;
}

#tabbed-toc .toc-tabs li a {
display:block;
font:normal bold 10px/28px Arial,Sans-Serif;
height:28px;
overflow:hidden;
text-overflow:ellipsis;
color:#ccc;
text-transform:uppercase;
text-decoration:none;
padding:0 12px;
cursor:pointer;
}

#tabbed-toc .toc-tabs li a:hover {
background-color:#153615;
color:white;
}

#tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
background-color:#275827;
color:white;
-webkit-box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
-moz-box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
box-shadow:-2px 2px 2px rgba(0,0,0,.5);
position:relative;
z-index:5;
margin:0 -1px 0 0;
/* cursor:text; */
}

#tabbed-toc .toc-content,
#tabbed-toc .divider-layer {
width:80%;
float:right;
background-color:white;
border-left:5px solid #275827;
-webkit-box-sizing:border-box;
-moz-box-sizing:border-box;
box-sizing:border-box;
}

#tabbed-toc .divider-layer {
float:none;
display:block;
position:absolute;
top:0;
right:0;
bottom:0;
-webkit-box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
-moz-box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
box-shadow:0 0 7px rgba(0,0,0,.7);
}

#tabbed-toc .panel {
position:relative;
z-index:5;
font:normal normal 10px Arial,Sans-Serif;
}

#tabbed-toc .panel li a {
display:block;
position:relative;
font-weight:bold;
font-size:11px;
color:#892412;
line-height:20px;
height:20px;
padding:0 12px;
text-decoration:none;
outline:none;
overflow:hidden;
}

#tabbed-toc .panel li time {
display:block;
font-style:italic;
font-weight:normal;
font-size:10px;
color:#666;
float:right;
}

#tabbed-toc .panel li .summary {
display:block;
padding:10px 12px 10px;
font-style:italic;
border-bottom:4px solid #275827;
overflow:hidden;
}

#tabbed-toc .panel li .summary img.thumbnail {
float:left;
display:block;
margin:0 8px 0 0;
padding:4px 4px;
width:72px;
height:72px;
border:1px solid #dcdcdc;
background-color:#fafafa;
}

#tabbed-toc .panel li:nth-child(even) {
background-color:#FFE8E3;
}

#tabbed-toc .panel li a:hover,
#tabbed-toc .panel li a:focus,
#tabbed-toc .panel li a:hover time,
#tabbed-toc .panel li.bold a {
background-color:#333;
color:white;
outline:none;
}

#tabbed-toc .panel li.bold a:hover,
#tabbed-toc .panel li.bold a:hover time {
background-color:#222;
}

@media (max-width:700px) {
#tabbed-toc {
border:2px solid #333;
}
#tabbed-toc .toc-tabs,
#tabbed-toc .toc-content {
overflow:hidden;
width:auto;
float:none;
display:block;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li {
display:inline;
float:left;
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a,
#tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
background-color:#224C19;
-webkit-box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
-moz-box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
box-shadow:2px 0 7px rgba(0,0,0,.4);
}
#tabbed-toc .toc-tabs li a.active-tab {
background-color:white;
color:#333;
}
#tabbed-toc .toc-content {
border:none;
}
#tabbed-toc .divider-layer,
#tabbed-toc .panel li time {
display:none;
}
}
</style>
<div id="tabbed-toc">
<span class="loading">loading...</span></div>
<script type="text/javascript">
var tabbedTOC = {
blogUrl: "URL Blog của bạn", // Blog URL
containerId: "tabbed-toc",
activeTab: 1,
showDates: false,
showSummaries: false,
numChars: 200,
showThumbnails: false,
thumbSize: 40,
noThumb: "http://3.bp.blogspot.com/-vpCFysMEZys/UOEhSGjkfnI/AAAAAAAAFwY/h1wuA5kfEhg/s72-c/grey.png",
monthNames: [
"Januari",
"Februari",
"Maret",
"April",
"Mei",
"Juni",
"Juli",
"Agustus",
"September",
"Oktober",
"November",
"Desember"
],
newTabLink: true,
maxResults: 99999,
preload: 0, //Được sử dụng để xác định thời gian tải chậm trễ của JSON. Sử dụng phần nghìn giây hoặc đơn giản là viết "onload" tiện ích này sẽ tải sau khi toàn bộ trang đã tải hoàn tất.
sortAlphabetically: true,
showNew: 7,
newText: " - <em style='color:red;'>New!</em>"
};
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[

var tabbedTOC_defaults = {
blogUrl: "http://www.dte.web.id", // Blog URL
containerId: "tabbed-toc", // Container ID
activeTab: 1, // The default active tab index (default: the first tab)
showDates: false, // true to show the post date
showSummaries: false, // true to show the posts summaries
numChars: 200, // Number of summary chars
showThumbnails: false, // true to show the posts thumbnails (Not recommended)
thumbSize: 40, // Thumbnail size
noThumb: "http://3.bp.blogspot.com/-vpCFysMEZys/UOEhSGjkfnI/AAAAAAAAFwY/h1wuA5kfEhg/s72-c/grey.png", // No thumbnail URL
monthNames: [ // Array of month names
"Januari",
"Februari",
"Maret",
"April",
"Mei",
"Juni",
"Juli",
"Agustus",
"September",
"Oktober",
"November",
"Desember"
],
newTabLink: true, // Open link in new window?
maxResults: 99999, // Maximum posts result
preload: 0, // Load the feed after 0 seconds (option => time in milliseconds || "onload")
sortAlphabetically: true, // `false` to sort posts by date
showNew: false, // `false` to hide the "New!" mark in most recent posts, or define how many recent posts are to be marked
newText: " - <em style='color:red;'>Baru!</em>" // HTML for the "New!" text
};

