Tạo safelink random tự động get link trên blog chính cho template không phải Plus UI v2.6

Tạo Safelink tự động trên blog chính với bài viết ngẫu nhiên cho mẫu Plus UI v2.6 như đã trình bầy ở đây còn các mẫu blog không phải là Plus UI v2.6 liệu có cài được tiện ích này không, câu trả lời là hoàn toàn được nhưng code hơi cồng kềnh.

Công kềnh là do phải sử dụng một ít code về license key của mẫu v2.6 bổ sung thì tiện ích mới hoạt động được, tuy vậy nếu muốn có tiện ích Safelink random trên blog chính thì vẫn có thể chấp nhận được.

Để không làm mất thời gian vàng bạc của mọi người sau đây là phần hướng dẫn chi tiết thủ thuật.

Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy xem Demo của nó bằng cách click vào nút Download ở cuối bài viết của trang giới thiệu về demo.

Demo

Bước 1: Thêm mã CSS này vào CSS select
/* Human Verification */ .hmv{position:relative;border-radius:10px;padding:30px 20px;margin-bottom:40px;text-align:center;overflow:hidden} .hmv::before{content:'';position:absolute;z-index:0;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background:#482dff;opacity:.06} .hmv::after{content:'';width:60px;height:60px;background:rgba(0,0,0,.15);display:block;border-radius:50px;position:absolute;top:-12px;left:-12px;opacity:.1} .hmv >*{position:relative;z-index:1} .hmv .hmvH{font-size:1.2rem;font-weight:700;margin-bottom:15px} .hmv .hmvD{font-size:13px;opacity:.8;display:inline-flex;align-items:center} .hmv .hmvD svg{width:13px;height:13px;margin-right:5px} .hmv:not(.alt) .buttons, .hmv.alt .hmvH.bef, .hmv:not(.alt) .hmvH.aft, .hmv.alt .hmvD{display:none} .is-dark .hmv::before{background:#252526;opacity:1}.buttons{display:inline-flex;align-items:center; margin:10px 0;padding:12px 15px;outline:0;border:0; border-radius:50px;line-height:20px; color:#ffffff; background:#482dff; font-size:14px; white-space:nowrap;overflow:hidden;max-width:320px}a.buttons{color:#ffffff}.hidden{display:none}
Bước 2: Thêm css sau vào trước thẻ </head>
<b:if cond='data:view.isSingleItem'> 
<style>/*<![CDATA[*/
/* Scroll to Continue */ .aSlT, .aSlB{display:none;align-items:center;justify-content:center;text-align:center;padding:30px 0} .aSlP{display:block;position:relative;height:40px;width:100%;display:none;align-items:center;justify-content:center;z-index:0;border-radius:50px;overflow:hidden} .aSlP::before{content:''; position: absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0; background:#482dff;opacity:.5} .aSlW{position: absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:0;background:#482dff;opacity:.6;transition:width 1s ease} .aSlP > span{position:absolute;color:#fffdfc;font-size:15px;overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis} .aScr{display:none;position:relative;width:100%;border-radius:10px;padding:30px 20px;text-align:center;overflow:hidden} .aScr::after{content:'';width:60px;height:60px;background:rgba(0,0,0,.15);display:block;border-radius:50px;position:absolute;top:-12px;left:-12px;opacity:.1} .aScr::before{content:'';position:absolute;z-index:0;top:0;right:0;bottom:0;left:0;background:#482dff;opacity:.06} .aScr .hglt{color:#482dff} .aScr .aScrH{position:relative;z-index:1;font-size:1.2rem;font-weight:700;margin-bottom:15px} .aScr .aScrD{position:relative;z-index:1;font-size:13px;opacity:.8;display:inline-flex;align-items:center} .aScr .aScrD svg{width:13px;height:13px;margin-right:5px;stroke-width:1.5} .aSlT.vsbl, .aSlB.vsbl, .aSlT:not(.alt) .aSlP{display:flex} .aSlT.alt .aScr{display:block} .aSlT.nInt .aSlP > span{font-size:13px} .Rtl .aSlW{left:unset;right:0} .Rtl .aScr .aScrD svg{margin-right:0;margin-left:5px} .is-dark .aSlP::before{background:#252526;opacity:1} .is-dark .aSlW{background:#2d2d30;opacity:1} .is-dark .aScr{background:#252526} .is-dark .aScr::before{background:#2d2d30;opacity:1} .is-dark .aScr .hglt{color:#41B375}.icon{flex-shrink:0;display:inline-flex} .icon::before{content:'';width:18px;height:18px;background-size:18px;background-repeat:no-repeat;background-position:center} .icon::after{content:'';padding:0 2px 0 0}.icon.demo::before{background-image:url("data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' fill='none' stroke='%23fefefe' stroke-linecap='round' stroke-linejoin='round' stroke-width='1.5'><path d='M7.39999 6.32003L15.89 3.49003C19.7 2.22003 21.77 4.30003 20.51 8.11003L17.68 16.6C15.78 22.31 12.66 22.31 10.76 16.6L9.91999 14.08L7.39999 13.24C1.68999 11.34 1.68999 8.23003 7.39999 6.32003Z'/><path d='M10.11 13.6501L13.69 10.0601'/></svg>")}
/*]]>*/</style>
</b:if>
Bước 3: Thêm mã javascript sau vào trước thẻ </head>
<!--[ Safelink Random ]-->
 <script>/*<![CDATA[*/ var Pu={gC:function(e){return(e=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[\]\\/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)")))?decodeURIComponent(e[1]):void 0},sC:function(e,t,n={}){(n={path:"/",...n}).expires instanceof Date&&(n.expires=n.expires.toUTCString());let o=unescape(encodeURIComponent(e))+"="+unescape(encodeURIComponent(t));for(var r in n){o+="; "+r;var c=n[r];!0!==c&&(o+="="+c)}document.cookie=o},dC:function(e){Pu.sC(e,"",{"max-age":-1})},sLS:function(e,t){localStorage.setItem(e,t)},gLS:function(e){return localStorage.getItem(e)},rLS:function(e){localStorage.removeItem(e)},sSS:function(e,t){sessionStorage.setItem(e,t)},gSS:function(e){return sessionStorage.getItem(e)},rSS:function(e){sessionStorage.removeItem(e)},rdm:function(e){return e[Math.floor(Math.random()*e.length)]},abv:function(e){var t=Math.sign(Number(e));return 1e9<=Math.abs(Number(e))?t*(Math.abs(Number(e))/1e9).toFixed(2)+"B":1e6<=Math.abs(Number(e))?t*(Math.abs(Number(e))/1e6).toFixed(2)+"M":1e3<=Math.abs(Number(e))?t*(Math.abs(Number(e))/1e3).toFixed(2)+"K":Math.abs(Number(e))},gAj:function(t){var n=new XMLHttpRequest;try{n=new XMLHttpRequest}catch(e){try{n=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(e){try{n=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(e){return console.warn("Something went wrong!"),!1}}}n.onreadystatechange=function(){var e;4==n.readyState&&(200==n.status?(e=n.responseText,t.success(e)):"function"==typeof t.error&&t.error(n))},n.open("GET",t.url,t.async),n.send()}};function getid(e){return document.getElementById(e)}function getclass(e){return document.getElementsByClassName(e)}function qSel(e){return document.querySelector(e)}function qSell(e){return document.querySelectorAll(e)}function addCt(e,t){return e.classList.add(t)}function remCt(e,t){return e.classList.remove(t)}function stS(e){window.scroll({top:getid(e).offsetTop-20,left:0,behavior:"smooth"})}function stC(e){var t={behavior:"smooth",block:"center"};getid(e).scrollIntoView(t)}function stE(e){var t={behavior:"smooth",block:"end"};getid(e).scrollIntoView(t)}function ldJs(e,t,n,o,r){const c=document.createElement("script");c.id=t,c.async=n,c.src=e,r&&(c.onload=r),qSel(o).appendChild(c)}function ldCss(e,t,n){const o=document.createElement("link");o.id=t,o.rel="stylesheet",o.type="text/css",o.href=e,n&&(o.onload=n),document.head.appendChild(o)} /*]]>*/</script>  
<script>/*<![CDATA[*//* Safelink */ function _0x4001(){var r=["indexOf","fromCharCode","248082FnFLPu","2dyVCwX","851934NCaRZc","1464344UJimDR","255DsMQPg","13242QFkwLe","472829bEwnSk","24WKgyRt","3319965YzkqUw","10ZsypoO","875633sYiivu","MNBVCXZLKJHGFDSAPOIUYTREWQmnbvcxzlkjhgfdsapoiuytrewq0987654321+/=","_utf8_enc","charCodeAt","_keyStr","charAt","replace","length"];return(_0x4001=function(){return r})()}function _0x2f39a2(r,n){return _0x3fd0(r-544,n)}function _0x3fd0(r,n){var t=_0x4001();return(_0x3fd0=function(r,n){return t[r=+r]})(r,n)}!function(){function r(r,n){return _0x3fd0(n-107,r)}var n=_0x4001();function t(r,n){return _0x3fd0(n-241,r)}for(;;)try{if(213392==+parseInt(r(105,107))*(-parseInt(r(107,108))/2)+-parseInt(r(99,109))/3+parseInt(r(116,110))/4+parseInt(r(116,111))/5*(-parseInt(t(255,246))/6)+parseInt(t(249,247))/7*(parseInt(r(109,114))/8)+parseInt(t(258,249))/9+parseInt(t(245,250))/10*(-parseInt(r(113,117))/11))break;n.push(n.shift())}catch(r){n.push(n.shift())}}();var b64={_keyStr:_0x2f39a2(555,551),enc:function(r){function n(r,n){return _0x3fd0(r- -600,n)}var t,e,f,i,u,c,a="",o=0;function d(r,n){return _0x3fd0(r- -100,n)}for(r=b64[n(-588,-592)](r);o<r.length;)f=(c=r.charCodeAt(o++))>>2,i=(3&c)<<4|(t=r[d(-87,-84)](o++))>>4,u=(15&t)<<2|(e=r[d(-87,-97)](o++))>>6,c=63&e,isNaN(t)?u=c=64:isNaN(e)&&(c=64),a=a+this[d(-86,-93)][d(-85,-83)](f)+this[n(-586,-579)].charAt(i)+this[d(-86,-88)][n(-585,-583)](u)+this._keyStr[n(-585,-579)](c);return a},dec:function(r){function n(r,n){return _0x3fd0(r-70,n)}function t(r,n){return _0x3fd0(r-457,n)}var e,f,i,u,c,a="",o=0;for(r=r[t(473,474)](/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g,"");o<r[t(474,475)];)e=this._keyStr[n(88,89)](r[t(472,474)](o++))<<2|(i=this[n(84,91)].indexOf(r.charAt(o++)))>>4,f=(15&i)<<4|(u=this[n(84,91)].indexOf(r[n(85,83)](o++)))>>2,i=(3&u)<<6|(c=this[t(471,471)].indexOf(r[n(85,93)](o++))),a+=String[n(89,97)](e),64!=u&&(a+=String.fromCharCode(f)),64!=c&&(a+=String[n(89,95)](i));return b64._utf8_dec(a)},_utf8_enc:function(r){function n(r,n){return _0x3fd0(r-954,n)}r=r[n(970,962)](/\r\n/g,"\n");for(var t="",e=0;e<r[n(971,973)];e++){var f=r[n(967,972)](e);f<128?t+=String[n(973,983)](f):(127<f&&f<2048?t+=String[i(659,662)](f>>6|192):(t+=String.fromCharCode(f>>12|224),t+=String.fromCharCode(f>>6&63|128)),t+=String[i(671,662)](63&f|128))}function i(r,n){return _0x3fd0(n-643,r)}return t},_utf8_dec:function(r){function n(r,n){return _0x3fd0(r-515,n)}for(var t="",e=0,f=c1=c2=0;e<r[n(532,525)];)(f=r[i(391,387)](e))<128?(t+=String[n(534,526)](f),e++):191<f&&f<224?(c2=r.charCodeAt(e+1),t+=String[n(534,543)]((31&f)<<6|63&c2),e+=2):(c2=r.charCodeAt(e+1),c3=r[i(391,388)](e+2),t+=String.fromCharCode((15&f)<<12|(63&c2)<<6|63&c3),e+=3);function i(r,n){return _0x3fd0(r-378,n)}return t}}; /*]]>*/</script>
 <!--[ Safelink Random ]-->
Bước 4: Thêm widget license key vào sau thẻ mở <body>
<b:section id='license' showaddelement='false'>
  <b:widget id='HTML15' locked='true' title='License Key - Don&apos;t remove or disable' type='HTML' version='2' visible='true'>
   <b:widget-settings>
    <b:widget-setting name='content'>Put your key here</b:widget-setting>
   </b:widget-settings>
   <b:includable id='main'>
     <span class='pu-views' data-add='true' data-id='WebsiteStats'/>
     <!--[ Blog Info, Don't delete it ]-->
     <script><b:eval expr='&quot;const blogUrl=&apos;&quot; + data:blog.canonicalHomepageUrl + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const blogID=&apos;&quot; + data:blog.blogId + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const postID=&apos;&quot; + (data:view.isSingleItem ? data:blog.postId : false) + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const blogTitle=&apos;&quot; + data:blog.title.jsonEscaped + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const isPreview=&apos;&quot; + (data:view.isPreview ? true : false) + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const isHomepage=&apos;&quot; + (data:view.isHomepage ? true : false) + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const isSearch=&apos;&quot; + (data:view.isSearch ? true : false) + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const isBlog=&apos;&quot; + (data:view.url == data:blog.homepageUrl.canonical path &quot;search&quot; ? true : false) + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const isSingleItem=&apos;&quot; + (data:view.isSingleItem ? true : false) + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const isPost=&apos;&quot; + (data:view.isPost ? true : false) + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const isPage=&apos;&quot; + (data:view.isPage ? true : false) + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const isError=&apos;&quot; + (data:view.isError ? true : false) + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const isMobile=&apos;&quot; + (data:blog.isMobileRequest ? true : false) + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const isPrivateBlog=&apos;&quot; + (data:blog.isPrivateBlog ? true : false) + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const analyticsID=&apos;&quot; + data:blog.analyticsAccountNumber + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const caPubAdsense=&apos;&quot; + data:blog.adsenseClientId + &quot;&apos;;&quot;'/><b:eval expr='&quot;const licenseKey=&quot; + (data:title contains &quot;#&quot; ? data:content : &quot;&apos;&quot; + data:content + &quot;&apos;&quot;) + &quot;;&quot;'/></script>
    </b:includable>
  </b:widget>
 </b:section>
Bước 5: Thêm javascript sau vào trước thẻ </body> hoặc &lt;/body&gt;
<script>/*<![CDATA[*/
/* Safelink Settings */ var aSl={par:"url",hcd:5000,gcd:15000,nwt:false,sby:"published",mxr:20,pwt:"Getting your link..."};
/* Safelink */ function _0x1541(t,n){var e=_0x4a4c();return(_0x1541=function(t,n){return e[t=+t]})(t,n)}function _0x4a4c(){var t=[".safeL","location","hash","includes","split","get","length","click","preventDefault","target","getAttribute","href","par","nwt","open","_blank","dec","replace","feeds/posts/summary?alt=json&orderby=","&max-results=","sSS","toString","indexOf","history","replaceState","title","feed","entry","floor","random","alternate","link","hmVrfy","hidden","#hmVrfy .pstL","alt","No post was found","SAFE_L","true","gSS","gcd",".safeGoL","setAttribute","vsbl","innerHTML","pwt","rSS"];return(_0x4a4c=function(){return t})()}!function(){var t=224,n=230,e=255,r=236,a=229,l=240,i=246,u=257,o=249,s=236,c=94,S=263,d=242,f=243,x=225,_=244,h=245,v=103,g=89,w=239,p=246,b=81,m=88,L=248,q=96,y=86,C=275,P=261,A=73,E=72,M=264,k=261,T=252,G=71,N=70,U=233,j=235,F=237,I=81,O=69,V=108,B=102,D=68,H=218,J=231,R=329,W=66,z=278,K=52,Q=440,X=462,Y=223,Z=439,$=462,tt=926,nt=916,et=416,rt=249,at=238,lt=418,it=724,ut=737,ot=35,st=53,ct=736,St=755,dt=735,ft=777,xt=757,_t=741,ht=757,vt=38,gt=45,wt=751,pt=732,bt=752,mt=731,Lt=739,qt=730,yt=729,Ct=22,Pt=8,At=763,Et=770,Mt=754,kt=747,Tt=112,Gt=116,Nt=758,Ut=753,jt=499,Ft=477,It=504,Ot=514,Vt=224,Bt=111;function Dt(t,n){return _0x1541(n- -Bt,t)}function Ht(t,n){return _0x1541(n-Vt,t)}var Jt,Rt,Wt,zt,Kt=qSell(Ht(208,t));function Qt(t){var e=498;const n=window[r(jt,Ft)][r(500,483)];function r(t,n){return _0x1541(t-e,n)}if(n&&n[r(501,It)]("=")&&n[r(502,518)](/=(.*)/s)[0]=="#?"+t&&""!=n.split(/=(.*)/s)[1])return window[r(499,Ot)].hash.split(/=(.*)/s)[1]}function Xt(t){var n=window[_0x1541(Gt-115,Tt)].search;const e=new URLSearchParams(n);return e.has(t)?e[_0x1541(Nt-753,Ut)](t):void 0}0<Kt[Ht(245,n)]&&Kt.forEach(t=>{var a=448,l=449,i=447,u=427,o=160,s=144,c=138,S=422,d=147,f=134,x=454,_=441,h=465,v=455,g=456;t.addEventListener(_0x1541(Mt-kt,Et),function(t){function n(t,n){return _0x1541(n- -147,t)}function e(t,n){return _0x1541(t- -g,n)}t[e(-a,-l)]();var r=t[e(-i,-u)][n(-158,-137)](n(-o,-136)),t=t[n(-s,-c)].getAttribute("data-href");null!=(t=null!=r&&"/"!=r&&"#"!=r&&""!=r?r:null!=t&&"#"!=t&&""!=t?t:void 0)&&(t=b64.enc(t),t=blogUrl+"#?"+aSl[e(-444,-S)]+"="+t,1==aSl[n(-d,-f)]?window[e(-442,-x)](t,e(-_,-h)):window.location[e(-445,-v)]=t)})}),null==Qt(aSl[Ht(e,r)])&&null==Xt(aSl.par)||(Kt=null!=Qt(aSl[Dt(-98,-99)])?b64[Ht(a,l)](Qt(aSl[Ht(i,r)])):b64[Ht(u,l)](Xt(aSl[Ht(o,s)])),Jt=blogUrl[Dt(-92,-c)](/.*?:\/\//g,"//")+Ht(S,d)+aSl.sby+Ht(S,f)+aSl.mxr,Pu[Ht(x,_)]("SAFE_L",Kt),0<(Kt=window[Dt(-129,-110)][Ht(t,h)]())[Dt(-v,-g)]("#")&&(Kt=Kt.substring(0,Kt[Ht(w,p)]("#")),window[Dt(-b,-m)][Ht(242,L)]({},document[Dt(-q,-y)],Kt)),Pu.gAj({url:Jt,async:!0,success:function(t){var n=956,e=713;function r(t,n){return _0x1541(n- -At,t)}function a(t,n){return _0x1541(t-Pt,n)}if((t=JSON.parse(t)[r(-it,-ut)]).entry&&0!==t[a(ot,st)].length){for(var l,i,u=(t=t[r(-725,-ct)])[Math[r(-St,-dt)](Math[a(37,49)]()*t[r(-ft,-xt)])],o=0,s=u.link[r(-_t,-ht)];o<s;o++)a(vt,gt)==(i=u[r(-wt,-pt)][o]).rel&&(l=i.href);remCt(getid(r(-bt,-mt)),r(-Lt,-qt)),qSel(r(-749,-yt)).href=l,setTimeout(function(){addCt(getid(_0x1541(-961- -993,-n)),_0x1541(-678- -e,-657))},aSl.hcd)}else toastNotif(a(44,Ct))}})),null!=Pu.gSS(Ht(C,P))&&Dt(-69,-A)==isPost&&(Jt=Pu[Dt(-60,-E)](Ht(M,k)),Rt=Math[Ht(239,T)](aSl[Dt(-E,-G)]/1e3),Wt=Rt,qSel(Dt(-74,-N))[Ht(U,j)]=Jt,1==aSl[Ht(243,F)]&&qSel(".safeGoL")[Dt(-I,-O)](Dt(-V,-B),Ht(t,239)),addCt(getid("aSlCnt"),Dt(-49,-D)),zt=setInterval(function(){var t=193,n=246,e=--Wt/Rt*100;function r(t,n){return _0x1541(n-lt,t)}qSel(".aSlW").style.width=100-e+"%",qSel(".aSlCd")[r(Q,X)]=Math[_0x1541(-218- -n,-Y)](Wt),Wt<=0&&(clearInterval(zt),qSel(".aSlCd")[r(Z,$)]="0",setTimeout(()=>{qSel(".aSlC")[_0x1541(et-372,396)]=aSl[_0x1541(at-t,rt)]},1e3),setTimeout(()=>{var t=959;addCt(qSel(".aSlB"),_0x1541(-nt- -t,-tt)),addCt(getid("aSlCnt"),"alt")},4e3))},1e3),qSel(".safeGoL").addEventListener(Ht(H,J),function(){Pu[_0x1541(324-z,R)](_0x1541(89-K,W))}))}(); if(qSel('.aScr')!==null){qSel('.aScr').addEventListener('click', () =>{setTimeout(() =>{qSel('.safeGoL').scrollIntoView({behaviour:'smooth', block:'center', inline:'center'})},200)})}
 /*]]>*/</script>
Bước 6: Thêm mã HTML sau vào ngay sau thẻ đóng </header>
<!--[ Safelink Random ]-->
           <b:if cond='data:view.isHomepage'>
            <!--[ Human verification ]-->
            <div class='hmv hidden' id='hmVrfy'>
             <div class='hmvH bef'>Xác minh bạn không phải là Robot</div>
             <div class='hmvH aft'>Bạn có phải là robot không?</div>
             <div class='hmvD'><svg viewBox='0 0 50 50' x='0px' y='0px'><path d='M25.251,6.461c-10.318,0-18.683,8.365-18.683,18.683h4.068c0-8.071,6.543-14.615,14.615-14.615V6.461z'><animateTransform attributeName='transform' attributeType='xml' dur='0.6s' from='0 25 25' repeatCount='indefinite' to='360 25 25' type='rotate'/></path></svg>Đang tạo liên kết... Vui lòng đợi</div>
             <a class='buttons pstL' href='/'>Tôi không phải là robot</a>
            </div>
           </b:if>
          <!--[ Safelink Random ]-->
Bước 7: Thêm mã HTML sau vào ngay trên thẻ <data:post.body/>
<!--[ Safelink Random ]-->
                 <b:if cond='data:view.isPost'>
                  <!--[ Safelink Countdown Timer ]-->
                  <div class='aSlT' id='aSlCnt'>
                   <div class='aSlP'>
                    <div class='aSlW'/>
                    <span class='aSlC'>Vui lòng chờ <span class='aSlCd'>0</span> giây...</span>
                   </div>
                   <div class='aScr'>
                    <div class='aScrH'>Cuộn xuống và nhấp vào <span class='hglt'>Chuyển đến liên kết</span> cho điểm đến</div>
                    <div class='aScrD'><svg class='line' viewbox='0 0 24 24'><path d='M22 11.07V12a10 10 0 1 1-5.93-9.14'/><polyline points='23 3 12 14 9 11'/></svg>Chúc mừng! Liên kết được tạo</div>
                   </div>
                  </div>
                 </b:if>
               <!--[ Safelink Random ]-->
Bước 8: Thêm mã HTML sau vào ngay sau thẻ <data:post.body/>
<!--[ Safelink Random ]-->
                   <b:if cond='data:view.isPost'>
                   <!--[ Safelink Destination Button ]-->
                    <div class='aSlB'>
                     <a class='buttons safeGoL' href='/' title='Chuyển đến liên kết'><i class='icon demo'/>Chuyển đến liên kết</a>
                    </div>
                   </b:if>
                  <!--[ Safelink Random ]-->
Cách tạo bài đăng có dùng Safelink tự động ngẫu nhiên
Hầu như các nút tải về của các mẫu blogger đều sử dụng code có dạng;
<a class='button download ' href='Url cần đến' rel="noopener" target="_blank">Download</a>
Hoặc là class hơi khác đi một chút vấn đề là ta cần thêm 1 class(safeL) vào để tiện ích hoạt động và code nút tải về sử dụng sẽ là:
<a class='button download safeL ' href='Url cần đến' rel="noopener" target="_blank">Download</a>
Lưu ý:
Điều chỉnh class .is-dark(chế độ sáng tối) sao cho phù hợp với blog của bạn.
Nếu cài safelink này cùng với safelink lấy bài từ trang riêng tại đây thì safelink random chạy xong và khi click điểm đến thì safelink tải bài từ trang riêng sẽ chạy tiếp.
Xem thêm: Safelink random cho blog Plus ui v2.6 tại đây
Publis: 

4 تعليقات

 1. Đổi giúp mình link qua blogspotvn.net (Blogspot VN) nhé, thank bạn!
  1. oki 🙂
 2. Hello, My blogger theme don't have the section. Is there any other place i can paste the codes?
  1. I do not understand what you say
🙂😬😀😂🤣😍💖
Windows + . hoặc Windows + ; để chèn emoji