for (var i in tabbedTOC_defaults) {
tabbedTOC_defaults[i] = (typeof(tabbedTOC[i]) !== undefined && typeof(tabbedTOC[i]) !== 'undefined') ? tabbedTOC[i] : tabbedTOC_defaults[i];
}

function clickTab(pos) {
var a = document.getElementById(tabbedTOC_defaults.containerId),
b = a.getElementsByTagName('ol'),
c = a.getElementsByTagName('ul')[0],
d = c.getElementsByTagName('a');
for (var t = 0; t < b.length; t++) {
b[t].style.display = "none";
b[parseInt(pos, 10)].style.display = "block";
}
for (var u = 0; u < d.length; u++) {
d[u].className = "";
d[parseInt(pos, 10)].className = "active-tab";
}
}

function showTabs(json) {

var total = parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10),
c = tabbedTOC_defaults,
entry = json.feed.entry,
category = json.feed.category,
skeleton = "",
newPosts = [];

for (var g = 0; g < (c.showNew === true ? 5 : c.showNew); g++) {
if (g == entry.length) break;
entry[g].title.$t = entry[g].title.$t + (c.showNew !== false ? c.newText : '');
}

entry = c.sortAlphabetically ? entry.sort(function(a,b) {
return (a.title.$t.localeCompare(b.title.$t));
}) : entry;
category = c.sortAlphabetically ? category.sort(function(a,b) {
return (a.term.localeCompare(b.term));
}) : category;

// Build the tabs skeleton
skeleton = '<span class="divider-layer"></span><ul class="toc-tabs">';
for (var h = 0, cen = category.length; h < cen; h++) {
skeleton += '<li class="toc-tab-item-' + h + '"><a href="javascript:clickTab(' + h + ');">' + category[h].term + '</a></li>';
}
skeleton += '</ul>';

// Bulid the tabs contents skeleton
skeleton += '<div class="toc-content">';
for (var i = 0, cnt = category.length; i < cnt; i++) {
skeleton += '<ol class="panel" data-category="' + category[i].term + '"';
skeleton += (i != (c.activeTab-1)) ? ' style="display:none;"' : '';
skeleton += '>';
for (var j = 0; j < total; j++) {
if (j == entry.length) break;
var link, entries = entry[j],
pub = entries.published.$t, // Get the post date
month = c.monthNames, // Month array from the configuration
title = entries.title.$t, // Get the post title
summary = ("summary" in entries && c.showSummaries === true) ? entries.summary.$t.replace(/<(.*?)>/g,"").substring(0,c.numChars) + '&hellip;' : '', // Get the post summary
img = ("media$thumbnail" in entries && c.showThumbnails === true) ? '<img class="thumbnail" style="width:'+c.thumbSize+'px;height:'+c.thumbSize+'px;" alt="" src="' + entries.media$thumbnail.url.replace(/\/s72(\-c)?\//,"/s"+c.thumbSize+"-c/") + '"/>' : '<img class="thumbnail" style="width:'+c.thumbSize+'px;height:'+c.thumbSize+'px;" alt="" src="' + c.noThumb.replace(/\/s72(\-c)?\//,"/s"+c.thumbSize+"-c/") + '"/>', // Get the post thumbnail
cat = (entries.category) ? entries.category : [], // Post categories
date = (c.showDates) ? '<time datetime="' + pub + '" title="' + pub + '">' + pub.substring(8,10) + ' ' + month[parseInt(pub.substring(5,7),10)-1] + ' ' + pub.substring(0,4) + '</time>' : ''; // Formated published date

for (var k = 0; k < entries.link.length; k++) {
if (entries.link[k].rel == 'alternate') {
link = entries.link[k].href; // Get the post URL
break;
}
}
for (var l = 0, check = cat.length; l < check; l++) {
var target = (c.newTabLink) ? ' target="_blank"' : ''; // Open link in new window?
// Write the list skeleton only if at least one of the post...
// ... has the same category term with one of the current categories term list
if (cat[l].term == category[i].term) {
skeleton += '<li title="' + cat[l].term + '"';
skeleton += (c.showSummaries) ? ' class="bold"' : '';
skeleton += '><a href="' + link + '"' + target + '>' + title + date + '</a>';
skeleton += (c.showSummaries) ? '<span class="summary">' + img + summary + '<span style="display:block;clear:both;"></span></span>' : '';
skeleton += '</li>';
}
}
}
skeleton += '</ol>';
}

skeleton += '</div>';
skeleton += '<div style="clear:both;"></div>';
document.getElementById(c.containerId).innerHTML = skeleton;
clickTab(c.activeTab-1);

}

(function() {
var h = document.getElementsByTagName('head')[0],
s = document.createElement('script');
s.type = 'text/javascript';
s.src = tabbedTOC_defaults.blogUrl + '/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results=' + tabbedTOC_defaults.maxResults + '&orderby=published&callback=showTabs';
if (tabbedTOC_defaults.preload !== "onload") {
setTimeout(function() {
h.appendChild(s);
}, tabbedTOC_defaults.preload);
} else {
window.onload = function() {
h.appendChild(s);
};
}
})();
//]]>
</script>

Với dạng tùy biến cho hiển thị tiêu đề cùng ảnh thumbnail với trích dẫn

Ta cần thay toàn bộ false trong các lệnh ở đoạn code dưới đây thành true
var tabbedTOC = {
blogUrl: "URL Blog của bạn", // Blog URL
containerId: "tabbed-toc",
activeTab: 1,
showDates: false,
showSummaries: false,
numChars: 200,
showThumbnails: false,
thumbSize: 40,
Publis: 

Post a Comment

🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji